Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Inf

Nová informatika u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

I při výuce Informatiky platí, že žáci při procesu učení postupují rozdílným tempem. Pokud ani při flexibilní výuce Informatiky nedosahují školních výstupů v předmětu nebo naopak jejich vzdělávací potřeby tyto výstupy výrazně převyšují, jsou jim ze strany školy poskytována podpůrná opatření v některém z pěti stupňů intenzity (u 2. až 5. stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení – ŠPZ). Stejně jako v případě ostatních předmětů se u Informatiky mohou podpůrná opatření týkat například úprav metod výuky, pomůcek, organizace výuky či hodnocení. Pro některé žáky škola tato podpůrná opatření (na základě doporučení ŠPZ) rozpracovává v individuálním vzdělávacím plánu (IVP).

V případě žáků s lehkým mentálním postižením jedno z doporučovaných podpůrných opatření zpravidla spočívá v úpravě vzdělávacího obsahu v rozsahu minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (MDÚ). MDÚ pro 4. až 9. ročník jsou součástí revidovaného RVP ZV. Pro tvorbu ŠVP nebo IVP žáka s mentálním postižením lze využít rozpracování MDÚ pro jednotlivé ročníky níže.

1. Priority vzdělávání žáků s mentálním postižením v oboru

Jako jedna z priorit vzdělávání žáků s mentálním postižením v předmětu se jeví potřeba naučit je účelnému využívání digitální techniky v rámci běžného každodenního života tak, aby nabité vědomosti byly prakticky a pravidelně využitelné v jejich dalším studijním, pracovním i osobním životě v co nejvyšší míře samostatnosti.

Pro žáka s mentálním postižením je nezbytné být obeznámen s nebezpečím v online prostředí, rozpoznat ho, umět se bránit, případně mít návyk požádat o pomoc dospělou osobu.

Výuka algoritmizace a programování je pro žáky s mentálním postižením realizována tak, aby žáci byli vedeni k dovednosti samostatně řešit praktický úkol: tedy pojmenovat problém s využitím předchozích zkušeností a navrhnout kroky vedoucí k jeho řešení.

2. Pedagogické postupy při výuce

Vhodné pedagogické postupy jsou v některých případech konkretizovány přímo v obsahu MDÚ. MDÚ vedou vyučující k tomu, aby vycházeli ve výuce z konkrétních situací, se kterými mají žáci s mentálním postižením opakované zkušenosti, aby popisovali opakovaně pozorované děje související s okruhem zájmů a potřeb žáků s mentálním postižením a používali opakování známých postupů. V případě řešení problému, s kterým si žáci nevědí rady, je žádoucí naučit je postupovat podle přehledného návodu nebo se obrátit s žádostí o pomoc na dospělou osobu.

Smysluplná práce s digitálními technologiemi je v případě žáků s mentálním postižením cílem pro školu, ale zároveň se jedná o cíl sdílený se zákonnými zástupci žáka (jedná se zejména o bezpečnost žáků nebo o jejich co největší samostatnost v uživatelských dovednostech).

3. Rozpracování MDÚ pro jednotlivé ročníky

3.1 Varianta I - využití ŠVP Opatrně vpřed

Pro první variantu rozpracování MDÚ do jednotlivých ročníků byl využit modelový ŠVP Opatrně vpřed, připravený projektem PRIM pro běžné školy.

Konkretizace MDÚ vzdělávacího oboru Informatika s vazbou na ŠVP Opatrně vpřed 1. stupeň

Konkretizace MDÚ vzdělávacího oboru Informatika s vazbou na ŠVP Opatrně vpřed 2. stupeň

Modelový školní vzdělávací program Opatrně vpřed

je koncipován tak, že:

 • pokrývá všechny navržené očekávané výstupy RVP ZV pro Informatiku;
 • navrhuje realizaci výuky se stávajícím vybavením školy (tedy na nepříliš zastaralých počítačích, bez nutnosti nákupu dalších pomůcek);
 • jednotlivým tematickým blokům poskytuje takovou časovou dotaci, aby byl prostor pro pozvolnější rozvoj či pro zařazení rozšiřujících aktivit;
 • využívá materiálů vzniklých v rámci strategického projektu PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322).

