Cizí jazyk

1. stupeň

Cizí jazyk a digitální technologie

Digitální technologie napomáhají rozvíjet jazykové dovednosti žáků v oblasti recepce i produkce. Podporují aktivní využívání osvojovaného jazyka, usnadňují orientaci v online prostředí a umožňují lepší přístup k informacím.

V cizím jazyce rozvíjíme digitální kompetence tím, že:

 • motivujeme žáky k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování slovní zásoby a správné výslovnosti
 • vedeme žáky k využívání online aplikací pro seznámení s reáliemi, které se týkají probíraných témat
 • vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s online aplikacemi a zásad ochrany osobních údajů
Co by měl zvládnout žák na konci 5. ročníku?
 • napsat jednoduché texty v elektronické podobě, vyplnit osobní údaje do formuláře za použití klávesnice pro daný jazyk

ukázka konkretizace výstupů

4. ročník
 • vede si elektronický slovníček s osvojovanou slovní zásobou
 • napíše krátkou textovou zprávu, ve které uvede informaci o místě a čase

Učivo:

 • interaktivní výukové materiály
 • práce s elektronickým slovníkem
 • terminologie daného jazyka pro práci s digitálními technologiemi
5. ročník
 • napíše krátký e-mail o své osobě, rodině a svých zájmech
 • vyplní jednoduchý elektronický formulář týkající se základních osobních údajů

Učivo:

 • bezpečnost při práci s online aplikacemi, elektronický formulář – osobní údaje, vytvoření hesla apod.

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

Hana Havlínová: Najdeme výraz v online slovníku a vypneme mobil – a třeťáci vidí, že jim pomáhá, ale jindy může rušit

Hana Havlínová je v Národním pedagogickém institutu ČR garantkou kurikula pro první stupeň. Zároveň sama také učí. Říká, že digitální technologie mají prostor pro využití už na prvním stupni, žáci by se s nimi měli především naučit bezpečně pracovat. Například v angličtině pracují s on-line slovníky, aby děti viděly praktické využití. 

Psaní jednoduchých textů v cizím jazyce, aplikace Classroomscreen

Při vytváření dovednosti psát v cizím jazyce texty v elektronické podobě je důležité, aby zadání byla proveditelná, nebyla časově příliš náročná a dávala žákům prostor k vyjádření a sdílení svých názorů, jakmile jim toto jejich úroveň zvládnutí cizího jazyka umožní. A když mohou nejen psát, ale zapojit i jiný způsob vyjádření, například kreslení, píšou obvykle mnohem ochotněji a kvalita jejich písemného projevu bývá vyšší.

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR. 

Kurzy pro český jazyk

 • Praktický workshop anglického jazyka pro výuku žáků 1. stupně ZŠ

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

 • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)
 • Workshopy pro celé sborovny
 • Podpora přímo v regionu
 • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu 

Jak na rozvoj digitální kompetence v 1. a 2. ročníku ZŠ

Účastníci si vyzkouší několik atraktivních námětů pro rozvoj digitální kompetence s využitím QR kódu a jednoduchých aplikací. Naučí se vytvořit QR kód. Získají informace o aplikacích, které mohou snadno zařadit do výuky v různých předmětech. V neposlední řadě nabídneme využití únikové hry v jednotlivých předmětech. Účastníci zjistí, že rozvoj digitální kompetence otevírá mnoho možností ve všech oborech i bez obtížných a zdlouhavých příprav na výuku. 

Náměty do výuky - Digiškola

Ucelenou nabídku článků a tipů do výuky k cizímu jazyku najdete na Metodickém portále RVP.cz v části Digiškola.