Český jazyk

2. stupeň

Český jazyk a digitální technologie

Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura žáci využívají digitální technologie v rámci přípravy na výuku, při tvorbě prezentací a k vyhledávání informací, například v online katalozích (Pravidla českého pravopisu, Český národní korpus, slovníky české a světové literatury, ukázky z děl autorů, aktuální mediální obsahy aj.). Využívání digitálních technologií tak přispívá ke zvyšování kvality žákova informačního portfolia. Digitální technologie představují prostředí, v němž probíhá významná část běžné komunikace žáků, a proto jsou ve škole využívány také jako nástroj aktivizace a motivace žáků zabývat se procesem komunikace a jejími jazykovými prostředky.

V českém jazyce rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že:

 • Vytváříme žákům podmínky pro kritické hodnocení digitálního obsahu, vybíráme a didakticky transformujeme vhodné digitální texty.

 • Nabízíme žákům různé situace a texty v digitálním prostředí a vedeme je k tomu, aby při práci s těmito texty volili vhodné čtenářské strategie.

 • Navozujeme situace, při kterých se žáci učí v digitálním prostředí volit vhodné nástroje, zdroje a jazykové prostředky v souladu s komunikačním záměrem a autorským právem i s ohledem na to, zda komunikují s člověkem, nebo strojem.

 • Vedeme žáky k vlastní i vzájemné reflexi účinků zvolených prostředků komunikace v digitálním prostředí, k dodržování pravidel slušného chování na internetu.

Co by měl žák zvládnout na konci 9. ročníku
 • Kriticky hodnotit digitální obsah: důvěryhodnost webových stránek, relevantnost a pravdivost informací, rozpoznávat hoaxy, fake news, argumentační fauly, podvodné zprávy a manipulace v mediální komunikaci a na sociálních sítích. Rozlišovat fakta od názorů.

  • Komentář: Tento výstup souvisí s výstupem RVP ZV, které se týkají kritického čtení (ČJL-9-1-01−ČJL-9-1-03), na něž je vzhledem k charakteru digitálního prostředí kladen stále větší důraz.

 • Při práci s digitálními texty volit vhodné čtenářské strategie: efektivně vyhledávat informace na webových stránkách, aktivně usilovat o porozumění digitálnímu obsahu.

  • Komentář: Tento výstup souvisí s výstupem RVP ZV, který se týká studijního čtení (ČJL-9-1-08). Reflektujeme zde to, že při čtení digitálních textů přizpůsobujeme volbu čtenářských strategií formátu těchto textů.

 • Volit adekvátní nástroje, zdroje a jazykové prostředky tak, aby byl naplněn komunikační záměr v souladu s autorským právem.

 • Při tvorbě digitálního obsahu (digitální portfolio, blogové příspěvky, digitální storytelling, prezentace, plakáty, podcasty, videa, rozhovory a další) využívat aplikace a další nástroje pro tvorbu a sdílení obsahu: textové editory, sdílené dokumenty, online jazykové slovníky a příručky, generativní AI.

 • Respektovat pravidla slušného chování na internetu (netikety): používání vhodného jazyka, srozumitelné sdělení, odpovědné sdílení informací, respekt k názorům druhých

  • Komentář: Tyto výstupy souvisejí s výstupy RVP ZV, které se týkají kultivace vlastní komunikace žáků (ČJL-9-1-07 a ČJL-9-2-08). Uvedené výstupy rozšiřujeme o specifika, které souvisejí s komunikací na internetu.

Komunikační a slohová výchova
 • rozpoznávat v modelových situacích manipulativní techniky v interpersonální, skupinové a mediální komunikaci

 • zapojovat se do dialogu či diskuse včetně online diskusních fórnalézat s pomocí klíčových slov informace na internetu, které se týkají řešeného problému

 • nalézat s pomocí klíčových slov informace na internetu, které se týkají řešeného problému

