Jak jsme zaváděli revize ICT

Únor 11, 2022

Rozhovor s Alenou Bačíkovou, ředitelkou základní školy Františka Kupky v Dobrušce o zavádění ICT revizí

Co vás vedlo k zahájení ICT revizí u vás na škole?

S celým kolektivem pedagogů jsme se shodli na tom, že chceme naši školu posouvat kupředu, a to nejen v oboru informatiky, ale i všeobecné vzdělanosti žáků, jejich přípravě na střední školu a celkově pro život.

Proto jsem se přihlásila do kurzu Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR), kde jsem se stala lektorem právě pro práci na změně školních vzdělávacích programů (ŠVP). Díky této možnosti jsem dostala jasný přehled o tom, jakým směrem se změny v ŠVP budou ubírat, co se od nás bude vyžadovat a jak dlouho změna potrvá

Již v této době jsme u nás na škole zaváděli kroužky robotiky, zároveň jsme navázali spolupráci se střední školou a dostali od Královéhradeckého kraje dotaci na nákup robotů.

Vše výše zmíněné nás ovlivnilo a motivovalo k brzké změně v našem ŠVP a k zařazení nové informatiky do výuky.

Co považujete za zásadní při zavádění nové informatiky do výuky?

Klíčový je učitel, který chce tuto změnu převést do praxe a chce novou informatiku učit. V rámci vzdělání v konceptu robotiky je nabízeno i vzdělávání pedagogů v oboru robotiky/informatiky a z našich pedagogů se nám vyprofilovali učitelé, kteří jsou velmi nadšeni se v tomto oboru rozvíjet. Přicházejí nejen s nápady implementace nové informatiky do svých předmětů, ale i s nápady, jak rozvíjet digitální kompetence do předmětů svých kolegů, kterým při implementaci asistují a jsou nápomocni.

S čím jste se nejvíce potýkali u vás na škole?

Změna týkající se ICT není změnou pouze pro žáky, ale i pro učitele, a nejtěžší částí byla právě správná komunikace změny mezi pedagogy. Bylo nutné objasnit důvody, proč již zažité věci a postupy, které dělají už řadu let, je teď nutné změnit. Diskuze na toto téma samozřejmě směřovaly i k jednotlivým předmětům, kde bylo objasňováno, proč např. učitel češtiny má využívat poznatků z informatiky ve svých hodinách.

Jakým způsobem se vám tedy podařilo kolegy přesvědčit, aby se taktéž zapojili?

S kolegy, kteří ke změně přistupovali pozitivně a měli tu chuť, jsme si vytvořili hierarchickou strukturu pro motivaci ostatních pedagogů. Tito nadšení kolegové poté informovali další o tom, co je čeká, motivovali je ke spolupráci, participovali na přípravě manuálů a školení pro ně. Hierarchická struktura byla vytvořena právě proto, aby bylo všem členům učitelského sboru jasné, na koho se mohou obrátit pro pomoc či informace v případě potřeby.

Co si myslíte, že tato změna žákům a škole přinese? Jak to vnímáte?

Z mého pohledu bude změna především pro žáky. Svět techniky je všude kolem nás, neustále se vyvíjí, a na nás je, abychom s ním byli schopni držet krok a připravit žáky na to, co je v budoucnu čeká. Jsem přesvědčena o tom, že vědomosti, zkušenosti a dovednosti, které se od 4. do 9. třídy naučí, budou pro ně využitelné i v dalším studiu a pracovním životě. A pokud ne, tak jim to alespoň rozšíří představu o tom, co jednotlivé věci znamenají a kde se dají využít.

Jak velkou roli hraje v nové informatice technická vybavenost školy?

Myslím, že představa o nutnosti mít ve škole super moderně vybavenou počítačovou učebnu a vlastnit roboty za statisíce je mylná. Vše se dá dělat postupně.

Věřím tomu, že některé školy si to dovolit mohou, my jsme však začínali s pár ozoboty a počítačovou učebnou s poměrně starším vybavením.

Každá škola si do svého ŠVP může dát takové cíle, které je schopna splnit a na tom začít stavět. Nejdůležitější je se do toho pustit, a pokud možno s nadšením, protože až praxe ukáže, kde jsou reálná úskalí a na které oblasti je nutné se více zaměřit.

Jaký postup byste doporučila ostatním školám?

Jak jsem již dříve zmínila, klíčový je člověk, který má novou informatiku na starosti, protože i když škola disponuje technikou, nadšenými dětmi, ale chybí jí pedagog, který jim to vše bude předávat, tak se velmi těžko daná změna dává do pohybu.

Jak jste postupovali vy? Byl někdo z vašeho kolektivu, kdo se této role ujal, nebo jste museli hledat i jinde?

U nás se hybnou silou v implementaci nové informatiky stala jedna z našich relativně nových kolegyň, která dříve učila jazyky a matematiku. Nová informatika ji však zaujala a možnost vzdělávání v této oblasti byl pro ni natolik velkým impulzem, že si to vzala za své.

Jakou podporu ve vzdělávání v nové informatice a digitální kompetenci vaši kolegové mají?

Kolegové mají možnost se přihlásit do nabízených kurzů, které jsou na trhu, a zároveň si vytváříme vlastní kurzy dělané našim potřebám na míru. V současné chvíli například pracujeme na školení, které připraví jak učitele, tak žáky k tvorbě školních zpráv.

Kdo vám tato interní školení připravuje?

Školení má v režii kolegyně vyučující informatiku. Připravuje nejen školení o informatice, ale i přehled různých prostředků, které mohou ostatní pedagogové začlenit do svých předmětů. Tento druh školení u nás probíhá dvakrát za měsíc v návaznosti na potřeby pedagogického sboru.

Všimla jsem si, že disponujete i 3D tiskárnou, využíváte ji i ve výuce?

Na 3D tiskárnu pořádáme pro žáky workshopy. Nejdříve jsme je organizovali ve spolupráci s externí společností, která nám poskytovala lektory, nyní jsme už vše převzali do vlastních rukou a školení vede kolegyně z pedagogického sboru.

Workshop je koncipovaný tak, aby děti poznaly princip fungování 3D tiskárny, její využití, a následně mají možnost si vytisknout různé druhy předmětů, které jim potom slouží třeba jako pomůcky ve výuce.

Jak vnímáte ICT revize? Je něco, co byste doporučila i ostatním školám?

Protože vím, že tato změna má proběhnout do roku 2024, tak bych i ostatním školám doporučila, aby začaly co nejdříve. Nová informatika a digitální kompetence, které se žáci učí, jsou potřebné nejen pro ně, ale i pro společnost. Děti jsou rozvíjeny v logickém myšlení a získávají povědomí o tom, jak pracovat s technologiemi. Za mě osobně jsem moc ráda, že jsme se do toho pustili a že se nám implementace ICT daří.


Alena Bačíková

Vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, obor učitel odborných předmětů. Následně pokračovala ve studiu sociální pedagogiky na Univerzitě v Hradci Králové, kde se zaměřila na prohloubení manažerských dovedností.

V roce 2017 byla jmenována ředitelkou Základní školy Františka Kupky v Dobrušce. Ve své funkci se věnuje zejména vedení pedagogického kolektivu a tvorbě příjemného a motivujícího školního prostředí, které vede jak pedagogy, tak žáky ke spolupráci na vizi školy.

Aktivně spolupracuje s lokální akční skupinou Pohoda venkova, je členkou zastupitelstva Častolovic a zároveň se věnuje lektorské činnosti v NPI.