Výchova k občanství

výchova k občanství a digitální technologie

V tomto vzdělávacím oboru žáci utvářejí a rozvíjejí své digitální kompetence prostřednictvím zapojování se do společnosti a do společenských vztahů. Digitální kompetence je potřeba uplatňovat prakticky, v situacích běžného každodenního života. Žáky je potřeba vést k zodpovědnému, respektujícímu a etickému používání digitálních technologií, včetně vnímání a vyhodnocování rizik spojených s jejich používáním. Zásadními tématy nejsou jen pravidla chování, jednání a komunikace v digitálním prostředí, ale také problematika digitální identity a digitální stopy. Podstatné je také utváření a posilování právního povědomí žáků ve vztahu k používání digitálních technologií.

Ve Výchově k občanství rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že:

 • vedeme žáky k zapojování se do společnosti a do občanského života prostřednictvím digitálních technologií;

 • vedeme žáky k rozvíjení a uplatňování odpovědného chování a jednání v digitálním světě;

 • podporujeme utváření a rozvíjení etického a právního povědomí pro situace v digitálním prostředí

Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?

 • umožňujeme žákům v konkrétních výukových situacích využívat digitální technologie, učíme je používat vhodné postupy, vyhledávat, třídit, ověřovat a vyhodnocovat relevantní digitální data, informace a obsah;
 • vedeme žáky k respektu k pravidlům chování a etickému jednání při interakci v digitálním prostředí;
 • ukazujeme žákům, jak používat digitální technologie pro zapojování se do veřejného dění ve škole;
 • vedeme žáky k záměrnému a promyšlenému využívání vhodných digitálních technologií k samostatné i týmové práci při pracovních činnostech a projektech.
 • Zapojovat se do veřejného dění ve svém okolí prostřednictvím digitálních technologií;

 • posuzovat vliv používání digitálních technologií na život jedince a na proměnu společnosti;

 • přistupovat zodpovědně k budování a spravování digitální identity a digitální stopy;
 • v digitálním prostředí přiměřeně uplatňovat svá práva a dodržovat právní ustanovení, která se na něj vztahují;

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV (VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod) a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.

 • rozpoznávat protiprávní jednání v digitálním prostředí.

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV (VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady) a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?

 • Zapojovat se do veřejného dění ve svém okolí prostřednictvím digitálních technologií;
 • uvádět příklady kladného a záporného dopadu používání digitálních technologií na život jedince ve společnosti;
 • popsat pravidla, jak přistupovat zodpovědně k budování a spravování digitální identity a digitální stopy;
 • na příkladu vysvětlit, jak reklamovat výrobek nebo službu při online nákupu, a uvést příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele v digitálním prostředí;

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV VO-9-4-05p a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.

 • uvědomovat si rizika porušování právních ustanovení, včetně norem pro digitální prostředí;

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV VO-9-4-08p a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.

 • rozeznávat nebezpečí ohrožení sociálněpatologickými jevy v digitálním prostředí.

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV VO-9-4-10p a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.


rozvoj digitální kompetence ve Výchově k občanství ve školním vzdělávacím programu

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

pro rozvoj digitální kompetence

 • umožňujeme žákům v konkrétních výukových situacích využívat digitální technologie, učíme je používat vhodné postupy, vyhledávat, třídit, ověřovat a vyhodnocovat relevantní digitální data, informace a obsah;
 • vedeme žáky k respektu k pravidlům chování a etickému jednání při interakci v digitálním prostředí;
 • ukazujeme žákům, jak používat digitální technologie pro zapojování se do veřejného dění ve škole;
 • vedeme žáky k záměrnému a promyšlenému využívání vhodných digitálních technologií k samostatné i týmové práci při pracovních činnostech a projektech.

pro rozvoj kompetence k učení

 • motivujeme žáky k vytváření osobního vzdělávacího prostředí a archivů odpovídajících digitálních zdrojů;
 • vedeme žáky k využití digitálních technologií při učení (plánování, organizaci, monitorování a hodnocení vlastního procesu učení), při sledování a evidování vlastního pokroku (portfolia) a při sdílení nových poznatků a kreativních řešení.

pro rozvoj kompetence k řešení problémů

 • zařazujeme do výuky aktivity, které motivují žáky k užívání digitálních technologií tvůrčím a inovativním způsobem, k nalézání, porovnávání a vyhodnocování různých variant řešení a k prezentování a sdílení záměrů, postupů a výsledků samostatné i skupinové práce.

