FAQ - nejčastější dotazy
o generativní umělé inteligenci

Připravili jsme pro vás ve spolupráci s AI do škol otázky a odpovědi, které k umělé inteligenci (AI) pokládají opakovaně zástupci škol. Otázky průběžně doplňujeme a udržujeme aktuální. Pokud máte nějaký dotaz i vy, ozvěte se nám.

Bezpečnost a etika

Jak předcházet podvádění a plagiátorství žáků?

Žáci budou AI nástroje využívat. Počítejte s tím a pokuste se je kreativně zapojit do zadání svých úloh.  

Zadávejte úkoly tak, aby používání AI bylo možné. Pokud to z nějakého důvodu možné není, důvody vysvětlete. S tím vám pomohou předem domluvená pravidla a diskuze o tom, kdy je AI přínosná pro naše učení a kdy ne. 

Žáci mohou AI využívat pro rozvoj jazykových dovedností, kreativity a pro další široké spektrum výukových cílů. Pro příklady z praxe se můžete podívat na tyto stránky: aidetem.cz/metodiky, tybrdo.cz, ludmilakovarikova.cz, cojsemvyzkousela.cz.  

Při využívání AI vždy vyžadujte odpovědnost a kritické zhodnocení výstupů AI. Použití generativních technologií společně reflektujte a vyhodnocujte. 

Pro hodnocení využívejte kombinaci výstupů, jako jsou portfolia, deníky, prezentace. Hodnoťte nejen výsledný výstup, ale i samotný proces. 

Každý žák bude s nástroji generativní AI pracovat jiným způsobem. Není-li možné individualizovat výuku pro každého z nich, je vhodné stanovit si obecná pravidla, kterými by se žáci měli řídit. Příliš přísná pravidla však mohou omezit kreativitu, která je pro správné využití generativní AI klíčová. 

Jak mám dodržovat autorská práva, když ve škole používám AI?

Jste to vy, kdo nese odpovědnost za prezentovaný obsah. To znamená, že pokud si text (jeho část), obrázek, video atp. necháte vygenerovat umělou inteligencí, vždy uveďte, že vznikl za pomoci umělé inteligence. Dobré je uvést i konkrétní nástroj a datum vzniku výstupu. S odpovědností za obsah souvisí také ověřování, že jsou informace pravdivé. 

Duševní vlastnictví obsahu generovaného umělou inteligencí je složité. Vstupní datové sady mohou obsahovat jedinečné duševní vlastnictví, a ačkoli z nich nástroj vytvoří nový výstup, nejde o zcela jedinečné dílo; v budoucích letech se na toto téma povedou spory. Vhodné je tudíž předpokládat, že autorská práva k vygenerovanému výstupu nemáte a používáte jej pouze pro vzdělávací a ilustrační účely.  

Pozor – AI může čerpat i z cizích chráněných dat. Může obsahovat citlivé údaje. Obsah nemusí být přesný, vhodný ani etický.  

Více o tématu autorských práv si poslechněte v podcastu NPI nebo na stránkách AI dětem. 

Jak správně citovat materiály vytvořené pomocí AI?

Vždy uveďte, že výstup (text, obrázek, video) vznikl s pomocí umělé inteligence. Důležité je uvést i konkrétní nástroj, jeho verzi a především datum, kdy výstup vznikl. 

Text vygenerovaný umělou inteligencí citujte podobně, jako když přebíráte text z cizího zdroje. Praktické příklady citací a doporučení najdete např. v doporučení univerzitní knihovny TUL nebo v článku Jak citovat ChatGPT od Ústavu českého jazyka MUNI. 

Pro citace v akademickém kontextu vydala asociace moderních jazyků normu, viz článek. 

Jak zajistit, že používání AI ve výuce bude pro všechny moje studenty bezpečné?

Zajištění bezpečnosti je proces, nikoliv jednorázová záležitost. Doporučujeme vám šest základních kroků: 

  1. Ve vaší škole stanovte jasná pravidla pro používání generativní AI, která zajistí bezpečnost a rovný přístup. 
  2. Prověřujte vhodnost AI nástroje pro danou věkovou skupinu.  
  3. Upozorněte žáky, že nesmí vkládat do aplikací generativní umělé inteligence žádné osobní údaje (ani své ani nikoho dalšího). 
  4. Rozvíjejte u studentů odpovědný a kritický přístup k obsahu vygenerovanému AI. 
  5. Otevřeně komunikujte a diskutujte o využívání AI nástrojů s kolegy, žáky i rodiči. 
  6. Průběžně sledujte a vyhodnocujte využívání AI nástrojů ve třídě/škole. 

Umělá inteligence jako asistent učitele

Jak mi jako učiteli/učitelce může AI usnadnit přípravu mých hodin?

AI výborně poslouží jako virtuální kolega k brainstormingu a inspirátor či první kritik při stanovení cíle a obsahu výuky. Zkuste si s jeho pomocí navrhnout obsah výuky a můžete být překvapeni, jakým novým směrem se bude debata odvíjet. 

