společné vzdělávání

nová informatika

Poskytování podpůrných opatření při rozvoji digitálních kompetencí žáků

I při výuce Informatiky platí, že žáci při procesu učení postupují rozdílným tempem. Pokud ani při flexibilní výuce Informatiky nedosahují školních výstupů v předmětu nebo naopak jejich vzdělávací potřeby tyto výstupy výrazně převyšují, jsou jim ze strany školy poskytována podpůrná opatření v některém z pěti stupňů intenzity (u 2. až 5. stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení – ŠPZ). Stejně jako v případě ostatních předmětů se u Informatiky mohou podpůrná opatření týkat například úprav metod výuky, pomůcek, organizace výuky či hodnocení. Pro některé žáky škola tato podpůrná opatření (na základě doporučení ŠPZ) rozpracovává v individuálním vzdělávacím plánu (IVP).

V případě žáků s lehkým mentálním postižením jedno z doporučovaných podpůrných opatření zpravidla spočívá v úpravě vzdělávacího obsahu v rozsahu minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (MDÚ). MDÚ pro 4. až 9. ročník jsou součástí revidovaného RVP ZV. Pro tvorbu ŠVP nebo IVP žáka s mentálním postižením lze využít rozpracování MDÚ pro jednotlivé ročníky níže.


Vzdělávací obsah Informatiky pro žáky s mentálním postižením

1. Priority vzdělávání žáků s mentálním postižením v oboru

Jako jedna z priorit vzdělávání žáků s mentálním postižením v předmětu se jeví potřeba naučit je účelnému využívání digitální techniky v rámci běžného každodenního života tak, aby nabité vědomosti byly prakticky a pravidelně využitelné v jejich dalším studijním, pracovním i osobním životě v co nejvyšší míře samostatnosti.

Pro žáka s mentálním postižením je nezbytné být obeznámen s nebezpečím v online prostředí, rozpoznat ho, umět se bránit, případně mít návyk požádat o pomoc dospělou osobu.

Výuka algoritmizace a programování je pro žáky s mentálním postižením realizována tak, aby žáci byli vedeni k dovednosti samostatně řešit praktický úkol: tedy pojmenovat problém s využitím předchozích zkušeností a navrhnout kroky vedoucí k jeho řešení.

2. Pedagogické postupy při výuce

Vhodné pedagogické postupy jsou v některých případech konkretizovány přímo v obsahu MDÚ. MDÚ vedou vyučující k tomu, aby vycházeli ve výuce z konkrétních situací, se kterými mají žáci s mentálním postižením opakované zkušenosti, aby popisovali opakovaně pozorované děje související s okruhem zájmů a potřeb žáků s mentálním postižením a používali opakování známých postupů. V případě řešení problému, s kterým si žáci nevědí rady, je žádoucí naučit je postupovat podle přehledného návodu nebo se obrátit s žádostí o pomoc na dospělou osobu.

Smysluplná práce s digitálními technologiemi je v případě žáků s mentálním postižením cílem pro školu, ale zároveň se jedná o cíl sdílený se zákonnými zástupci žáka (jedná se zejména o bezpečnost žáků nebo o jejich co největší samostatnost v uživatelských dovednostech).

3. Rozpracování MDÚ pro jednotlivé ročníky

3.1 Varianta I - využití ŠVP Opatrně vpřed

Pro první variantu rozpracování MDÚ do jednotlivých ročníků byl využit modelový ŠVP Opatrně vpřed, připravený projektem PRIM pro běžné školy.

Modelový školní vzdělávací program Opatrně vpřed

je koncipován tak, že:

  • pokrývá všechny navržené očekávané výstupy RVP ZV pro Informatiku;
  • navrhuje realizaci výuky se stávajícím vybavením školy (tedy na nepříliš zastaralých počítačích, bez nutnosti nákupu dalších pomůcek);
  • jednotlivým tematickým blokům poskytuje takovou časovou dotaci, aby byl prostor pro pozvolnější rozvoj či pro zařazení rozšiřujících aktivit;
  • využívá materiálů vzniklých v rámci strategického projektu PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322).

Konkretizace MDÚ zohledňuje obsah ŠVP Opatrně vpřed pro běžné žáky tak, aby mohla být pružně realizována výuka žáků s mentálním postižením v rámci jedné heterogenní třídy. V textech jsou označeny  školní výstupy z ŠVP Opatrně vpřed, pro běžné žáky, výstupy, které mohou být u žáka s mentálním postižením redukovány i školní výstupy, které mohou být přesunuty do vyššího ročníku. Doplněny jsou konkretizace MDÚ včetně návodných příkladů.

Výběr učiva směřující k dosažení MDÚ (s ohledem na předpoklady žáka s mentálním postižením) je ponechán na škole. Zdroje odkazují na učební materiály doporučované pro běžné žáky. Pokud s nimi učitelé žáků s mentálním postižením pracují, tak s ohledem na předpoklady svých žáků.

3.2 Varianta II - využití ŠVP Kreativně vpřed

Pro druhou variantu rozpracování MDÚ do jednotlivých ročníků byl využit modelový ŠVP Kreativně vpřed, připravený projektem PRIM.

Konkretizace MDÚ vzdělávacího oboru Informatika s vazbou na ŠVP Kreativně vpřed 1. stupeň (ke stažení zde

Konkretizace MDÚ vzdělávacího oboru Informatika s vazbou na ŠVP Kreativně vpřed 2. stupeň (ke stažení zde

Modelový školní vzdělávací program Kreativně vpřed

je koncipován tak, že:

  • označuje tematické moduly, které jsou nezbytné pro naplnění všech očekávaných výstupů RVP ZV pro Informatiku;
  • navrhuje konkrétní pomůcky; při nahrazení jinými vyžaduje kontrolu, zda umožňují naplnění všech deklarovaných výstupů daného tematického modulu;
  • pro jednotlivé tematické bloky stanovuje doporučenou časovou dotaci potřebnou pro jejich dobré zvládnutí;
  • využívá materiálů vzniklých v rámci strategického projektu PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322).

Rozpracování MDÚ do jednotlivých ročníků nalezne své využití jak při individualizovaném vzdělávání žáků s mentálním postižením v rámci heterogenních tříd, tak při výuce ve třídách/školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Konkretizace MDÚ s využitím ŠVP Kreativně vpřed nezohledňuje (na rozdíl od ŠVP Opatrně vpřed) obsah ŠVP pro běžné žáky a řeší konkretizaci MDÚ bez vazby na očekávané výstupy Informatiky v RVP ZV.

Výběr uvedeného učiva směřuje přímo k dosažení MDÚ. Poznámky k realizaci výuky poskytují doplňující praktické informace pro učitele žáků s mentálním postižením.


dozvědět se více / inspirace do výuky

Specifika vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných

Soubor článků popisuje specifika vzdělávání žáků s jednotlivými druhy znevýhodnění, včetně reflexe využití digitálních technologií při jejich výuce. Do vybraných hodin lze vstoupit společně prostřednictvím virtuálních hospitací (videozáznamů).

Tvorba PLPP, IVP

K tomu, aby i při dosahování digitálních kompetencí postupovali žáci s přiznaným podpůrným opatřením vlastním tempem, jim napomáhá plán pedagogické podpory či individuální vzdělávací plán. Při jejich tvorbě lze využít dostupné metodické podpory.