Digitální kompetence v RVP ZV


Nový cíl a nová klíčová kompetence
v RVP ZV

Digitální cíl základního vzdělávání

V základním vzdělávání se nyní usiluje o naplňování i tohoto cíle:

  • pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.

Digitální kompetence

Na konci základního vzdělávání žák:

  • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
  • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
  • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
  • využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce
  • chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání
  • předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky

Rozvoj digitální kompetence žáků je v RVP ZV zpracován v podobě nového cíle základního vzdělávání a nové klíčové kompetence. Opírá se o koncept průřezového rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků, který se ověřoval v letech 2019-2020 v mateřských, základních a středních školách.


Digitální kompetence v uzlových bodech vzdělávání


Oborové stránky

Připravili jsme pro vás souhrnné informace pro každý předmět zvlášť. Podívejte se, jak se digitální kompetence uplatňují v každém z nich.


Dozvědět se více

Digitální gramotnost na metodickém portálu RVP.CZ

Vzdělávací
zdroje k digitální gramotnosti
 

Digitální kompetence – klíčová kompetence pro život (článek)


Videa k digitální kompetenci

Rozvíjení digitální
kompetence pro 1. stupeň ZŠ

Ukázková hodina

Další videa k digitální kompetenci