Člověk a svět práce

2. stupeň

Člověk a svět práce a digitální technologie

Žáci využívají různé digitální technologie a digitální zdroje při volbě budoucího povolání, profesní přípravě či při sebehodnocení a sebeprezentaci. Speciálním nástrojem kariérového rozvoje žáka je jeho osobní portfolio dovedností, zkušeností, zájmů a úspěchů, které si sestavuje v digitální podobě. V rozšiřujícím tematickém okruhu si žáci osvojují práci s digitálními technologiemi, které pomáhají při spolupráci a komunikaci v týmu, při organizaci času a při řešení běžných pracovních úkolů a projektů.

Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce rozvíjíme digitální kompetence žáků tím, že:

 • Povzbuzujeme žáky k používání digitálních technologií tvůrčím a inovativním způsobem, k nalézání, porovnávání a vyhodnocování různých variant řešení.
 • Vedeme žáky ke sdílení a prezentování záměrů, postupů a výsledků samostatné i skupinové práce.
 • Motivujeme žáky ke komunikaci v týmu při společných úkolech prostřednictvím různých digitálních technologií, k využívání online konferencí a sdíleného virtuálního pracovního prostoru.
 • Vedeme žáky k praktickému využívání zdrojů pro volbu povolání a trh práce, podnikání, poradenských služeb a souvisejících studií, včetně portálu Úřadu práce.
 • Při modelových situacích ze světa práce motivujeme žáky k tvorbě vlastního digitálního obsahu: osobní portfolio, životopis v elektronické podobě, prezentace, videa, videonávody, grafy, tabulky apod.
 • Vedeme žáky k vědomému utváření digitální identity vzhledem k budoucímu uplatnění na trhu práce. Učíme je vnímat, že každou svou akcí v digitálním prostředí zanechávají stopu.
Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?
 • Využívat digitální zdroje k posouzení svých schopností, pro orientaci v profesní nabídce a pro výběr vhodného vzdělávání.
 • Postupně si vytvářet osobní digitální portfolio dovedností, zkušeností, zájmů a úspěchů pro osobní a profesní rozvoj a sebeprezentaci.
 • Vybírat a využívat vhodné digitální nástroje při realizaci týmových pracovních úkolů a projektů, samostatně pracovat s kolaborativními nástroji: online schůzky, sdílený prostor, týmové nástěnky a weby, kalendáře, myšlenkové mapy, kancelářský balík apod.
 • Vědomě vytvářet digitální identitu vzhledem ke svému budoucímu uplatnění na trhu práce. Uvědomovat si, že každou akcí v digitálním prostředí zanecháváme stopu.
Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?
 • posoudí i s využitím digitálních zdrojů své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace s přihlédnutím k potřebám běžného života

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV ČSP-9-8-02p a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.

 • orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a středních školách, využívá k tomu i digitální zdroje

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV ČSP-9-8-01p a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.

 • pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi v situacích, které odpovídají okruhu jeho zájmů a potřeb; využije vhodné digitální technologie při realizaci týmových pracovních úkolů, ke komunikaci a k prezentaci výsledků pracovních činností

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV ČSP-9-7-03p a s vizí podpory projektové výuky a týmové spolupráce jej rozšiřuje do oblasti digitálního prostředí.

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

pro rozvoj digitálních kompetencí
 • pomáháme žákům utvářet profesní orientace a vedeme je k používání digitálních technologií a digitálních vzdělávacích zdrojů při volbě budoucího povolání a profesní přípravy
 • vedeme žáky k využití digitálních technologií při plánování jejich vzdělávací dráhy (na základě volby budoucího povolání)
 • motivujeme žáky k tomu, aby využívali digitální technologie k evidování vlastního pokroku a k aktivní práci s osobním kariérovým portfoliem
 • zařazujeme do výuky aktivity, které motivují žáky k užívání digitálních technologií tvůrčím a inovativním způsobem, k nalézání, porovnávání a vyhodnocování různých variant řešení a k prezentování a sdílení záměrů, postupů a výsledků samostatné i skupinové práce
 • motivujeme žáky ke komunikaci v týmu při společných úkolech prostřednictvím různých digitálních technologií, k využívání online konferencí a sdíleného virtuálního pracovního prostoru
 • vedeme žáky k záměrnému a promyšlenému využívání vhodných digitálních technologií k samostatné práci i práci v týmech při pracovních činnostech, laboratorních pracích a projektech, motivujeme je k využívání a tvorbě videonávodů
 • vedeme žáky k vědomému utváření digitální identity vzhledem k budoucímu uplatnění na trhu práce, učíme je vnímat, že každou svou akcí v digitálním prostředí zanechávají stopu

