Kompletní nabídka podpory školám platí i pro Společné
vzdělávání

Samozřejmě i školy zřizované podle § 16, zákona č. 561/2004 Sb.mohou plně využít služeb Národního pedagogického institutu, které jsou zveřejněny na webu revizí. 

Pro pedagogy vzdělávajícími děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem pak byly shrnuty informace a služby speciálně zaměřené na tuto skupiny do této stránky.

V případě žáků s lehkým mentálním postižením jedno z doporučovaných podpůrných opatření zpravidla spočívá v úpravě vzdělávacího obsahu v rozsahu minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (MDÚ). MDÚ pro 4. až 9. ročník jsou součástí revidovaného RVP ZV. Pro tvorbu ŠVP nebo IVP žáka s mentálním postižením lze využít rozpracování MDÚ pro jednotlivé ročníky níže.
Jak na výuku informatiky ?

I při výuce Informatiky platí, že žáci při procesu učení postupují rozdílným tempem. Pokud ani při flexibilní výuce Informatiky nedosahují školních výstupů v předmětu nebo naopak jejich vzdělávací potřeby tyto výstupy výrazně převyšují, jsou jim ze strany školy poskytována podpůrná opatření v některém z pěti stupňů intenzity (u 2. až 5. stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení – ŠPZ). Stejně jako v případě ostatních předmětů se u Informatiky mohou podpůrná opatření týkat například úprav metod výuky, pomůcek, organizace výuky či hodnocení. Pro některé žáky škola tato podpůrná opatření (na základě doporučení ŠPZ) rozpracovává v individuálním vzdělávacím plánu (IVP).

V případě žáků s lehkým mentálním postižením jedno z doporučovaných podpůrných opatření zpravidla spočívá v úpravě vzdělávacího obsahu v rozsahu minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (MDÚ). MDÚ pro 4. až 9. ročník jsou součástí revidovaného RVP ZV. Pro tvorbu ŠVP nebo IVP žáka s mentálním postižením lze využít rozpracování MDÚ pro jednotlivé ročníky níže.

Co se mění
Podrobný návod v 7 krocích Jak projít změnou Vám poskytne potřebné informace, jak postupovat krok za krokem při implementaci změny ve vaší škole.  
Nabídka podpory a kurzů speciálně určených pro školy zřizované podle § 16, zákona č. 561/2004 Sb.

Aktuální nabídka kurzů a webinářů ke společnému vzdělávání (Workshop k rozvoji DK u žáků se SVP, Výuka Informatiky dle MDÚ) 

Workshop k rozvoji digitální kompetence
Informatika dle schváleného RVP ZV

Další nabízené služby

Konzulta IT Guru - zdarma pro Vaši školu - IT guru je profesionální IT konzultant, který je k dispozici vedení základních a středních škol při řešení různorodých úkolů, problémů a témat spjatých s digitálními technologiemi. Celkem sedmnáct IT konzultantů působí v jednotlivých krajích České republiky, kde pomáhají místně příslušným školám bez administrativní zátěže, zdarma a na základě požadavku školy.


Krajský ICT metodik - Potřebujete odborně pomoci s vhodným začleněním digitální techniky do výuky ve vzdělávacích oborech vaší školy? Hledáte nejvhodnější vzdělávací zdroje, aplikace, platformy pro výuku, komunikaci, sdílení práce žáků a učitelů? Chcete poradit, jak využít nově zakoupené technologie?
 

Workshop pro celou sborovnu - Seminář v rozsahu 2 hodin je určen pro celé sborovny základních škol. Účastníci se seznámí s hlavními změnami RVP ZV, cíli nové informatiky i rozvoje digitálních kompetencí žáků a s kroky, které vedou ke změně ŠVP.

Videa k tématu společného vzdělávání

Uvádíme zde videa speciálně zaměřená pro školy zřizované podle § 16, zákona č. 5612004 Sb.  V naší Knihovně inspirace naleznete však i další zajímavá videa k dalším tématům souvisejícím se zaváděním nové informatiky a digitálních kompetencí do výuky.

