nové RVP pro gymnázia 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v září 2021 opatřeními ministra vydalo Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia revidované v digitální oblasti. Opatření nabývají účinnosti 1. září 2022, gymnázia zahájí vzdělávání v souladu s vydaným RVP nejpozději od 1. září 2025. Tento termín platí nově i pro nižší stupně víceletých gymnázií. Vydání RVP předcházela veřejná konzultace nového obsahu, podněty z ní byly do RVP zapracovány.


proč revidujeme RVP pro gymnázia

Důvodem probíhajících změn – ať už únorových v RVP ZV, nebo aktuálních v RVP G – je velká zaostalost rámcových vzdělávacích programů v digitální oblasti. Požadavky na kompetence v oblasti využívání digitálních technologií v RVP odpovídaly době jejich vzniku, tj. před rokem 2005 (RVP ZV), respektive 2007 (RVP G), a od počátku existence těchto programů nebyly aktualizovány.


co se mění v RVP pro gymnázia

Úpravy se týkají Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G), Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP) a Rámcového programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). Obsahově je ICT kurikulum ve všech třech RVP totožné.  

V návaznosti na úpravy provedené v RVP ZV se v gymnaziálních RVP mění:  

  • Je doplněna nová klíčová kompetence, a to digitální. Digitální kompetence navazuje na digitální kompetence v RVP ZV a dále je rozvíjí.  
  • Ve vzdělávacích oblastech je upraveno cílové zaměření tak, aby obsahovalo také rozvoj digitální kompetence. 
  • Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie je nahrazena vzdělávací oblastí Informatika s obsahem navazujícím na vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Informatika v RVP ZV.  
  • V průřezových tématech jsou upraveny dílčí odkazy na původní vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie tak, aby odpovídaly novému obsahu digitální kompetence a informatiky.  
  • Byla aktualizována terminologie a dílčí formulace v obsahu kapitoly 11 Podmínky pro vzdělávání na gymnáziu tak, aby odpovídaly změnám v digitální oblasti obecně i změnám ve vzdělávacím obsahu.  
  • Do kapitoly 8 Zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií byla vložena podkapitola k úpravám školních vzdělávacích programů.  

V rámcovém učebním plánu RVP G a RVP GSP zůstává časová dotace beze změn. V RVP DG se minimální časová dotace vzdělávací oblasti Informatika oproti původní časové dotaci vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie navyšuje o 1 hodinu z 5 na 6 hodin a disponibilní časová dotace se snižuje z 28 na 27 hodin. 

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými byly vydány revidované rámcové vzdělávací programy pro gymnázia, jsou dostupná na stránkách MŠMT edu.cz.
Důležité termíny:
1. září 2022 – nabývají opatření účinnosti, tj. gymnázia mohou zahájit vzdělávání podle školních vzdělávacích programů upravených podle revidovaných gymnaziálních RVP.
1. září 2025 – nejpozději musí gymnázia zahájit vzdělávání podle školních vzdělávacích programů upravených podle revidovaných gymnaziálních RVP.
1. září 2025 – je také nový termín pro nejpozdější zahájení vzdělávání na nižších stupních víceletých gymnázií, jež se řídí RVP ZV, tj. o rok se posunuje původní termín 1. září 2024."

RVP pro gymnázia ke stažení 


na základě čeho revidujeme RVP pro gymnázia

Zavedení rozvoje informatického myšlení do rámcového a školního kurikula a důsledný rozvoj digitálních kompetencí byly prioritní cíle Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a jsou součástí cílů a opatření Strategie 2030+.

číst více

Požadavky na změny ICT kurikula jsou uváděny ve vládních i rezortních strategiích, zejména v otázkách bezpečnosti a proměn ekonomiky ČR: Národní strategie kybernetické bezpečnosti, Průmysl 4.0, Digitální Česko a Národní strategie na podporu umělé inteligence. Řeší se témata, jako je eGovernment, boj s dezinformacemi nebo otevřené vládnutí. Akční plán pro digitální vzdělávání (2021–2027) Evropské komise do základních digitálních dovedností a kompetencí zahrnuje digitální gramotnost včetně boje s dezinformacemi (digital literacy, including fighting disinformation), informatiku (computing education) a porozumění datově náročným technologiím, jako je umělá inteligence (good knowledge and understanding of data-intensive technologies, such as artificial intelligence).


jak probíhala revize RVP pro gymnázia

příprava revizí (2016–2018)

