Cizí jazyk

2. stupeň

Cizí jazyk a digitální technologie

Začlenění digitálních technologií do vyučovacího předmětu Cizí jazyk poskytuje nové možnosti všem aktérům, tedy učitelům i žákům. Rozšiřují možnosti osvojení cizího jazyka a rozvíjení digitální gramotnosti prací s digitalizovanými daty různého typu (číselná, textová, zvuková, obrazová, multimediální data). Digitální technologie napomáhají rozvíjet jazykové dovednosti žáků, a to nejen v oblasti recepce, ale i produkce. Digitální technologie v cizích jazycích podporují aktivní využívání osvojovaného jazyka, komunikaci v daném jazyce a vedou žáka k tvořivému využití jazyka, čímž žáka motivují a vyvolávají pocit, že jazyk je k užitku. Zvládnutí cizího jazyka při současném využívání digitálních technologií usnadňuje žákům orientaci v online prostředí, umožňuje lepší přístup k informacím a dovoluje navazovat kontakty v širokém spektru, čímž je umožněna vyšší mobilita žáků a jejich všestrannější a rychlejší orientace v současném světě.

V cizím jazyce rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že:

 • vedeme žáky k vyhledávání a zpracování informací, samostatnému vyhledávání a snaze posoudit důvěryhodnost cizojazyčného informačního zdroje
 • vedeme žáky k dalšímu digitálnímu zpracovávání, ukládání, zálohování a sdílení získaných informací a vytváření digitálního obsahu, případně bez opory o jiné zdroje (např. vlastní video nebo prezentace vlastních fotografií)
 • vedeme žáky k uvědomování si existence autorského zákona a k osvojování si zvyku uvádět bibliografické zdroje při šíření informací jiných autorů
 • vedeme žáky k práci s vybranými internetovými aplikacemi, které jsou určeny pro studium cizího jazyka, k jejich používání, např. využívání online slovníků
 • vedeme žáky k využívání odpovídajících čtenářských strategií vhodných pro digitální čtení a k práci (čtení) v prostředí elektronické obrazovky (posouvání řádků, stránek) a k další práci s textem a informacemi
 • vedeme žáky k práci s klávesnicí pro další cizí jazyky, k formulování písemného vyjádření různými formami

Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?
 • Cizí jazyk

  • vyhledat požadované informace v jednoduchých autentických materiálech z různých zdrojů
  • reagovat adekvátním způsobem na písemné sdělení v tištěné i elektronické podobě
 • Další cizí jazyk

  • napsat jednoduché texty v elektronické podobě za použití klávesnice pro daný jazyk
Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?
 • Cizí jazyk

  • reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby, v tištěné podobě, za použití klávesnice pro daný jazyk i v elektronické podobě
 • Další cizí jazyk

  • reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby, v elektronické podobě za použití klávesnice pro daný jazyk

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

pro rozvoj digitální kompetencí
 • klademe důraz na osvojení cizího jazyka při současném využívání digitálních technologií, učíme žáky vyhledávat informace v daném cizím jazyce a tyto informace vyhodnocovat a dále zpracovávat
pro rozvoj kompetencí k učení
 • vedeme žáky ke sledování jejich pokroku při používání vhodných online nástrojů (např. Evropské jazykové portfolio) a motivujeme je k využívání těchto nástrojů k dosahování vyšších úrovní podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
pro rozvoj kompetencí komunikativních
 • usilujeme o podporu komunikativních dovedností žáků prostřednictvím různých digitálních technologií, vedeme žáky k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování slovní zásoby a správné výslovnosti
 • motivujeme žáky k aktivnímu vyjádření jejich názoru a komentáře, popřípadě reakci na názory jiných v modelových situacích na sociálních sítích prostřednictvím digitálních technologií

ukázka konkretizace výstupů

cizí jazyk

psaní

6. ročník:

Žák:

 • odpoví na textovou zprávu nebo e-mail týkající se osvojovaných témat
 • vyplní elektronický formulář týkající se jeho osoby

Učivo:

 • elektronické formuláře online – osobní údaje

7. ročník:

Žák:

 • napíše a odpoví na e-mail týkající se osvojovaných témat
 • vyplní elektronický formulář týkající se jeho osoby, rodiny a kamarádů

Učivo:

 • e-mail, výhody a nevýhody osobní komunikace, elektronický formulář online (přihlášky, dotazníky apod.)

