Výchova ke zdraví

2. stupeň

Výchova ke zdraví a digitální technologie

Ve vyučovacím předmětu, který vychází ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví RVP ZV žáci rozvíjejí své digitální kompetence tím, že mnohostranně využívají digitální technologie a různé digitální zdroje. Učí se vyhledávat, ukládat, třídit a vyhodnocovat konkrétní informace z ověřených zdrojů, které jsou zaměřené na problematiku zdraví a bezpečí, a to jak z pohledu vlastní osoby, tak celospolečenského zájmu. Digitální technologie umožňují žákům měřit, ukládat, vyhodnocovat, případně sdílet konkrétní data týkající se jejich osoby ve vztahu ke zdraví a bezpečí. Pomáhají jim monitorovat z hlediska zdraví a bezpečí konkrétní situace v jejich blízkém okolí, naměřená data zpracovávat, uchovávat ve vhodných formátech, sdílet, hodnotit, o zjištěných výsledcích diskutovat a vyvozovat návrhy na možná opatření s cílem zlepšit zjištěný stav.

Ve výchově ke zdraví rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že:

 • Vytváříme příležitosti pro tvůrčí využívání digitálních technologií k učení a osobnostnímu a sociálnímu rozvoji. Vedeme žáky k cílenému získávání a samostatné interpretaci dat a kritickému hodnocení informací z oblasti zdraví a bezpečí.
 • Učíme žáky uplatňovat v online prostředí pravidla ohleduplného chování a etického jednání (netiketa), která jsou založena na respektu a odmítání projevů jakéhokoliv ubližování, násilí nebo agrese. Vedeme žáky k bezpečné komunikaci v digitálním prostředí, k ochraně soukromí vlastního i ostatních.
 • Poskytujeme bezpečný prostor pro otevřenou diskuzi nad přínosy i riziky užívání digitálních technologií a dáváme oporu pro upevňování přínosů.
 • Jsme žákům průvodcem při reflexi a vyhodnocování jejich zkušeností s digitálním prostředím, a na základě toho dáváme podporu pro cílené usměrňování jejich zdravého a regulovaného užívání digitálních technologií.
 • Vedeme žáky k odpovědnému využívání digitálních technologií při komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému a linkami bezpečí.
Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?
 • Rozumět tomu, jak digitální technologie mohou ovlivňovat celkovou pohodu, zdraví a bezpečí. Uvědomovat si rizika a přínosy, jaká s sebou může jejich užívání přinášet.
 • Rozpoznávat své pocity a fyzické stavy spojené s užíváním digitálních technologií. Na základě toho regulovat kdy, proč a jak digitální technologie využívat.
 • Rozumět jaké důsledky může mít mé chování v online prostředí na bezpečí a zdraví druhých lidí. Nepodílet se na šíření toxického (ubližujícího) nebo zdraví ohrožujícího jednání.
 • Umět vyhledat, ověřit a pro svůj život zhodnotit informace na internetu k tématu zdraví a bezpečnosti. Přejímat odpovědnost za své jednání v online prostředí a rozumět tomu, co je nebezpečné. Dovést užívat digitální technologie v situaci ohrožení.
Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?
 • uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím; při práci s digitálními technologiemi předchází situacím ohrožujícím zdraví (VZ-9-1-03p)

 • respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu zdraví; v digitálním prostředí vyhledává relevantní informace pro podporu zdraví a adekvátně je vyhodnocuje (VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p)

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

pro rozvoj digitálních kompetencí
 • vedeme žáky k poznání, že zdaleka ne vše, co se objevuje v digitálním prostředí, je zdravé či bezpečné; rozebíráme se žáky konkrétní příklady vhodného a nevhodného jednání v oblasti zdraví a bezpečí
Pro rozvoj kompetencí k učení
 • zpřístupňujeme žákům důvěryhodné zdroje s problematikou zdraví a bezpečí; umožňujeme jim vyhledávat, třídit a ověřovat informace a vytvářet si archivy vhodných digitálních zdrojů i portfolia zajímavých informací a vlastních poznatků z oblasti zdraví a bezpečí
Pro rozvoj kompetencí pracovních a kompetencí k řešení problémů
 • rozvíjíme u žáků dovednost ovládat digitální technologie, které jim umožní zaznamenat data týkající se jejich zdraví a bezpečí (stravování, pohyb, prostředí, relaxace atd.) nebo monitorovat situace v jejich okolí (doprava, bezpečné a nebezpečné situace atd.); vedeme žáky k vyhodnocování získaných dat a k formulování návrhů pro zlepšení daného stavu
Pro rozvoj kompetencí komunikativních
 • vedeme žáky k bezpečné komunikaci prostřednictvím digitálních technologií; zdůrazňujeme možná rizika ztráty soukromí a osobního bezpečí při nedodržení základních pravidel komunikace
Pro rozvoj kompetencí sociálních a personálních
 • upozorňujeme žáky na problematiku šikany a kyberšikany; vedeme je k etickému jednání a k odmítání všech projevů násilí a agrese při interakci v digitálním prostředí
Pro rozvoj kompetencí občanských
 • seznamujeme žáky s využitím digitálních technologií při komunikaci se záchrannými složkami a linkami bezpečí (v situacích ohrožení, úrazu, mimořádných událostí) atd. 
 • na příkladech zpřístupňujeme žákům problematiku právní odpovědnosti při používání a sdílení informací (obrazových dat) v digitálním prostředí, které se týkají zdraví a bezpečí (ochrana osobních dat, poplašná zpráva atd.) 