Konkretizace MDÚ zohledňuje obsah ŠVP Opatrně vpřed pro běžné žáky tak, aby mohla být pružně realizována výuka žáků s mentálním postižením v rámci jedné heterogenní třídy. V textech jsou označeny  školní výstupy z ŠVP Opatrně vpřed, pro běžné žáky, výstupy, které mohou být u žáka s mentálním postižením redukovány i školní výstupy, které mohou být přesunuty do vyššího ročníku. Doplněny jsou konkretizace MDÚ včetně návodných příkladů.

Výběr učiva směřující k dosažení MDÚ (s ohledem na předpoklady žáka s mentálním postižením) je ponechán na škole. Zdroje odkazují na učební materiály doporučované pro běžné žáky. Pokud s nimi učitelé žáků s mentálním postižením pracují, tak s ohledem na předpoklady svých žáků.

3.2 Varianta II - využití ŠVP Kreativně vpřed

Pro druhou variantu rozpracování MDÚ do jednotlivých ročníků byl využit modelový ŠVP Kreativně vpřed, připravený projektem PRIM.

Konkretizace MDÚ vzdělávacího oboru Informatika s vazbou na ŠVP Kreativně vpřed 1. stupeň

Konkretizace MDÚ vzdělávacího oboru Informatika s vazbou na ŠVP Kreativně vpřed 2. stupeň

Modelový školní vzdělávací program Kreativně vpřed

je koncipován tak, že:

 • označuje tematické moduly, které jsou nezbytné pro naplnění všech očekávaných výstupů RVP ZV pro Informatiku;
 • navrhuje konkrétní pomůcky; při nahrazení jinými vyžaduje kontrolu, zda umožňují naplnění všech deklarovaných výstupů daného tematického modulu;
 • pro jednotlivé tematické bloky stanovuje doporučenou časovou dotaci potřebnou pro jejich dobré zvládnutí;
 • využívá materiálů vzniklých v rámci strategického projektu PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322).

Rozpracování MDÚ do jednotlivých ročníků nalezne své využití jak při individualizovaném vzdělávání žáků s mentálním postižením v rámci heterogenních tříd, tak při výuce ve třídách/školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Konkretizace MDÚ s využitím ŠVP Kreativně vpřed nezohledňuje (na rozdíl od ŠVP Opatrně vpřed) obsah ŠVP pro běžné žáky a řeší konkretizaci MDÚ bez vazby na očekávané výstupy Informatiky v RVP ZV.

Výběr uvedeného učiva směřuje přímo k dosažení MDÚ. Poznámky k realizaci výuky poskytují doplňující praktické informace pro učitele žáků s mentálním postižením.

Dk

Digitální kompetenceu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Mohou směřovat k dosažení digitální kompetence společné všichni žáci? Pokud jim škola bude pomáhat s orientací v digitálním prostředí a povede je k bezpečnému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií, je to možné. Některým žákům ale bude nezbytné poskytnout na této cestě individuální podporu.

Jak rozvíjet digitální kompetence u žáků s mentálním postižením

Video informuje o cyklu vzdělávání NPI ČR v tématu malé revize, které je cílené na učitele žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Reportáž z workshopu Renaty Votavové a Mileny Tunkerové na konferenci DigiSeč 2023 ukazuje jeden z prezenčních seminářů. V tomto konkrétním případě se jedná o podporu učitelů při rozvoji digitálních kompetencí žáků s lehkým mentálním postižením, ale v nabídce NPI ČR je možné vybírat z mnoha dalších témat.

