jak na to ve škole

Jak realizovat změnu ve škole.

Co mohu udělat, jak postupovat, inspirace pro školy a sebehodnotící nástroje pro hodnocení digitálních podmínek ve škole.

7 kroků ke změně

1. Motivujte ke změnám, mluvte spolu

Důležitou roli z hlediska motivace hraje otevřená diskuse v pedagogickém sboru o tom, v čem změna spočívá, co a proč máme měnit, co děláme dobře a na co můžeme navazovat, co ve škole zcela nefunguje, nevyhovuje, co bude potřeba nutně změnit, co změny přinesou, jaký budou mít dopad na práci pedagogů, na život školy, na žáky i jejich rodiče a jak to vše zachytíme ve školním vzdělávacím programu (ŠVP), aby to podpořilo žádoucí změny.

Tento první krok by měl řídit ředitel školy jako „nositel změn“ a člověk odpovědný za přípravu a realizaci ŠVP, případně někdo jiný z pedagogického sboru, kdo je důkladně obeznámen s problematikou inovací ICT kurikula.

2. Seznamte se s revidovaným RVP ZV

Seznámení s revidovaným rámcovým vzdělávacím programem (RVP) a dalšími dokumenty je základní předpoklad a týká se všech pedagogů, kterých se změna dotkne. Protože jednou ze změn Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) je i zavedení nové, digitální klíčové kompetence, změny ovlivní výchovné a vzdělávací strategie celé školy. Upraven byl také rámcový učební plán a ve vybraných vzdělávacích oblastech byl redukován vzdělávací obsah.

Je tedy třeba počítat s tím, že změny RVP ZV se týkají většiny pedagogů a každý z nich bude v určité fázi zapojen do rozhodování, co, kde a jak v ŠVP změnit.

Přehled změn v RVP ZV

3. Udělejte si analýzu podmínek ve škole

Výsledkem analýzy by měla být ucelená a přehledná informace o tom, co má škola k dispozici:

 • Jak je škola vybavená technikou (jaká digitální zařízení máme, kde jsou umístěná – komu a jak jsou dostupná, jaká je jejich předpokládaná životnost, jak kvalitní připojení k internetu máme, kde všude ve škole je připojení k internetu k dispozici, kdo a jak dobře se o techniku stará, spravuje ji…).
 • Jak je problematika ICT (informatiky i rozvoje digitální kompetence/gramotnosti) řešena v současném ŠVP.

 • Jak jsou na tom učitelé – jak s digitálními technologiemi pracují (kdo a k čemu digitální technologie využívá), co učitelé vědí o digitální problematice, např. o bezpečnosti, jaká je jejich schopnost digitální technologie používat ve výuce, jaký je jejich vztah k digitálním technologiím.

 • Jakou má škola vizi a jaký byl dosavadní přístup k digitální problematice – týká se zejména vedení školy a jeho podpory inovací v digitální oblasti, nastavování pravidel ve škole, plánu vzdělávání i finančních výdajů atd., ale i toho, jak vůbec se o digitálních dovednostech žáků a jejich rozvoji ve škole přemýšlelo, jakou to mělo podporu, jak často a kdo řešil aktualizace cílů a potřeb v této oblasti (systematicky, kdo byl zapojen?).

K auditu školy můžete využít nabídku evaluačních nástrojů:

Profil Učitel21

Selfie pro školy

Profil Škola21

Inspiraci nabízí i příběh školy Audit ICT dovedností na ZŠ Lesní Liberec: Analýza dovedností ICT – příklad z praxe odkaz na příběh školy

4. Plánujte – připravte si strategii školy při revizi ICT kurikula

Plán by měl stanovovat personální, obsahové a časové rozvržení prováděných změn a organizační provázání všech kroků, které bude třeba udělat:

 • Kdo a jak se bude na revizi ICT kurikula podílet – hlavní koordinátor, dílčí týmy, jejich zodpovědnosti.
 • Co vše bude potřeba udělat:
  • v ŠVP rozhodnutí o distribuci vzdělávacího obsahu (informatika, digitální kompetence) do předmětů, jejich časové dotaci a úpravě učebního plánu ad.,
  • pro vzdělávání učitelů,
  • pro rozvoj digitální infrastruktury ve škole a její správu,
  • pro rozvoj digitální kultury školy: revize či nastavení pravidel pro práci s digitálními technologiemi (v hodinách, o přestávkách, pro žáky, pro učitele…), audit školního informačního systému apod.,
  • pro příznivé klima uvnitř školy a získání podpory změn ve škole z vnějšku (od zřizovatele, od rodičů…),
  • pro vyhodnocení kvality (účinnosti) navržených postupů před zahájením inovované výuky i v jejím průběhu.
 • Kolik na to bude vymezeno času a jak budou jednotlivé kroky propojeny (naplánování jednotlivých kroků musí být reálné, kroky na sebe musí logicky navazovat; je třeba počítat s dalšími činnostmi školy, prázdninami a akcemi, kdy bude tvorba omezena nebo přerušena; je nutné vymezit časovou rezervu pro případ problémů, krizí atd.).

5. Pusťte se do toho

Často se teprve při realizaci výuky a navzdory pečlivé přípravě vyskytnou problémy. I proto byl stanoven odložený termín povinného zahájení výuky podle ŠVP upraveného v souladu s revidovaným RVP ZV. Školy mají čas na postupné zapojování digitálních technologií do výuky, vylaďování školních strategií a svého přístupu k rozvoji digitální kompetence žáků i přípravu na výuku informatiky.

Na co je dobré myslet:

 • Komunikace: Správně načasovaná komunikace uvnitř i vně školy je základní podmínkou úspěšné realizace změn ve škole. Týká se nejen pedagogů, ale i rodičů, žáků, nepedagogických pracovníků, zřizovatele… Osvědčuje se pamatovat i na to, kdo, kdy a jak bude jednotlivé kroky komunikovat (od prostého oznámení na webu nebo v informačním systému školy po besedy či workshopy s cílem získat spojence).
 • Bezpečnost: Nejde jen o online bezpečí žáků nebo bezpečnost při práci s technikou, ale i např. o zabezpečení techniky a školních dat, pojištění.
 • Technika: Týká se zejména zajištění dostatečné správy digitální infrastruktury školy. Interval od vzniku technického problému do jeho vyřešení by neměl být pro učitele a žáky (uživatele) demotivující. Někteří učitelé budou zpočátku potřebovat pomoc při běžném zacházení s technikou.
 • Lidé: Při zavádění změn je klíčová podpora vedení, důležitá pomoc ICT metodika a užitečná spolupráce kolegů.
 • Výuka a výsledky žáků: Ve škole by měly být vytvořeny podmínky, které budou podporovat reflexi výuky (včetně zapojení žáků), sdílení zkušeností, spolupráci při plánování výuky a jejím hodnocení, vyhledávání učebních zdrojů a inspirací apod.
 • Organizace: Osvědčuje se organizační systém, který jasně stanoví pravidla a umožní přístup pedagogů a žáků k fungujícím digitálním technologiím (zamlouvání učeben a pomůcek, umístění digitální techniky, její nabíjení, vypínání apod., hlášení poruch…).

6. Průběžně vyhodnocujte, jak vám to jde

Škola by měla mít připravený systém hodnocení prováděné změny, do kterého budou zapojeni všichni zúčastnění.

7. Sdílejte, hledejte inspiraci

Na webu revize.edu.cz lze nalézt řadu námětů, inspirací a také odkazů na další zdroje pro zdokonalování výuky. Nebojte se sdílet své vlastní zkušenosti a nápady. Pomůžete tak ostatním učitelům.

www.facebook.com/groups/UcimeInformatiku


co mohu udělat

Učebnice ukazují, jak učit určitou oblast informatiky a přitom u žáků rozvíjet informatické myšlení. Ukazují, jak naplnit vzdělávacím obsahem výuku, aby vyhovovala novým RVP. Učitel se může rozhodnout realizovat podle těchto materiálů celou svoji výuku, nebo si vybrat některé oblasti a svoji výuku jimi doplnit.

Informatické myšlení je způsob uvažování, který se zaměřuje na popis problému, jeho analýzu a hledání efektivních řešení. Nabízí nám sadu nástrojů a postupů. Když se s nimi seznámíme a naučíme se je používat, budeme je moci uplatňovat opakovaně a v různých situacích. 

