Chemie

2. stupeň

Chemie a digitální technologie

Vzdělávací obor Chemie vede žáky k rozvoji digitálních kompetencí zejména prostřednictvím využívání digitálních technologií při realizaci pokusů a při získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a naměřených dat. Žáci vyhledávají informace o chemické problematice v elektronických zdrojích, porovnávají je s informacemi z dalších informačních zdrojů, kriticky hodnotí obsah materiálů a srovnávají jej s vlastní zkušeností. Třídí získané informace podle obsahu ve vhodných formátech. Prostřednictvím digitálních technologií mohou žáci lépe porozumět chemickým dějům, které lze obtížně pozorovat v reálných podmínkách, pozorovat je a zaznamenávat jejich průběh.

Ve chemii rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že:

 • Připravujeme pro žáky úlohy a cvičení pro aktivní a smysluplné využití digitálních technologií k měření, záznamu, ukládání, zpracování, prezentaci a sdílení naměřených dat, výsledků jejich pozorování a závěrů.
 • Jsme žákům průvodcem relevantními a bezpečnými internetovými zdroji a poradcem při řešení technických a softwarových problémů.
 • Vedeme žáky k diskuzím o výhodách a nevýhodách zvolených nástrojů pro různé úkoly a k jejich hodnocení.
 • Podporujeme žáky ve využívání a v tvorbě digitálních záznamů a simulací k popisu a vysvětlení chemických jevů.
 • Podporujeme týmovou tvůrčí atmosféru, využíváme sdílená prostředí a aktivně s nimi pracujeme.
Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?
 • Vhodně využívat digitální technologie pro získávání informací o vlastnostech látek a bezpečnosti při manipulaci s nimi, o chemických procesech a jevech.
 • Při experimentech volit a používám digitální měřidla a další nástroje k záznamu, porovnání, zpracování, uchování, prezentaci a sdílení získaných dat, výsledků pozorování a závěrů.
 • Za pomoci digitálních technologií tvořit a následně aktivně využívat nákresy laboratorních pomůcek, aparatur a chemických struktur.
 • Na základě poznatků a zkušeností z chemie kriticky hodnotit informace šířené v běžné mezilidské i v mediální komunikaci.
Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?
 • využívat digitální technologie za účelem získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení dat při zkoumání vlastností látek, chemických procesů a jevů

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

pro rozvoj digitálních kompetencí
 • vedeme žáky k volbě vhodných digitálních technologií při sběru dat o zkoumaných vlastnostech látek a chemických jevech a informací v elektronických zdrojích, klademe důraz na srovnávání výhod a možností využití jednotlivých technologií
 • podporujeme rozvoj dovednosti žáků porovnat získané informace s dalšími zdroji a kriticky vyhodnocovat relevantní digitální data, bezpečně a přehledně uchovávat získaná data a informace ve vytvořených archivech a třídit je tak, aby je v budoucnu dokázali při dalším učení využít
 • vedeme žáky k volbě a účelnému využívání vhodných digitálních technologií při plánování, sestavování a provádění chemického experimentu
 • učíme žáky sdělovat a sdílet s ostatními žáky prostřednictvím různých digitálních technologií průběh a výsledky vlastní či pozorované experimentální činnosti a volit vhodné komunikační prostředky
 • zařazujeme do výuky práci s grafickými programy, aplikacemi a webovými stránkami umožňujícími pozorovat obtížně realizovatelné chemické pokusy, nabízíme žákům možnost volby vhodných programů a aplikací při řešení zadaného problému
 • vedeme žáky k řešení problémů pomocí vizualizací a animací chemických procesů a jevů
 • klademe důraz na dodržování základních pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při používání digitálních technologií při experimentální činnosti

ukázka konkretizace výstupů

porovnání, pokus a bezpečnost práce

8. ročník

Žák:

 • plánuje, sestavuje a provádí chemický experiment s pomocí příslušných nástrojů a účelně zvolených digitálních technologií
 • pracuje s videoexperimenty obtížně realizovatelných chemických pokusů
 • shromažďuje údaje naměřené z realizovaného experimentu či sledovaného videoexperimentu, analyzuje a vyhodnocuje je i s pomocí digitálních technologií, výsledky interpretuje
 • zapisuje vzorce a názvy jednoduchých anorganických sloučenin a rovnice chemických reakcí v grafickém programu či aplikaci
 • hodnotí využití a význam vody pro život, při získávání informací využívá tištěné i online dostupné relevantní informační zdroje
 • hodnotí využití a význam vzduchu pro život, při získávání informací využívá tištěné i online dostupné relevantní informační zdroje

Učivo:

 • vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek; možnosti využití digitálních měřicích přístrojů při zjišťování vlastností látek, zaznamenání, vyhodnocení a interpretace naměřených dat
 • názvy a vzorce jednoduchých halogenidů, oxidů, sulfidů, kyselin, hydroxidů a solí; využití grafického programu či aplikace
 • chemické reakce – chemické rovnice, využití digitálních technologií při zápisu chemických reakcí a při chemických výpočtech
 • kyselost, neutralita a zásaditost vodných roztoků, použití indikátorů při rozlišení roztoků, orientace na stupnici pH; zaznamenání, vyhodnocení a interpretace experimentem získaných dat
 • vztahy vlastností vody a života, způsoby ochrany čistoty vody; práce s relevantními informačními zdroji, včetně zdrojů digitálních, při sběru dat; využití digitálních technologií při zpracování a vyhodnocování dat; tvorba rešerší včetně grafických a obrazových ilustrací; tvorba prezentace na dané téma
 • význam ovzduší pro život na Zemi, klimatické změny, vznik a dopad ozonové díry; práce s relevantními informačními zdroji, včetně zdrojů digitálních, při sběru dat; využití digitálních technologií při zpracování a vyhodnocování dat; tvorba rešerší včetně grafických a obrazových ilustrací; tvorba prezentace na dané téma
9. ročník

