Zeměpis (Geografie)

2. stupeň

Zeměpis a digitální technologie

Vyučovací předmět Zeměpis využívá k poznávání, zobrazování a hodnocení geografického prostředí digitální technologie způsobem, který podporuje aktivní přístupy žáků při práci s geoinformačními zdroji. V některých tématech se jedná o doplnění, sdílení a ověření poznatků získaných z jiných zdrojů, z učebnic, encyklopedií, z dostupné literatury a z jiných materiálů, obohacených i vlastními zkušenostmi žáků. Jindy mohou být vyučovací hodiny zeměpisu založeny zcela na využívání a aplikacích digitálních technologií. Je to například při činnostech s vybranými geografickými informačními systémy, s digitálními mapami, s aplikacemi dálkového průzkumu Země, satelitního a leteckého snímkování, s rozšířenou (virtuální) realitou, s virtuálními 3D materiály, 360° prohlídkami, s vybranými simulacemi, animacemi a aplikacemi pro znázorňování a hodnocení geografických reálií.

V zeměpise rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že:

 • Objevujeme a zkoušíme se žáky nové cesty, jak prostřednictvím moderních technologií zajímavě přiblížit svět.

 • Podporujeme žáky ve smysluplném využívání digitálních technologií při sběru geografických dat a rozvoji jejich geografického myšlení: při práci s navigačními systémy, měřicími přístroji a čidly, online statistickými databázemi apod.

 • Vedeme žáky k interpretaci, tvorbě a prezentaci geografických dat a informací pomocí různých digitálních prostředků: GIS, Story maps, geoaplikací a softwarů apod.

Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?
 • Vybírat a využívat digitální zdroje a prostředky ke sběru, zpracování a následné analýze geografických informací a dat: výzkumná šetření, statistické databáze o obyvatelstvu, hospodářství i o přírodní krajině apod.
 • Vytvářet, analyzovat a interpretovat digitální tematické mapy: územní plány, politické, humánně-geografické mapy, historické a mentální mapy apod.
  • Komentář: tyto výstupy navazují na stávající výstup v RVP ZV (Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů) a rozšiřují jej do oblasti digitálního prostředí
 • Vybírat a používat různé digitální nástroje, aplikace a služby pro orientaci v terénu a poznání, analýzu, znázornění a hodnocení geografického prostoru: digitální mapy, satelitní a letecké snímky, animace, virtuální 3D materiály, měřicí přístroje a čidla apod.
  • Komentář: tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV (Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu) a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí
Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?
 • uvede příklady využití vybraných geoinformačních technologií, využívá vybrané geoinformační technologie v běžném životě
 • rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii; využívá výhody digitálních map a mapových portálů pro orientaci v terénu

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

Pro rozvoj digitálních kompetencí
 • podporujeme žáky v tom, aby efektivně využívali vybrané digitální informační technologie v běžném životě pro orientaci v geografických reáliích
 • vedeme žáky k  činnostem s digitálními technologiemi využívajícími digitální mapy, vybrané produkty dálkového průzkumu Země, satelitního a leteckého snímkování krajin pro orientaci v terénu, pozorování, zobrazování a hodnocení prostředí
 • klademe důraz na bezpečnou a efektivní komunikaci žáků, učíme je pro odpovědné chování a jednání v digitálním světě
Pro rozvoj kompetencí k řešení problémů
 • podporujeme žáky v používání digitálních technologií pro objevování problémů, pro jejich řešení, pro zlepšování životního prostředí
Pro rozvoj kompetencí sociálních a personálních
 • vedeme žáky k zodpovědné výstavbě a správě digitální identity, k dodržování základních bezpečnostních pravidel, k respektování autorských práv;
Pro rozvoj kompetencí komunikativních
 • umožňujeme žákům komunikovat o tvůrčích postupech a výsledcích práce s geoinformačními zdroji a prameny prostřednictvím vhodných digitálních komunikačních prostředků, nástrojů a přístrojů

ukázka konkretizace výstupů

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie

6. ročník

Žák:

 • uvede příklady užití geoinformačních technologií v geografii i v běžném životě;
 • hodnotí význam navigačních přístrojů a aplikací pro orientaci na Zemi v rámci života lidí, uvádí konkrétní příklady jejich využití;
 • využívá vybraný geografický informační systém pro znázorňování a hodnocení vybraných složek přírodního obrazu planety Země;
 • využívá vybraný geografický informační systém pro znázorňování, srovnání a hodnocení vybraných charakteristik států světa;
 • vytváří a využívá myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v prostorové realitě na základě digitalizovaných prostorových informací;
 • rozliší na příkladech rozdíl mezi digitální a analogovou mapou, uvede výhody a nevýhody jednotlivých druhů;
 • objasní výhody digitálních tematických map pro zobrazení a hodnocení geografické reality přírodního prostředí
 • vytváří jednoduchou digitální tematickou mapu vybraného přírodního jevu

