návrh změn v RVP pro gymnázia 

MŠMT připravilo návrh změn Rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro gymnázia. Odborná veřejnost měla možnost se k návrhu vyjádřit v rámci veřejné konzultace. Upravené RVP a souhrn vypořádání připomínek budou zvěřejněny v září 2021.

co na této stránce najdete:

cíl revize | jaké jsou změny | navržené změny byly ověřeny 


cíl revize 

Cílem revize je modernizovat obsah vzdělávání v digitální oblasti tak, aby odpovídal dynamice a potřebám 21. století. Návrh navazuje na již provedené úpravy v digitální oblasti pro RVP ZV a změny vycházejí z požadavků Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV) i z cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.  

Jaké jsou důvody změn v RVP pro gymnázia? Jaké jsou to změny a proč k nim dochází nyní? Jak a dokdy bude připomínkování RVP pro gymnázia probíhat? Více v rozhovoru s Michalem Černým, ředitelem odboru základního vzdělávání a mládeže, MŠMT.


jaké jsou změny

Úpravy se týkají Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G) a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP). Obsahově je ICT kurikulum v obou RVP totožné. 

V návaznosti na úpravy provedené v RVP ZV jsou navrhovány následující změny: 

  • Doplnit novou klíčovou kompetenci, a to digitální. Digitální kompetence navazuje na digitální kompetenci v RVP ZV a dále ji rozvíjí. 
  • Nahradit vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie vzdělávací oblastí Informatika s obsahem navazujícím na vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Informatika v RVP ZV. 
  • V průřezových tématech upravit dílčí odkazy na původní vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie tak, aby odpovídaly novému obsahu digitální kompetence. 
  • Aktualizovat terminologii a dílčí formulace v obsahu kapitoly 11 Podmínky pro vzdělávání na gymnáziu tak, aby odpovídaly změnám v digitální oblasti obecně i změnám ve vzdělávacím obsahu. 
  • Zapracovat do kapitoly 8 Zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií podkapitolu k úpravám školních vzdělávacích programů. 

V rámcovém učebním plánu RVP G a RVP GSP zůstává časová dotace beze změn. 

Změny v obsahu vzdělávacích oblastí (začlenění rozvoje digitálních kompetencí, práce s digitálními technologiemi) budou, podobně jako v základním vzdělávání, součástí úprav při komplexních revizích rámcových vzdělávacích programů. 

RVP pro gymnázia ke stažení 


navržené změny byly ověřeny

Koncept průřezové digitální kompetence a nový obsah informatiky byly ověřeny ve výuce pilotních škol v projektech pedagogických fakult Rozvoj digitální gramotnosti a Podpora rozvíjení informatického myšlení. Pedagogické fakulty současně připravily učební materiály do výuky a vzdělávání pro učitele. Více se dozvíte na webu Digigram nebo iMysleni.