ukázka konkretizace výstupů

využití digitálních technologií

7. ročník

Žák:

 • vybere vhodné digitální zařízení a digitální nástroj ke komunikaci a spolupráci s ostatními ve vztahu k zadanému úkolu a složení skupiny
 • ovládá základní funkce digitální techniky, pracuje uživatelským způsobem s webovými i mobilními technologiemi, propojuje jednotlivá digitální zařízení
 • používá sdílené dokumenty, tabulky a sdílený prostor pro spolupráci

Učivo:

 • digitální technika – využití v různých pracovních činnostech a zaměstnáních
 • spolupráce v týmu (při realizaci projektů): sdílený prostor pro spolupráci, komunikační nástroje, sdílené dokumenty, tabulky
8. ročník

Žák:

 • připojí se k online schůzce, zrealizuje skupinovou videokonferenci
 • při organizaci své práce i při práci ve skupině používá elektronický kalendář a nástroj pro správu úkolů a poznámek
 • používá různé typy prezentačních nástrojů pro prezentaci své osoby a výsledků projektu či skupinové práce
 • chrání digitální techniku před poškozením
 • odstraňuje základní problémy při provozu digitálních zařízení
 • dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu

Učivo:

 • digitální technika – využití v různých pracovních činnostech a zaměstnáních, ochrana před poškozením, řešení jednoduchých technických závad, zásady bezpečnosti práce
 • řízení a organizace práce, spolupráce v týmu (při realizaci projektů): sdílený prostor pro spolupráci, komunikační nástroje, sdílené dokumenty, tabulky, kalendáře, plánování a správa úkolů, týmové nástěnky a weby...
 • sebeprezentace a prezentace výstupů projektů: offline i online aplikace pro prezentaci, jejich výhody a nevýhody ve vztahu k vybranému účelu

svět práce

8. ročník

Žák:

 • vyhledává na specializovaných portálech informace o vybraných profesích/povoláních a profesních dovednostech, interaktivně se seznamuje s pracovními činnostmi, nástroji a prostředím vybraných profesí
 • využívá testy, hry a speciální aplikace k sebepoznávání a k hodnocení svých schopností a dovedností
 • vyhledává informace o tom, jaká kvalifikace (a další vzdělávání) je předpokladem pro vybranou profesi/povolání, orientuje se v online databázích středních a vysokých škol (a kurzů celoživotního učení)
 • používá vybrané webové stránky a portály pro získání a zpracování informací týkajících se poradenských služeb pro výběr povolání a souvisejícího studia (kariérové poradenství), včetně portálu úřadu práce
 • sestavuje své osobní portfolio dovedností (kompetencí), zkušeností a úspěchů
 • využívá digitální nástroje k prezentaci své osoby, svých dovedností a zkušeností v modelových situacích ze světa práce

Učivo:

 • digitální zdroje o trhu práce a pro volbu povolání: portály o profesích a profesní přípravě, portály určené k hledání práce, s informacemi o trhu práce, náplň oborů SŠ, informace a poradenské služby; aplikace a videa o profesích, povoláních, podnikání; práce s profesními informacemi, využívání poradenských služeb
 • digitální nástroje (sebe)hodnocení (testy, hry apod.)
 • digitální osobní kariérové portfolio (např. pomocí cloudového úložiště nebo s využitím speciálních portálů, aplikací, sociálních sítí)
 • sebeprezentace – digitální nástroje (např. aplikace pro prezentaci, video, osobní portfolio)
9. ročník

Žák:

