Digitální kompetence v uzlových bodech vzdělávání

Přehled digitálních kompetencí v uzlových bodech, tj. na konci mateřské školy, na konci 3., 5., 7., 9. ročníku základní školy a na konci střední školy, slouží učitelům pro stanovování výukových cílů a ke sledování pokroku žáků v této oblasti. 

Ke stažení v pdf

konec MŠ

VYUŽITÍ A ZAPOJENÍ, INFORMACE A KOMUNIKACE

 • seznamuje se s možnostmi využívání digitálních technologií v rodině a ve škole

TVORBA A VYJÁDŘENÍ

 • zachycuje skutečnosti ze svého okolí a vyjadřuje své představy pomocí různých technik – i s využitím digitálních technologií

EFEKTIVITA A INOVACE

 • seznamuje se s možnostmi využívání digitálních technologií v rodině a ve škole

PŘÍNOS A VÝVOJ

 • má povědomí o významu digitálních technologií v každodenním životě člověka

BEZPEČNOST A ETIKA

 • chová se přiměřeně a bezpečně v běžných situacích, získává povědomí o chování v digitálním světě; odmítá nežádoucí chování, chrání se před ním a v rámci svých možností se brání jeho důsledkům (má povědomí o tom, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc);seznamuje se se svými limity při využívání digitálních technologií
ZŠ (3., 5., 7., 9. roč.)

VYUŽITÍ A ZAPOJENÍ 

ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít

3. ročník
 • uvádí příklady využívání digitálních technologií v rodině a ve škole; ovládá a využívá určené výukové aplikace při svém učení
5. ročník
 • zapojuje se do života školy také prostřednictvím digitálních technologií
 • při školní práci využívá svěřená zařízení a doporučené digitální technologie
7. ročník
 • charakterizuje digitální zdroje, které využívá ve svém vzdělávání; k učení využívá i osobní digitální zařízení

 • během svého vzdělávání kombinuje různá digitální zařízení za účelem efektivnějšího plnění zadaných úkolů

 • nepouští se do nestandardních situací, protože chápe rizika této činnosti

9. ročník
 • charakterizuje digitální zdroje důležité pro občana a prostřednictvím digitálních technologií se zapojuje do dění ve svém okolí; k učení využívá také digitální vzdělávací prostředí

 • pro školní práci a plánování svého času využívá digitální technologie, kombinuje je a samostatně rozhoduje, které pro jakou činnost či řešený problém použít

 • běžné technické problémy sám vyřeší nebo si najde návod na jejich vyřešení

 INFORMACE A KOMUNIKACE

získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

3. ročník
 • zpracuje drobné úkoly spojené se získáváním informací na různá témata a problematiku, o kterou se osobně zajímá

 • práci ve skupině si rozdělí na dílčí úkoly, které plní i za pomoci digitálních technologií

5. ročník
 • při řešení problému rozpozná potřebu informací; vyhledá je v doporučených zdrojích a posoudí jejich relevanci; ověří jejich spolehlivost v jiných zdrojích

 • ukládá informace tak, aby je znovu našel a mohl použít; ukládá si zajímavé odkazy na zdroje informací pro další použití

 • soubory sdílí se svými blízkými a učiteli pomocí zadané digitální technologie

 • komunikuje se svými blízkými a učiteli pomocí doporučených digitálních technologií

7. ročník
 • na základě vlastních kritérií pro vyhledávání získává potřebné informace z doporučených zdrojů

 • ukládá informace tak, aby je mohl efektivně třídit a vyhledávat; ukládá si převzatý digitální obsah pro další použití

 • sdílí data, informace a obsah se svými vrstevníky a volí pro to vhodnou technologii

 • komunikuje se svými vrstevníky a samostatně si volí známou digitální technologii

9. ročník
 • potřebné informace získává z různých digitálních zdrojů na základě vlastních kritérií pro vyhledávání; získané informace posuzuje z hlediska souladu s již známými a na základě věrohodnosti příslušného zdroje

 • ukládá informace tak, aby je mohl v případě potřeby najít a použít i někdo jiný, s kým spolupracuje; vytváří vlastní portfolio zdrojů informací a podílí se na tvorbě sdílených portfolií