Učivo:

 • příklady užití geoinformačních technologií v geografii a v běžném životě: navigační přístroje a systémy v dopravě, digitální mapy, digitální zdroje pro znázornění, vyjádření a hodnocení prvků, jevů a procesů v geografickém prostředí, digitální vzdělávací zdroje, databáze, kanály a portály pro výuku zeměpisu;

 • geografický informační systém – komponenty, příklady GIS, příklady výstupů GIS a jejich užití (zpracování dat, analýzy, aplikace atd.), vybraný jednoduchý GIS online a jeho užití, tvorba jednoduchých tematických map (přírodní složky planety Země…), propojení s databázovými systémy, využití vlastních dat;

 • digitální mapy, mapové portály – charakteristiky, příklady užití v geografii i v běžném životě, příklady digitálních map a příklady mapových portálů ve vztahu k poloze školy, rozdíl mezi digitální a analogovou mapou, výhody a nevýhody digitálních map, digitální mapa jako zdroj informací, digitální mapa jako výstup ze sběru a zpracování dat, užití digitálních map a mapových portálů pro charakteristiky a hodnocení regionů, v nichž se škola nachází (např. mapové portály jednotlivých krajů)

7. ročník

Žák:

 • charakterizuje užití geoinformačních technologií v geografii i v běžném životě
 • uvádí konkrétní příklady navigačních přístrojů a aplikací pro orientaci na Zemi v rámci života lidí, využívá vybraný geografický informační systém pro znázorňování, srovnání a hodnocení vybraných charakteristik států světa
 • používá vybrané digitální mapy, mapové portály a digitální databáze pro charakteristiku a srovnávání makroregionů světa a modelových států
 • vytváří a využívá myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v prostorové realitě na základě digitalizovaných prostorových informací
 • objasní výhody digitálních tematických map pro zobrazení a hodnocení geografické reality a geografického prostředí vybraných regionů světa;
 • vytváří jednoduchou digitální tematickou mapu přírodního, společenského nebo hospodářského jevu vybraných států nebo regionů světa;
 • analyzuje s pomocí dostupných digitálních map a mapových portálů vybrané složky a prvky konkrétních geografických míst, lokalit a regionů

Učivo:

 • příklady užití geoinformačních technologií v geografii a v běžném životě: navigační přístroje a systémy v dopravě, digitální mapy, digitální zdroje pro znázornění, vyjádření a hodnocení prvků, jevů a procesů v geografickém prostředí, digitální vzdělávací zdroje, databáze, kanály a portály pro výuku zeměpisu

 • geografický informační systém – komponenty, příklady GIS, příklady výstupů GIS a jejich užití (zpracování dat, analýzy, aplikace atd.), vybraný jednoduchý GIS online a jeho užití, tvorba jednoduchých tematických map (vybrané regiony České republiky…), propojení s databázovými systémy, využití vlastních dat

 • prostorová data – charakteristika, druhy, příklady užití v geografii: co jsou to prostorová data, databázové systémy, databázové systémy ČR i zahraniční (ČSÚ x World Factbook), užití databázových systémů – zdroj informací (rozloha, počet obyvatel), zpracování dat (např. hustota obyvatelstva), výstupy (tvorba jednoduchých tematických map: kraje ČR, sousední státy a další regiony), propojení s využitím jednoduchého online GIS

8. ročník

Žák:

 • používá vybrané digitální mapy, mapové portály a digitální databáze pro charakteristiku a srovnávání makroregionů světa a modelových států, pro jejich společenské, hospodářské a politické prostředí;

 • používá vybraný geografický informační systém pro znázorňování a hodnocení vybraných společenských a hospodářských jevů;

 • vytváří a využívá myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v prostorové realitě na základě digitalizovaných prostorových informací

 • objasní výhody digitálních tematických map pro zobrazení a hodnocení geografické reality a geografického prostředí vybraných společenských, hospodářských a environmentálních jevů

 • vytváří jednoduchou digitální tematickou mapu vybraného společenského, hospodářského nebo environmentálního jevu

 • analyzuje s pomocí dostupných digitálních map a mapových portálů vybrané složky a prvky konkrétních geografických míst, lokalit a regionů

Učivo:

 • digitální mapy, digitální zdroje pro znázornění, vyjádření a hodnocení prvků, jevů a procesů v geografickém prostředí, digitální vzdělávací zdroje, databáze, kanály a portály pro výuku zeměpisu;
 • geografický informační systém – komponenty, příklady GIS, příklady výstupů GIS a jejich užití (zpracování dat, analýzy, aplikace atd.), vybraný jednoduchý GIS online a jeho užití, tvorba jednoduchých tematických map (vybrané státy a regiony…), propojení s databázovými systémy, využití vlastních dat;
 • prostorová data – charakteristika, druhy, příklady užití v geografii: co jsou to prostorová data, databázové systémy, databázové systémy ČR i zahraniční (ČSÚ x World Factbook), užití databázových systémů – zdroj informací (rozloha, počet obyvatel), zpracování dat (např. hustota obyvatelstva), výstupy (tvorba jednoduchých tematických map: kraje ČR, sousední státy a další regiony), propojení s využitím jednoduchého online GIS
 • digitální mapy, mapové portály – charakteristiky, příklady užití v geografii i v běžném životě, příklady digitální map a příklady mapových portálů
9. ročník

Žák:

 • využívá vybraný geografický informační systém pro znázorňování a hodnocení vybraných složek přírodního obrazu a vybraných společenských a hospodářských jevů České republiky;
 • využívá vybraný geografický informační systém pro znázorňování, srovnání a hodnocení vybraných charakteristik sousedních států České republiky;
 • vytváří a využívá myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v prostorové realitě na základě digitalizovaných prostorových informací;
 • objasní výhody digitálních tematických map pro zobrazení a hodnocení geografické reality a geografického prostředí regionů České republiky;
 • vytváří jednoduchou digitální tematickou mapu vybraného přírodního, společenského nebo hospodářského jevu na území České republiky;
 • analyzuje s pomocí dostupných digitálních map a mapových portálů vybrané složky a prvky konkrétních geografických míst, lokalit a regionů v České republice

Učivo:

 • digitální mapy, digitální zdroje pro znázornění, vyjádření a hodnocení prvků, jevů a procesů v geografickém prostředí, digitální vzdělávací zdroje, databáze, kanály a portály pro výuku zeměpisu;

 • geografický informační systém – komponenty, příklady GIS, příklady výstupů GIS a jejich užití (zpracování dat, analýzy, aplikace atd.), vybraný jednoduchý GIS online a jeho užití, tvorba jednoduchých tematických map (kraje ČR, sousední státy ČR…), propojení s databázovými systémy, využití vlastních dat;

 • prostorová data – charakteristika, druhy, příklady užití v geografii: co jsou to prostorová data, databázové systémy, databázové systémy ČR i zahraniční (ČSÚ x World Factbook), užití databázových systémů – zdroj informací (rozloha, počet obyvatel), zpracování dat (např. hustota obyvatelstva), výstupy (tvorba jednoduchých tematických map: kraje ČR, sousední státy a další regiony), propojení s využitím jednoduchého online GIS;

 • digitální mapy, mapové portály – charakteristiky, příklady užití v geografii i v běžném životě, příklady digitální map a příklady mapových portálů ve vztahu k charakteristice a hodnocení regionů České republiky)

Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

6. ročník

Žák:

 • využívá vybrané produkty a aplikace dálkového průzkumu Země pro charakteristiku planety Země (postavení ve vesmíru, tvar, pohyby, povrch, přírodní poměry…);

 • používá dostupné přístroje a aplikace globálního polohového systému, vybrané produkty a aplikace dálkového průzkumu Země pro navigaci a orientaci ve svém okolí, při pohybu v terénu, pro pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

Učivo:

 • globální polohový systém – funkce a složky systému, princip měření polohy, záznam polohy bodu v terénu, záznam prošlé trasy v terénu, záznam plochy v terénu, navigace v okolí školy

 • dálkový průzkum Země – princip, metody, produkty, význam pro kartografii, aplikace, užití produktů DPZ ve vybraných oblastech lidských činností, letecké a družicové snímky, způsoby pořizování leteckých a družicových snímků, význam snímků pro kartografii – vznik map, užití snímků pro vybrané charakteristiky planety Země

7. ročník

Žák:

 • využívá vybrané produkty satelitního a leteckého snímkování Země pro hodnocení krajiny a prezentaci důsledků přírodních a společenských vlivů na životní prostředí;

 • používá dostupné přístroje a aplikace globálního polohového systému, vybrané produkty a aplikace dálkového průzkumu Země pro navigaci a orientaci ve svém okolí, při pohybu v terénu, pro pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny;

