Jak projít změnou u vás ve škole?

Nabízíme bezplatnou podporu pro ředitele, učitele i správce školních sítí. 

Naplánujte změny u vás ve škole podle svých potřeb.
Změny v učebním plánu mohou být postupné. 
Informatické myšlení a digitální kompetence můžete rozvíjet i aktivitami, které nejsou digitální. 

Jak projít změnou

7 kroků

1. Motivujte ke změnám, mluvte spolu

Důležitou roli z hlediska motivace hraje otevřená diskuse v pedagogickém sboru o tom, v čem změna spočívá, co a proč máme měnit, co děláme dobře a na co můžeme navazovat, co ve škole zcela nefunguje, nevyhovuje, co bude potřeba nutně změnit, co změny přinesou, jaký budou mít dopad na práci pedagogů, na život školy, na žáky i jejich rodiče a jak to vše zachytíme ve školním vzdělávacím programu (ŠVP), aby to podpořilo žádoucí změny.

Tento první krok by měl řídit ředitel školy jako „nositel změn“ a člověk odpovědný za přípravu a realizaci ŠVP, případně někdo jiný z pedagogického sboru, kdo je důkladně obeznámen s problematikou inovací ICT kurikula.

2. Seznamte se s revidovaným RVP ZV

Seznámení s revidovaným rámcovým vzdělávacím programem (RVP) a dalšími dokumenty je základní předpoklad a týká se všech pedagogů, kterých se změna dotkne. Protože jednou ze změn Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) je i zavedení nové, digitální klíčové kompetence, změny ovlivní výchovné a vzdělávací strategie celé školy. Upraven byl také rámcový učební plán a ve vybraných vzdělávacích oblastech byl redukován vzdělávací obsah.

Je tedy třeba počítat s tím, že změny RVP ZV se týkají většiny pedagogů a každý z nich bude v určité fázi zapojen do rozhodování, co, kde a jak v ŠVP změnit.

Přehled změn v RVP ZV

3. Udělejte si analýzu podmínek ve škole

Výsledkem analýzy by měla být ucelená a přehledná informace o tom, co má škola k dispozici:

Jak je škola vybavená technikou?

 • jaká digitální zařízení máme
 • kde jsou umístěná
 • komu a jak jsou dostupná
 • jaká je jejich předpokládaná životnost
 • jak kvalitní připojení k internetu máme
 • kde všude ve škole je připojení k internetu k dispozici
 • kdo a jak dobře se o techniku stará, spravuje ji

Jak je problematika ICT (informatiky i rozvoje digitální kompetence/gramotnosti) řešena v současném ŠVP.

Jak jsou na tom učitelé

 • jak s digitálními technologiemi pracují (kdo a k čemu digitální technologie využívá)
 • co učitelé vědí o digitální problematice, např. o bezpečnosti
 • jaká je jejich schopnost digitální technologie používat ve výuce
 • jaký je jejich vztah k digitálním technologiím

Jakou má škola vizi a jaký byl dosavadní přístup k digitální problematice.
Týká se zejména vedení školy a jeho podpory inovací v digitální oblasti, nastavování pravidel ve škole, plánu vzdělávání i finančních výdajů atd., ale i toho, jak vůbec se o digitálních dovednostech žáků a jejich rozvoji ve škole přemýšlelo, jakou to mělo podporu, jak často a kdo řešil aktualizace cílů a potřeb v této oblasti (systematicky, kdo byl zapojen?).

K auditu školy můžete využít nabídku evaluačních nástrojů:

nebo konzultanta IT guru

4. Plánujte – připravte si strategii školy při revizi ICT kurikula

Plán by měl stanovovat personální, obsahové a časové rozvržení prováděných změn a organizační provázání všech kroků, které bude třeba udělat:

Kdo a jak se bude na revizi ICT kurikula podílet – hlavní koordinátor, dílčí týmy, jejich zodpovědnosti.

Co vše bude potřeba udělat:

 • v ŠVP rozhodnutí o distribuci vzdělávacího obsahu (informatika, digitální kompetence) do předmětů, jejich časové dotaci a úpravě učebního plánu ad.,
 • pro vzdělávání učitelů,
 • pro rozvoj digitální infrastruktury ve škole a její správu,
 • pro rozvoj digitální kultury školy: revize či nastavení pravidel pro práci s digitálními technologiemi (v hodinách, o přestávkách, pro žáky, pro učitele…), audit školního informačního systému apod.,
 • pro příznivé klima uvnitř školy a získání podpory změn ve škole z vnějšku (od zřizovatele, od rodičů…),
 • pro vyhodnocení kvality (účinnosti) navržených postupů před zahájením inovované výuky i v jejím průběhu.
 • Kolik na to bude vymezeno času a jak budou jednotlivé kroky propojeny (naplánování jednotlivých kroků musí být reálné, kroky na sebe musí logicky navazovat; je třeba počítat s dalšími činnostmi školy, prázdninami a akcemi, kdy bude tvorba omezena nebo přerušena; je nutné vymezit časovou rezervu pro případ problémů, krizí atd.).
5. Pusťte se do toho

Často se teprve při realizaci výuky a navzdory pečlivé přípravě vyskytnou problémy. I proto byl stanoven odložený termín povinného zahájení výuky podle ŠVP upraveného v souladu s revidovaným RVP ZV. Školy mají čas na postupné zapojování digitálních technologií do výuky, vylaďování školních strategií a svého přístupu k rozvoji digitální kompetence žáků i přípravu na výuku informatiky.