 • využívá digitální technologie ke sdílení dat, informací a obsahu s vybranými lidmi a k týmové práci

 • komunikuje pomocí digitálních technologií i s více uživateli najednou; pro konkrétní komunikační situaci vybírá nejvhodnější technologii

TVORBA A VYJÁDŘENÍ

vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků

3. ročník
 • zachycuje skutečnosti ze svého okolí a vyjadřuje své představy i za pomoci digitálních technologií
5. ročník
 • vytváří jednoduchý digitální obsah (texty, tabulky, obrázky, audio, video), vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků ke splnění stanovených cílů

 • provádí základní změny obsahu, který vytvořil někdo jiný s cílem přizpůsobit ho novým účelům

7. ročník
 • vytváří a upravuje digitální obsah, v případě potřeby je schopen jeden digitální formát doplnit či rozšířit jiným formátem

 • upravuje obsah, který vytvořil někdo jiný, s cílem přizpůsobit ho novým účelům

9. ročník
 • vytváří a upravuje digitální obsah v různých formátech, dané formáty kombinuje (vytváří webové prezentace, infografiku a multimédia), vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků ke splnění stanovených cílů

 • pozměňuje obsah, který vytvořil někdo jiný, propojuje jej s cílem vytvořit obsah nový

EFEKTIVITA A INOVACE

využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce

3. ročník
 • řeší úkoly a situace i za použití digitálních technologií
5. ročník
 • identifikuje problémy, řeší je i prostřednictvím digitálních technologií
7. ročník
 • využívá digitální technologie v navrženém postupu, kterým řeší vybrané problémy
9. ročník
 • navrhuje různé postupy k řešení vybraných problémů pomocí digitálních technologií

PŘÍNOS A VÝVOJ

chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání

3. ročník
 • uvede příklady použití digitálních technologií v každodenním životě člověka
5. ročník
 • uvede příklady, jak mohou digitální technologie pomáhat
7. ročník
 • na příkladech z okolí ukazuje, jak digitální technologie zlepšují život

 • zná základní milníky vývoje digitálních technologií a jak tyto technologie ovlivňují společnost

9. ročník
 • uvádí situace, kdy digitální technologie zlepšují život různým sociálním skupinám

 • popíše souvislost rozvoje informačních technologií s rozvojem společnosti a uvádí objevy, které výrazně posunuly využití digitálních technologií ve společnosti

BEZPEČNOST A ETIKA

předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky

3. ročník
 • chová se šetrně ke svěřeným digitálním zařízením, rozpozná vhodné a nevhodné zacházení s nimi

 • při školní práci dodržuje správné držení těla a respektuje dobu stanovenou pro práci s digitálními zařízeními

 • dodržuje řád a pravidla stanovená pro práci s digitálním obsahem a digitálními zařízeními v místě, ve kterém pracuje

5. ročník
 • respektuje nastavenou úroveň zabezpečení v používaných zařízeních; rozpozná a nahlásí nevhodný obsah, situace či chování v digitálním prostředí

 • respektuje pravidla bezpečného a zdraví neohrožujícího chování při práci s digitálními technologiemi

 • odliší vlastní a cizí digitální obsah; používá-li cizí digitální obsah, uvede zdroj

 • vysvětlí rozdíly mezi fyzickým a digitálním světem; vybírá informace, které o sobě může zveřejnit

 • i v digitálním světě dodržuje pravidla slušného chování

7. ročník
 • podle pokynů nastavuje zabezpečení v používaných zařízeních; reaguje na typické projevy „kyberútoku“

 • identifikuje situace ohrožující jeho duševní i fyzické zdraví a uplatňuje postupy snižující tato rizika

 • odlišuje autorská práva od práv ochrany osobních údajů; zohledňuje právní aspekty při využívání a tvorbě digitálního obsahu

 • odlišuje citlivé osobní údaje od těch, které lze zveřejňovat, a podle toho spravuje svou digitální identitu, kterou využívá pro potřebu vzdělávání; ve své digitální identitě dohledá informace, kterých není autorem

