Digitální kompetence u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Možnosti rozvoje digitálních kompetencí žáků s LMP

Doporučené možnosti rozvoje digitálních kompetencí žáků s mentálním postižením v rámci výuky jsou popsány prostřednictvím konkretizace vybraných snížených výstupů (MDÚ) všech vzdělávacích oborů o způsoby jejich dosažení prostřednictvím digitálních technologií (text doporučení je označen kurzívou). Tyto doporučené specifikace jsou pro snazší orientaci opatřeny kódem MDÚ z RVP ZV.

Několik doporučení se váže na více snížených výstupů (MDÚ) a ukazují tak možnosti využití digitálních technologií napříč vzdělávacím oborem. Tato doporučení nejsou propojena s konkrétními stávajícími MDÚ a kód u sebe nemají.

Možnosti rozvoje digitálních kompetencí žáků s mentálním postižením jsou navrhovány v souladu s doporučeními směřujícími za běžnými žáky. Jsou tedy využitelné i v prostředí heterogenní třídy. Pro tento případ lze pracovat se stránkami jednotlivých vzdělávacích oborů, kde jsou dostupná doporučení zároveň pro běžné žáky i pro žáky s mentálním postižením (odkazy na oborové stránky jsou dostupné v textu níže).

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

1. stupeň, 1. období:

 • žák zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, včetně návyků spojených s používáním digitálních technologií (ČJL-3-1-08p)

1. stupeň, 2. období:

 • žák vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích, využívá vybrané formy elektronické komunikace, popíše pravidla bezpečného a zdraví neohrožujícího chování v elektronické komunikaci (ČJL-5-1-05p)
 • žák píše správně a přehledně jednoduchá sdělení i v elektronické podobě (ČJL-5-1-09p)
 • žák čte krátké texty s porozuměním včetně textů elektronických a reprodukuje je podle jednoduché osnovy (ČJL-5-3-02p)

2. stupeň:

 • žák rozpoznává v modelových situacích manipulativní techniky v interpersonální, skupinové a mediální komunikaci
 • žák se zapojuje do dialogu či diskuse včetně online diskusních fór
 • žák nalezne s pomocí klíčových slov informace týkající se řešeného problému
 • žák rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk v mluveném i písemném projevu včetně elektronické komunikace
Cizí jazyk

2. stupeň:

 • žák reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby, v tištěné podobě, v elektronické podobě za použití klávesnice pro daný jazyk (CJ-9-4-03p)
Další cizí jazyk

2. stupeň:

 • žák reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby, v elektronické podobě za použití klávesnice pro daný jazyk (DCJ-9-4-03p)

Matematika a její aplikace

Matematika

1. stupeň, 2. období:

 • žák vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu i s použitím digitálních technologií (M-9-2-01p)
 • žák se orientuje a čte v jednoduché tabulce i za pomoci digitálních technologií (M-5-2-02p)
 • žák řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na matematických postupech, i s využitím digitálních technologií (M-5-4-01p)

1. stupeň, 2. období:

 • žák používá digitální technologie jako nástroj při řešení rutinních výpočtů
 • žák vyhledává, vyhodnocuje, porovnává a třídí data i za pomoci digitálních technologií (M-9-2-01p)
Člověk a jeho svět

1. období:

 • žák provede jednoduchý pokus podle návodu i s využitím digitálních technologií (ČJS-3-4-03p)
 • žák uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; dodržuje zásady zdravé práce s digitálními technologiemi, popíše své zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření drobných poranění (ČJS-3-5-01p)

1. stupeň, 2. období:

 • žák dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě) i při interakci v digitálním světě (ČJS-5-2-01p)
 • žák rozpozná ve svém okolí i v digitálním světě nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých (ČJS-5-2-02p)
 • žák formuluje zásady zdravého a bezpečného přístupu k práci s digitálními technologiemi; rozezná v modelových situacích nebezpečí v digitálním prostředí; vybírá podle zadaných pravidel informace, které o sobě může zveřejnit

Člověk a společnost

Dějepis

2.stupeň:

 • žák chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti; používá k orientaci v historické realitě dostupné digitální technologie, portály s dějepisnými materiály a dostupné online dějepisné kanály (D-9-1-01p)
Výchova k občanství

2. stupeň:

 • žák se zapojuje do veřejného dění ve svém okolí prostřednictvím digitálních technologií
 • žák uvede příklady kladného a záporného dopadu používání digitálních technologií na život jedince ve společnosti
 • žák popíše pravidla, jak přistupovat zodpovědně k budování a spravování digitální identity a digitální stopy
 • žák uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele ve fyzickém i digitálním prostředí (VO-9-4-05p)
 • žák si uvědomuje rizika porušování právních ustanovení včetně norem pro digitální prostředí a důsledky protiprávního jednání (VO-9-4-08p)

Člověk a příroda

Fyzika
 • žák používá digitální měřidla a měřicí přístroje, k záznamu naměřených dat a jejich zpracování používá vhodný počítačový software; při řešení problémů využívá ke komunikaci digitální zařízení a spoje
Chemie

2. stupeň:

 • žák využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání, vyhodnocování a  sdílení dat při zkoumání vlastností látek, chemických procesů a jevů
Přírodopis

2. stupeň:

 • žák využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a dat při zkoumání živé a neživé přírody
Zeměpis

2. stupeň:

 • žák uvede příklady využití vybraných geoinformačních technologií, využívá vybrané geoinformační technologie v běžném životě
 • žák rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii; využívá výhody digitálních map a mapových portálů pro orientaci v terénu (Z-9-1-02p)
 • žák ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu, využívá globální polohové systémy, vybrané produkty a aplikace satelitního a leteckého snímkování Země pro orientaci v terénu (Z-9-7-01)

