Program lednové DIGI roadshow v krajích

9. 1. 2024

DIGI roadshow organizuje Národní pedagogický institut ČR s cílem podpořit učitele při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí ve školách. Lednové setkání se zaměřuje na využití kancelářských programů v jednotlivých předmětech


Na jaké lektory a tematické workshopy se můžete těšit v jednotlivých krajích?

V úvodu vystoupí Ondřej Neumajer s příspěvkem: „Jak šel čas: od T602 k AI“.


Brno (Moravské náměstí 249/8)
 

Karel Malík – Zdoláme je… po kouskách: Možnosti zapojení kancelářských aplikací do výuky nejen přírodovědných předmětů a seznámení účastníků s tím, jak výuku kancelářského balíku řešíme na naší škole. (učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ)

Marcela Přibylová – Želvy v tísni: Tvorba grafu a myšlenkové mapy na základě vyhledání informací na environmentální téma a ochrany přírody, práce s textovým polem. Tvorba videa v prostředí Canva. (učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ)

Markéta Emmer Illová – Strašák typografie: Jak zařadit aktivitu v textovém editoru do výuky českého jazyka k naplňování DK. (učitelé 2. stupně ZŠ)

České Budějovice (Hlinsko 49)
 

Hana Mahnelová – Tabulkový procesor jako vytuněný kalkulátor a zdatný statistický počtář: Vysvětlení principu práce procesoru s časovými údaji a ukázky několika jednoduchých praktických příkladů, s jejichž pomocí je možné rozvíjet digitální kompetence žáků v matematice. (učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ)

Antonín Marek – Hospodaření domácnosti: Seznámíme se se základními pojmy ohledně hospodaření domácnosti (příjmy, výdaje). Naučíme se vytvořit textový dokument o naší fiktivní rodině a v tabulkovém editoru vytvoříme stručný přehled hospodaření domácnosti. (učitelé 2. stupně ZŠ)

Petra Bydžovská – Prezentace aneb víte, jak na to? 
S účastníky se zamyslíme nad tím, jak, proč a kdy prezentaci použít, jak ji hodnotit a jak to žáky obohatí. (učitelé ZŠ, SŠ)

Hradec Králové (Luční 460)
 

Martina Škultétyová – Kancelářský balíček v humanitních předmětech: Jak správně prezentovat a jaké nástroje využít, typografie a další možnosti využití aplikací ve výuce. (učitelé 2. stupně ZŠ)

Jaroslav Jirásko – Využití kancelářského balíčku v přírodních vědách: po absolvování workshopu budou účastníci umět vytvářet jednoduchá zadání v digitálních aplikacích se zaměřením na přírodovědnou odbornost. (učitelé 2. stupně ZŠ)

Michal Brázda – Kancelářské aplikace nejsou jen MS Office: Seznámení s využitím aplikací pro rozvoj digitálních kompetencí na prvním stupni ZŠ napříč různými předměty. Účastníkům budou představeny alternativy k programům MS Office a jejich konkrétní použití ve výuce na prvním stupni. (učitelé 1. stupně ZŠ)

David Kalivoda (učitelé 1. stupně ZŠ)

Jihlava (Zborovská 3)
 

Hana Hyksová – Délka a její měření (učitelé 1. a 2. stupně ZŠ)

Kateřina Appelová – Jak na prezentaci 21. století? Cílem je pojmenovat a vyzkoušet nástroje a aktivity, které vrátí prezentaci mezi smysluplné výukové pomůcky. (pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ)

Liberec (Masarykova 801/28)
 

Kateřina Müllerová – Zpracování statistických dat v prostředí aplikace MS Excel:  Připomenutí základních typografických pravidel pro psaní odborných textů, úprava digitálních textů. (učitelé přírodovědných předmětů ZŠ, SŠ)

Miloslav Kůta – Základní typografická pravidla v předmětech český jazyk a profesní příprava: Na základě příkladu dobré praxe bude učitelům českého jazyka nastíněno, jak lze se žáky v hodinách ČJ vyvodit a pojmenovat základní typografická pravidlaučitelé českého jazyka.(pro učitele 2. stupně ZŠ)

Olomouc (Wellnerova 256/25)
 

Anna Bábiková – Google classroom jako nástroj moderního učitele: Prostřednictvím ukázkových aktivit odhalíme kancelářský balíček v obsahu vzdělávání na 1. stupni ZŠ. (učitelé 1. stupně ZŠ)

Eva Fanfulová – Nenechte se ošálit aneb Co by měl vědět každý z nás o datech a grafech. (učitelé ZŠ, SŠ)

Ludmila Kovaříková – Musíme učit MS Word?

Ostrava (Blahoslavova 1576/2)
 

Klára Bílová – Práce s daty v matematice: Účastník aktivity chápe možnost využití tabulkového editoru v různých oblastech matematiky na 2. stupni ZŠ a umí revidovat a upravit zadání ukázkových slovních úloh za účelem rozvoje digitálních kompetencí žáků. (učitelé matematiky 2. stupně ZŠ)

Věra Miketová – Zpracování statistických dat v prostředí aplikace MS Excel: Využití digitálních nástrojů v matematice. (učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ)

Markéta Saforková – Typografie nejen pro učitele: Seznámení s možnostmi práce s typografií a se základními pravidly, které se dají využít v každé písemné komunikaci. (učitelé ZŠ, SŠ)

Pardubice (Za Pasáží 657)
 

Pavel Žalský – Jak se změnilo složení obyvatel Krkonoš po roce 1945? Účastníci aktivity na základě vlastní zkušenosti popíší možnosti využití tabulkového procesoru pro zpracování dat v rámci výuky (nejen) dějepisu. (učitelé 2. stupně ZŠ)