 • pracuje s rozšířenou (virtuální) realitou, s virtuálními 3D materiály, virtuálními 360 ° prohlídkami, s animacemi a aplikacemi pro znázornění a hodnocení geografických reálií

Učivo:

 • globální polohový systém - navigace v okolí školy, orientace v okolí školy, zpracování a vizualizace dat zjištěných v terénu v okolí školy (významné stromy, černé skládky, návrhy stezek, návrhy chráněných území…)

 • dálkový průzkum Země - užití snímků pro hodnocení krajiny v okolí školy (zástavba, zeleň…), užití snímků pro hodnocení vlivu člověka na životní prostředí v okolí školy

8. ročník

Žák:

 • využívá vybrané produkty satelitního a leteckého snímkování Země pro hodnocení krajiny a prezentaci důsledků přírodních a společenských vlivů na životní prostředí;

 • používá dostupné přístroje a aplikace globálního polohového systému, vybrané produkty a aplikace dálkového průzkumu Země pro navigaci a orientaci ve svém okolí, při pohybu v terénu, pro pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny;

 • pracuje s rozšířenou (virtuální) realitou, s virtuálními 3D materiály, virtuálními 360 ° prohlídkami, s animacemi a aplikacemi pro znázornění a hodnocení geografických reálií

Učivo:

 • užití produktů DPZ ve vybraných oblastech lidských činností, letecké a družicové snímky, způsoby pořizování leteckých a družicových snímků, význam snímků pro kartografii – vznik map, užití snímků pro vybrané charakteristiky planety Země
9. ročník

Žák:

 • využívá vybrané produkty satelitního a leteckého snímkování Země pro hodnocení krajiny a prezentaci důsledků přírodních a společenských vlivů na životní prostředí;

 • používá dostupné přístroje a aplikace globálního polohového systému, vybrané produkty a aplikace dálkového průzkumu Země pro navigaci a orientaci ve svém okolí, při pohybu v terénu, pro pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny;

 • pracuje s rozšířenou (virtuální) realitou, s virtuálními 3D materiály, virtuálními 360 ° prohlídkami, s animacemi a aplikacemi pro znázornění a hodnocení geografických reálií

Učivo:

 • globální polohový systém – orientace v terénu

 • dálkový průzkum Země – užití snímků pro vybrané charakteristiky planety Země, pro hodnocení krajiny a pro hodnocení vlivu člověka na životní prostředí

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

Tektonika – práce s webovou tematickou mapou

Práce s webovou tematickou mapou se zaměřením na tektoniku vyhotovenou prostřednictvím nástroje ArcGIS Online. Žáci na základě úloh v připraveném pracovním listě vyhledávají geografické informace a data ve webové tematické mapě, které následně hodnotí, analyzují a hledají geografické souvislosti a zákonitosti.

Mapy s příběhem – Vodstvo světa

Tvorba digitálního obsahu se začleněním webových map s využitím metody (šablon) Esri Story Maps (Esri Mapy s příběhem) na příkladu zadání prostorové analýzy světových vodních toků. Žáci vyhledávají, analyzují a hodnotí geografická data a informace o světovém vodním toku. Tato data a informace následně třídí a zpracovávají pomocí šablony Esri Story Maps.

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR. 

Kurzy pro zeměpis

 • Digitální kompetence v zeměpisu
 • Jak budovat digitální kompetence v hodinách zeměpisu

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

 • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)
 • Workshopy pro celé sborovny
 • Podpora přímo v regionu
 • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu 

Workshop k rozvoji digitální kompetence - pro školy zřizované podle § 16, Zákona č. 561/2004 Sb.

Pracujete se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a chcete se inspirovat v oblasti rozvoje jejich digitálních kompetencí? Jakým způsobem zavádíte digitální kompetence do všech vzdělávacích oblastí - předmětů? Přijďte sdílet své zkušenosti a inspirovat se od kolegů a kolegyň, kteří také pracují se žáky s SVP.

KYBcast - Youtuberem proti své vůli

Každému učiteli se může stát, že ho žáci nahrají třeba na mobil nebo skrytou kameru a nahrávku potom sdílejí v nějaké skupině, na sociálních sítích nebo třeba na YouTube. Často za tím nemusí být ani zlý úmysl, v mnoha případech si žáci ani neuvědomují možné důsledky takového jednání. Jak se bránit a co dělat, když se něco takového stane?

Náměty do výuky - Digiškola

Ucelenou nabídku článků a tipů do výuky k zeměpisu najdete na Metodickém portále RVP.cz v části Digiškola.