Digitální vzdělávací zdroje (DVZ) jsou výstupem projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti (DG) a jsou určeny učitelům různých předmětů, kteří mají zájem si vyzkoušet, jak rozvíjet digitální gramotnost svých žáků i ve svém oboru.


příběhy škol a lidí

jak jsme zaváděli revize ICT 

Na ZŠ Františka Kupky v Dobrušce témata pro výuku ICT učitelé konzultují s dětmi v rámci školního parlamentu. Podívejte se, jak přistoupili k zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí na této základní škole a jak dokázali zaujmout učitele, žáky i rodiče.
Říká Štěpánka Baierlová, přední průkopnice robotiky u nás. Kromě ní učí na ZŠ v Sušici také matematiku, je aktivní v učitelských komunitách a dobrovolně se věnuje projektům, jako je Učíme nanečisto nebo Google EDU Group ČR. Revizi informatiky nadšeně vítá a vnímá, že je potřeba o ní co nejvíce mluvit, aby se nestala jen formalitou. Jak podle ní se změnami na školách začít a v čem mohou být užitečné volnočasové kroužky a kluby? Přečtěte si celý rozhovor.
„Před dvěma lety jsem na naší škole otevřela kroužek robotiky, kde pracujeme s roboty Blue-Boty. Robůtky jsem také zapojovala do výuky ostatních předmětů. Jsem přesvědčena, že je lze využít univerzálně, včetně výuky nové informatiky na prvním stupni,“ říká Hana Kuciánová ze ZŠ jazyků Karlovy Vary.
Václav Maněna je učitel, lektor, ajťák, youtuber a správce facebookové skupiny Výuka informatiky. Na lyceu Březová učí čtvrtým rokem distančně informatiku. „Dětem obecně nejde ani tak o to, aby učení bylo technicky nebo dramaturgicky dokonalé. Jde o autenticitu,“ říká.
Martin Lána působí jako zástupce ředitelky oblíbené základní školy, které se v Děčíně neřekne jinak než „Máchovka“. Rozšířená výuka informatiky tu začíná už na prvním stupni a neznamená jen větší zapojení technologií do výuky. Informatické myšlení znamená i větší důraz na objevování a chápání světa v širším kontextu. Inspirujte se nejen zdejším jedinečným studijním programem, ale také tipy a zkušenostmi s technologickým vybavením a jeho údržbou a správou.
Říká v rozhovoru Petra Boháčková, která patří mezi nejaktivnější a nejvýraznější propagátory nové informatiky ve školách. V jejích hodinách se žáci běžně setkávají s roboty a rozšířenou realitou. Zástupkyně ředitele ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Praze 9 vypráví nejen o tom, na co si budou muset školy při přechodu na nové RVP ZV dávat pozor. „Cítím velké zadostiučinění,“ říká k nové podobě výuky informatiky na školách. „Digitální kompetence patří v zahraničí mezi klíčové kompetence už dávno.“
ZŠ Lesní v Liberci chtěla ověřit úroveň znalostí a dovedností učitelů v oblasti ICT. Zvolila si k tomu nástroj Učitel 21. S jeho pomocí se zaměřili na identifikaci dovedností učitelů v oblasti digitálních kompetencí. Aby dosáhli konkrétnějších výsledků, rozhodli se jít ještě dál a zavést další, vlastní nástroj. Následně budou moci cíleně podporovat a rozvíjet konkrétní oblasti digitálních kompetencí podle potřeb samotných učitelů. Zeptali jsme se metodika ICT Tomáše Řebíčka, jak jako škola postupovali a co jim audit ICT dovedností přinesl.
Projekt makeITtoday chce změnit a zlepšit logické myšlení dětí na základních školách. Nejde jen o digitální dovednosti, ale také kritické myšlení, tvořivost a soft skills, tedy tzv. měkké dovednosti, které se snaží u žáků rozvíjet ve svých kurzech. Inspirujte se rozhovorem s Klárou Šťouračovou, spoluzakladatelkou makeIToday.

sebehodnotící nástroje

Zhodnoťe a porovnejte svoje kompetence a připravenost pomocí těchto nástrojů.