Revize ICT kurikula byly zahájeny v roce 2016. V roce 2017 byl zpracován komplexní materiál, který popisuje koncept rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení dětí a žáků, podklady, ze kterých se vycházelo, i možnosti jejich začlenění do závazného kurikula. Tato podkladová studie je k dispozici zde. Už v průběhu přípravy probíhaly konzultace s učiteli základních a středních škol a byly organizovány workshopy, kde pracovní skupina získávala zpětnou vazbu k dílčím návrhům. Za všechny lze uvést pravidelné příspěvky na konferenci Počítač ve škole. Ve spolupráci s DigiKoalicí byla zorganizována série kulatých stolů na téma digitální gramotnosti žáků a kulatý stůl zaměřený na informatiku. Návrh informatiky byl uveřejněn na stránkách DigiKoalice a sběr připomínek a podnětů proběhl prostřednictvím online formuláře. V průběhu konzultací učitelská veřejnost převážně vyjadřovala obavy z nedostatku učitelů schopných nový vzdělávací obsah realizovat a z nedostatečného vybavení škol digitálními technologiemi. Zástupci z firemní sféry (převážně z IT sektoru) vyjadřovali velkou podporu návrhu a oceňovali zavedení informatiky. Učitelé z pedagogických fakult, respektive z kateder informatiky či technické a informační výchovy, i přes obavy z realizace (nedostatek učitelů a vybavení) převážně oceňovali progresivitu návrhu, zejména začlenění digitální gramotnosti do všech oborů, a vyjadřovali se nejčastěji ke konkrétním formulacím a strukturaci vzdělávacího obsahu informatiky a k vyřazení digitální gramotnosti z informatiky. Ne všichni byli přesvědčeni, že vypustit digitální gramotnost (uživatelské dovednosti pro zacházení s aplikačním softwarem apod.) z informatiky je dobrý krok. Na základě konzultací byl materiál dopracován a pod názvem Návrh revizí rámcových vzdělávacích programů v oblasti informatiky a informačních a komunikačních technologií (2018) byl schválen poradou vedení MŠMT a připraven k pokusnému ověřování.

pokusné ověřování (2018–2020)

Na základě výzvy OP VVV Implementace digitálního vzdělávání (2016) připravily pedagogické fakulty dva projekty: Podpora rozvíjení informatického myšlení  (realizace říjen 2017 – říjen 2020) a Podpora rozvoje digitální gramotnosti (realizace leden 2018 – prosinec 2020). Jejich úkolem bylo ověřit koncepci rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení v praxi škol, připravit učební materiály pro žáky s metodikami pro učitele, vzdělávací programy pro učitele a popularizaci témat digitální gramotnosti a informatického myšlení mezi veřejností.

aktualizace Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2020–2021)

Na jaře 2020 byl na základě průběžných výsledků pokusného ověřování připraven návrh revizí RVP ZV. Z Informatiky byl vypuštěn informatický obsah, který se ukázal v pokusném ověřování jako příliš náročný, část jejího vzdělávacího obsahu pro 1. stupeň byla upravena tak, aby se více věnovala rozvoji základních uživatelských dovedností pro práci s počítačem. Výsledek byl konzultován s Asociací ředitelů základních škol a s Českou školní inspekcí. Podrobnější popis výsledných změn v RVP ZV 2021 je zde.

aktualizace Rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia (2020–2021)

Na podzim 2020 byl na základě průběžných výsledků pokusného ověřování připraven návrh revizí RVP G. Návrh byl na jaře 2021 konzultován s Asociací ředitelů gymnázií (AŘG). Po dohodě s MŠMT a AŘG byl návrh RVP G upraven, změny zapracovány i do RVP GSP a výsledné verze RVP G i RVP GSP byly předmětem veřejné konzultace. Souběžně byl připraven návrh na úpravy RVP DG a byl konzultován s řediteli dvojjazyčných gymnázií.

kdo se na revizích RVP pro gymnázia podílel

Celková koncepce úpravy a celková koordinace její přípravy
Jaroslav Fidrmuc, Daniela Růžičková, Kamil Ubr, Národní pedagogický institut České republiky (NPI)

Autoři a konzultanti úprav jednotlivých částí dokumentu (NPI)
Miroslav Bartošek, Václav Bendl, Martina Černá, Eva Fanfulová, Alena Hesová, Josef Herink, Jakub Holec, Petr Chaluš, Alexandros Charalambidis, Olga Kofroňová, Petr Koubek, Kateřina Lichtenberková, Miloš Mlčoch, Petr Naske, Markéta Pastorová, Daniela Růžičková, Veronika Sováková, Jitka Tůmová-Maříková, Renata Votavová

Externí autoři
Jan Berki, Bořivoj Brdička, David Hawiger, Martin Lána, Daniel Lessner, Ondřej Neumajer, Ivana Přichystalová, Pavel Roubal, Jiří Vaníček, Aleš Vyvial