Na co je dobré myslet:

Komunikace: Správně načasovaná komunikace uvnitř i vně školy je základní podmínkou úspěšné realizace změn ve škole. Týká se nejen pedagogů, ale i rodičů, žáků, nepedagogických pracovníků, zřizovatele… Osvědčuje se pamatovat i na to, kdo, kdy a jak bude jednotlivé kroky komunikovat (od prostého oznámení na webu nebo v informačním systému školy po besedy či workshopy s cílem získat spojence).

Bezpečnost: Nejde jen o online bezpečí žáků nebo bezpečnost při práci s technikou, ale i např. o zabezpečení techniky a školních dat, pojištění.

Technika: Týká se zejména zajištění dostatečné správy digitální infrastruktury školy. Interval od vzniku technického problému do jeho vyřešení by neměl být pro učitele a žáky (uživatele) demotivující. Někteří učitelé budou zpočátku potřebovat pomoc při běžném zacházení s technikou.

Lidé: Při zavádění změn je klíčová podpora vedení, důležitá pomoc ICT metodika a užitečná spolupráce kolegů.

Výuka a výsledky žáků: Ve škole by měly být vytvořeny podmínky, které budou podporovat reflexi výuky (včetně zapojení žáků), sdílení zkušeností, spolupráci při plánování výuky a jejím hodnocení, vyhledávání učebních zdrojů a inspirací apod.

Organizace: Osvědčuje se organizační systém, který jasně stanoví pravidla a umožní přístup pedagogů a žáků k fungujícím digitálním technologiím (zamlouvání učeben a pomůcek, umístění digitální techniky, její nabíjení, vypínání apod., hlášení poruch…).

6. Průběžně vyhodnocujte, jak vám to jde

Škola by měla mít připravený systém hodnocení prováděné změny, do kterého budou zapojeni všichni zúčastnění.

7. Sdílejte, hledejte inspiraci

Na webu revize.edu.cz lze nalézt řadu námětů, inspirací a také odkazů na další zdroje pro zdokonalování výuky. Nebojte se sdílet své vlastní zkušenosti a nápady. Pomůžete tak ostatním učitelům.

Kulaté stoly - živě streamované diskuze s učiteli a odborníky
Digiplovárny - Nabídka sdílení zkušeností s ostatními 
Učíme informatiku- Skupina na Facebooku

další tipy najdete v Knihovně inspirace


Jak vám pomůže NPI ČR?


1

Provedeme
vás změnami

Připravili jsme pro vás kompletní přehled toho co se mění. Zde najdete přehledně všechny změny, které přináší nová podoba RVP ZV a také videa, která vás seznámí s novou informatikou a digitálními kompetencemi.

2

Pořádáme
kurzy

Každý týden vypisujeme nové termíny vzdělávacích workshopů a kurzů pro ředitele, koordinátory změn a pro učitele. Vybrat si můžete z nabídky kurzů a webinářů, které vás připraví na změny v konkrétních předmětech. Také můžete sdílet zkušenosti s ostatními v DIGI plovárnách.

3

Pomůžeme vám s IT infrastrukturou

IT guru je profesionální IT konzultant, který je k dispozici vedení základních a středních škol při řešení různorodých úkolů, problémů a témat spjatých s digitálními technologiemi. Bez administrativní zátěže, zdarma a na základě požadavku školy.

4

Nabízíme pomoc
přímo u vás ve škole

Využijte možnost individuální konzultace pro ředitele škol a koordinátory ŠVP. V každém kraji jsou vám k dispozici zkušení konzultanti, kontaktovat je můžete online nebo prezenčně, lze si také objednat lektora přímo k vám do sborovny. Konzultace jsou zdarma a je možné je využívat i opakovaně.


Jak na to ve výuce


Připravili jsme pro vás informace pro každý vzdělávací obor zvlášť. Podívejte se, jak se digitální kompetence rozvíjí v každém z nich.   


Vybíráme z inspirace

Hledáte další nápady do výuky, zajímají vás názory a zkušenosti ostatních? 

Knihovně inspirace najdete mnoho užitečných informací a tipů od kolegů, kteří řeší podobné výzvy.
Podívejte se na videa, poslechněte si inspirativní podcasty.

