Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Inf

I při výuce Informatiky platí, že žáci při procesu učení postupují rozdílným tempem. Pokud ani při flexibilní výuce Informatiky nedosahují školních výstupů v předmětu nebo naopak jejich vzdělávací potřeby tyto výstupy výrazně převyšují, jsou jim ze strany školy poskytována podpůrná opatření v některém z pěti stupňů intenzity (u 2. až 5. stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení – ŠPZ). Stejně jako v případě ostatních předmětů se u Informatiky mohou podpůrná opatření týkat například úprav metod výuky, pomůcek, organizace výuky či hodnocení. Pro některé žáky škola tato podpůrná opatření (na základě doporučení ŠPZ) rozpracovává v individuálním vzdělávacím plánu (IVP).

V případě žáků s lehkým mentálním postižením jedno z doporučovaných podpůrných opatření zpravidla spočívá v úpravě vzdělávacího obsahu v rozsahu minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (MDÚ). MDÚ pro 4. až 9. ročník jsou součástí revidovaného RVP ZV. Pro tvorbu ŠVP nebo IVP žáka s mentálním postižením lze využít rozpracování MDÚ pro jednotlivé ročníky níže.

1. Priority vzdělávání žáků s mentálním postižením v oboru

Jako jedna z priorit vzdělávání žáků s mentálním postižením v předmětu se jeví potřeba naučit je účelnému využívání digitální techniky v rámci běžného každodenního života tak, aby nabité vědomosti byly prakticky a pravidelně využitelné v jejich dalším studijním, pracovním i osobním životě v co nejvyšší míře samostatnosti.

Pro žáka s mentálním postižením je nezbytné být obeznámen s nebezpečím v online prostředí, rozpoznat ho, umět se bránit, případně mít návyk požádat o pomoc dospělou osobu.

Výuka algoritmizace a programování je pro žáky s mentálním postižením realizována tak, aby žáci byli vedeni k dovednosti samostatně řešit praktický úkol: tedy pojmenovat problém s využitím předchozích zkušeností a navrhnout kroky vedoucí k jeho řešení.

2. Pedagogické postupy při výuce

Vhodné pedagogické postupy jsou v některých případech konkretizovány přímo v obsahu MDÚ. MDÚ vedou vyučující k tomu, aby vycházeli ve výuce z konkrétních situací, se kterými mají žáci s mentálním postižením opakované zkušenosti, aby popisovali opakovaně pozorované děje související s okruhem zájmů a potřeb žáků s mentálním postižením a používali opakování známých postupů. V případě řešení problému, s kterým si žáci nevědí rady, je žádoucí naučit je postupovat podle přehledného návodu nebo se obrátit s žádostí o pomoc na dospělou osobu.

Smysluplná práce s digitálními technologiemi je v případě žáků s mentálním postižením cílem pro školu, ale zároveň se jedná o cíl sdílený se zákonnými zástupci žáka (jedná se zejména o bezpečnost žáků nebo o jejich co největší samostatnost v uživatelských dovednostech).

3. Rozpracování MDÚ pro jednotlivé ročníky

3.1 Varianta I - využití ŠVP Opatrně vpřed

Pro první variantu rozpracování MDÚ do jednotlivých ročníků byl využit modelový ŠVP Opatrně vpřed, připravený projektem PRIM pro běžné školy.

Konkretizace MDÚ vzdělávacího oboru Informatika s vazbou na ŠVP Opatrně vpřed 1. stupeň

Konkretizace MDÚ vzdělávacího oboru Informatika s vazbou na ŠVP Opatrně vpřed 2. stupeň

Modelový školní vzdělávací program Opatrně vpřed

je koncipován tak, že:

 • pokrývá všechny navržené očekávané výstupy RVP ZV pro Informatiku;
 • navrhuje realizaci výuky se stávajícím vybavením školy (tedy na nepříliš zastaralých počítačích, bez nutnosti nákupu dalších pomůcek);
 • jednotlivým tematickým blokům poskytuje takovou časovou dotaci, aby byl prostor pro pozvolnější rozvoj či pro zařazení rozšiřujících aktivit;
 • využívá materiálů vzniklých v rámci strategického projektu PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322).

Konkretizace MDÚ zohledňuje obsah ŠVP Opatrně vpřed pro běžné žáky tak, aby mohla být pružně realizována výuka žáků s mentálním postižením v rámci jedné heterogenní třídy. V textech jsou označeny  školní výstupy z ŠVP Opatrně vpřed, pro běžné žáky, výstupy, které mohou být u žáka s mentálním postižením redukovány i školní výstupy, které mohou být přesunuty do vyššího ročníku. Doplněny jsou konkretizace MDÚ včetně návodných příkladů.