pro rozvoj kompetence komunikativní

 • učíme žáky komunikovat prostřednictvím různých digitálních technologií a volit vhodné komunikační prostředky s ohledem na danou situaci a cílovou skupinu;
 • učíme je vnímat jejich roli v mediální komunikaci a uvědomovat si rozdíly mezi soukromou a veřejnou komunikací.

pro rozvoj kompetence sociální a personální

 • vedeme žáky k vědomému utváření digitální identity, učíme je vnímat, že každou svou akcí v digitálním prostředí zanechávají stopu.

pro rozvoj kompetence občanské

 • ukazujeme žákům, jak používat digitální technologie pro zapojování se do veřejného dění ve škole;
 • vedeme žáky k respektování a dodržování právních norem v digitálním prostředí včetně norem týkajících se osobních údajů a duševního vlastnictví;
 •  vedeme žáky k vnímání a vyhodnocování rizik spojených s používáním digitálních technologií a ukazujeme jim, jak čelit s nimi spojeným sociálněpatologickým jevům.

pro rozvoj kompetence pracovní

 • vedeme žáky k dodržování základních bezpečnostních pravidel při práci s digitálními technologiemi, upozorňujeme na možná zdravotní rizika a nabízíme účinné postupy pro jejich předcházení a nápravu.

ukázka konkretizace výstupů

Člověk ve společnosti

6. ročník

Žák:

 • zmapuje místa a aktivity veřejného dění a to, jakými osobními nebo digitálními cestami informuje obec své občany a o čem je takto informuje;
 • zjistí, kde najde kontakty na obecní úřad nebo úřad městské části.

Učivo:

 • mapa veřejného dění a veřejných institucí v obci;
 • internetové stránky obce / městské části, včetně kontaktů, obec / městská část na sociálních sítích.
7. ročník

Žák:

 • v reálné nebo modelové situaci kultivovaně vyjadřuje osobně i digitálně svůj názor, souhlas, podporu nebo nespokojenosti a kritiku ke stavu nebo situaci ve své škole nebo k dění ve svém okolí a obci;
 • analyzuje a srovná, co nebo kdo na něj má vliv ve fyzickém a v digitálním prostředí;
 • analyzuje a doloží, jak a v jakých situacích digitální technologie zlepšují nebo zhoršují život různým sociálním skupinám.

Učivo:

 • vyjádření názoru, souhlasu, podpory nebo nespokojenosti a kritiky různými nástroji;

 • vliv digitálních technologií na různé oblasti života (např. oblast vztahů, spolupráce, vzdělávání, práce, zábavy, občanského života, politiky) nebo vliv na různé sociální skupiny (např. podle věku, profese) – obecný přístup; vliv digitálních technologií na život žáka – osobní pohled (zmapování, rizika, prevence).

8. ročník

Žák:

 • představí, jak může zlepšit prostředí ve své škole nebo v obci a jaké digitální nástroje k tomu může využít;
 • zmapuje a zhodnotí, jak digitální technologie ovlivňují různé oblasti života;
 • zmapuje, jak digitální technologie ovlivňují vytváření, šíření nebo překonávání společenských stereotypů a předsudků;
 • rozpozná propagaci, dezinformaci a manipulaci v digitálním prostředí a zhodnotí, jak to ovlivňuje chování a jednání lidí;
 • zhodnotí nebezpečí sociálních nebo názorových skupin, identifikuje rizika související s komunikací v těchto bublinách.

Učivo:

 • vliv digitálních technologií na různé oblasti života (např. oblast vztahů, spolupráce, vzdělávání, práce, zábavy) nebo vliv na různé sociální skupiny (např. podle věku, profese) – obecný přístup;

 • společenské stereotypy a předsudky v digitálním prostředí;

 • sociální nebo názorové bubliny;

 • propagace, dezinformace a manipulace v digitálním prostředí – reklama, hoax, fake news, volební kampaň, product placement.

9. ročník

Žák:

 • zjistí, jak si osobně nebo elektronicky sjednat schůzku k vybraným službám obecního úřadu nebo úřadu městské části;
 • pomocí digitálních nástrojů se podílí na přípravě, realizaci a zhodnocení třídního, školního nebo místního projektu, který může pomoci potřebným nebo potřebné věci.