Žák:

 • plánuje, sestavuje a provádí chemický experiment s pomocí příslušných nástrojů a účelně zvolených digitálních technologií
 • pracuje s videoexperimenty obtížně realizovatelných chemických pokusů
 • shromažďuje údaje naměřené z realizovaného experimentu či sledovaného videoexperimentu, analyzuje a vyhodnocuje je i s pomocí digitálních technologií, výsledky interpretuje
 • zapisuje vzorce a názvy jednoduchých organických sloučenin a rovnice chemických reakcí v grafickém programu či aplikaci

Učivo:

 • názvy a vzorce jednoduchých uhlovodíků a derivátů uhlovodíků, zápis reakcí; využití grafického programu či aplikace
 • porovnání reaktivity uhlovodíků, práce s videoexperimenty; pozorování, zaznamenání, vyhodnocení a interpretace pozorovaných jevů

chemie a společnost

8. ročník

Žák:

 • diskutuje dostupnost a význam přírodních a nerostných surovin pro společnost a dopady jejich využívání na životní prostředí (např. globální problém nedostatku pitné vody a úbytku energetických nerostných surovin, zejména ropy, zemního plynu a uhlí, vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí, alternativní zdroje získávání energie) na základě informací z otevřených zdrojů, včetně zdrojů digitálních

Učivo:

 • příklady těžby nerostných surovin na území ČR, jejich dostupnost, možnosti využití dálkového průzkumu Země (DPZ) – využití leteckých snímků pro hodnocení vlivu těžby na životní prostředí
9. ročník

Žák:

 • posuzuje pozitivní a negativní vlivy chemických látek a jejich směsí, ze kterých jsou vyráběny předměty každodenní potřeby (využívaných v potravinářském průmyslu, prostředků běžně využívaných v domácnosti apod.) na základě informací z otevřených zdrojů, včetně zdrojů digitálních
 • posuzuje pozitivní a negativní přínos oboru chemie z hlediska rozvoje současné společnosti a kvality života v ní (např. přínos a nebezpečí zneužití léčiv, pesticidů, ropných produktů, obalů) na základě informací z otevřených zdrojů, včetně zdrojů digitálních
 • diskutuje dostupnost a význam přírodních a nerostných surovin pro společnost a dopady jejich využívání na životní prostředí (např. globální problém nedostatku pitné vody a úbytku energetických nerostných surovin, zejména ropy, zemního plynu a uhlí, vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí, alternativní zdroje získávání energie) na základě informací z otevřených zdrojů, včetně zdrojů digitálních

Učivo:

 • význam chemického průmyslu pro společnost; posouzení relevance a spolehlivosti informací a informačních zdrojů, včetně zdrojů digitálních, vzhledem k tématu a práce s nimi
 • význam chemických výrobků (léčiva, barviva, konzervační látky, čisticí prostředky apod.); posouzení relevance a spolehlivosti informací a informačních zdrojů, včetně zdrojů digitálních, vzhledem k tématu a práce s nimi
 • nebezpečí chemických výrob, chemických látek (znečištění životního prostředí, užívání návykových látek apod.); posouzení relevance a spolehlivosti informací a informačních zdrojů, včetně zdrojů digitálních, vzhledem k tématu a práce s nimi

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

Schéma laboratorní aparatury

Materiál je ukázkou využití jedné z částí specializovaného programu ACD/ChemSketch k přípravě nákresu laboratorní aparatury potřebného například při zpracování laboratorního protokolu.

Digitální kompetence – využití měřících senzorů v přírodovědných předmětech

Účastníci se na kurzu naučí pracovat s rozdílnými měřicími přístroji (Pasco, Neulog) zaměřenými na přírodovědné předměty (hustoměr, teploměr, tlakoměr, pH-metr, UV, ampérmetr, voltmetr atd.) a zpracovat měření pomocí tabulkového editoru (Excel).

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR. 

Kurzy pro chemii

 • Digitální kompetence – využití měřících senzorů v přírodovědných předmětech
 • Rozvíjíme digitální kompetence žáků v chemii s podporou programu ACD / ChemSketch
 • Inspirace a sdílení zkušeností pedagogů - online a ZDARMA
 • Wikipedie a její využití pro rozvoj DK

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

 • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)
 • Workshopy pro celé sborovny
 • Podpora přímo v regionu
 • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu 

Technologie ovnlivňují každý obor - proto patří do všech školních předmětů

V dalším díle DIGI IN podcastu se věnujeme zařazení technologií do všech předmětů. Poslechněte si rozhovor s Evou Fanfulovou, garantkou digitálních kompetencí v revizích RVP ZV v oblasti ICT.

Voda – balená, nebo z kohoutku?

Námět do výuky rozvíjející čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost žáků ve výuce chemie. Aktivita navazuje na předchozí vyučovací hodinu, při které jsou žáci podníceni k přemýšlení nad kvalitou vody.

Náměty do výuky - Digiškola

Ucelenou nabídku článků a tipů do výuky k chemii najdete na Metodickém portále RVP.cz v části Digiškola.