FAQ - nejčastější dotazy

Tady najdete odpovědi na svoje otázky týkající se aktuálních revizí RVP ZV, včetně těch nejčastějších – třeba koho všeho se týkají nebo odkdy to bude platit.

Organizace revize ICT

O co jde v revizích ICT v RVP ZV?
Cílem je zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi a rozvíjet informatické myšlení žáků.
Koho všeho se revize ICT týká?
Reviduje se oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Týká se tedy základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií.
Proč se musí něco měnit?
Vzdělávací obsah RVP ZV ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie nebyl aktualizován od roku 2005. Jeho znění a rozsah v RVP neodpovídá významu, který digitální technologie hrají v současné společnosti. Digitální kompetence jsou dnes považovány za základ pro úspěch v osobním, společenském i pracovním životě. Podrobné informace o důvodech revizí najdete na stránce Proč potřebujeme změnu výuky? Připravme děti na budoucnost.
Kdo to stanovil?
Revize informatického kurikula byla usnesením vlády ČR č. 927/2014 schválena 12. listopadu 2014 jako součást Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020, konkrétně v opatření 2.2 Zdůraznění problematiky digitálních technologií napříč kurikulem a jeho modernizace a opatření 2.3 Modernizace vzdělávací oblasti ICT v rámcových vzdělávacích programech, zdůraznění informatického myšlení.
Proč zase něco vymýšlíme, proč nepřevezmeme něco ze zahraničí?
Informatické myšlení a digitální gramotnost, které jsou základem revize RVP v oblasti ICT jsou celosvětový trend. V revizích vycházíme ze zahraničních výzkumných a koncepčních materiálů, např. konceptu DigComp (Evropská komise) a konceptu informatického myšlení zpracovaného ISTE
Od kdy to má platit?
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, nabývá účinnosti dnem 1. září 2021, s výjimkou změny kapitoly 11 Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, která nabývá účinnosti dnem 1. února 2021.
Školy poskytující základní vzdělávání zahájí vzdělávání podle školního vzdělávacího programu vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vydaného tímto opatřením, nejpozději:
  • od 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně,
  • od 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně.

Vzdělávací obsah revize

Jaké jsou důvody redukcí v RVP ZV?
S informatikou do RVP ZV přibyl vzdělávací obsah a s ním i nárok na časovou dotaci. Zrušením vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie byly k dispozici dvě hodiny v rámcovém učebním plánu. Informatika jich potřebuje šest. Čtyři hodiny pro informatiku byly ubrány jiným vzdělávacím oblastem.

Přehled redukcí vzdělávacího obsahu a časové dotace v RVP ZV.

Vyjádření k redukcím ke stažení.
Co konkrétně se má změnit?
Výrazným způsobem se mění přístup k rozvoji digitálních dovedností žáků a do kurikula přibyl rozvoj informatického myšlení žáků.

Více najdete v přehledu změn zde.
Přidáváte nový vzdělávací obsah, co uberete?
Ve prospěch Informatiky byla snížena minimální časová dotace čtyřem vzdělávacím oblastem: na 1. stupni oblasti Člověk a jeho svět o jednu hodinu, z 12 na 11 hodin; na 2. stupni po jedné hodině oblastem Člověk a společnost z 11 na 10 hodin, Člověk a příroda z 21 na 20 hodin a Umění a kultura z 10 na 9 hodin. Vzdělávací obsah těchto čtyř vzdělávacích oblastí byl upraven (redukován) tak, aby odpovídal snížené časové dotaci i nárokům na inovace v digitální oblasti.
Podle čeho se bude učit?
Pro informatiku je připravena sada učebnic a učebních materiálů s metodikami pro učitele.

Personální problematika revize

Kdo to bude učit?
Nedostatek učitelů je problém, stejně jako nedostatek kvalifikovaných učitelů. Nic neměnit a zachovat již dnes neuspokojivou situaci se zastaralým vzdělávacím obsahem ale není dobré řešení. Výuku informatických témat a rozvoj digitální kompetence napříč předměty lze zajistit pouze vzděláváním učitelů. Ve kterých předmětech a který učitel bude digitální kompetence žáků a informatické myšlení rozvíjet je rozhodnutím školy, kterou formuluje ve vlastním ŠVP.
Jak bude zajištěno vzdělávání a podpora učitelů?
Národní kabinet Informatika a ICT patřil mezi první tři metodické kabinety, které začaly pracovat na národní úrovni. Vytvářejí model systému profesní podpory učitelů, webináře, metodiky pro učitele atp. Na něj navazují, krajské a oblastní kabinety ICT.

V každém kraji byla zřízena pozice ICT metodika, který metodicky pomáhá školním ICT koordinátorům s integrací digitálních technologií do života celé školy.

Byla připravena aktualizace standardu studia specializované pozice ICT koordinátora na škole, která více zohledňuje aktuální potřeby škol.

Byl popsán rámec digitálních kompetencí učitele. Rámec vychází z evropského konceptu DigCompEdu. Pedagogické fakulty i ostatní fakulty vzdělávající učitele jej integrují do přípravy učitelů.

Ve spolupráci s Evropskou komisí zpřístupnilo MŠMT pro školy dvě nové online aplikace. Profil Učitel21 umožňuje učitelům hodnocení vlastních digitálních kompetencí. Selfie ověřuje připravenost celé školní komunity (360 °) na začlenění digitálních technologií do výuky, do učení a do hodnocení žáků.

Více k podpoře učitelů se dozvíte na stránce Nabídka podpory a kurzů.

Časté dotazy a odpovědi k umělé inteligenci