Jazyková výchova
 • rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk v mluveném i písemném projevu včetně elektronické komunikace
pro rozvoj digitální kompetencí
 • vedeme žáky soustavně a pravidelně k využívání vhodných digitálních technologií pro usnadnění komunikace ve škole i mimo ni podle komunikačního záměru a situace
 • vedeme žáky ke slušnému chování a respektu k ostatním
 • vedeme žáky k samostatnému rozhodování, které technologie jsou pro naplnění komunikační potřeby vhodné a proč
 • vedeme žáky k vyhledávání a praktickému zkoušení nových technologií a aplikací podle vzdělávací a komunikační potřeby
 • při tvorbě a naplňování portfolií a přípravě vlastních komunikátů v digitálním prostředí včetně tvorby nových digitálních obsahů vedeme žáky k samostatnému a skupinovému kritickému posuzování spolehlivosti informačních zdrojů a informací jako takových a k dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví
pro rozvoj kompetencí k učení
 • prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných a elektronických textů vedeme žáky k porozumění jejich významu a smyslu
 • motivujeme žáky, aby si vedli strukturovaná portfolia zahrnující informace o četbě krásné literatury a informačních zdrojích z dalších oblastí jejich zájmu, a tím sledovali pokrok ve svém učení
pro rozvoj kompetencí komunikativních
 • navozujeme různé modelové komunikační situace (komunikace se spolužáky, učitelem, ostatními dospělými, a to i elektronická), a tím vytváříme příležitosti k tomu, aby žáci rozvíjeli komunikační strategie a techniky s ohledem na komunikační situaci, strategii a záměr a volili vhodné verbální i neverbální prostředky v komunikaci
 • zapojujeme žáky podle jejich schopností a zájmů do spolupráce s realizačním týmem třídního blogu nebo školního časopisu; vedeme je k tomu, aby vnímali školní média jako jeden z prostředků komunikace
pro rozvoj sociálních a personálních
 • využíváme zkušenosti žáků s komunikáty z prostředí digitálních technologií pro rozvoj jejich personální a interpersonální komunikace a pro utváření jejich hodnotového systému
pro rozvoj kompetencí občanských
 • využíváme osobní zkušenosti žáků s komunikací v různých médiích včetně sociálních sítí a jejich zkušenosti z četby k přiblížení myšlení, názorů a jednání různých lidí
pro rozvoj kompetencí pracovních
 • při práci s informačními zdroji vedeme žáky k dodržování autorského práva, ochraně osobních údajů a vlastní bezpečnosti, dodržování licencí duševního vlastnictví atd.

Komunikační a slohová výchova

6. ročník

Žák:

 • vytvoří informační portfolio za účelem řešení konkrétní školní úlohy, projektu či řešeného problému; uloží informace v takové podobě, aby s nimi mohl systematicky pracovat

Učivo:

 • subjektivní a objektivní sdělení, komunikační záměr a strategie: rozlišování faktů a informací od názorů a hodnocení
 • ověřování informačních zdrojů; rozlišování účelu textu a záměru autora; prostředky, jimiž autor sdělení vyjadřuje informace nebo přesvědčuje čtenáře
7. ročník

Žák:

 • připraví s oporou o své informační portfolio prezentaci (výkladovou, úvahovou) pro spolužáky
 • v prezentaci dodržuje zásady ochrany duševního vlastnictví
 • odhalí v prezentaci spolužáka nesprávnou citaci či nedodržení zásady ochrany duševního vlastnictví

Učivo:

 • tvorba prezentace podle daných pravidel a na dané téma, s oporou o vlastní žákovské informační portfolio
8. ročník

Žák:

 • posoudí informační zdroje k danému tématu za pomoci otázek (jsou relevantní, týkají se tématu, jsou spolehlivé aj.)
 • vytvoří výpisky ze spolehlivých informačních zdrojů, které k tématu shromáždil
 • shromáždí obrazový a jiný grafický materiál pro prezentaci, dodrží autorské právo, zachová licence apod.
 • zpracuje výkladový referát pro spolužáky na základě informačního portfolia, výpisků a obrazového materiálu

Učivo:

 • posouzení relevance a spolehlivosti informací vzhledem k tématu a určené formě sdělení
 • tvorba rešerší včetně grafických a obrazových ilustrací, tvorba referátu na dané téma 
 • prezentace referátu před spolužáky a vyučujícím
9. ročník

Žák:

 • zpracuje úvahové a výkladové prezentace podle zadání učitele za dodržení principů ochrany duševního vlastnictví a přednese je ve třídě
 • posoudí prezentaci spolužáků z hlediska relevance a spolehlivosti informačních zdrojů a  z hlediska schopnosti zpracovat téma přehledně a soudržně
 • nalezne s pomocí klíčových slov informace týkající se řešeného problému, posoudí je a vybere ty, které potřebuje, do osobního nebo skupinového informačního portfolia (včetně obrázků a videa); s oporou o ně sestaví koherentní referát doplněný obrazovými ilustracemi

Učivo:

 • tvorba prezentace na dané téma v souladu s gramatickými pravidly nadvětného propojování a koherence textu (sdělení)
 • prezentace referátu před spolužáky a vyučujícím

komunikační a slohová výchova integrovaná s jazykovovou výchovou

6. ročník

Žák:

 • stanoví se spolužáky pravidla třídní diskuse a dodrží je při diskutování a debatách vč. digitálních
 • vyslechne v diskusi názory ostatních a v diskusi na ně korektně reaguje; nevymýšlí si při argumentaci, co spolužák řekl, ale argumentuje v souladu s tím, co bylo řečeno
 • požádá o dodržování pravidel diskuse, pokud jsou porušena
 • odliší v komunikaci jazyk spisovný, hovorové prvky, nespisovný jazyk

Učivo:

 • aktivní komunikace: třídní a školní pravidla diskuse a debaty; poctivá, korektní argumentace
 • národní jazyk: spisovná čeština a její funkce, obecná čeština a nářečí a jejich funkce
7. ročník

Žák:

 • zpracuje diskusní příspěvek pro diskusní fórum či sociální sítě podle reálné události, popř. reaguje korektně v diskusním fóru, které připraví učitel
 • odliší v komunikaci dialekty, sociolekty, zejména slang a také mluvu současné mládeže, a to včetně prostředí diskusních fór, počítačových her nebo sociálních sítí

