Nová informatika u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Vzdělávací obsah Informatiky pro žáky s mentálním postižením

1. Priority vzdělávání žáků s mentálním postižením v oboru

Jako jedna z priorit vzdělávání žáků s mentálním postižením v předmětu se jeví potřeba naučit je účelnému využívání digitální techniky v rámci běžného každodenního života tak, aby nabité vědomosti byly prakticky a pravidelně využitelné v jejich dalším studijním, pracovním i osobním životě v co nejvyšší míře samostatnosti.

Pro žáka s mentálním postižením je nezbytné být obeznámen s nebezpečím v online prostředí, rozpoznat ho, umět se bránit, případně mít návyk požádat o pomoc dospělou osobu.

Výuka algoritmizace a programování je pro žáky s mentálním postižením realizována tak, aby žáci byli vedeni k dovednosti samostatně řešit praktický úkol: tedy pojmenovat problém s využitím předchozích zkušeností a navrhnout kroky vedoucí k jeho řešení.

2. Pedagogické postupy při výuce

Vhodné pedagogické postupy jsou v některých případech konkretizovány přímo v obsahu MDÚ. MDÚ vedou vyučující k tomu, aby vycházeli ve výuce z konkrétních situací, se kterými mají žáci s mentálním postižením opakované zkušenosti, aby popisovali opakovaně pozorované děje související s okruhem zájmů a potřeb žáků s mentálním postižením a používali opakování známých postupů. V případě řešení problému, s kterým si žáci nevědí rady, je žádoucí naučit je postupovat podle přehledného návodu nebo se obrátit s žádostí o pomoc na dospělou osobu.

Smysluplná práce s digitálními technologiemi je v případě žáků s mentálním postižením cílem pro školu, ale zároveň se jedná o cíl sdílený se zákonnými zástupci žáka (jedná se zejména o bezpečnost žáků nebo o jejich co největší samostatnost v uživatelských dovednostech).

3. Rozpracování MDÚ pro jednotlivé ročníky

3.1 Varianta I - využití ŠVP Opatrně vpřed

Pro první variantu rozpracování MDÚ do jednotlivých ročníků byl využit modelový ŠVP Opatrně vpřed, připravený projektem PRIM pro běžné školy.

Konkretizace MDÚ vzdělávacího oboru Informatika s vazbou na ŠVP Opatrně vpřed 1. stupeň

Konkretizace MDÚ vzdělávacího oboru Informatika s vazbou na ŠVP Opatrně vpřed 2. stupeň

Modelový školní vzdělávací program Opatrně vpřed

je koncipován tak, že:

  • pokrývá všechny navržené očekávané výstupy RVP ZV pro Informatiku;
  • navrhuje realizaci výuky se stávajícím vybavením školy (tedy na nepříliš zastaralých počítačích, bez nutnosti nákupu dalších pomůcek);
  • jednotlivým tematickým blokům poskytuje takovou časovou dotaci, aby byl prostor pro pozvolnější rozvoj či pro zařazení rozšiřujících aktivit;
  • využívá materiálů vzniklých v rámci strategického projektu PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322).

Konkretizace MDÚ zohledňuje obsah ŠVP Opatrně vpřed pro běžné žáky tak, aby mohla být pružně realizována výuka žáků s mentálním postižením v rámci jedné heterogenní třídy. V textech jsou označeny  školní výstupy z ŠVP Opatrně vpřed, pro běžné žáky, výstupy, které mohou být u žáka s mentálním postižením redukovány i školní výstupy, které mohou být přesunuty do vyššího ročníku. Doplněny jsou konkretizace MDÚ včetně návodných příkladů.

Výběr učiva směřující k dosažení MDÚ (s ohledem na předpoklady žáka s mentálním postižením) je ponechán na škole. Zdroje odkazují na učební materiály doporučované pro běžné žáky. Pokud s nimi učitelé žáků s mentálním postižením pracují, tak s ohledem na předpoklady svých žáků.

3.2 Varianta II - využití ŠVP Kreativně vpřed

Pro druhou variantu rozpracování MDÚ do jednotlivých ročníků byl využit modelový ŠVP Kreativně vpřed, připravený projektem PRIM.

Konkretizace MDÚ vzdělávacího oboru Informatika s vazbou na ŠVP Kreativně vpřed 1. stupeň

Konkretizace MDÚ vzdělávacího oboru Informatika s vazbou na ŠVP Kreativně vpřed 2. stupeň

Modelový školní vzdělávací program Kreativně vpřed

je koncipován tak, že:

  • označuje tematické moduly, které jsou nezbytné pro naplnění všech očekávaných výstupů RVP ZV pro Informatiku;
  • navrhuje konkrétní pomůcky; při nahrazení jinými vyžaduje kontrolu, zda umožňují naplnění všech deklarovaných výstupů daného tematického modulu;
  • pro jednotlivé tematické bloky stanovuje doporučenou časovou dotaci potřebnou pro jejich dobré zvládnutí;
  • využívá materiálů vzniklých v rámci strategického projektu PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322).

Rozpracování MDÚ do jednotlivých ročníků nalezne své využití jak při individualizovaném vzdělávání žáků s mentálním postižením v rámci heterogenních tříd, tak při výuce ve třídách/školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Konkretizace MDÚ s využitím ŠVP Kreativně vpřed nezohledňuje (na rozdíl od ŠVP Opatrně vpřed) obsah ŠVP pro běžné žáky a řeší konkretizaci MDÚ bez vazby na očekávané výstupy Informatiky v RVP ZV.

Výběr uvedeného učiva směřuje přímo k dosažení MDÚ. Poznámky k realizaci výuky poskytují doplňující praktické informace pro učitele žáků s mentálním postižením.

Inspirace do výuky

Specifika vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných

Soubor článků popisuje specifika vzdělávání žáků s jednotlivými druhy znevýhodnění, včetně reflexe využití digitálních technologií při jejich výuce. Do vybraných hodin lze vstoupit společně prostřednictvím virtuálních hospitací (videozáznamů).

Tvorba PLPP, IVP

K tomu, aby i při dosahování digitálních kompetencí postupovali žáci s přiznaným podpůrným opatřením vlastním tempem, jim napomáhá plán pedagogické podpory či individuální vzdělávací plán. Při jejich tvorbě lze využít dostupné metodické podpory.