Materiály pro předměty

Inspirace do výuky pro každý předmět


Materiály pro předměty

Inspirace do výuky pro každý předmět

Jak na novou informatiku

Na podporu výuky nové informatiky jsou připraveny ukázky učebních osnov do ŠVP, učebnice pro žáky s metodikami pro učitele i otevřené kurzy. Mohou vás inspirovat při vytváření vlastních plánů i realizaci výuky, nebo je můžete vzít
a v prvních krocích podle nich postupovat, povedou vás
a pomohou vám hledat vlastní cestu.

Jak na rozvoj digikompetencí v jednotlivých předmětech

Připravili jsme pro vás informace pro každý vzdělávací obor zvlášť. Podívejte se, jak se digitální kompetence rozvíjí
v každém z nich.

Učitel

Pomáhám žákům orientovat se v digitálním prostředí a vedu je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.

 • Vedu žáky k samostatnému využívání digitálních technologií v  konkrétních výukových situacích.
 • Vedu žáky ke kritické práci s informačními zdroji a odpovědnosti při jejich vytváření.
 • Zařazuji do výuky takové aktivity, aby měli žáci příležitost pracovat s  otevřenými daty a veřejnými databázemi.
 • Vytvářím podmínky pro realizaci skupinových i individuálních projektů. Podporuji akce, které žáci organizují či se na jejich organizaci podílejí.
 • Podporuji je v aktivním zapojování do života školy prostřednictvím digitálních technologií.
 • Učím žáky, jak se chovat v online prostředí.
 • Vedu žáky k  porozumění pravidlům bezpečného zacházení s  digitálními technologiemi a k jejich dodržování.

Více informací v PDF

Žák

Orientuji se v digitálním prostředí a digitální technologie využívám bezpečně, sebejistě, kriticky a tvořivě při práci, učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.

 • Ovládám běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby, využívám je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti.
 • Získávám, vyhledávám, kriticky posuzuji, spravuji a sdílím data, informace a digitální obsah, k tomu volím postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu.
 • Vytvářím a upravuji digitální obsah, kombinuji různé formáty, vyjadřuji se za pomoci digitálních prostředků.
 • Využívám digitální technologie k usnadnění práce a zautomatizování rutinní činnosti, také k zefektivnění a zjednodušení pracovního postupu a zkvalitnění výsledku své práce.
 • Chápu význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuji se s novými technologiemi, kriticky hodnotím jejich přínosy a reflektuji rizika jejich využívání.
 • Předcházím situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na mé tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních.

Více informací v PDF

Jak na rozvoj digikompetencí v jednotlivých předmětech

Připravili jsme pro vás informace pro každý vzdělávací obor zvlášť. Podívejte se, jak se digitální kompetence rozvíjí
v každém z nich.

Jak na digi

Učitel

Pomáhám žákům orientovat se v digitálním prostředí a vedu je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.

 • Vedu žáky k samostatnému využívání digitálních technologií v  konkrétních výukových situacích.
 • Vedu žáky ke kritické práci s informačními zdroji a odpovědnosti při jejich vytváření.
 • Zařazuji do výuky takové aktivity, aby měli žáci příležitost pracovat s  otevřenými daty a veřejnými databázemi.
 • Vytvářím podmínky pro realizaci skupinových i individuálních projektů. Podporuji akce, které žáci organizují či se na jejich organizaci podílejí.
 • Podporuji je v aktivním zapojování do života školy prostřednictvím digitálních technologií.
 • Učím žáky, jak se chovat v online prostředí.
 • Vedu žáky k  porozumění pravidlům bezpečného zacházení s  digitálními technologiemi a k jejich dodržování.

Více informací v PDF

Žák

Orientuji se v digitálním prostředí a digitální technologie využívám bezpečně, sebejistě, kriticky a tvořivě při práci, učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.

 • Ovládám běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby, využívám je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti.
 • Získávám, vyhledávám, kriticky posuzuji, spravuji a sdílím data, informace a digitální obsah, k tomu volím postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu.
 • Vytvářím a upravuji digitální obsah, kombinuji různé formáty, vyjadřuji se za pomoci digitálních prostředků.
 • Využívám digitální technologie k usnadnění práce a zautomatizování rutinní činnosti, také k zefektivnění a zjednodušení pracovního postupu a zkvalitnění výsledku své práce.
 • Chápu význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuji se s novými technologiemi, kriticky hodnotím jejich přínosy a reflektuji rizika jejich využívání.
 • Předcházím situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na mé tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních.

Více informací v PDF


Jak na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Mohou směřovat k  k osvojení očekávaných výstupů nové Informatiky 
a k dosažení digitální kompetence společné všichni žáci? Pokud jim škola bude pomáhat s orientací v digitálním prostředí a povede je k bezpečnému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií, je to možné. Některým žákům ale bude nezbytné poskytnout na této cestě individuální podporu.