Matematika

1. stupeň

Matematika a digitální technologie

Digitální technologie slouží jako jeden z nástrojů, které žáci využívají k řešení matematických úloh a problémů a k získávání dat. Doporučené online zdroje využívají dohledání chybějících informací.

Ve matematice rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že:

 • učíme žáky rozlišování obrazných symbolů, porozumění jejich významu (např. značky, piktogramy, šipky), odlišování symbolů s jednoznačným a nejednoznačným významem
 • vedeme žáky k posouzení úplnosti dat s ohledem na řešený problém, k dohledávání chybějících informací potřebných k řešení úloh nebo situací v doporučených online zdrojích a k ověřování informací z více zdrojů
 • motivujeme žáky k využití digitálních technologií v situacích, kdy jim jejich použití usnadní činnost (např. převedení údajů z tabulky do diagramu v tabulkovém procesoru)
 • klademe důraz na používání kalkulátoru, např. při provádění kontroly odhadů
Co by měl zvládnout žák na konci 5. ročníku?
 • vyhledávat, sbírat a třídit data i s použitím digitálních technologií; posoudit úplnost dat s ohledem na řešený problém, chybějící data získat či vyhledat v doporučených zdrojích
 • číst a sestavovat jednoduché tabulky i za pomoci digitálních technologií a vytvářet diagramy
 • řešit jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky, i s využitím digitálních technologií

Komentář: Pro snazší identifikaci témat a propojení digitální kompetence se stávajícím vzdělávacím obsahem zde uvádíme i některé očekávané výstupy RVP ZV, u kterých jsme zvýraznili či doplnili digitální problematiku.

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 5. ročníku?
 • vyhledat a roztřídit jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu i s použitím digitálních technologií
 • orientovat se a číst v jednoduché tabulce i za pomoci digitálních technologií
 • řešit jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na matematických postupech, i s využitím digitálních technologií

ukázka konkretizace výstupů

4. ročník

Žák:

 • doplní údaje, které chybí v tabulce
 • využije pro uspořádání získaných dat tabulku

Učivo:

 • práce s daty v elektronické podobě
5. ročník

Žák:

 • zapíše a utřídí získaná data (např. výsledky pozorování) s využitím digitálních technologií
 • rozhodne, která data jsou podstatná s ohledem na řešený problém
 • získá nebo dohledá chybějící data v doporučeném digitálním zdroji
 • využije pro uspořádání získaných dat tabulku, diagram, schéma
 • navrhne způsob grafického záznamu informací za pomoci digitálních technologií
 • posoudí, kdy mu digitální technologie napomohou při řešení úloh a problémů vycházejících z praktického života a využije je

Učivo:

 • práce s doporučenými digitálními zdroji

 • třídění získaných nebo vyhledaných dat podle daných/zvolených kritérií

 • základy práce s daty v tabulkovém procesoru

 • objevování a experimentování s digitálními technologiemi při řešení matematických problémů

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

Prezentace těles prostřednictvím virtuální nástěnky

Žáci objevují tělesa ve svém okolí, nachází v realitě jejich reprezentaci. Prostřednictvím digitálních technologií pak zachycují právě tento objevený materiál. Ke svěřeným digitálním zařízením se chovají šetrně. Využívají aplikaci Padlet – virtuální nástěnku – ke svému učení, aby zde prezentovali objevená tělesa.

Zora Adámková: Rýsujeme s vizualizérem, postup žákům nahraju do TEAMS

Když žáci počítají obvod antukového hřiště, je to i příležitost zjišťovat, jaké sporty se na antuce hrají, z čeho se tento povrch vyrábí a čím je výhodný. „Matematika pomáhá objevovat,“ říká učitelka Zora Adámková a ve svých hodinách se ji snaží zasazovat do kontextu života a přirozeně ukazovat mezipředmětové vazby.

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR. 

Kurzy pro matematiku

 • Rozvoj DK na 1. stupni
 • Jak na rozvoj digitální kompetence v 1. a 2. ročníku ZŠ
 • Jak na rozvoj digitální kompetence v 3. až 5. ročníku ZŠ

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

 • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)
 • Workshopy pro celé sborovny
 • Podpora přímo v regionu
 • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu 

Rozvoj digitálních kompetencí na 1. stupni

Digitální technologie a online prostředí ovlivňují život kolem nás a je tedy zřejmé, že rozvoj digitální kompetence by měl být nedílnou součástí vzdělávání.

Zprávičky

Zprávičky jsou metodickým materiálem pro rozvoj digitální kompetence v projektové výuce na 1. stupni ZŠ. Žák připravuje vlastní text a jeho sdělení prostřednictvím digitálních technologií. Materiál je rozdělený do 8 výukových bloků a je vhodný pro 2. a 3. ročník ZŠ s nabídkou rozšíření až na 4. a 5. ročník ZŠ

Petr Hlinka: Ať si žáci mobilem natočí dřep a videoanalýza jim ukáže, jestli cvičí správně

„S digitálními technologiemi v tělocviku je nejlepší začít projekt, třeba sportovní den, kdy máte více času představit technologii, seznámit se například s chytrými hodinkami a vysvětlit, kde mají žáci sledovat tep. Dá se ale pracovat i s videem a tablety,“ radí učitel tělocviku z Dobříše Petr Hlinka.

Náměty do výuky - Digiškola

Ucelenou nabídku článků a tipů do výuky k matematice najdete na Metodickém portále RVP.cz v části Digiškola.