aktualizovaná RVP pro gymnázia 

MŠMT zavádí digitální kompetence a nově koncipovaný obor Informatika do Rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro gymnázia, která vzdělávání podle školního vzdělávacího programu vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia zahájí nejpozději od 1. září 2025.
Odborná veřejnost měla možnost se k návrhu vyjádřit v rámci veřejné konzultace. Nyní jsou upravené RVP pro gymnázia a souhrn vypořádání připomínek zveřejněny (níže na této stránce). 


proč revidujeme RVP pro gymnázia

Důvodem probíhajících změn – ať už únorových v RVP ZV, nebo aktuálních v RVP G – je velká zaostalost rámcových vzdělávacích programů v digitální oblasti. Požadavky na kompetence v oblasti využívání digitálních technologií v RVP odpovídaly době jejich vzniku, tj. před rokem 2005 (RVP ZV), respektive 2007 (RVP G), a od počátku existence těchto programů nebyly aktualizovány.


co se mění v RVP pro gymnázia

Úpravy se týkají Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G) a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP). Obsahově je ICT kurikulum v obou RVP totožné.

V návaznosti na úpravy provedené v RVP ZV jsou navrhovány následující změny:

  • Doplnit novou klíčovou kompetenci, a to digitální. Digitální kompetence navazuje na digitální kompetenci v RVP ZV a dále ji rozvíjí.
  • Nahradit vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie vzdělávací oblastí Informatika s obsahem navazujícím na vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Informatika v RVP ZV.
  • V průřezových tématech upravit dílčí odkazy na původní vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie tak, aby odpovídaly novému obsahu digitální kompetence a informatiky.
  • Aktualizovat terminologii a dílčí formulace v obsahu kapitoly 11 Podmínky pro vzdělávání na gymnáziu tak, aby odpovídaly změnám v digitální oblasti obecně i změnám ve vzdělávacím obsahu.
  • Zapracovat do kapitoly 8 Zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií podkapitolu k úpravám školních vzdělávacích programů.

V rámcovém učebním plánu RVP G a RVP GSP zůstává časová dotace beze změn.

Změny v obsahu vzdělávacích oblastí (začlenění rozvoje digitálních kompetencí, práce s digitálními technologiemi) budou, podobně jako v základním vzdělávání, součástí úprav při komplexních revizích rámcových vzdělávacích programů


na základě čeho revidujeme RVP pro gymnázia

Zavedení rozvoje informatického myšlení do rámcového a školního kurikula a důsledný rozvoj digitálních kompetencí byly prioritní cíle Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a jsou součástí cílů a opatření Strategie 2030+.

číst více

Požadavky na změny ICT kurikula jsou uváděny ve vládních i rezortních strategiích, zejména v otázkách bezpečnosti a proměn ekonomiky ČR: Národní strategie kybernetické bezpečnosti, Průmysl 4.0, Digitální Česko a Národní strategie na podporu umělé inteligence. Řeší se témata, jako je eGovernment, boj s dezinformacemi nebo otevřené vládnutí. Akční plán pro digitální vzdělávání (2021–2027) Evropské komise do základních digitálních dovedností a kompetencí zahrnuje digitální gramotnost včetně boje s dezinformacemi (digital literacy, including fighting disinformation), informatiku (computing education) a porozumění datově náročným technologiím, jako je umělá inteligence (good knowledge and understanding of data-intensive technologies, such as artificial intelligence).


jak probíhala revize RVP pro gymnázia

příprava revizí (2016–2018)