Učivo:

 • postup, jak si sjednat schůzku k vybraným službám obecního úřadu / úřadu městské části;
 • rezervace termínu pro vybranou službu obecního úřadu / úřadu městské části (např. pro vydání občanského průkazu);
 • projekt na pomoc potřebným nebo potřebné věci (např. projekty a akce pro zlepšení školního prostředí, charitativní projekty, doučování, spolupráce se seniory, projekty v oblasti kultury, ekologie, sportu).

Člověk jako jedinec

6. ročník

Žák:

 • na příkladu vysvětlí, co je to digitální identita a digitální stopa, a zmapuje svou digitální identitu a digitální stopu;
 • zmapuje, jak chrání své osobní údaje, a identifikuje riziková místa ve své digitální identitě a digitální stopě.

Učivo:

 • digitální identita a digitální stopa – obecný pohled;
 • digitální identita a digitální stopa – osobní pohled (zmapování, rizika, prevence);
 • osobní údaje a citlivé údaje (např. národnost, zdravotní stav, politický názor, sexuální orientace, podpis) a jejich ochrana.
7. ročník

Žák:

 • zhodnotí, které osobní údaje mohou být zneužity a proč;
 • navrhne, jak chránit svou digitální identitu a digitální stopu a jak se chránit proti neoprávněnému nakládání s osobními nebo citlivými údaji v digitálním prostředí;
 • navrhne, jak postupovat v případě, že se stane obětí nenávistných a podvodných praktik nebo zneužití osobních údajů ve fyzickém nebo digitálním prostředí.

Učivo:

 • osobní údaje a citlivé údaje a jejich ochrana;
 • příklady nenávistných a podvodných praktik nebo zneužití osobních údajů včetně fotografií a videí;
 • postup pro oběti nenávistných a podvodných praktik nebo pro oběti zneužití osobních údajů (např. v případě nenávistných komentářů, ztráty nebo zneužití hesla, krádeže digitální identity, kyberšikany, kyberstalkingu, online vydírání).

Člověk, stát a právo

6. ročník

Žák:

 • respektuje a dodržuje normy chování (tzv. netiketu) při používání digitálních technologií a při interakci v digitálním prostředí;
 • respektuje a dodržuje zásady autorského práva;
 • pracuje s informacemi v souladu se zákony.

Učivo:

 • netiketa – přehled pravidel a jejich praktické používání;
 • zásady autorského práva a jejich dodržování v praktických situacích (při práci s texty, obrázky a videi) – respektování licencí (např. užití díla pro osobní potřebu, komerční využití díla, vytváření odvozených děl), citace, souhlas autora;
 • práce s informacemi – férové užití děl, problematika stahování, sdílení a šíření.
7. ročník

Žák:

 • respektuje a dodržuje licence, které upravují majetková práva autorů;
 • uvede příklady toho, co je a co není možné dělat s cizím dílem bez souhlasu autora;
 • rozpozná projevy šíření nenávisti, omezování svobody projevu, vydírání, podvodu a neoprávněného nakládání s osobními údaji v digitálním prostředí.

Učivo:

 • práce s informacemi – férové užití děl, problematika stahování, sdílení a šíření;

 • protiprávní jednání v oblasti nakládání s osobními údaji a v oblasti šíření nenávisti – omezování svobody projevu, schvalování trestného činu, vydírání, podvod, hacking, hate speech, hoax, kyberšikana.

8. ročník

Žák:

 • rozpozná, zda má elektronicky uzavřená kupní smlouva všechny povinné náležitosti;
 • popíše postup, jak reklamovat zboží nebo službu, které byly zakoupeny online, a jak odstoupit od smlouvy při online nákupu;
 • popíše situace z fyzického i digitálního prostředí, kde se projevuje právo na ochranu osobnosti, a uvede příklady toho, co je chráněno právy k duševnímu vlastnictví;
 • na příkladech objasní, jak chránit své vlastní dílo ve fyzickém i digitálním prostředí;
 • popíše principy volného díla a používá volná díla ve svých školních a domácích úkolech;
 • rozpozná porušení práva na ochranu osobnosti ve fyzickém a digitálním prostředí a uvede příklady;
 • rozpozná porušení práva k duševnímu vlastnictví ve fyzickém a digitálním prostředí;
 • rozpozná projevy protiprávního jednání v souvislosti s reklamou, nakupováním a placením ve fyzickém a digitálním prostředí.

