Souhrnné informace pro 1. stupeň

Rozvoj digitální kompetence na 1. stupni

Primární vzdělávání a digitální technologie

Charakter primárního vzdělávání, kdy ve třídě působí obvykle jeden vyučující, nabízí příležitosti, ve kterých učitel nenásilně ukazuje využíváním digitálních technologií ve výuce jejich přínos a zároveň může vhodně upozornit na nebezpečí, která s sebou jejich používání přináší. Žáci se tak přirozeně dozvědí o zásadách bezpečnosti a etice ve virtuálním prostoru nebo o hygienických zásadách při práci s technologiemi. Vhodný výběr a smysluplné použití digitálních technologií má vliv na rozvoj žáků v rovině psychosociálních dovedností (např. na vztahy a místo žáka v sociální skupině, na vztah žák–učitel, na motivaci k výkonu, soustředění, dodržování pravidel), v rovině psychomotorických dovedností (např. ovládání dotykového displeje a dalších zařízení pomocí gest, psaní a přesouvání objektů, orientace v ploše) a v rovině kognitivních dovedností (např. vyhledávání a posuzování informací, práce s informacemi, prohlubování osvojeného učiva, plánování svého vlastního učení a využívání vhodných online zdrojů ke svému vlastnímu postupu). To vše poskytuje prvotní základy k postupnému rozvoji digitální kompetence.

Jaké místo mají digitální technologie v primárním vzdělávání?

Pojďme se zamyslet nad smyslem a významem zapojení digitálních technologií do výuky na 1. stupni základní školy. Nastíníme si příležitosti, které s sebou charakter primárního vzdělávání pro rozvoj digitální kompetence žáků přináší.

Digitální technologie ovlivňují vzdělávací obsah na 1. stupni (1. část)

Text je věnován problematice využívání digitálních technologií v primárním vzdělávání. Zamyslíme se nad tím, které běžné aktivity vedou k rozvíjení digitální kompetence žáků a jakým způsobem digitální svět, ve kterém se žáci přirozeně pohybují, může ovlivňovat vzdělávací obsah a cíle výuky ve vzdělávacích oblastech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Umění a kultura.

Digitální technologie ovlivňují vzdělávací obsah na 1. stupni (2. část)

Tato navazující část textu se věnuje stejným úhlem pohledu dalším vzdělávacím oblastem. Jsou to Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce. 

Digitální technologie na podporu učení žáků v heterogenní třídě

Příspěvek se zabývá tématem, jak napomoci procesu učení všech žáků, kteří se potkávají v heterogenní třídě. Může být jedním z funkčních nástrojů využití digitálních technologií? Předpokládejme, že ano. Článek poskytuje celou řadu tipů na již ověřené postupy, které učitelé ve školské praxi mohou využívat.

OrgPad ve výuce na prvním stupni ZŠ

Digitálních aplikací, které lze použít ve výuce, je velké množství. Paní učitelka B. Jeřábková v seriálu článků seznamuje s možnostmi, které nabízí OrgPad. Ve výuce vyzkoušela rozmanitou škálu jeho využití v různých předmětech a zároveň jej vnímá jako efektivní prostředek individualizace výuky.

49 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ

E-publikace kromě krátké úvodní teoretické části nabízí učitelům více než 20 konkrétních námětů – „karet“, které směřují k rozvoji digitální gramotnosti napříč všemi vzdělávacími obory. Inspiraci zde mohou naleznout učitelé všech ročníků 1. stupně. Téměř všechny karty učebních aktivit byly v praxi ověřeny a jsou doplněny zkušenostmi ověřujících učitelů. Nedílnou součástí jsou přílohy, které obsahují vše potřebné pro realizaci aktivity ve výuce.