Výběr učiva směřující k dosažení MDÚ (s ohledem na předpoklady žáka s mentálním postižením) je ponechán na škole. Zdroje odkazují na učební materiály doporučované pro běžné žáky. Pokud s nimi učitelé žáků s mentálním postižením pracují, tak s ohledem na předpoklady svých žáků.

3.2 Varianta II - využití ŠVP Kreativně vpřed

Pro druhou variantu rozpracování MDÚ do jednotlivých ročníků byl využit modelový ŠVP Kreativně vpřed, připravený projektem PRIM.

Konkretizace MDÚ vzdělávacího oboru Informatika s vazbou na ŠVP Kreativně vpřed 1. stupeň

Konkretizace MDÚ vzdělávacího oboru Informatika s vazbou na ŠVP Kreativně vpřed 2. stupeň

Modelový školní vzdělávací program Kreativně vpřed

je koncipován tak, že:

 • označuje tematické moduly, které jsou nezbytné pro naplnění všech očekávaných výstupů RVP ZV pro Informatiku;
 • navrhuje konkrétní pomůcky; při nahrazení jinými vyžaduje kontrolu, zda umožňují naplnění všech deklarovaných výstupů daného tematického modulu;
 • pro jednotlivé tematické bloky stanovuje doporučenou časovou dotaci potřebnou pro jejich dobré zvládnutí;
 • využívá materiálů vzniklých v rámci strategického projektu PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322).

Rozpracování MDÚ do jednotlivých ročníků nalezne své využití jak při individualizovaném vzdělávání žáků s mentálním postižením v rámci heterogenních tříd, tak při výuce ve třídách/školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Konkretizace MDÚ s využitím ŠVP Kreativně vpřed nezohledňuje (na rozdíl od ŠVP Opatrně vpřed) obsah ŠVP pro běžné žáky a řeší konkretizaci MDÚ bez vazby na očekávané výstupy Informatiky v RVP ZV.

Výběr uvedeného učiva směřuje přímo k dosažení MDÚ. Poznámky k realizaci výuky poskytují doplňující praktické informace pro učitele žáků s mentálním postižením.

Dk

Mohou směřovat k dosažení digitální kompetence společné všichni žáci? Pokud jim škola bude pomáhat s orientací v digitálním prostředí a povede je k bezpečnému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií, je to možné. Některým žákům ale bude nezbytné poskytnout na této cestě individuální podporu.

Jak rozvíjet digitální kompetence u žáků s mentálním postižením

Video informuje o cyklu vzdělávání NPI ČR v tématu malé revize, které je cílené na učitele žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Reportáž z workshopu Renaty Votavové a Mileny Tunkerové na konferenci DigiSeč 2023 ukazuje jeden z prezenčních seminářů. V tomto konkrétním případě se jedná o podporu učitelů při rozvoji digitálních kompetencí žáků s lehkým mentálním postižením, ale v nabídce NPI ČR je možné vybírat z mnoha dalších témat.

Možnosti rozvoje digitálních kompetencí žáků s lehkým mentálním postižením

Doporučené možnosti rozvoje digitálních kompetencí žáků s mentálním postižením v rámci výuky jsou popsány prostřednictvím konkretizace vybraných snížených výstupů (MDÚ) všech vzdělávacích oborů o způsoby jejich dosažení prostřednictvím digitálních technologií (text doporučení je označen kurzívou). Tyto doporučené specifikace jsou pro snazší orientaci opatřeny kódem MDÚ z RVP ZV.

Několik doporučení se váže na více snížených výstupů (MDÚ) a ukazují tak možnosti využití digitálních technologií napříč vzdělávacím oborem. Tato doporučení nejsou propojena s konkrétními stávajícími MDÚ a kód u sebe nemají.

Možnosti rozvoje digitálních kompetencí žáků s mentálním postižením jsou navrhovány v souladu s doporučeními směřujícími za běžnými žáky. Jsou tedy využitelné i v prostředí heterogenní třídy.