Chatboty jako ChatGPT, Bing či Perplexity jsou skvělými asistenty například k těmto úkolům: 

Připraví návrhy na výukové plány a lekce, vyhodnotí jejich výsledky. 

Pomohou formulovat slovní hodnocení. 

Umožňují generovat kvízové otázky, gradované úlohy, pracovní listy či jiná zadání, jako například tady. 

Navrhnou znění pozvánky, pokyny pro odjezd do školy v přírodě či e-mail pro rodiče. 

Pomohou s tvorbou shrnutí, stylistikou či strukturou textů. 

Navrhnou podklady pro tabulku, myšlenkovou mapu či graf. 

 Další nástroje vám umožní připravit prezentaci během pár minut, vytvořit video či obrázky podle vašich potřeb a zadání.  

Inspiraci nabízí brožura M. Černého „ChatGPT ve školní praxi“ nebo stránka gptveskole.cz

Jak mohou rodiče efektivně podpořit využití AI v domácím vzdělávání?

Rodiče by měli vědět, jak vaše škola k AI přistupuje a zda má nastavená nějaká pravidla. Poskytněte jim dostatek informací o tom, kdy a jak mohou žáci využívat AI (například generátory textu jako ChatGPT) ke školní i domácí práci.  

Je vhodné do tématu rodiče zapojit. Můžete ve škole uspořádat přednášku, seminář či rovnou workshop pro rodiče k využívání AI ve výuce.  

Doporučením pro rodiče se věnuje jedna část materiálu od NPI ČR. 

Mohu s pomocí AI vytvářet testy či aktivity ke konkrétní látce?

Ano! ChatGPT (a některé jiné chatboty jako Copilot) umí vytvořit test či výukovou aktivitu přímo z konkrétního obsahu – textu, PDF, videa, či dokonce i z fotky s textem.  

Použijte AI nástroj, který dokáže načíst pdf dokument či obrázek. Do placené verze ChatGPT 4 můžete vložit pdf soubor, obrázek či odkaz na webovou stránku, ze které chcete vycházet; chatbot si její obsah přečte. Bard a Copilot pak umí načíst obrázek, např. snímek obrazovky části učebnice, a na základě obsahu navrhnout aktivitu. V případě videa použijte nástroj pro zpracování obsahu, například pro transkripci mluveného slova. Poslouží Descript, Whisper, Fireflies.ai nebo plugin Glasp do prohlížeče Chrome pro YouTube videa. Transkript poté vložte do ChatGPT, Bardu či Copilotu. 

Text, odkaz nebo obrázek vložte do chatbotu. Prompt (zadání) může potom vypadat například takto: „Vytvoř tři diskusní otázky pro žáky 1. ročníku SŠ na téma demokracie z tohoto textu“ nebo „Vytvoř pět otázek typu multiple choice na základě následujícího textu o fotosyntéze“. Čím konkrétnější bude vaše zadání, tím lepší výsledek získáte. Jen pozor, testy si zatím musíte ručně překlopit do aplikace na dotazníky, např. Google Formuláře nebo Microsoft Forms. 

Můžete taky vyzkoušet aplikace jako Wisdolia nebo Flashcards AI, které vytváří kvízové otázky a úkoly z vámi vybraného obsahu. 

Inspirace z blogu Petry Boháčkové, jak tvořit testy pomocí AI

Co je to prompt engineering?

Prompt engineering je proces formulování a upravování dotazů neboli „promptů“ pro AI systémy tak, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších a nejrelevantnějších odpovědí nebo výsledků. Stává se nově vznikajícím a rostoucím oborem na trhu práce.  

Chcete-li z nástrojů typu ChatGPT pro přípravu hodin či tvorbu studijních materiálů vytěžit maximum, je pro vás tato dovednost zásadní. Místo obecných zadání je potřeba uvést konkrétní detaily jako úroveň znalostí žáků, cíle lekce či preferovanou formu výuky. Systém pak lépe pochopí požadavky a poskytne přesnější a relevantnější výstupy. Koukněte, jak na to. 

Pro žáky je schopnost promptovat důležitá pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Navíc správné promptování vyžaduje a zároveň rozvíjí kritické myšlení – pusťte se do toho s žáky třeba v ČJ. 

Umělá inteligence ve výuce

Je AI jen pro učitele informatiky, nebo má využití i v jiných předmětech?

Práce s generativní umělou inteligencí jednoznačně patří do všech předmětů. Je to proto, že generativní AI umožňuje nové způsoby práce s jazykem a textem, grafikou, hudbou, s daty a jejich zpracováním, a tím celkově mění možné přístupy ke vzdělávání či hodnocení.  

Zatímco v informatice bychom se měli zaměřovat na vysvětlení základních teoretických rámců fungování umělé inteligence a strojového učení, v ostatních předmětech bychom měli klást důraz na společenské dopady této technologie, etiku a mediální gramotnost spolu s rozvojem dovedností při práci s AI aplikacemi. 