Externí spolupracovníci a poradci
Učitelé a ředitelé pilotních škol, kteří ověřovali koncepci rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení
Konzultanti pro jednotlivé vzdělávací oblasti a vzdělávací obory z řad učitelů čtyřletých a víceletých gymnázií, pedagogických fakult, odborných fakult vysokých škol a dalších institucí a asociací
Odborný tým projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti pod vedením Tomáše Jeřábka
Odborný tým projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení pod vedením Jiřího Vaníčka


veřejná konzultace a vypořádání připomínek

Veřejná konzultace probíhala od 24. 6. do 21. 7. 2021. Navzdory tomu, že byla vyhlášena v závěru mimořádně náročného školního roku, se sešlo velké množství podnětů. Věnovali jsme se každému z nich. Podněty byly rozděleny do tří základních okruhů a jsou i s vypořádáním uveřejněny na této stránce. Podněty zveřejňujeme v anonymizované podobě a sdružené do tematických okruhů.

podněty k úpravám klíčové digitální kompetence

Návrhy na úpravu digitální kompetence

Podněty k úpravám digitální kompetence se zpravidla zabývaly konkrétním obsahem, navrhovaly, co do digitální kompetence ještě zahrnout, co přeformulovat nebo upozorňovaly na málo srozumitelné části. Digitální kompetenci jsme na základě podnětů přepracovali. Nyní jasněji navazuje na digitální kompetence v základním vzdělávání a je v ní zvýrazněna tvorba digitálního obsahu. Připravujeme metodické materiály, které digitální kompetenci budou dále vysvětlovat a ukazovat možnosti jejího rozvoje v jednotlivých vzdělávacích oborech.

Připomínky RVP G – DG (.pdf)

Nesouhlas s vypuštěním uživatelských dovedností (dílčích digitálních kompetencí) z informatiky

Poměrně dost připomínek se týká nesouhlasu s vypuštěním uživatelských dovedností (dílčích digitálních kompetencí) z informatiky. Argumenty jsou různé, v zásadě ale spadají do dvou, respektive tří okruhů: (1) tento obsah nesmí z RVP vypadnout, protože je důležitý, (2) učitelé jiných předmětů tento obsah nezvládnou realizovat a případně (3) vymezení pouze v digitální kompetenci bez bližšího rozpracování ve vzdělávacích oborech je nedostatečné, učitelé si s tím neporadí nebo dojde k příliš velkému zjednodušení.

číst více

Nejčastěji se v připomínkách mluví o práci s aplikacemi nebo aplikačním softwarem (textový, grafický editor, tabulkový procesor, prezentační programy…). Schopnost pracovat s aplikacemi považujeme také za velmi důležitou (jednu z klíčových) a je součástí digitálních kompetencí od základního vzdělávání.

Z RVP nebyla vynechána, jen jsme ji nezařadili do informatiky a ponechali na rozhodnutí každé vzdělávací oblasti, ve škole pak každého vyučovacího předmětu, které aplikace, který software a na jaké úrovni potřebují. Právě činnosti a situace nebo problémy, ve kterých se digitální technologie uplatňují a jejichž řešení pomáhá naplňovat cíle jednotlivých oblastí/předmětů, považujeme za určující pro to, co vlastně do práce s aplikacemi patří a na jaké úrovni.

To samozřejmě předpokládá u všech učitelů dobrý vhled do digitální problematiky, zejména do toho, jakým způsobem vývoj a využívání digitálních technologií zasáhly do jednotlivých oborů. Víme, že to nebude snadné, ale do digitální kompetence nepatří jen práce s aplikačním softwarem a do aplikačního softwaru jen kancelářský balík. A i když jsou důležité, nejsou jediné a nejsou nejdůležitější.

I náročná situace při zavření škol a přechodu na vzdělávání žáků na dálku ukázala, co je při (a pro) užívání digitálních technologií důležité: naučit se zacházet s nástroji, které se ve škole používají při výuce, komunikovat a spolupracovat prostřednictvím digitálních technologií, chovat se v digitálním prostředí bezpečně, eticky a s respektem k druhým, dbát na hygienu práce s digitálními technologiemi, hledat nové cesty při řešení problémů i prostřednictvím digitálních technologií.

Utváření a rozvoj digitální kompetence byly začleněny do cílových zaměření vzdělávacích oblastí, respektive byla upravena cílová zaměření, ve kterých využívání moderních technologií (tedy dobrý základ rozvoje digitálních kompetencí) chybělo. Do vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů bude digitální problematika začleněna až v rámci celkových revizí těchto obsahů.