ukázka konkretizace výstupů

Zdravý způsob života a péče o zdraví

 • VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví
 • VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých, vyvozuje z nich osobní odpovědnost a usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
6.–9. ročník

Žák:

 • odůvodňuje hygienicky vhodnou (doporučenou) délku práce s digitálními technologiemi, uvede příklady možného poškození zdraví
 • posoudí, jak v rámci denního režimu zařadit aktivity kompenzující jednostrannou zátěž práce s digitálními technologiemi
 • dodržuje pravidla bezpečného pohybu na sociálních sítích a ochrany osobních dat, uvede příklady možných rizikových situací při komunikaci v digitálním prostředí

Učivo:

 • hygiena práce na počítači a s jinými digitálními technologiemi; dopady dlouhodobé jednostranné práce na zdraví; kompenzace jednostranného zatížení při práci s digitálními technologiemi; sociální sítě – pravidla pro komunikaci na sítích, nebezpečí komunikace na sítích, nebezpečí zakrývání skutečné identity; co je a není vhodné, bezpečné, etické na sítích zveřejňovat a přeposílat; riziko používání digitálních technologií v silničním provozu (při přecházení, jízdě na kole apod.)
6.–9. ročník

Žák:

 • kriticky hodnotí dobu strávenou při činnostech s digitálními technologiemi
 • uvede příklady možných rizikových situací při komunikaci v digitálním prostředí, které ohrožují osobní bezpečí, a vysvětlí jejich možné příčiny a důsledky i to, jak jim předcházet

Učivo:

 • aktivní odpočinek a předcházení jednostranné zátěži při práci s digitálními technologiemi; relaxační a kompenzační cvičení; nebezpečí komunikace v digitálním prostředí – na sociálních sítích (praktické příklady); obrana proti zneužití osobních údajů a proti změně identity jiné osoby.

Hodnota a podpora zdraví

 • VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
6.–9. ročník

Žák:

 • vyhledá v online dostupných zdrojích konkrétní informace týkající se zdraví a bezpečí, zpracuje je podle zadání a diskutuje o nich, posoudí jejich relevanci a důvěryhodnost
 • samostatně zaznamená pomocí digitálních technologií zadané informace týkající se zdraví a bezpečí, připraví z nich prezentaci a diskutuje o zjištěných údajích

Učivo:

 • webové stránky a aplikace obsahující problematiku zdraví a bezpečí; informační weby se zprávami o běžných situacích týkajících se hygieny, zdraví a nemocí, stravování, dopravy, mimořádných událostí atd.; sběr informací o činnostech ve vlastním denním režimu (práce, pohyb, odpočinek, stravování, hygiena atd.) pomocí digitálních technologií – mobilní telefon, tablet, chytré hodinky atd.
6.–9. ročník

Žák:

 • podle zadání vyhledá v online dostupných zdrojích (webové stránky, aplikace) zaměřených na problematiku zdraví a bezpečí konkrétní informace, samostatně je zpracuje, analyzuje a připraví prezentaci
 • samostatně zachytí pomocí vybraných digitálních technologií konkrétní data, analyzuje je, připraví prezentaci s vlastními závěry (náměty)

Učivo:

 • webové stránky a aplikace s problematikou zdraví a bezpečí v češtině i v cizím jazyce; vyhledávání informací o zdraví a bezpečí, posuzování pravdivosti informací, preferování oficiálních webových stránek institucí, ověřování zdrojů; zpracování dat do podoby grafických a statistických přehledů – týmové projekty zaměřené na problematiku zdraví a bezpečí; hygiena práce s digitálními technologiemi v každodenním režimu.

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

Sleduješ? Tak se pohni!

Aktivita je zaměřena na práci žáků v digitálním prostředí, konkrétně na úpravu videa. Žáky vede k zamyšlení se nad negativními vlivy digi technologií a ke snaze na tom něco změnit.

Analýza spánkové aktivity prostřednictvím chytrých hodinek

Aktivita pro podporu aktivního zdraví, zaměřená na měření kvalitního spánku

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR. 

Kurzy pro výchovu ke zdraví

 • Kybernetická bezpečnost a prevence
 • Workshop k rozvoji digitální kompetence pro školy zřizované podle § 16, Zákona č. 561/2004 Sb. - inspirace pro předměty -Výchova ke zdraví a tělesná výchova
 • Aktivizační metody a formy - od skupinové práce ke kooperativnímu učení

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

 • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)
 • Workshopy pro celé sborovny
 • Podpora přímo v regionu
 • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu 

Učme žáky správně prezentovat

Zásady tvorby prezentace a správného chování při prezentování.

První kroky s Canvou

Úvod do základních funkcí Canvy a jejího využití ve škole

Náměty do výuky - Digiškola

Ucelenou nabídku článků a tipů do výuky k výchově ke zdraví najdete na Metodickém portále RVP.cz v části Digiškola.