Důležité termíny

LEDEN 2022


Byla schválena změna nového revidovaného rámcově vzdělávacího plánu.

ZÁŘÍ 2022


První školy zahajují výuku podle revidovaného plánu.

ZÁŘÍ 2023


Školy musí nejpozději začít vyučovat na prvním stupni podle RVP od 1. září 2023.

ZÁŘÍ 2024


Školy musí nejpozději začít vyučovat na druhém stupni podle RVP od 1. září 2023.

Vysvětlíme.
Zjistíme.
Poradíme.

Ozvěte se!

 • Vybrat
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Královehradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Vysočina
 • Zlínský kraj
 • konzultaci k zavádění změn ve škole
 • pomoc se správou a nákupem techniky (IT Guru)
 • pomoc s rozvojem digitálních kompetencí (lektor pro sborovnu)
 • pomoc se zavedením digitálních technologií do výuky (krajský ICT metodik)
 • jiné

Ozveme se běžně do 5 pracovních dnů.

Přímé kontakty na krajská pracoviště
Krajské pracoviště Krajský koordinátor E-mailová adresa Tel. číslo
Brno Ing. Irena Vajen irena.vajen@npi.cz 770 171 672
Ing. Bc. Tomáš Cimbálník tomas.cimbalnik@npi.cz 774 714 708
České Budějovice Bc. Gabriela Švehlová gabriela.svehlova@npi.cz 770 106 785
Hradec Králové Bc. Andrea Černá andrea.cerna@npi.cz 775 349 656
Jihlava Mgr. Alena Lukášová alena.lukasova@npi.cz 725 887 158
Karlovy Vary Martin Vlnas martin.vlnas@npi.cz 774 993 226
Liberec Mgr. Hana Lipenská hana.lipenska@npi.cz 777 496 056
Mgr. Jaroslav Vyskočil jaroslav.vyskocil@npi.cz 770 171 665
Olomouc Zuzana Paťalová zuzana.patalova@npi.cz 770 101 726
Ostrava Mgr. Stanislav Hejna stanislav.hejna@npi.cz 770 172 207
Ing. Eva Veličková, Ph.D. eva.velickova@npi.cz 770 171 674
Mgr. Aneta Sebera Měřínská aneta.merinska@npi.cz 778 449 420
Bc. Lucie Slívová lucie.slivova@npi.cz 771 259 689
Pardubice Ing. Veronika Bártová veronika.bartova@npi.cz 774 626 312
Plzeň Mgr. Jarmila Záhoříková jarmila.zahorikova@npi.cz 775 755 023
Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková petra.hlavkova@npi.cz 770 199 058
Praha a střední Čechy Mgr. Jana Šímová jana.simova@npi.cz 775 029 950
Melinda Licová melinda.licova@npi.cz 770 136 357
Ústí nad Labem Ing. Lukáš Vaníček lukas.vanicek@npi.cz 603 497 683
Zlín Ing. Lukáš Slovák lukas.slovak@npi.cz 728 085 301
Mgr. Zdeněk Duša zdenek.dusa@npi.cz 775 571 632

Nejčastější dotazy


O co jde v revizích ICT v RVP ZV?
Cílem je zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi a rozvíjet informatické myšlení žáků.
Koho všeho se revize ICT týká?
Reviduje se oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Týká se tedy základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií.
Proč se musí něco měnit?
Vzdělávací obsah RVP ZV ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie nebyl aktualizován od roku 2005. Jeho znění a rozsah v RVP neodpovídá významu, který digitální technologie hrají v současné společnosti. Digitální kompetence jsou dnes považovány za základ pro úspěch v osobním, společenském i pracovním životě.
Kdo to stanovil?
Revize informatického kurikula byla usnesením vlády ČR č. 927/2014 schválena 12. listopadu 2014 jako součást Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020, konkrétně v opatření 2.2 Zdůraznění problematiky digitálních technologií napříč kurikulem a jeho modernizace a opatření 2.3 Modernizace vzdělávací oblasti ICT v rámcových vzdělávacích programech, zdůraznění informatického myšlení.
Přidáváte nový vzdělávací obsah, co uberete?
Ve prospěch Informatiky byla snížena minimální časová dotace čtyřem vzdělávacím oblastem: na 1. stupni oblasti Člověk a jeho svět o jednu hodinu, z 12 na 11 hodin; na 2. stupni po jedné hodině oblastem Člověk a společnost z 11 na 10 hodin, Člověk a příroda z 21 na 20 hodin a Umění a kultura z 10 na 9 hodin. Vzdělávací obsah těchto čtyř vzdělávacích oblastí byl upraven (redukován) tak, aby odpovídal snížené časové dotaci i nárokům na inovace v digitální oblasti.

Nenalezli jste odpověď na svou otázku? Obraťte se na naše konzultační centrum.