Český jazyk a literatura

1. stupeň, 1. období:

 • žák zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, včetně návyků spojených s používáním digitálních technologií (ČJL-3-1-08p)

1. stupeň, 2. období:

 • žák vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích, využívá vybrané formy elektronické komunikace, popíše pravidla bezpečného a zdraví neohrožujícího chování v elektronické komunikaci (ČJL-5-1-05p)
 • žák píše správně a přehledně jednoduchá sdělení i v elektronické podobě (ČJL-5-1-09p)
 • žák čte krátké texty s porozuměním včetně textů elektronických a reprodukuje je podle jednoduché osnovy (ČJL-5-3-02p)

2. stupeň:

 • žák rozpoznává v modelových situacích manipulativní techniky v interpersonální, skupinové a mediální komunikaci
 • žák se zapojuje do dialogu či diskuse včetně online diskusních fór
 • žák nalezne s pomocí klíčových slov informace týkající se řešeného problému
 • žák rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk v mluveném i písemném projevu včetně elektronické komunikace
Cizí jazyk

2. stupeň:

 • žák reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby, v tištěné podobě, v elektronické podobě za použití klávesnice pro daný jazyk (CJ-9-4-03p)
Další cizí jazyk

2. stupeň:

 • žák reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby, v elektronické podobě za použití klávesnice pro daný jazyk (DCJ-9-4-03p)
Matematika

1. stupeň, 2. období:

 • žák vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu i s použitím digitálních technologií (M-9-2-01p)
 • žák se orientuje a čte v jednoduché tabulce i za pomoci digitálních technologií (M-5-2-02p)
 • žák řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na matematických postupech, i s využitím digitálních technologií (M-5-4-01p)

1. stupeň, 2. období:

 • žák používá digitální technologie jako nástroj při řešení rutinních výpočtů
 • žák vyhledává, vyhodnocuje, porovnává a třídí data i za pomoci digitálních technologií (M-9-2-01p)
Člověk a jeho svět

1. období:

 • žák provede jednoduchý pokus podle návodu i s využitím digitálních technologií (ČJS-3-4-03p)
 • žák uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; dodržuje zásady zdravé práce s digitálními technologiemi, popíše své zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření drobných poranění (ČJS-3-5-01p)

1. stupeň, 2. období:

 • žák dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě) i při interakci v digitálním světě (ČJS-5-2-01p)
 • žák rozpozná ve svém okolí i v digitálním světě nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých (ČJS-5-2-02p)
 • žák formuluje zásady zdravého a bezpečného přístupu k práci s digitálními technologiemi; rozezná v modelových situacích nebezpečí v digitálním prostředí; vybírá podle zadaných pravidel informace, které o sobě může zveřejnit
Dějepis

2.stupeň:

 • žák chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti; používá k orientaci v historické realitě dostupné digitální technologie, portály s dějepisnými materiály a dostupné online dějepisné kanály (D-9-1-01p)
Výchova k občanství

2. stupeň:

 • žák se zapojuje do veřejného dění ve svém okolí prostřednictvím digitálních technologií
 • žák uvede příklady kladného a záporného dopadu používání digitálních technologií na život jedince ve společnosti
 • žák popíše pravidla, jak přistupovat zodpovědně k budování a spravování digitální identity a digitální stopy
 • žák uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele ve fyzickém i digitálním prostředí (VO-9-4-05p)
 • žák si uvědomuje rizika porušování právních ustanovení včetně norem pro digitální prostředí a důsledky protiprávního jednání (VO-9-4-08p)
Fyzika
 • žák používá digitální měřidla a měřicí přístroje, k záznamu naměřených dat a jejich zpracování používá vhodný počítačový software; při řešení problémů využívá ke komunikaci digitální zařízení a spoje
Chemie

2. stupeň:

 • žák využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání, vyhodnocování a  sdílení dat při zkoumání vlastností látek, chemických procesů a jevů
Přírodopis

2. stupeň:

 • žák využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a dat při zkoumání živé a neživé přírody
Zeměpis

2. stupeň:

 • žák uvede příklady využití vybraných geoinformačních technologií, využívá vybrané geoinformační technologie v běžném životě
 • žák rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii; využívá výhody digitálních map a mapových portálů pro orientaci v terénu (Z-9-1-02p)
 • žák ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu, využívá globální polohové systémy, vybrané produkty a aplikace satelitního a leteckého snímkování Země pro orientaci v terénu (Z-9-7-01)
Hudební výchova

2. stupeň:

 • žák interpretuje vybrané lidové a umělé písně, za pomoci dostupného hudebního softwaru provádí jednoduché hudební experimenty (HV-9-1-02p, HV-9-1-03p)
Výtvarná výchova

