Výchova k občanství

2. stupeň

Výchova k občanství a digitální technologie

V tomto vzdělávacím oboru žáci utvářejí a rozvíjejí své digitální kompetence prostřednictvím zapojování se do společnosti a do společenských vztahů. Digitální kompetence je potřeba uplatňovat prakticky, v situacích běžného každodenního života. Žáky je potřeba vést k zodpovědnému, respektujícímu a etickému používání digitálních technologií, včetně vnímání a vyhodnocování rizik spojených s jejich používáním. Zásadními tématy nejsou jen pravidla chování, jednání a komunikace v digitálním prostředí, ale také problematika digitální identity a digitální stopy. Podstatné je také utváření a posilování právního povědomí žáků ve vztahu k používání digitálních technologií.

Ve Výchově k občanství rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že:

 • Podporujeme žáky ve vyhledávání relevantních informací, rozvíjíme jejich schopnost analyzovat a kriticky zhodnocovat digitální obsahy z hlediska zdrojů, manipulativních technik, předsudků a kvality informací.
 • Klademe důraz na respektování a dodržování etikety při interakci v digitálním prostředí, pomáháme žákům rozpoznávat manipulativní techniky a nevhodné mediální obsahy, učíme žáky je kriticky hodnotit a vhodně na ně reagovat.
 • Vysvětlujeme žákům principy bezpečnosti při ochraně soukromí vlastního i ostatních, při vytváření digitální stopy, při správě digitální identity a seznamujeme je s pravidly ochrany autorských práv.
 • Představujeme žákům možnosti zapojení se do života společnosti prostřednictvím digitálních technologií, podporujeme je v tom, aby využívali digitální technologie pro průzkumy, šetření a ankety zaměřené na život ve škole a v obci.
 • Poskytujeme žákům příležitost zkoumat a hodnotit vliv technologií na proměny společnosti i život jednotlivce a diskutovat o možných důsledcích.
Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?
 • zapojovat se do veřejného dění ve svém okolí prostřednictvím digitálních technologií
 • posuzovat vliv používání digitálních technologií na život jedince a na proměnu společnosti
 • přistupovat zodpovědně k budování a spravování digitální identity a digitální stopy
 • v digitálním prostředí přiměřeně uplatňovat svá práva a dodržovat právní ustanovení, která se na něj vztahují

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV (VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod) a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.

 • rozpoznávat protiprávní jednání v digitálním prostředí

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV (VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod) a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?
 • zapojovat se do veřejného dění ve svém okolí prostřednictvím digitálních technologií
 • uvádět příklady kladného a záporného dopadu používání digitálních technologií na život jedince ve společnosti
 • popsat pravidla, jak přistupovat zodpovědně k budování a spravování digitální identity a digitální stopy
 • na příkladu vysvětlit, jak reklamovat výrobek nebo službu při online nákupu, a uvést příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele v digitálním prostředí

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV VO-9-4-05p a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.

 • uvědomovat si rizika porušování právních ustanovení, včetně norem pro digitální prostředí

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV VO-9-4-08p a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.

 • rozeznávat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy v digitálním prostředí

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV VO-9-4-10p a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

pro rozvoj digitálních kompetencí
 • podporujeme žáky v tom, aby využívali digitální technologie pro průzkumy, šetření a ankety zaměřené na život ve škole a v obci
 • vedeme žáky k tomu, aby chránili své osobní údaje a svá osobní data
 • klademe důraz na respektování a dodržování netikety při interakci v digitálním prostředí
pro rozvoj kompetencí k řešení problémů
podporujeme žáky v používání digitálních technologií pro zlepšování prostředí, ve kterém žijí (např. pro objevování problémů, pro jejich řešení, pro prezentaci výsledků)
pro rozvoj kompetencí sociálních a personálních
 • vedeme žáky k zodpovědnému budování a spravování digitální identity a zařazujeme aktivity, které vedou žáky k posuzování jejich digitální stopy
 • vysvětlujeme nebezpečí sociálních nebo názorových bublin
pro rozvoj kompetence občanské
 • rozvíjíme u žáků právní povědomí pro situace v digitálním prostředí; vedeme žáky k tomu, aby ve svých školních i domácích úkolech dodržovali autorská práva a citovali informační zdroje
 • motivujeme žáky k tomu, aby prostřednictvím digitálních technologií vyjadřovali své názory, ověřovali fakta, aby digitální technologie využívali pro zapojování se do rozhodování na třídní, celoškolní i mimoškolní úrovni a aby jejich prostřednictvím navazovali a udržovali kontakty a propojovali lidi