Učivo:

 • aktivní komunikace: komunikace ve třídě, ve společnosti a online
 • způsoby korektního a nekorektního diskutování
 • národní jazyk: využití útvarů národního jazyka, zejména dialektů a sociolektů, v souvislosti s komunikační situací a komunikačním záměrem
8. ročník

Žák:

 • zapojí se aktivně do diskuse ve třídě, ve škole anebo online
 • rozpozná v diskusních fórech na internetu nebo ve fórech, které připraví učitel, manipulativní techniky a vyjádří se k nim kriticky

Učivo:

 • aktivní komunikace: způsoby korektního a nekorektního diskutování
 • posouzení obsahu a formy textů: strategie odhalování účelu textu a záměru autora, analýza manipulace
 • národní jazyk: využití útvarů národního jazyka, zejména dialektů a sociolektů, v souvislosti s komunikační situací a komunikačním záměrem
9. ročník

Žák:

 • zapojí se aktivně do diskuse ve třídě, ve škole anebo online
 • dodrží v diskusi, debatě či polemice pravidla, argumentuje s přípravou, věcně a korektně; nezneužije prvky manipulace včetně emocionální manipulace
 • rozliší v komunikaci prvky dialektu či slangu (včetně slangu mládeže), diskutuje a argumentuje, proč je autor v textech užil a zda je užil funkčně vzhledem ke svému komunikačnímu záměru a cílové skupině (adresátovi)

Učivo:

 • aktivní komunikace: debata a polemika jako další komunikační formy a jejich specifické rysy
 • posouzení obsahu a formy textů: analýza argumentace a manipulace
 • národní jazyk: využití útvarů národního jazyka, zejména dialektů a sociolektů, v souvislosti s komunikační situací a komunikačním záměrem

Komunikační a slohová výchova

8. ročník

Žák:

 • odliší v různých informačních zdrojích fakta od názorů a hodnocení
 • ověří informace ve zdrojích formou otázek a porovnáním s jinými informačními zdroji
 • odliší v různých informačních zdrojích objektivní a subjektivní sdělení
 • určí komunikační záměr autora v různých komunikátech odborného nebo publicistického slohu, včetně stylově nevyhraněných nebo hybridních sdělení na sociálních sítích, blozích a jiných platformách na internetu

Učivo:

 • subjektivní a objektivní sdělení, komunikační záměr a strategie: rozlišování faktů a informací od názorů a hodnocení, ověřování informačních zdrojů
 • rozlišování účelu textu a záměru autora; prostředky, jimiž autor sdělení vyjadřuje informace nebo přesvědčuje čtenáře
9. ročník

Žák:

 • odhalí manipulaci v reklamě či propagandě v informačních zdrojích, zejména v publicistickém stylu
 • nalezne konkrétní postup, jímž autor reklamy či jiného publicistického sdělení získává podporu pro svůj komunikační záměr (přesvědčovací prvky)
 • diskutuje s ostatními a v diskusi zjistí, na koho a jak působí konkrétní reklamní sdělení či publicistický text, jehož účelem je přesvědčovat čtenáře

Učivo:

 • subjektivní a objektivní sdělení, komunikační záměr a strategie: rozlišování faktů a informací od názorů a hodnocení
 • ověřování informačních zdrojů
 • rozlišování účelu textu a komunikačního záměru autora (autorského záměru): prostředky, jimiž autor sdělení vyjadřuje informace nebo přesvědčuje čtenáře

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

Vyhledávání na internetu

Příspěvek představuje výukovou aktivitu zaměřenou na práci s neuměleckým textem, konkrétněji s textem odborným. Jako příklad je využito slovníkové heslo na Wikipedii. V této aktivitě žáci rozvíjejí dovednosti efektivního vyhledávání na internetu a ověřování informací z výchozího zdroje.

Analýza nenávistných projevů na internetu

Příspěvek představuje plán vyučovací hodiny se zaměřením na analýzu nenávistných projevů na internetu. Žáci analyzují konkrétní diskuzi pod článkem na vybraném zpravodajském portálu.

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR. 

Kurzy pro český jazyk

 • Rozvoj digitálních kompetencí v českém jazyce a literatuře

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

 • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)
 • Workshopy pro celé sborovny
 • Podpora přímo v regionu
 • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu

Wikipedie a její využití pro rozvoj digitální kompetence na 2. stupni ZŠ

Seminář je zaměřen na představení možného rozvoje digitální kompetence v jednotlivých předmětech pomocí internetové encyklopedie Wikipedie a souvisejících projektů. Seminář bude probíhat prakticky přímo v prostředí Wikipedie.

Jak na nenávistné projevy

Rozpoznávání nenávistných projevů na sociálních sítích. Výstupem je aktivizace citlivosti žáků vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách) na sociálních sítích.

Náměty do výuky - Digiškola

Ucelenou nabídku článků a tipů do výuky k českému jazyku a literatuře najdete na Metodickém portále RVP.cz v části Digiškola.