Tělesná výchova

1. stupeň

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu

Tělesná výchova a digitální technologie

Digitální technologie mohou být v tělesné výchově v primárním vzdělávání využívány pro získávání a ukládání dat týkajících se tělesné zdatnosti, různých pohybových výkonů nebo rozvoje pohybových dovedností. Mohou přispět i k motivaci žáků k aktivnímu každodennímu pohybu.

V tělesné výchově rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že:

 • seznamujeme žáky s různými možnostmi získávání poznatků (v digitálním i fyzickém prostředí) a s tím, jaký význam pro zdraví má intenzita pohybového zatížení a doba trvání pohybových aktivit (naplňování pyramidy pohybu)
 • · motivujeme žáky k aktivnímu rozvoji a zlepšování zdravotně orientované zdatnosti pomocí dlouhodobého sledování a zaznamenávání různými digitálními přístroji, k měření základních pohybových výkonů a porovnávání s předchozími výsledky
 • · motivujeme žáky k získávání informací v digitálním prostředí o pohybových aktivitách ve škole i v místě bydliště
 • · klademe důraz na provádění kompenzačních cvičení, která snižují zdravotní rizika spojená s používáním digitálních technologií
Co by měl zvládnout žák na konci 5. ročníku?
 • podílet se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňovat kondičně zaměřené činnosti; projevovat přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti, sledovat změny i s využitím digitálních technologií
 • změřit základní pohybové výkony a porovnat je s předchozími výsledky i s využitím digitálních technologií
 • orientovat se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získávat potřebné informace i v digitálním prostředí

Komentář: Pro snazší identifikaci témat a propojení digitální kompetence se stávajícím vzdělávacím obsahem zde uvádíme očekávané výstupy RVP ZV, u kterých jsme zvýraznili či doplnili digitální problematiku.

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 5. ročníku?
 • zlepšovat svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla, sledovat změny i s využitím digitálních technologií

ukázka konkretizace výstupů

4. ročník
 • používá digitální technologie pro sledování základních kondičních činností
 • měří a zaznamenává pohybové výkony moderními technologiemi
 • sleduje informace o akcích zaměřených na pohybové aktivity ve škole i v místě bydliště a diskutuje o nich

Učivo:

 • sledování úrovně tělesné zdatnosti pomocí digitálních technologií
 • vyhodnocování tělesné zdatnosti a osobního zlepšení
 • využití digitálních technologií ke sledování pohybových aktivit (množství, intenzity)
 • měření výkonů (délka, čas, počet opakování apod.)
 • pomůcky pro měření výkonů (krokoměr)
 • zaznamenávání výkonů (tabulkové procesory)
 • hodnocení a porovnávání výkonů (tabulkové procesory)
 • informační zdroje o pohybových aktivitách ve škole (nástěnky, webové stránky školy)
 • informační zdroje o pohybových aktivitách v místě bydliště (webové stránky obce, místních organizací)
 • informační zdroje o pohybových aktivitách v České republice (noviny, časopisy, webové stránky)
5. ročník

sbírá a (s pomocí učitele) vyhodnocuje data týkající se kondičně zaměřených pohybových aktivit získaných pomocí digitálních technologií

měří pohybové výkony moderními technologiemi a zaznamenává je do tabulky a navzájem je porovnává

sleduje vývěsky a webové stránky tělovýchovných a sportovních organizací v místě bydliště a je schopen o nich informovat

Učivo:

 • testy tělesné zdatnosti pro danou věkovou skupinu, rozvojové pohybové programy; pomůcky pro měření výkonů (krokoměr, chytré hodinky); měření a sledování pohybových aktivit a tělesné zdatnosti v průběhu dne a týdne; hodnocení a porovnávání naměřených výkonů (tabulkové procesory, grafy)

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

Ať si žáci mobilem natočí dřep a videoanalýza jim ukáže, jestli cvičí správně

„S digitálními technologiemi v tělocviku je nejlepší začít projekt, třeba sportovní den, kdy máte více času představit technologii, seznámit se například s chytrými hodinkami a vysvětlit, kde mají žáci sledovat tep. Dá se ale pracovat i s videem a tablety,“ radí učitel tělocviku z Dobříše Petr Hlinka. Další díl DIGI IN podcastu se věnuje tématu ve výuce tělocviku.

Otevíráme ZOO!

Aktivita se snaží zpestřit výuku vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na prvním stupni ZŠ. Propojuje Tělesnou výchovu s tématem zvířata v zoologické zahradě. Cílem aktivity je intenzivně zapojit mladší žáky do výuky tělesné výchovy a připomenout jim prvky zdravého životního stylu. Aktivita propojuje digitální prostředí s reálným a je využitelná i v distanční výuce. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR. 

Kurzy pro tělesnou výchovu

 • Digitální kompetence v pohybu s aplikací Actionbound

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

 • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)
 • Workshopy pro celé sborovny
 • Podpora přímo v regionu
 • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu 

Jak na rozvoj digitální kompetence v 1. a 2. ročníku ZŠ

Náměty do výuky - Digiškola

Ucelenou nabídku článků a tipů do výuky k tělesné výchově najdete na Metodickém portále RVP.cz v části Digiškola.