Ondřej Kořínek – Ukázka řešení matematických příkladů vybraných oblastí pro střední školy v on-line verzi tabulkového kalkulátoru: Zadání a řešení matematických příkladů v on-line verzi tabulkového kalkulátoru. (učitelé SŠ)

David Janata – Kooperativní výuka v kancelářském balíčku: Zažít tipy kooperativních aktivit v online dokumentech kancelářského balíčku napříč vzdělávacími obory. Reflektovat možný přínos aktivit, prvky kooperativní výuky a aktivního učení žáků. Uvědomit si rozvoj digitálních kompetencí žáků v rámci daných aktivit. (učitelé 1. a 2. stupně ZŠ)

Plzeň (Čermákova 18)
 

Zbyněk Filipi – Neplatné hlasy, aneb vystačíme při práci s daty jenom s digitálními technologiemi? Hledání odpovědi na otázku, která se týká pravidelně se opakujícího jevu v senátních volbách. (učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ)

Nikola Mihulková – Jak naučit žáky vytvářet prezentace na 1. stupni ZŠ: Účastníci workshopu získají znalosti a dovednosti, jak začít s žáky na 1. stupni s vytvářením prezentací v jakémkoliv předmětu. (učitelé 1. stupně ZŠ)

Pavla Sýkorová – Zpracování a prezentace dat a informací ve formě tabulek a grafů: Představení možnosti využívání vybraných aplikací pro práci s textem, tabulkami a grafy v hodinách matematiky. (učitelé 2. stupně ZŠ)

Zuzana Cinková – Microsoft Office: MS Excel: Hlavním cílem z pohledu účastníka je dokázat používat MS Excel pro zjednodušení a zrychlení své práce, při zpracování nejrůznějších přehledů, vyhodnocování soutěží i přípravě podkladů pro žáky a studenty do výuky. (učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ)

Praha a střední Čechy (Senovážné náměstí 872/25)
 

Edita Roberts – Interaktivní výuka 2.0: Překračujeme hranice s Lumio: Praktická ukázka, jak výukový software Lumio by SMART nahrazuje tradiční kancelářský balíček a zlepšuje výuku pomocí moderních cloudových vzdělávacích technologií. (učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ)  

Pavlína Jurzykowská – Diginápad pro jazykáře aneb jak zaujmout žáky Excelem: Pomoc učitelům jazyků uvědomit si, že i „obyčejný“ Excel patří do hodin jazyků, a dokonce může být v rámci rozšiřování digitálních kompetencí žáků velikým přínosem. (učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ)    

Lukáš Borovička – Tvorba a úprava argumentu: Ukázka, jak je možné v reálném čase upravovat vytvořený argument a zároveň tyto úpravy dokumentu sdílet. (učitelé SŠ)

Václav Nádvorník – Tvorba příklad standardu digitálního dokumentu na základní škole a jeho využití napříč předměty: Účastníci společně vytvoří stručný standard kvalitního textového dokumentu a kvalitní počítačové prezentace tak, aby byl použitelný na druhém stupni základní školy. (učitelé 2. stupně ZŠ) 

Ústí nad Labem (Winstona Churchilla 1348/6)
 

Pavel Reinhardt – Profesní životopis ve Wordu a v Canvě: Ukázka alternativy k životopisu v MS Word má účastníky přivést k uvědomění, že k rozvoji digitálních kompetencí si můžeme vybírat různé aplikace. (učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ)

Nela Votápková – Typografická pravidla nejen v hodině češtiny: Cílem je osvojit si základní typografická pravidla, která lze aplikovat v textových editorech. (učitelé 2. stupně ZŠ)

Josef Kupka – Tabulka a graf přímé či nepřímé úměrnosti: Sestavení tabulky úměrnosti pomocí vložení a kopírování vzorce (předpisu úměrnosti), práce s adresací buněk (absolutní i relativní). (učitelé matematiky 2. stupně ZŠ)

Michaela Šicová – Práce s digitálními texty v hodinách českého jazyka: Účastníci si vyzkouší oborovou aktivitu zaměřenou na práci s digitálními kompetencemi, spojenou s kancelářským balíčkem. (učitelé českého jazyka 2. stupně ZŠ)

Zlín (Potoky 267)
 

Ondřej Dudík – Úniková hra v MS Powerpointu: Seznámení s možnostmi tvorby vlastní únikové hry na libovolné téma. Účastníci budou aplikovat teoretické poznatky a vytvoří modelovou únikovou hru. (učitelé ZŠ, SŠ)

Lenka Ševčíková – Zpracování laboratorní práce (se zaměřením na tvorbu grafu): Seznámení učitelů s využitím programu Microsoft Excel při zpracování a vizualizaci dat nejen z laboratorních experimentů v oblasti fyziky (matematiky, přírodovědných předmětů). Učitelé si vyzkouší jednoduché matematické operace a vytvoří graf. (učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ)

Pro školy zřizované podle § 16 (online)

Aplikace k rozvoji DIGI kompetencí a nová Informatika podle MDÚ pro školy § 16: Výuka nové Informatiky a rozvoj digitálních kompetencí u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Lektoři: PhDr. Renata Votavová, Mgr. Milena Tunkerová, PhDr. Vojtěch Gybas, Ph.D. (určeno pro speciální pedagogy a učitele 1. a 2. stupně ZŠ)


JAKÁ BYLA ZÁŘIJOVÁ DIGI ROADSHOW