Přírodopis

2. stupeň

Přírodopis a digitální technologie

Ve vzdělávacíym oboru Přírodopis žáci využívají digitální technologie při získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a dat o živé a neživé přírodě. Žáci ve škole i v terénu získávají informace o pozorovaných organismech, porovnávají je s informacemi v učebnicích a encyklopediích a srovnávají je s vlastní zkušeností. Třídí a uchovávají získané informace a data ve vhodných formátech a uložištích. Vyhodnocují různé podoby dat a informací o živé i neživé přírodě a vyvozují z nich odpovídající závěry. Prostřednictvím digitálních technologií mohou žáci lépe porozumět průběhu přírodních jevů, které je obtížné sledovat v reálných podmínkách.

Ve přírodopisu rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že:

 • Inspirujeme žáky k efektivnímu využívání digitálních zařízení, nástrojů a aplikací pro porozumění přírodním dějům a zákonitostem i zkoumání živé a neživé přírody.
 • Vedeme žáky ke kritickému ověřování informací, analýze, vyhodnocení informací a vyvození odpovídajících závěrů.
 • Klademe důraz na bezpečnou a efektivní komunikaci žáků, vedeme je k odpovědnému chování a jednání v digitálním prostředí.
 • Motivujeme a podporujeme žáky k využívání různých digitálních zdrojů pro poznávání, zkoumání a měření živých i neživých organismů, zároveň k jejich porovnání.
 • Podporujeme žáky ve využívání a tvorbě digitálních záznamů, animací a simulací k popisu a vysvětlení jevů i procesů živé a neživé přírody.
Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?
 • V badatelských aktivitách volit a používat digitální měřidla a další nástroje k záznamu, porovnávání, zpracování, uchování, prezentaci a sdílení získaných dat, výsledků svých pozorování a závěrů.
 • Zkoumat a popisovat jevy a procesy živé i neživé přírody pomocí digitálních záznamů, animací, simulací, případně je sám vytvářet.
 • Na základě poznatků a zkušeností z přírodopisu kriticky hodnotit informace šířené v běžné mezilidské i v mediální komunikaci.
 • Vyhledávat v otevřených zdrojích dat k řešení daného přírodopisného problému, třídit je a kriticky vyhodnocovat.
Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?
 • využívat digitální technologie za účelem získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a dat při zkoumání živé a neživé přírody

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

Pro rozvoj digitálních kompetencí
 • vedeme žáky k volbě vhodných digitálních technologií k získávání informací a dat o pozorovaných organismech a přírodních jevech, klademe důraz na využívání možností jednotlivých technologií
 • rozvíjíme dovednosti žáků porovnat získané informace s dalšími zdroji a pod vedením učitele kriticky hodnotit obsah vyhledaných informací
 • vedeme žáky k volbě a účelnému využívání vhodných digitálních technologií při plánování, realizaci a vyhodnocování v terénu prováděných pozorování a badatelských činností
 • učíme žáky sdělovat a sdílet s ostatními žáky prostřednictvím různých digitálních technologií průběh a výsledky vlastní či skupinové badatelské činnosti a volit k tomu vhodné komunikační prostředky
 • zařazujeme do výuky práci s grafickými programy, aplikacemi a webovými stránkami umožňujícími analyzovat a hodnotit průběh a výsledky pozorování, nabízíme žákům možnost volby vhodných programů a aplikací při řešení zadaného problému
 • vedeme žáky k řešení problémů pomocí animací, modelů a vizualizací přírodních objektů a jevů
 • nabízíme žákům možnosti využívání virtuálních vzdělávacích prostředí, animací a modelů, které umožňují vizualizace a pozorování ve výuce jen těžko pozorovatelných jevů a objektů
 • klademe důraz na dodržování základních pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při používání digitálních technologií v rámci badatelské činnosti

ukázka konkretizace výstupů

základy ekologie

9. ročník

Žák:

 • zkoumá vybrané vlastnosti životního prostředí (např. teplota, vlhkost, hluk) pomocí mobilních zařízení, aplikací a měřicích systémů
 • vyhodnocuje vybrané vlastnosti životního prostředí (např. teplota, vlhkost, hluk) pomocí grafů, schémat a mapových portálů
 • nachází souvislosti mezi aktivitami člověka a jeho vlivem na životní prostředí, porovnává získaná data o životním prostředí (např. teplota, vlhkost, hluk) s aktivitami člověka a jeho vlivem na přírodu a krajinu

Učivo:

 • měření fyzikálních vlastností prostředí
 • data a mapové portály o kvalitě životního prostředí, zdroje informací o vlivu člověka na přírodu a krajinu 

praktické poznávání přírody

6. ročník

Žák:

 • s pomocí aplikací umožňujících provádět různé techniky animace zachycuje vybrané projevy života organismů (např. růst a vývin, pohyb, dráždivost)

Učivo:

 • modely a multimediální aplikace, různé techniky animace životních projevů organismů, časosběry
7. ročník

Žák:

 • zaznamenává a vyhodnocuje na základě pozorování v přírodě i na internetu (např. s využitím webkamery) základní projevy chování vybraných živočichů české přírody, objasní na konkrétních příkladech způsob života pozorovaných živočichů
 • na základě vlastních pozorování a práce s otevřenými zdroji informací přispívá k vytváření a zdokonalování školní přírodopisné encyklopedie
 • s využitím tištěných i online určovacích klíčů a mobilních aplikací pro identifikaci rostlin určuje v regionu běžně se vyskytující rostliny
 • pomocí aplikací (například virtuální pitva) zkoumá vnitřní stavbu vybraných organismů a popisuje vlastnosti a funkci jejich orgánových soustav
 • přispívá k mapování výskytu vybraných živočichů regionu s využitím vhodných webových stránek a aplikací

Učivo:

 • etologická pozorování živočichů
 • školní encyklopedie rostlin a živočichů, práce s určovacími klíči a aplikacemi, interaktivní a multimediální aplikace pro zkoumání anatomie živočichů; mapování výskytu rostlin a živočichů
8. ročník

Žák:

 • pomocí názorných multimediálních prostředků vysvětluje funkci orgánových soustav a metabolické procesy v lidském těle
 • s využitím mobilní aplikace změří srdeční tep

Učivo:

 • multimediální aplikace pro zobrazování orgánových soustav člověka, měření metabolických funkcí
9. ročník

Žák:

 • vlastními slovy objasňuje vývoj populací organismů s využitím názorných multimediálních prostředků a modelů pro zobrazení průběhu přírodních dějů

Učivo:

 • simulace a modely vývoje populací a společenstev organismů

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

Kateřina Čiháková: Máme hodinu u potoka s digitálním mikroskopem

„Na hodiny venku se žáci vždycky těší. Mám předem připravené řízené bádání s pomocí technologií. Pomáhají mi v tom aplikace, jako je iNaturalist nebo Merlin Bird, a žáky to moc baví. Výsledky bádání máte díky technologiím v mžiku v telefonu.

Jakub Holec: V přírodopise procházíme data z ČHMÚ a vyhodnocujeme je

Základy geologie ve škole obvykle nepatří k žákovským hitům, pokud ale mohou natočit vlastní video na téma minerály v domácnosti, sestříhat ho, doplnit komentářem nebo infografikou a předvést ostatním, zájem o učivo rázem stoupne.

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR. 

Kurzy pro přírodopis

 • Digitální kompetence ve výuce biologie člověka

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

 • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)
 • Workshopy pro celé sborovny
 • Podpora přímo v regionu
 • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu 

Pětiminutovka - Badatelství nejen ve výuce chemie

Pětiminutovka se zaměřuje na téma badatelství nejen ve výuce chemie. Představuje proces badatelsky orientované výuky na příkladu vzniku kyselých dešťů. Při aktivitě žáci řeší badatelsky orientované úlohy inspirované reálným životem, zkoumají různé cesty k získání nových poznatků a zaznamenávají a vyhodnocují výsledek vlastní badatelské činnosti. To je společné přírodovědné i matematické gramotnosti. Rovněž rozvíjí digitální gramotnost využíváním digitální technologie za účelem zaznamenání a vyhodnocení průběhu experimentu.

Daniel Pražák: Mobil může být základem laboratoře v kapse

„Ve výuce využíváme digitální atlasy a fotoaparáty. Žáci si tvoří virtuální herbáře v Padletu. Technologie se člověku ale mohou přejíst. Proto je využíváme rozumně, pořád je to jen nástroj výuky. S příchodem Minecraftu se razantně zvýšil zájem žáků o geologii. Když zavádím nějakou novou technologii do výuky, je potřeba počítat s tím, že to napoprvé nevyjde,“ říká učitel přírodopisu Daniel Pražák v dalším díle DIGI IN.

Náměty do výuky - Digiškola

Ucelenou nabídku článků a tipů do výuky k přírodopisu najdete na Metodickém portále RVP.cz v části Digiškola.