Projekt AI kurikulum, na kterém pracuje organizace AI dětem společně s NPI ČR a dalšími subjekty, nabídne vzdělávací koncepci pro informatiku a rozvoj digitální kompetence v oblasti umělé inteligence na základních a středních školách. 

Může AI pomoci rozvíjet kritické myšlení žáků? Jak?

Ano, může. Záleží na tom, jaké nástroje učitel zvolí a jak je ve výuce využije. 

Žáci a studenti mohou analyzovat, interpretovat a kriticky posuzovat texty či data, která vygenerovala AI. 

Při zadávání instrukcí (promptů), například při generování textů či obrázků, žáci rozvíjí schopnost stanovovat cíle, formulovat své myšlenky nebo rozdělit úkol na menší části – jako v této konkrétní aktivitě.  

Díky schopnosti chatbotů simulovat situace či osoby mohou žáci aplikovat a ověřovat své znalosti a dovednosti a rozvíjet je. Příkladem takové simulace můžou být různé AI persony jako třeba Digihavel – AI model českého prezidenta, se kterým mohou žáci diskutovat. 

Generativní AI může žákům poskytnout různé perspektivy a argumenty pro témata, kterými se zabývají. Podívejte se například na simulaci biologických modelů s ChatGPT. 

Umělá inteligence může také poskytovat okamžitou zpětnou vazbu a pomoci kriticky zhodnotit vlastní práci. 

Jak může AI pomáhat ve vzdělávání dětí se speciálními potřebami?

Velmi výrazně! AI umí přizpůsobit výuku heterogenní třídě a žákům s různými potřebami. Individualizace výuky je oblast, kde má AI ve vzdělávání vysoký potenciál. 

Překladače, hlasová konverzace s chatboty, automatické titulkování a další možnosti AI mohou výrazně pomoci žákům s poruchami komunikace nebo s odlišným mateřským jazykem. AI poskytuje asistivní technologie, jako jsou čtecí programy pro nevidomé nebo překladové nástroje pro neslyšící, což umožňuje lepší přístup ke vzdělání. 

AI můžete využít pro vytváření výukových materiálů, jejich gradování či přizpůsobení žákům s odlišnou úrovní, tempem či speciálními potřebami. Podívejte se na ukázku, jak ChatGPT naučit přetvářet zadání jedné úlohy pro specifické skupiny žáků. 

Stejný chatbot poté může žákům poskytnout okamžitou zpětnou vazbu, pomoci učitelům v objektivnějším hodnocení a navrhnout další úlohy tak, aby vyhovovaly schopnostem a tempu žáka. Existuje také stále více výukových aplikací na bázi AI. 

Příkladem jsou programy Proloquo2Go, usnadňující komunikaci, či ModMath, pomáhající při potížích s počítáním. Potenciál do budoucnosti mají AI asistenti, kteří učitelům pomáhají sledovat pokrok žáků a nabízí obsah připravený na míru, jako je Khanmigo od Khan Academy. 

Jaké AI nástroje jsou populární mezi dnešními žáky a jak je využívají?

Populární jsou aplikace typu FaceApp či ZAO, které dokáží vytvářet klamavě věrohodné mediální obsahy, tzv. deepfake obsah. To přináší kromě zábavy i nová témata k řešení – jak se AI může podílet na kyberšikaně a jak tomu předcházet, si poslechněte v KYBcastu Václava Maněny. 

Pro editace videí na sociální sítě je nejpoužívanějším nástrojem CapCut. 

Velmi populární jsou chatboti Character AI, Pi.ai nebo AI bot na sociální síti Snapchat, které děti využívají jako virtuálního kamaráda. 

Dnešní žáci běžně využívají řadu aplikací založených na umělé inteligenci, často bez uvědomění si jejich podstaty. Jde například o hlasové asistenty typu Siri, doporučovací systémy na YouTube či sociálních sítích.  

Zajímejte se o tyto nástroje. Mluvte s žáky o tom, jak generativní AI funguje, pro jaké účely je vhodná a kde může přinášet rizika. Tématu prevence a etiky (nejen pro žáky) se věnujte průběžně jak ve třídách, tak i na úrovni celé školy. 

Související odkazy

FAQ - nejčastější dotazy

Tady najdete odpovědi na svoje otázky týkající se aktuálních revizí RVP ZV, včetně těch nejčastějších – třeba koho všeho se týkají nebo odkdy to bude platit.

Články o AI na metodickém portálu (spomocník)

Konkrétní doporučení, jak realizovat koncepční implementaci generativní umělé inteligence ve škole, která vycházejí ze zkušeností autora.

Inspirace, akce, rozhovory o umělé inteligenci

Národní pedagogický institut ČR (NPI) nabízí podporu školám při zavádění umělé inteligence do výuky. Nejste v tom sami!