Cizí jazyk - 1. stupeň

cizí jazyk a digitální technologie

Digitální technologie napomáhají rozvíjet jazykové dovednosti žáků v oblasti recepce i produkce.
Podporují aktivní využívání osvojovaného jazyka, usnadňují orientaci v online prostředí a umožňují
lepší přístup k informacím.

V cizím jazyce rozvíjíme digitální kompetence tím, že:

 • motivujeme žáky k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování slovní zásoby a správné výslovnosti
 • vedeme žáky k využívání online aplikací pro seznámení s reáliemi, které se týkají probíraných témat
 • vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s online aplikacemi a zásad ochrany osobních údajů

Co by měl zvládnout žák na konci 5. ročníku?

 • napsat jednoduché texty v elektronické podobě, vyplnit osobní údaje do formuláře za použití klávesnice pro daný jazyk

rozvoj digitálních kompetencí v cizím jazyce ve školním vzdělávacím programu

ukázka konkretizace výstupů

4. ročník

Žák:

 • vede si elektronický slovníček s osvojovanou slovní zásobou
 • napíše krátkou textovou zprávu, ve které uvede informaci o místě a čase

Učivo:

 • interaktivní výukové materiály
 • práce s elektronickým slovníkem
 • terminologie daného jazyka pro práci s digitálními technologiemi
5. ročník

Žák:

 • napíše krátký e-mail o své osobě, rodině a svých zájmech
 • vyplní jednoduchý elektronický formulář týkající se základních osobních údajů

Učivo:

 • bezpečnost při práci s online aplikacemi, elektronický formulář – osobní údaje, vytvoření hesla apod.


dozvědět se více / inspirace do výuky