Možnosti rozvoje digitálních kompetencí žáků s lehkým mentálním postižením

Doporučené možnosti rozvoje digitálních kompetencí žáků s mentálním postižením v rámci výuky jsou popsány prostřednictvím konkretizace vybraných snížených výstupů (MDÚ) všech vzdělávacích oborů o způsoby jejich dosažení prostřednictvím digitálních technologií (text doporučení je označen kurzívou). Tyto doporučené specifikace jsou pro snazší orientaci opatřeny kódem MDÚ z RVP ZV.

Několik doporučení se váže na více snížených výstupů (MDÚ) a ukazují tak možnosti využití digitálních technologií napříč vzdělávacím oborem. Tato doporučení nejsou propojena s konkrétními stávajícími MDÚ a kód u sebe nemají.

Možnosti rozvoje digitálních kompetencí žáků s mentálním postižením jsou navrhovány v souladu s doporučeními směřujícími za běžnými žáky. Jsou tedy využitelné i v prostředí heterogenní třídy.

Český jazyk a literatura

1. stupeň, 1. období:

 • žák zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, včetně návyků spojených s používáním digitálních technologií (ČJL-3-1-08p)

1. stupeň, 2. období:

 • žák vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích, využívá vybrané formy elektronické komunikace, popíše pravidla bezpečného a zdraví neohrožujícího chování v elektronické komunikaci (ČJL-5-1-05p)
 • žák píše správně a přehledně jednoduchá sdělení i v elektronické podobě (ČJL-5-1-09p)
 • žák čte krátké texty s porozuměním včetně textů elektronických a reprodukuje je podle jednoduché osnovy (ČJL-5-3-02p)

2. stupeň:

 • žák rozpoznává v modelových situacích manipulativní techniky v interpersonální, skupinové a mediální komunikaci
 • žák se zapojuje do dialogu či diskuse včetně online diskusních fór
 • žák nalezne s pomocí klíčových slov informace týkající se řešeného problému
 • žák rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk v mluveném i písemném projevu včetně elektronické komunikace
Cizí jazyk

2. stupeň:

 • žák reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby, v tištěné podobě, v elektronické podobě za použití klávesnice pro daný jazyk (CJ-9-4-03p)
Další cizí jazyk

2. stupeň:

 • žák reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby, v elektronické podobě za použití klávesnice pro daný jazyk (DCJ-9-4-03p)
Matematika

1. stupeň, 2. období:

 • žák vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu i s použitím digitálních technologií (M-9-2-01p)
 • žák se orientuje a čte v jednoduché tabulce i za pomoci digitálních technologií (M-5-2-02p)
 • žák řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na matematických postupech, i s využitím digitálních technologií (M-5-4-01p)

1. stupeň, 2. období:

 • žák používá digitální technologie jako nástroj při řešení rutinních výpočtů
 • žák vyhledává, vyhodnocuje, porovnává a třídí data i za pomoci digitálních technologií (M-9-2-01p)
Člověk a jeho svět

1. období:

 • žák provede jednoduchý pokus podle návodu i s využitím digitálních technologií (ČJS-3-4-03p)
 • žák uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; dodržuje zásady zdravé práce s digitálními technologiemi, popíše své zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření drobných poranění (ČJS-3-5-01p)

1. stupeň, 2. období:

 • žák dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě) i při interakci v digitálním světě (ČJS-5-2-01p)
 • žák rozpozná ve svém okolí i v digitálním světě nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých (ČJS-5-2-02p)
 • žák formuluje zásady zdravého a bezpečného přístupu k práci s digitálními technologiemi; rozezná v modelových situacích nebezpečí v digitálním prostředí; vybírá podle zadaných pravidel informace, které o sobě může zveřejnit
Dějepis

2.stupeň:

 • žák chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti; používá k orientaci v historické realitě dostupné digitální technologie, portály s dějepisnými materiály a dostupné online dějepisné kanály (D-9-1-01p)
Výchova k občanství

2. stupeň:

 • žák se zapojuje do veřejného dění ve svém okolí prostřednictvím digitálních technologií
 • žák uvede příklady kladného a záporného dopadu používání digitálních technologií na život jedince ve společnosti
 • žák popíše pravidla, jak přistupovat zodpovědně k budování a spravování digitální identity a digitální stopy
 • žák uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele ve fyzickém i digitálním prostředí (VO-9-4-05p)
 • žák si uvědomuje rizika porušování právních ustanovení včetně norem pro digitální prostředí a důsledky protiprávního jednání (VO-9-4-08p)
Fyzika
 • žák používá digitální měřidla a měřicí přístroje, k záznamu naměřených dat a jejich zpracování používá vhodný počítačový software; při řešení problémů využívá ke komunikaci digitální zařízení a spoje
Chemie

2. stupeň:

 • žák využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání, vyhodnocování a  sdílení dat při zkoumání vlastností látek, chemických procesů a jevů
Přírodopis

2. stupeň:

 • žák využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a dat při zkoumání živé a neživé přírody
Zeměpis

2. stupeň:

 • žák uvede příklady využití vybraných geoinformačních technologií, využívá vybrané geoinformační technologie v běžném životě
 • žák rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii; využívá výhody digitálních map a mapových portálů pro orientaci v terénu (Z-9-1-02p)
 • žák ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu, využívá globální polohové systémy, vybrané produkty a aplikace satelitního a leteckého snímkování Země pro orientaci v terénu (Z-9-7-01)
Hudební výchova

2. stupeň:

 • žák interpretuje vybrané lidové a umělé písně, za pomoci dostupného hudebního softwaru provádí jednoduché hudební experimenty (HV-9-1-02p, HV-9-1-03p)
Výtvarná výchova

2. stupeň:

 • žák uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru; objevuje možnosti práce s digitálními technologiemi (VV-9-1-01p až VV-9-1-07p) 
Výchova ke zdraví

2. stupeň:

 • žák si uvědomuje základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím; při práci s digitálními technologiemi předchází situacím ohrožujícím zdraví (VZ-9-1-03p)
 • žák respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu zdraví; v digitálním prostředí vyhledává relevantní informace pro podporu zdraví a adekvátně je vyhodnocuje (VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p)
Tělesná výchova

1. stupeň, 2. období:

 • žák zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla, sleduje změny i s využitím digitálních technologií

2. stupeň:

 • žák usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních lokomocí, změny sleduje i s využitím digitálních technologií (TV-9-1-02p)
 • žák posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků i s využitím digitálních technologií (TV-9-2-02p)
 • žák sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je i s využitím digitálních technologií (TV-9-3-05p)

1. stupeň, 1. období:

 • žák pracuje podle slovního návodu a předlohy i videonávodu (ČSP-3-1-02)

1. stupeň, 2. období:

 • žák pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu i videonávodu (ČSP-5-2-02)

2. stupeň:

 • žák pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi v situacích, které odpovídají okruhu jeho zájmů a potřeb, využije vhodné digitální technologie při realizaci týmových pracovních úkolů, ke komunikaci a k prezentaci výsledků pracovních činností (ČSP-9-7-03p)
 • žák se orientuje v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a středních školách, využívá k tomu i digitální zdroje (ČSP-9-8-01p)
 • žák posoudí i s využitím digitálních zdrojů své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného života (ČSP-9-8-02p)

Kurzy a webináře

Pro školy zřizované podle § 16, zákona č. 561/2004 Sb.

Rozvoj digitálních kompetencí

Podpora žáků s mentálním postižením

Na základě zkušeností učitelů s využitím digitálních technologií při výuce žáků s mentálním postižením lze upozornit na rizika, která je třeba zohlednit při rozvoji jejich digitálních kompetencí

Podpora žáků z nepodnětného prostředí

U žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami je nezbytné vzít v potaz, že s některými digitálními technologiemi se žák ve škole může setkávat poprvé, nebude mu umožněno využívání a procvičování v domácím prostředí a bude jej třeba citlivě, bez poukazování na odlišnost žáka, zasvětit do uživatelských funkcí.