ukázka konkretizace výstupů

Člověk ve společnosti

6. ročník
 • zmapuje místa a aktivity veřejného dění a to, jakými osobními nebo digitálními cestami informuje obec své občany a o čem je takto informuje
 • zjistí, kde najde kontakty na obecní úřad nebo úřad městské části

Učivo:

 • mapa veřejného dění a veřejných institucí v obci; internetové stránky obce / městské části, včetně kontaktů, obec / městská část na sociálních sítích
7. ročník

Žák:

 • v reálné nebo modelové situaci kultivovaně vyjadřuje osobně i digitálně svůj názor, souhlas, podporu nebo nespokojenosti a kritiku ke stavu nebo situaci ve své škole nebo k dění ve svém okolí a obci
 • analyzuje a srovná, co nebo kdo na něj má vliv ve fyzickém a v digitálním prostředí
 • analyzuje a doloží, jak a v jakých situacích digitální technologie zlepšují nebo zhoršují život různým sociálním skupinám

Učivo:

 • vyjádření názoru, souhlasu, podpory nebo nespokojenosti a kritiky různými nástroji
 • vliv digitálních technologií na různé oblasti života (např. oblast vztahů, spolupráce, vzdělávání, práce, zábavy, občanského života, politiky) nebo vliv na různé sociální skupiny (např. podle věku, profese) – obecný přístup; vliv digitálních technologií na život žáka – osobní pohled (zmapování, rizika, prevence)
8. ročník

Žák:

 • představí, jak může zlepšit prostředí ve své škole nebo v obci a jaké digitální nástroje k tomu může využít
 • zmapuje a zhodnotí, jak digitální technologie ovlivňují různé oblasti života
 • zmapuje, jak digitální technologie ovlivňují vytváření, šíření nebo překonávání společenských stereotypů a předsudků
 • rozpozná propagaci, dezinformaci a manipulaci v digitálním prostředí a zhodnotí, jak to ovlivňuje chování a jednání lidí
 • zhodnotí nebezpečí sociálních nebo názorových skupin, identifikuje rizika související s komunikací v těchto bublinách

Učivo:

 • vliv digitálních technologií na různé oblasti života (např. oblast vztahů, spolupráce, vzdělávání, práce, zábavy) nebo vliv na různé sociální skupiny (např. podle věku, profese) – obecný přístup; společenské stereotypy a předsudky v digitálním prostředí; sociální nebo názorové bubliny; propagace, dezinformace a manipulace v digitálním prostředí – reklama, hoax, fake news, volební kampaň, product placement
9. ročník

Žák:

 • zjistí, jak si osobně nebo elektronicky sjednat schůzku k vybraným službám obecního úřadu nebo úřadu městské části
 • pomocí digitálních nástrojů se podílí na přípravě, realizaci a zhodnocení třídního, školního nebo místního projektu, který může pomoci potřebným nebo potřebné věci

Učivo:

 • postup, jak si sjednat schůzku k vybraným službám obecního úřadu / úřadu městské části; rezervace termínu pro vybranou službu obecního úřadu / úřadu městské části (např. pro vydání občanského průkazu); projekt na pomoc potřebným nebo potřebné věci (např. projekty a akce pro zlepšení školního prostředí, charitativní projekty, doučování, spolupráce se seniory, projekty v oblasti kultury, ekologie, sportu)

