co se mění v RVP ZV

Vše důležité k revizím RVP ZV v digitální oblasti. 

Změny v RVP ZV, o čem je nová informatika a jak je zapracována digitální gramotnost do RVP ZV. 

Nová podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) přináší řadu změn. Dochází k začlenění nové klíčové kompetence – digitální – a nového vzdělávacího oboru informatika. Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Digitální kompetence žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech RVP ZV se bude rozvíjet podle toho, jak vývoj digitálních technologií zasahuje do jejich obsahů.

Většina lidí si myslí, že informatika je obor, který se zabývá počítači a programováním. Ve skutečnosti je informatika mnohem víc o řešení problémů. Rozvíjet informatické myšlení žáků znamená pomáhat žákům rozpoznávat informatické aspekty světa a využívat informatické prostředky k jejich porozumění.

Co je digitální gramotnost a co kompetence? Základní myšlenka je společná: schopnost orientovat se v digitálním prostředí a zacházet s digitálními technologiemi, mít určitý nadhled nad tím, co digitální technologie kolem nás ovlivňují, a schopnost na to vědomě a s porozuměním reagovat. 

Mohou směřovat k  k osvojení očekávaných výstupů nové Informatiky a k dosažení digitální kompetence společné všichni žáci? Pokud jim škola bude pomáhat s orientací v digitálním prostředí a povede je k bezpečnému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií, je to možné. Některým žákům ale bude nezbytné poskytnout na této cestě individuální podporu.