Podpora žáků nadaných

Nebezpečí ve vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných může spočívat v nadužívání digitálních technologií. Někteří žáci pro své specifické chování nemusí být v kolektivu oblíbeni a mohou kompenzovat neuspokojivé sociální vztahy přikloněním se k virtuálnímu světu. U těchto žáků je třeba pečlivě vyvažovat přínos digitálních technologií pro rozvoj nadání a potřebu rozvoje sociálních a komunikačních dovedností a postupného začlenění do kolektivu.

Podcasty

PODCAST 53: Digitální nástroje ve školách: Nová éra personalizovaného vzdělávání

Návody na použití nástrojů s AI ve výuce včetně ukázek

Nejčastější
témata

Specifika vzdělávání žáků se SVP

Soubor článků popisuje specifika vzdělávání žáků s jednotlivými druhy znevýhodnění, včetně reflexe využití digitálních technologií při jejich výuce.

Tvorba Plánu pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu

K tomu, aby i při dosahování digitální kompetence postupovali žáci s přiznaným podpůrným opatřením vlastním tempem, jim napomáhá plán pedagogické podpory či individuální vzdělávací plán.

Nejčastější dotazy k umělé inteligenci

Jak může AI pomáhat ve vzdělávání dětí se speciálními potřebami?

Velmi výrazně! AI umí přizpůsobit výuku heterogenní třídě a žákům s různými potřebami. Individualizace výuky je oblast, kde má AI ve vzdělávání vysoký potenciál. 

Překladače, hlasová konverzace s chatboty, automatické titulkování a další možnosti AI mohou výrazně pomoci žákům s poruchami komunikace nebo s odlišným mateřským jazykem. AI poskytuje asistivní technologie, jako jsou čtecí programy pro nevidomé nebo překladové nástroje pro neslyšící, což umožňuje lepší přístup ke vzdělání. 

AI můžete využít pro vytváření výukových materiálů, jejich gradování či přizpůsobení žákům s odlišnou úrovní, tempem či speciálními potřebami. Podívejte se na ukázku, jak ChatGPT naučit přetvářet zadání jedné úlohy pro specifické skupiny žáků. 

Stejný chatbot poté může žákům poskytnout okamžitou zpětnou vazbu, pomoci učitelům v objektivnějším hodnocení a navrhnout další úlohy tak, aby vyhovovaly schopnostem a tempu žáka. Existuje také stále více výukových aplikací na bázi AI. 

Příkladem jsou programy Proloquo2Go, usnadňující komunikaci, či ModMath, pomáhající při potížích s počítáním. Potenciál do budoucnosti mají AI asistenti, kteří učitelům pomáhají sledovat pokrok žáků a nabízí obsah připravený na míru, jako je Khanmigo od Khan Academy. 


Další inspirace


Digitální technologie jako podpůrné opatření

I.

Článek specifikuje, jakou podobu může mít využití digitálních technologií jako podpůrného opatření u žáků s narušenou komunikační schopností, žáků se sluchovým či zrakovým postižením a žáků se specifickými poruchami učení.

II.

Také pro žáky s mentálním či tělesným postižením, s poruchou autistického spektra, s poruchami chování, pro žáky z odlišného sociokulturního prostředí či žáky nadané může využití digitálních technologií představovat nezbytnou podporu ve výuce.

Digitální technologie na podporu učení žáků v heterogenní třídě

Jak pomoci procesu učení žáků, kteří se potkávají v heterogenní třídě? Může být jedním z funkčních nástrojů využití digitálních technologií? Předpokládejme, že ano. Článek poskytuje celou řadu tipů na již ověřené postupy k využití přímo ve školské praxi. 

Každý jsme jiný 

Upoutávka upozorňuje na volně dostupnou publikaci Každý jsme jiný. Publikace předkládá vybrané možnosti využití moderních digitálních technologií v inkluzivním vzdělávání, a to především v rámci operačního systému Microsoft Windows 10.