Umění a kultura

Hudební výchova

2. stupeň:

 • žák interpretuje vybrané lidové a umělé písně, za pomoci dostupného hudebního softwaru provádí jednoduché hudební experimenty (HV-9-1-02p, HV-9-1-03p)
Výtvarná výchova

2. stupeň:

 • žák uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru; objevuje možnosti práce s digitálními technologiemi (VV-9-1-01p až VV-9-1-07p) 

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

2. stupeň:

 • žák si uvědomuje základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím; při práci s digitálními technologiemi předchází situacím ohrožujícím zdraví (VZ-9-1-03p)
 • žák respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu zdraví; v digitálním prostředí vyhledává relevantní informace pro podporu zdraví a adekvátně je vyhodnocuje (VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p)
Tělesná výchova

1. stupeň, 2. období:

 • žák zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla, sleduje změny i s využitím digitálních technologií

2. stupeň:

 • žák usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních lokomocí, změny sleduje i s využitím digitálních technologií (TV-9-1-02p)
 • žák posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků i s využitím digitálních technologií (TV-9-2-02p)
 • žák sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je i s využitím digitálních technologií (TV-9-3-05p)

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

1. stupeň, 1. období:

 • žák pracuje podle slovního návodu a předlohy i videonávodu (ČSP-3-1-02)

1. stupeň, 2. období:

 • žák pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu i videonávodu (ČSP-5-2-02)

2. stupeň:

 • žák pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi v situacích, které odpovídají okruhu jeho zájmů a potřeb, využije vhodné digitální technologie při realizaci týmových pracovních úkolů, ke komunikaci a k prezentaci výsledků pracovních činností (ČSP-9-7-03p)
 • žák se orientuje v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a středních školách, využívá k tomu i digitální zdroje (ČSP-9-8-01p)
 • žák posoudí i s využitím digitálních zdrojů své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného života (ČSP-9-8-02p)

Dozvědět se více / inspirace do výuky

Digitální technologie ve výuce žáků se SVP a žáků nadaných

Na základě zkušeností učitelů s využitím digitálních technologií při výuce žáků s mentálním postižením lze upozornit na rizika, která je třeba zohlednit při rozvoji jejich digitálních kompetencí:

 • snadné zneužití žáků s mentálním postižením při virtuálních kontaktech;
 • problémy spojené s obtížným porozuměním psanému textu, způsobené pomalým tempem čtení, obtížným vyhodnocením obsahu textu;
 • rychlé bezmyšlenkovité reakce nahrazující logické myšlení.

U žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami je nezbytné vzít v potaz, že s některými digitálními technologiemi se žák ve škole může setkávat poprvé, nebude mu umožněno využívání a procvičování v domácím prostředí a bude jej třeba citlivě, bez poukazování na odlišnost žáka, zasvětit do uživatelských funkcí.

Někteří žáci mohou být naopak zvyklí využívat digitální technologie pouze jednostranně (digitální hry, elektronická komunikace atd.). Bude třeba vedení pedagogem k využití digitálních technologií ke vzdělávání, získávání, třídění a kritickému hodnocení informací.

Nebezpečí ve vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných může spočívat v nadužívání digitálních technologií. Někteří žáci pro své specifické chování nemusí být v kolektivu oblíbeni a mohou kompenzovat neuspokojivé sociální vztahy přikloněním se k virtuálnímu světu. U těchto žáků je třeba pečlivě vyvažovat přínos digitálních technologií pro rozvoj nadání a potřebu rozvoje sociálních a komunikačních dovedností a postupného začlenění do kolektivu.

Rizika ve vzdělávání žáků s nedostatečnou znalostí češtiny jsou spojována především se školní neúspěšností, která není způsobena jejich intelektovými schopnostmi, ale nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, případně nedostatečnou podporou ze strany rodiny. Vhodně zvolené digitální technologie mohou částečně suplovat pomoc rodičů, poskytovat zpětnou vazbu a zvyšovat motivaci žáků nabídkou atraktivních materiálů a pestrých aktivit. Lze je využít pro posilování domácí přípravy, mohou částečně nahradit doučování při respektování individuálního pracovního tempa žáka a poskytování potřebné zpětné vazby.

Článek specifikuje, jakou podobu může mít využití digitálních technologií jako podpůrného opatření u žáků s narušenou komunikační schopností, žáků se sluchovým či zrakovým postižením a žáků se specifickými poruchami učení.

Také pro žáky s mentálním či tělesným postižením, s poruchou autistického spektra, s poruchami chování, pro žáky z odlišného sociokulturního prostředí či žáky nadané může využití digitálních technologií představovat nezbytnou podporu ve výuce.

Článek poskytuje celou řadu tipů na již ověřené postupy, jak učitelé ve školské praxi mohou využívat digitální technologie při diferenciaci vzdělávacího obsahu, při uplatňování různých pedagogických postupů i učebních stylů či při hodnocení žáků.
 

Upoutávka upozorňuje na volně dostupnou publikaci Každý jsme jiný. Publikace předkládá vybrané možnosti využití moderních digitálních technologií v inkluzivním vzdělávání, a to především v rámci operačního systému Microsoft Windows 10

Soubor článků popisuje specifika vzdělávání žáků s jednotlivými druhy znevýhodnění, včetně reflexe využití digitálních technologií při jejich výuce.  Do vybraných hodin lze vstoupit společně prostřednictvím virtuálních hospitací (videozáznamů).  

K tomu, aby i při dosahování digitální kompetence postupovali žáci s přiznaným podpůrným opatřením vlastním tempem, jim napomáhá plán pedagogické podpory či individuální vzdělávací plán. Při jejich tvorbě lze využít dostupné metodické podpory.