8. ročník:

Žák:

 • komunikuje v modelových situacích (pro sociální sítě) o osvojovaných tématech
 • napíše komentář a vyjádří souhlas nebo nesouhlas s textem blogu nebo jiným komentářem

Učivo:

 • pravidla diskuse online; korektní a nekorektní vystupování; vyjádření názoru, souhlasu, podpory nebo nespokojenosti

9. ročník:

Žák:

 • napíše komentář k modelovému blogu nebo příspěvku na sociální síti a v komentáři zdůvodní svůj postoj
 • sdílí informace o svých zájmech
 • zhodnotí své jazykové dovednosti v Evropském jazykovém portfoliu

Učivo:

 • evropské jazykové portfolio; vyjádření názoru; způsoby argumentace a kritiky; elektronická mobilní zařízení – funkce a aplikace; pravidla diskuse online; korektní a nekorektní vystupování; vyjádření názoru, souhlasu, podpory nebo nespokojenosti
čtení s porozuměním

6. ročník:

Žák:

 • využívá internetová úložiště pro materiály k osvojení slovní zásoby, gramatiky a výslovnosti
 • používá elektronické slovníky

Učivo:

 • internetová úložiště a materiály k osvojení slovní zásoby, gramatiky a výslovnosti; elektronické slovníky

7. ročník:

Žák:

 • používá elektronické výkladové slovníky pro práci s textem

Učivo:

 • práce s elektronickými slovníky, vyhledávání slovní zásoby a významu slov

8. ročník:

Žák:

 • rozvíjí své jazykové prostředky a jazykové dovednosti prostřednictvím online výukových aplikací nebo instalovaného softwaru (Word Manager aj.)
 • pro práci s textem využívá Wikipedii

Učivo:

 • softwarové aplikace, jejich ovládání, terminologie k práci s novými technologiemi v daném jazyce

9. ročník:

Žák:

 • používá různé digitální nástroje (počítač, tablet, interaktivní tabuli aj.) podporující výuku cizího jazyka
 • vyhledává doplňující informace k osvojovaným tématům na internetu

Učivo:

 • digitální nástroj, znalost terminologie v daném jazyce, práce s prohlížečem

další cizí jazyk

8. ročník

Žák:

 • vede si elektronický slovníček s osvojovanou slovní zásobou
 • napíše krátkou textovou zprávu, ve které uvede informaci o místě a čase

Učivo:

 • interaktivní výukové materiály, práce s elektronickým slovníkem, terminologie daného jazyka pro práci digitálními technologiemi
9. ročník

Žák:

 • napíše krátký e-mail o své osobě, rodině a svých zájmech
 • vyplní jednoduchý elektronický formulář týkající se základních osobních údajů

Učivo:

 • bezpečnost při práci s online aplikacemi; elektronické formuláře – osobní údaje, vytvoření hesla apod.

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

Meine Familie (A1)

Výuková aktivita je určena žákům 1. ročníku SOŠ, případně začátečníkům s jazykovou úrovní A1. Úkoly jsou zaměřeny na opakování slovní zásoby tematického celku rodina. Jednotlivé úkoly rozvíjí všechny jazykové dovednosti. Pro procvičení, rozšíření a správné používání slovní zásoby je využita forma poslechu, psaní, čtení a mluvení.

Les animaux (A1)

Výuková aktivita se zaměřuje na procvičení slovní zásoby tematického okruhu zvířata s důrazem na užití slovesa být/être v přítomném čase. Díky dílčím aktivitám si žáci během 45 minut procvičí jak psaní, tak i dialogizaci a poslech. Po poslechu si navíc v jednoduché aplikaci https://create.vista.com vyrobí digitální pozvánku do pražské ZOO pro svého imaginárního francouzského kamaráda.

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR. 

Kurzy pro cizí jazyk

 • Praktický workshop anglického jazyka pro výuku žáků 1. stupně ZŠ
 • Rozvoj digitálních kompetencí v cizím jazyce
 • Myšlenky o AI nejen ve vzdělávání
 • I když nejsem jazykář, mohu učit metodou CLIL

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

 • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)
 • Workshopy pro celé sborovny
 • Podpora přímo v regionu
 • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu 

AI v akci

Lekce AI v akci je zaměřená na prozkoumání a kritické zhodnocení umělé inteligence (AI), blíže se pak věnuje AI, která je určená k psaní textů. 

Jak na nenávistné projevy

Hlavním cílem aktivity je naučit žáky rozpoznat a reagovat na nenávistné projevy na sociálních sítích, rozvinout jejich citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách). Lze využít do hodin angličtiny. Žák se naučí také pracovat s audiovizuálními obsahy pomocí aplikace Kapwing.

Tvorba komiksu online na příkladu starověkých památek

Během aktivity žáci s pomocí online nástroje vytvářejí vlastní komiks o životě ve vybrané starověké civilizaci, který se díky zadaným kritériím stává pro učitele možností k reflexi probrané látky.

Náměty do výuky - Digiškola

Ucelenou nabídku článků a tipů do výuky k cizímu jazyku najdete na Metodickém portále RVP.cz v části Digiškola.