Učivo:

 • online nakupování – elektronicky uzavřená kupní smlouva, reklamace, odstoupení od smlouvy, práva spotřebitele v digitálním prostředí;

 • právo na ochranu osobnosti – např. právo na ochranu jména, právo na ochranu cti a důstojnosti, autorské právo;

 • práva průmyslového vlastnictví – např. patent, ochranná známka, průmyslový design, označení původu; nástroje a postup pro ochranu vlastního autorského díla – licence k autorskému dílu, veřejné licence (např. Creative Commons, Public Domain), zveřejnění díla, užití díla, změna díla;

 • protiprávní jednání v oblasti ochrany osobnosti – neoprávněné nakládání s osobními údaji, sledování soukromého života, krádež digitální identity;

 • poškozování cizích práv – neoprávněné vytvoření, zveřejňování nebo užívání fotografie nebo videozáznamu, porušení tajemství zpráv, listin a soukromých dokumentů, pomluva;

 • protiprávní jednání v oblasti duševního vlastnictví – stahování, rozmnožování a šíření autorských materiálů;

 • protiprávní jednání v oblasti obchodu a nakupování – podvodné nabídky a e-shopy, nedoručené zboží, nezabezpečené platby online, falešné faktury, phishing.

9. ročník

Žák:

 • uvede postup, jak se bránit porušení práva na ochranu osobnosti a práv k duševnímu vlastnictví.

Učivo:

 • duševní vlastnictví – postup pro oběti porušení práva na ochranu osobnosti a pro oběti porušení práv k duševnímu vlastnictví (např. žádost o odstranění obsahu, nahlášení porušení práva, uplatnění práva na zapomnění, podání žaloby).

dozvědět se více

člověk a společnost a digitální technologie

Příspěvek se věnuje tomu, jak lze využívat digitální technologie ve výuce oboru Výchova k občanství na 2. stupni základní školy a jaký je jejich přínos pro tento obor. Materiál přináší inspiraci pro pedagogické a didaktické uvažování v obecnější rovině (představuje např. koncept digitálního občanství) a pak také nabízí podněty a tipy pro konkrétní aktivity ve výuce.

DVZ / digiškola

Příspěvek se věnuje tomu, jak lze využívat digitální technologie ve výuce oboru Výchova k občanství na 2. stupni základní školy a jaký je jejich přínos pro tento obor. Materiál přináší inspiraci pro pedagogické a didaktické uvažování v obecnější rovině (představuje např. koncept digitálního občanství) a pak také nabízí podněty a tipy pro konkrétní aktivity ve výuce.

digitální technologie ve výuce společenských věd

Článek přibližuje možnosti, jak využít digitální technologie ve výuce společenskovědních předmětů. Zabývá se digitálními kompetencemi žáků a představuje několik konkrétních témat, v nichž lze společenské vědy a digitální technologie efektivně propojit.

digitální občanství podle common sense

Informace o existenci kurikula americké neziskové organizace Common Sense, které pokrývá výuku tematiky digitálního občanství od MŠ až po SŠ a má přesah jak do mediální výchovy, tak do digitální gramotnosti.

výuka digitálního občanství podle Google

Upoutávka na volně dostupný materiál vytvořený firmou Google, který obsahuje 5 výukových lekcí věnovaných digitální gramotnosti žáků na úrovni 2. st. ZŠ včetně doprovodného webu a hry fixující získané poznatky. Obsah může sloužit jako zdroj nápadů pro učitele.

sociální sítě jako učivo

Článek pojednává o zapojení tematiky sociálních médií do výuky výchovy k občanství. Uvádí stručný kontext, proč by učitelé něco takového měli dělat, a nabízí aktivity, kterými by mohli začít. Součástí článku je naznačení průniku mezi sociálními sítěmi, výchovou k občanství a vybranými složkami čtenářské a digitální gramotnosti. Obsah článku vychází ze zkušeností autorky z (ne)formálního vzdělávání na základní, střední i vysoké škole.

jakým způsobem využít digitální technologie ve výuce společenských věd

V loňském březnovém newsletteru jsme inspirovali školy, jakým způsobem mohou využít digitální technologie ve výuce společenských věd.