2. stupeň:

 • žák uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru; objevuje možnosti práce s digitálními technologiemi (VV-9-1-01p až VV-9-1-07p) 
Výchova ke zdraví

2. stupeň:

 • žák si uvědomuje základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím; při práci s digitálními technologiemi předchází situacím ohrožujícím zdraví (VZ-9-1-03p)
 • žák respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu zdraví; v digitálním prostředí vyhledává relevantní informace pro podporu zdraví a adekvátně je vyhodnocuje (VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p)
Tělesná výchova

1. stupeň, 2. období:

 • žák zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla, sleduje změny i s využitím digitálních technologií

2. stupeň:

 • žák usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních lokomocí, změny sleduje i s využitím digitálních technologií (TV-9-1-02p)
 • žák posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků i s využitím digitálních technologií (TV-9-2-02p)
 • žák sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je i s využitím digitálních technologií (TV-9-3-05p)

1. stupeň, 1. období:

 • žák pracuje podle slovního návodu a předlohy i videonávodu (ČSP-3-1-02)

1. stupeň, 2. období:

 • žák pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu i videonávodu (ČSP-5-2-02)

2. stupeň:

 • žák pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi v situacích, které odpovídají okruhu jeho zájmů a potřeb, využije vhodné digitální technologie při realizaci týmových pracovních úkolů, ke komunikaci a k prezentaci výsledků pracovních činností (ČSP-9-7-03p)
 • žák se orientuje v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a středních školách, využívá k tomu i digitální zdroje (ČSP-9-8-01p)
 • žák posoudí i s využitím digitálních zdrojů své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného života (ČSP-9-8-02p)

Kurzy a webináře

Pro školy zřizované podle § 16, zákona č. 561/2004 Sb.

Inspirace do výuky

Rozvoj digitálních kompetencí

Podpora žáků s mentálním postižením

Na základě zkušeností učitelů s využitím digitálních technologií při výuce žáků s mentálním postižením lze upozornit na rizika, která je třeba zohlednit při rozvoji jejich digitálních kompetencí

Podpora žáků z nepodnětného prostředí

U žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami je nezbytné vzít v potaz, že s některými digitálními technologiemi se žák ve škole může setkávat poprvé, nebude mu umožněno využívání a procvičování v domácím prostředí a bude jej třeba citlivě, bez poukazování na odlišnost žáka, zasvětit do uživatelských funkcí.

Podpora žáků nadaných

Nebezpečí ve vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných může spočívat v nadužívání digitálních technologií. Někteří žáci pro své specifické chování nemusí být v kolektivu oblíbeni a mohou kompenzovat neuspokojivé sociální vztahy přikloněním se k virtuálnímu světu. U těchto žáků je třeba pečlivě vyvažovat přínos digitálních technologií pro rozvoj nadání a potřebu rozvoje sociálních a komunikačních dovedností a postupného začlenění do kolektivu.

Digitální technologie jako podpůrné opatření

I.

Článek specifikuje, jakou podobu může mít využití digitálních technologií jako podpůrného opatření u žáků s narušenou komunikační schopností, žáků se sluchovým či zrakovým postižením a žáků se specifickými poruchami učení.

II.

Také pro žáky s mentálním či tělesným postižením, s poruchou autistického spektra, s poruchami chování, pro žáky z odlišného sociokulturního prostředí či žáky nadané může využití digitálních technologií představovat nezbytnou podporu ve výuce.

Digitální technologie na podporu učení žáků v heterogenní třídě

Článek specifikuje, jakou podobu může mít využití digitálních technologií jako podpůrného opatření u žáků s narušenou komunikační schopností, žáků se sluchovým či zrakovým postižením a žáků se specifickými poruchami učení.

Každý jsme jiný 

Upoutávka upozorňuje na volně dostupnou publikaci Každý jsme jiný. Publikace předkládá vybrané možnosti využití moderních digitálních technologií v inkluzivním vzdělávání, a to především v rámci operačního systému Microsoft Windows 10.

Nejčastější
témata

Specifika vzdělávání žáků se SVP

Soubor článků popisuje specifika vzdělávání žáků s jednotlivými druhy znevýhodnění, včetně reflexe využití digitálních technologií při jejich výuce.

Tvorba Plánu pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu

K tomu, aby i při dosahování digitální kompetence postupovali žáci s přiznaným podpůrným opatřením vlastním tempem, jim napomáhá plán pedagogické podpory či individuální vzdělávací plán.