 • orientuje se v různých digitálních zdrojích pro volbu povolání a využívá je k sebepoznání, sebehodnocení a k orientaci v profesní nabídce
 • na základě dostupných informací zvažuje vhodné povolání a možné kariérové cesty
 • orientuje se v mapách povolání, tabulkách a grafech, vyhledává a dává do souvislostí informace z různých zdrojů, zdůvodní vybraný obor svého studia
 • vyplní elektronické formuláře spojené s přihláškou na střední školu, orientuje se v online prostředí administrace přijímacího řízení
 • sestavuje své osobní portfolio dovedností (kompetencí), zkušeností a úspěchů
 • využívá digitální nástroje k prezentaci své osoby, svých dovedností a zkušeností v modelových situacích ze světa práce (uchazeč o práci, vizitka podnikatele OSVČ/freelancera, představení při vstupu do nového týmu...)
 • vyhledává (na internetu) informace o pracovních příležitostech v regionu, v modelové situaci odpoví na nabídku pracovní pozice, vytvoří s využitím připravených šablon (např. také Europass) životopis a motivační dopis v elektronické podobě pro konkrétní pracovní pozici

Učivo:

 • vedení osobního kariérového portfolia (např. pomocí cloudového úložiště nebo s využitím speciálních portálů, aplikací, sociálních sítí)
 • trh práce – další druhy profesí, povolání a pracovních činností
 • volba profesní orientace – digitální nástroje hodnocení (testy, hry apod.); práce s profesními informacemi, využívání specializovaných webových portálů, aplikací a poradenských služeb
 • možnosti vzdělávání – náplň středoškolských oborů vzdělávání, přijímací řízení
 • zaměstnání a poradenství – mapy, tabulky a grafy povolání, problémy nezaměstnanosti, úřady práce
 • zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu (v elektronické podobě), pohovor u zaměstnavatele, sebeprezentace
 • podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé podnikání, informační zdroje

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

Infoabsolvent – Profitest

Žák si může udělat test svých schopností a získat doporučení, na jaký typ školy by se měl hlásit a k jakému povolání je vhodný, se kterým může dále pracovat učitel nebo kariérový poradce. K dispozici jsou také pracovní listy, které pomáhají v sebehodnocení a v sestavení kariérového plánu.

Online kariérové portfolio jako součást školního kurikula

Na kariérové portfolio lze nahlížet jako na celoživotní nástroj pro řízení vlastní kariéry, od školního věku přes rozvoj kariéry v různých pracovních kontextech, změnu práce a další rozvoj a vzdělávání po celý život

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR. 

Kurzy pro člověk a svět práce

 • Pracovní činnosti_Workshop k rozvoji digitální kompetence - pro školy zřizované podle § 16, Zákona č. 561/2004 Sb_Inspirace a sdílení zkušeností pedagogů - online
 • Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice
 • CODA.IO - nástroj pro efektivní výuku oblasti Informační systémy na 2. stupni ZŠ

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

 • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)
 • Workshopy pro celé sborovny
 • Podpora přímo v regionu
 • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu 

Klára Pirklová (1. díl): Umělá inteligence se stane pomocníkem učitelů

Umělá inteligence tady s námi je a dál bude. Rok 2023 je v souvislosti s AI turbulentní, říká v úvodu tohoho dílu DIGI IN podcastu Klára Pirklová, lektorka a členka týmu pro digitalizaci ve vzdělávání v Národním pedagogickém institutu ČR

Jitka Kmentová: Žáci zvládnou podcasty, vlastní e-learning, zpracování dat z kosmické lodi

Ředitelka pražského Gymnázia Na Zatlance o technologiích ve výuce

Nela Votápková (ZŠ Česká Kamenice, Občanská výuka): V hodině vytváříme politické kampaně v Canvě

Když Nela Votápková učí děti právo, připraví znění lidských práv na QR kódy (qrgenerator.cz) a žáci jdou do venkovní učebny s telefony

Náměty do výuky – Digiškola

Ucelenou nabídku článků a tipů do výuky k člověku a světu práce najdete na Metodickém portále RVP.cz v části Digiškola.