Revize ICT kurikula byly zahájeny v roce 2016. V roce 2017 byl zpracován komplexní materiál, který popisuje koncept rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení dětí a žáků, podklady, ze kterých se vycházelo, i možnosti jejich začlenění do závazného kurikula. Tato podkladová studie je k dispozici zde. Už v průběhu přípravy probíhaly konzultace s učiteli základních a středních škol a byly organizovány workshopy, kde pracovní skupina získávala zpětnou vazbu k dílčím návrhům. Za všechny lze uvést pravidelné příspěvky na konferenci Počítač ve škole. Ve spolupráci s DigiKoalicí byla zorganizována série kulatých stolů na téma digitální gramotnosti žáků a kulatý stůl zaměřený na informatiku. Návrh informatiky byl uveřejněn na stránkách DigiKoalice a sběr připomínek a podnětů proběhl prostřednictvím online formuláře. V průběhu konzultací učitelská veřejnost převážně vyjadřovala obavy z nedostatku učitelů schopných nový vzdělávací obsah realizovat a z nedostatečného vybavení škol digitálními technologiemi. Zástupci z firemní sféry (převážně z IT sektoru) vyjadřovali velkou podporu návrhu a oceňovali zavedení informatiky. Učitelé z pedagogických fakult, respektive z kateder informatiky či technické a informační výchovy, i přes obavy z realizace (nedostatek učitelů a vybavení) převážně oceňovali progresivitu návrhu, zejména začlenění digitální gramotnosti do všech oborů, a vyjadřovali se nejčastěji ke konkrétním formulacím a strukturaci vzdělávacího obsahu informatiky a k vyřazení digitální gramotnosti z informatiky. Ne všichni byli přesvědčeni, že vypustit digitální gramotnost (uživatelské dovednosti pro zacházení s aplikačním softwarem apod.) z informatiky je dobrý krok. Na základě konzultací byl materiál dopracován a pod názvem Návrh revizí rámcových vzdělávacích programů v oblasti informatiky a informačních a komunikačních technologií (2018) byl schválen poradou vedení MŠMT a připraven k pokusnému ověřování.

pokusné ověřování (2018–2020)

Na základě výzvy OP VVV Implementace digitálního vzdělávání (2016) připravily pedagogické fakulty dva projekty: Podpora rozvíjení informatického myšlení  (realizace říjen 2017 – říjen 2020) a Podpora rozvoje digitální gramotnosti (realizace leden 2018 – prosinec 2020). Jejich úkolem bylo ověřit koncepci rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení v praxi škol, připravit učební materiály pro žáky s metodikami pro učitele, vzdělávací programy pro učitele a popularizaci témat digitální gramotnosti a informatického myšlení mezi veřejností.

aktualizace Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2020–2021)

Na jaře 2020 byl na základě průběžných výsledků pokusného ověřování připraven návrh revizí RVP ZV. Z Informatiky byl vypuštěn informatický obsah, který se ukázal v pokusném ověřování jako příliš náročný, část jejího vzdělávacího obsahu pro 1. stupeň byla upravena tak, aby se více věnovala rozvoji základních uživatelských dovedností pro práci s počítačem. Výsledek byl konzultován s Asociací ředitelů základních škol a s Českou školní inspekcí. Podrobnější popis výsledných změn v RVP ZV 2021 je zde.

aktualizace Rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia (2020–2021)

Na podzim 2020 byl na základě průběžných výsledků pokusného ověřování připraven návrh revizí RVP G. Návrh byl na jaře 2021 konzultován s Asociací ředitelů gymnázií (AŘG). Po dohodě s MŠMT a AŘG byl návrh RVP G upraven, změny zapracovány i do RVP GSP a výsledné verze RVP G i RVP GSP byly předmětem veřejné konzultace. Souběžně byl připraven návrh na úpravy RVP DG a byl konzultován s řediteli dvojjazyčných gymnázií.

kdo se na revizích RVP pro gymnázia podílel

Celková koncepce úpravy a celková koordinace její přípravy
Jaroslav Fidrmuc, Daniela Růžičková, Kamil Ubr, Národní pedagogický institut České republiky (NPI)

Autoři a konzultanti úprav jednotlivých částí dokumentu (NPI)
Miroslav Bartošek, Václav Bendl, Martina Černá, Eva Fanfulová, Alena Hesová, Josef Herink, Jakub Holec, Petr Chaluš, Alexandros Charalambidis, Olga Kofroňová, Petr Koubek, Kateřina Lichtenberková, Miloš Mlčoch, Petr Naske, Markéta Pastorová, Daniela Růžičková, Veronika Sováková, Jitka Tůmová-Maříková, Renata Votavová

Externí autoři
Jan Berki, Bořivoj Brdička, David Hawiger, Martin Lána, Daniel Lessner, Ondřej Neumajer, Ivana Přichystalová, Pavel Roubal, Jiří Vaníček, Aleš Vyvial

Externí spolupracovníci a poradci
Učitelé a ředitelé pilotních škol, kteří ověřovali koncepci rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení
Konzultanti pro jednotlivé vzdělávací oblasti a vzdělávací obory z řad učitelů čtyřletých a víceletých gymnázií, pedagogických fakult, odborných fakult vysokých škol a dalších institucí a asociací
Odborný tým projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti pod vedením Tomáše Jeřábka
Odborný tým projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení pod vedením Jiřího Vaníčka