Co jsou digitální kompetence a jak na ně – pro školy zřizované podle § 16, zákona
 č. 561/2004 Sb

Záznam webináře
Výuka informatiky na ZŠS v době digitální - Přestože Rámcový vzdělávací program ZŠS neprošel revizí, jeho rámec však školám umožňuje reagovat na změny, které s sebou současná digitální doba přináší – vždyť digitální technologie vstupují i do života žáků se závažnějším mentálním postižením, kteří se vzdělávají v základní škole speciální.
Jak na ICT revize ve společném vzdělávání? - Záznam debaty o zavádění výuky nové Informatiky na školách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona.
Představení: Společné vzdělávání a nová Informatika - Mohou směřovat k osvojení očekávaných výstupů nové Informatiky a k dosažení digitální kompetence společné všichni žáci? Pokud jim škola bude pomáhat s orientací v digitálním prostředí a povede je k bezpečnému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií, je to možné. Některým žákům ale bude nezbytné poskytnout na této cestě individuální podporu.
Jak na nový RVP ZV ve školách zřízených podle § 16 šk. zákona — A. Kubcová Vitoulová, M. Tunkerová, R. Votavová


Samozřejmě i školy zřizované podle § 16, zákona č. 561/2004 Sb.mohou plně využít služeb Národního pedagogického institutu, které jsou zveřejněny na webu revizí. 

Pro pedagogy vzdělávajícími děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem pak byly shrnuty informace a služby speciálně zaměřené na tuto skupiny do této stránky.

V případě žáků s lehkým mentálním postižením jedno z doporučovaných podpůrných opatření zpravidla spočívá v úpravě vzdělávacího obsahu v rozsahu minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (MDÚ). MDÚ pro 4. až 9. ročník jsou součástí revidovaného RVP ZV. Pro tvorbu ŠVP nebo IVP žáka s mentálním postižením lze využít rozpracování MDÚ pro jednotlivé ročníky níže.
Jak na výuku informatiky ?

I při výuce Informatiky platí, že žáci při procesu učení postupují rozdílným tempem. Pokud ani při flexibilní výuce Informatiky nedosahují školních výstupů v předmětu nebo naopak jejich vzdělávací potřeby tyto výstupy výrazně převyšují, jsou jim ze strany školy poskytována podpůrná opatření v některém z pěti stupňů intenzity (u 2. až 5. stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení – ŠPZ). Stejně jako v případě ostatních předmětů se u Informatiky mohou podpůrná opatření týkat například úprav metod výuky, pomůcek, organizace výuky či hodnocení. Pro některé žáky škola tato podpůrná opatření (na základě doporučení ŠPZ) rozpracovává v individuálním vzdělávacím plánu (IVP).

V případě žáků s lehkým mentálním postižením jedno z doporučovaných podpůrných opatření zpravidla spočívá v úpravě vzdělávacího obsahu v rozsahu minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (MDÚ). MDÚ pro 4. až 9. ročník jsou součástí revidovaného RVP ZV. Pro tvorbu ŠVP nebo IVP žáka s mentálním postižením lze využít rozpracování MDÚ pro jednotlivé ročníky níže.

Co se mění
Jak projít změnou | revize ICT RVP v ZV (edu.cz)
Nabídka podpory a kurzů speciálně určených pro školy zřizované podle § 16, zákona č. 561/2004 Sb.


Aktuální nabídka kurzů a webinářů ke společnému vzdělávání (Workshop k rozvoji DK u žáků se SVP, Výuka Informatiky dle MDÚ) 

Workshop k rozvoji digitální kompetence
Informatika dle schváleného RVP ZV
 

Další nabízené služby

Konzulta IT Guru - zdarma pro Vaši školu - IT guru je profesionální IT konzultant, který je k dispozici vedení základních a středních škol při řešení různorodých úkolů, problémů a témat spjatých s digitálními technologiemi. Celkem sedmnáct IT konzultantů působí v jednotlivých krajích České republiky, kde pomáhají místně příslušným školám bez administrativní zátěže, zdarma a na základě požadavku školy.
 

Krajský ICT metodik - Potřebujete odborně pomoci s vhodným začleněním digitální techniky do výuky ve vzdělávacích oborech vaší školy? Hledáte nejvhodnější vzdělávací zdroje, aplikace, platformy pro výuku, komunikaci, sdílení práce žáků a učitelů? Chcete poradit, jak využít nově zakoupené technologie?


 

Workshop pro celou sborovnu - Seminář v rozsahu 2 hodin je určen pro celé sborovny základních škol. Účastníci se seznámí s hlavními změnami RVP ZV, cíli nové informatiky i rozvoje digitálních kompetencí žáků a s kroky, které vedou ke změně ŠVP.
 

Videa k tématu společného vzdělávání

V naší Knihovně inspirace naleznete videa k tématu společného vzdělávání najdete