Člověk jako jedinec

6. ročník

Žák:

 • na příkladu vysvětlí, co je to digitální identita a digitální stopa, a zmapuje svou digitální identitu a digitální stopu
 • zmapuje, jak chrání své osobní údaje, a identifikuje riziková místa ve své digitální identitě a digitální stopě

Učivo:

 • digitální identita a digitální stopa – obecný pohled; digitální identita a digitální stopa – osobní pohled (zmapování, rizika, prevence); osobní údaje a citlivé údaje (např. národnost, zdravotní stav, politický názor, sexuální orientace, podpis) a jejich ochrana
7. ročník

Žák:

 • zhodnotí, které osobní údaje mohou být zneužity a proč
 • navrhne, jak chránit svou digitální identitu a digitální stopu a jak se chránit proti neoprávněnému nakládání s osobními nebo citlivými údaji v digitálním prostředí
 • navrhne, jak postupovat v případě, že se stane obětí nenávistných a podvodných praktik nebo zneužití osobních údajů ve fyzickém nebo digitálním prostředí

Učivo:

 • osobní údaje a citlivé údaje a jejich ochrana; příklady nenávistných a podvodných praktik nebo zneužití osobních údajů včetně fotografií a videí; postup pro oběti nenávistných a podvodných praktik nebo pro oběti zneužití osobních údajů (např. v případě nenávistných komentářů, ztráty nebo zneužití hesla, krádeže digitální identity, kyberšikany, kyberstalkingu, online vydírání)

Člověk, stát a právo

6. ročník

Žák:

 • respektuje a dodržuje normy chování (tzv. netiketu) při používání digitálních technologií a při interakci v digitálním prostředí
 • respektuje a dodržuje zásady autorského práva
 • pracuje s informacemi v souladu se zákony

Učivo:

 • netiketa – přehled pravidel a jejich praktické používání; zásady autorského práva a jejich dodržování v praktických situacích (při práci s texty, obrázky a videi) – respektování licencí (např. užití díla pro osobní potřebu, komerční využití díla, vytváření odvozených děl), citace, souhlas autora; práce s informacemi – férové užití děl, problematika stahování, sdílení a šíření
7. ročník

Žák:

 • respektuje a dodržuje licence, které upravují majetková práva autorů
 • uvede příklady toho, co je a co není možné dělat s cizím dílem bez souhlasu autora
 • rozpozná projevy šíření nenávisti, omezování svobody projevu, vydírání, podvodu a neoprávněného nakládání s osobními údaji v digitálním prostředí

Učivo:

 • práce s informacemi – férové užití děl, problematika stahování, sdílení a šíření
 • protiprávní jednání v oblasti nakládání s osobními údaji a v oblasti šíření nenávisti – omezování svobody projevu, schvalování trestného činu, vydírání, podvod, hacking, hate speech, hoax, kyberšikana
8. ročník

Žák:

 • rozpozná, zda má elektronicky uzavřená kupní smlouva všechny povinné náležitosti
 • popíše postup, jak reklamovat zboží nebo službu, které byly zakoupeny online, a jak odstoupit od smlouvy při online nákupu
 • popíše situace z fyzického i digitálního prostředí, kde se projevuje právo na ochranu osobnosti, a uvede příklady toho, co je chráněno právy k duševnímu vlastnictví
 • na příkladech objasní, jak chránit své vlastní dílo ve fyzickém i digitálním prostředí
 • popíše principy volného díla a používá volná díla ve svých školních a domácích úkolech
 • rozpozná porušení práva na ochranu osobnosti ve fyzickém a digitálním prostředí a uvede příklady
 • rozpozná porušení práva k duševnímu vlastnictví ve fyzickém a digitálním prostředí
 • rozpozná projevy protiprávního jednání v souvislosti s reklamou, nakupováním a placením ve fyzickém a digitálním prostředí

Učivo:

 • online nakupování – elektronicky uzavřená kupní smlouva, reklamace, odstoupení od smlouvy, práva spotřebitele v digitálním prostředí; právo na ochranu osobnosti – např. právo na ochranu jména, právo na ochranu cti a důstojnosti, autorské právo; práva průmyslového vlastnictví – např. patent, ochranná známka, průmyslový design, označení původu; nástroje a postup pro ochranu vlastního autorského díla – licence k autorskému dílu, veřejné licence (např. Creative Commons, Public Domain), zveřejnění díla, užití díla, změna díla
 • protiprávní jednání v oblasti ochrany osobnosti – neoprávněné nakládání s osobními údaji, sledování soukromého života, krádež digitální identity
 • poškozování cizích práv – neoprávněné vytvoření, zveřejňování nebo užívání fotografie nebo videozáznamu, porušení tajemství zpráv, listin a soukromých dokumentů, pomluva; protiprávní jednání v oblasti duševního vlastnictví – stahování, rozmnožování a šíření autorských materiálů; protiprávní jednání v oblasti obchodu a nakupování – podvodné nabídky a e-shopy, nedoručené zboží, nezabezpečené platby online, falešné faktury, phishing
9. ročník

Žák:

 • uvede postup, jak se bránit porušení práva na ochranu osobnosti a práv k duševnímu vlastnictví

Učivo:

 • duševní vlastnictví – postup pro oběti porušení práva na ochranu osobnosti a pro oběti porušení práv k duševnímu vlastnictví (např. žádost o odstranění obsahu, nahlášení porušení práva, uplatnění práva na zapomnění, podání žaloby)

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

Člověk a společnost a digitální technologie

Příspěvek se věnuje tomu, jak lze využívat digitální technologie ve výuce oboru Výchova k občanství na 2. stupni základní školy a jaký je jejich přínos pro tento obor. Materiál přináší inspiraci pro pedagogické a didaktické uvažování v obecnější rovině (představuje např. koncept digitálního občanství) a nabízí podněty a tipy pro konkrétní aktivity ve výuce.

Sociální sítě jako učivo?

Článek pojednává o zapojení tematiky sociálních médií do výuky výchovy k občanství. Uvádí stručný kontext, proč by učitelé něco takového měli dělat, a nabízí aktivity, kterými by mohli začít. Součástí článku je naznačení průniku mezi sociálními sítěmi, výchovou k občanství a vybranými složkami čtenářské a digitální gramotnosti. Obsah článku vychází ze zkušeností autorky z (ne)formálního vzdělávání na základní, střední i vysoké škole.

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR. 

Kurzy pro výchovu k občanství

 • Vyber si svou pravdu!
 • Využití Padletu v projektu občanské výchovy
 • Wikipedie a její využití pro rozvoj digitální kompetence na 2. stupni ZŠ
 • První kroky s Canvou

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

 • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)
 • Workshopy pro celé sborovny
 • Podpora přímo v regionu
 • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu 

Umělá inteligence ve škole

Umělá inteligence. Jak jí rozumět a jak ji využít ve vzdělávání? Sledujte živě streamovanou debatu u kulatého stolu.

DIGI roadshow: Kam se poděl kancelářský balíček?

Pojďme společně najít kancelářský balíček. Z informatiky zmizel, ve škole ale zůstal, nebo ne? Na DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na tolik diskutované kancelářské programy. Budeme hledat, kde a jak učit žáky pracovat s texty, tabulkami, grafikou nebo prezentacemi napříč jednotlivými předměty a obory.

KYBcast: Sociální sítě Threads a Bluesky –⁠ stojí za pozornost?

V tomto díle KYBcastu se zaměříme na rozmanitý svět sociálních sítí, konkrétně na Bluesky a Threads. Ponoříme se do konceptu fediverza –⁠ sítě decentralizovaných sociálních médií, která umožňuje větší autonomii a volnost uživatelů.

Náměty do výuky - Digiškola

Ucelenou nabídku článků a tipů do výuky k výchově k občanství najdete na Metodickém portále RVP.cz v části Digiškola.