Na pomoc školám a učitelům v rozvoji digitálních kompetencí připravujeme metodickou podporu, podobnou jako mají již nyní základní školy – viz web.

A na závěr: řada připomínek naopak vybízí k propojení digitální problematiky (a dokonce i nového informatického obsahu) s obsahem jednotlivých předmětů. Je na rozhodnutí školy, k jakému řešení se na základě svých materiálních a personálních podmínek přikloní.

Připomínky RVP G – nesouhlas (.pdf)

podněty k úpravám vzdělávací oblasti Informatika

Připomínky k informatice obecnější povahy – bez vazby na konkrétní témata či formulace

Za všechny uvádíme ty nejčastější:

Nová informatika je příliš náročná (zbytečně odborná vs. má nedostatečnou časovou dotaci)
Vzdělávací obsah byl upraven: zčásti v očekávaných výstupech, více v učivu. Viz dále vypořádání připomínek ke konkrétnímu obsahu. Nároky byly sníženy, časová dotace zůstává.

Nová informatika je formulována příliš obecně
Obecnější formulace vycházejí z principu rámcových vzdělávacích programů (RVP) a dvouúrovňového kurikula: RVP formulují závazné rámce (státní úroveň kurikula), školy vycházejí z rámců a formulují jejich konkretizace ve školních vzdělávacích programech (ŠVP – školní úroveň kurikula). Na pomoc s konkretizací a porozuměním vzdělávacímu obsahu nové informatiky jsou a budou k dispozici modelové osnovy pro předmět informatika, vzdělávání učitelů i učebnice pro žáky s metodikami pro učitele.

V nové informatice chybí požadavky na základní digitální dovednosti (aplikační software, kancelářský balíček...)
Ano, to je v zásadě pravda. Dovednosti související s využíváním aplikačního softwaru jsou součástí klíčové digitální kompetence a jejich rozvoj je úkolem všech předmětů. Stejně jako u ostatních klíčových kompetencí.

Připomínky RVP G – informatika, obecné (.pdf)

Návrhy na úpravu informatiky

Většina podnětů se týkala příliš velké náročnosti vzdělávacího obsahu v návrhu. Informatiku jsme upravili a část vzdělávacího obsahu vypustili. Často se také stávalo, že byly připomínky k příliš velké náročnosti tam, kde jsme ji nezamýšleli. Někde jsme formulace upravili, některé ponechali v původním znění. Víme, že bude potřeba hodně věcí vysvětlovat, k dispozici budou modelové osnovy pro předmět informatika, vzdělávání učitelů i učebnice pro žáky s metodikami pro učitele.

Připomínky RVP G – informatika, konkrétní (.pdf)

ostatní podněty

Podněty, které bezprostředně nesouvisely s obsahem informatiky nebo digitální kompetence, jsme sdružili podle témat a vypořádávali jsme je společně. Za všechny uvádíme ty nejčastější:

(Ne)začlenění digitální problematiky do vzdělávacích oborů
Utváření a rozvoj digitální kompetence byly začleněny do cílových zaměření vzdělávacích oblastí, respektive byla upravena cílová zaměření, ve kterých využívání moderních technologií (tedy dobrý základ rozvoje digitálních kompetencí) chybělo.
Do vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů bude digitální problematika začleněna až v rámci celkových revizí těchto obsahů. Na pomoc školám a učitelům k rozvoji digitálních kompetencí připravujeme metodickou podporu, podobnou jako mají již nyní základní školy – viz web https://revize.edu.cz/.

Materiální a personální (ne)připravenost škol
Na vybavení digitálními technologiemi dostanou školy finanční dotaci. Na pomoc učitelům jsou připraveny nebo se připravují vzdělávací aktivity, modelové osnovy informatiky i vzdělávací zdroje pro žáky s metodikami pro učitele.

Připomínky k termínu a způsobu veřejné konzultace
Víme, že vyhlášení veřejné konzultace v závěru mimořádně náročného školního roku není z nejšťastnějších. Záměrem nebylo se vyhnout veřejné diskuzi – připomínek se navzdory termínu sešlo dost a jsme za ně vděční. Záměrem bylo a je uveřejnit schválené revidované gymnaziální RVP na začátku nového školního roku. Tedy co nejdříve po zveřejnění nového RVP ZV, aby víceletá gymnázia měla co nejrychleji k dispozici navazující úpravy. A současně aby gymnázia, která by chtěla zahájit novou výuku od září 2022, měla dost času na přípravu.

Připomínky RVP G – ostatní (.pdf)

Vyjádření k redukcím G (.pdf)