 • rozpozná neetické jednání v digitálním prostředí a vhodně na ně reaguje

9. ročník
 • s porozuměním udržuje svá digitální zařízení zabezpečená; data chrání před zneužitím; rozpozná rizikové situace a vhodně na ně reaguje

 • při používání digitálních technologií předchází situacím ohrožujícím tělesné i duševní zdraví

 • cituje zdroje ve své práci, je si vědom svých autorských práv; při práci v digitálním prostředí a při práci s osobními údaji dodržuje právní normy

 • promyšleně buduje svou digitální identitu a zajímá se, jak k ní přispívají ostatní; kontroluje svou digitální stopu

 • při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky, s ohleduplností a respektem k ostatním

konec SŠ

VYUŽITÍ A ZAPOJENÍ 

ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívá je při školní práci i při zapojení do veřejného života; digitální technologie a způsob jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřeby

 • vyhledává příležitosti k zapojení se do občanského života prostřednictvím vhodných digitálních technologií a služeb; využívá digitální technologie k vlastnímu vzdělávání a osobnímu rozvoji; buduje si osobní vzdělávací prostředí
 • běžně a samozřejmě využívá vhodné technologie a jejich kombinace k naplnění svých potřeb; vybavení a způsob jeho použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřeby
 • dokáže poradit s vyřešením technických problémů

 INFORMACE A KOMUNIKACE

získává, posuzuje, spravuje, sdílí a sděluje data, informace a digitální obsah v různých formátech; k tomu volí postupy, strategie a způsoby, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

 • získává data, informace a obsah z různých zdrojů v digitálním prostředí; při vyhledávání používá různé strategie; získaná data a informace kriticky hodnotí, posuzuje jejich spolehlivost a úplnost
 • přizpůsobuje organizaci a uchování dat, informací a obsahu prostředí a účelu
 • sdílí prostřednictvím digitálních technologií data, informace a obsah s ostatními; používá digitální technologie pro spolupráci a společné vytváření zdrojů a znalostí
 • komunikuje prostřednictvím různých digitálních technologií a přizpůsobuje prostředky komunikace danému kontextu

TVORBA A VYJÁDŘENÍ

vytváří, vylepšuje a propojuje digitální obsah v různých formátech; vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků

 • vytváří a upravuje digitální obsah v různých formátech, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • pozměňuje, vylepšuje a zdokonaluje obsah nebo ho zapracovává do stávajících děl s cílem vytvořit nový, originální a relevantní obsah

EFEKTIVITA A INOVACE

navrhuje taková řešení prostřednictvím digitálních technologií, která mu pomohou vylepšit postupy či technologie; dokáže poradit s technickými problémy

 • navrhuje taková řešení prostřednictvím digitálních technologií, která mu pomohou vylepšit postupy či technologie
 • rozpozná, kdy je třeba vlastní digitální kompetence zdokonalit nebo aktualizovat; je schopen podpořit ostatní v rozvoji jejich digitálních kompetencí

PŘÍNOS A VÝVOJ

vyrovnává se s proměnlivostí digitálních technologií a posuzuje, jak vývoj technologií ovlivňuje různé aspekty života jedince a společnosti a životní prostředí, zvažuje rizika a přínosy

 • chápe význam digitálních technologií pro sociální začleňování, pro osoby s hendikepem, pro kvalitu života
 • kriticky posuzuje, jak vývoj technologií včetně umělé inteligence ovlivňuje různé aspekty života jedince a společnosti a životní prostředí; zvažuje příležitosti a rizika, snaží se rizika minimalizovat

BEZPEČNOST A ETIKA

předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím ohrožujícím jeho tělesné a duševní zdraví; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky, s ohleduplností a respektem k druhým

 • chrání sebe a ostatní před možným nebezpečím v digitálním prostředí; chrání digitální zařízení, digitální obsah i osobní údaje v digitálním prostředí před poškozením či zneužitím; při využívání digitálních služeb posuzuje jejich spolehlivost a postupuje vždy s vědomím existence zásad ochrany osobních údajů a soukromí dané služby
 • při používání digitálních technologií předchází situacím ohrožujícím tělesné i duševní zdraví, přizpůsobuje své digitální i fyzické pracovní prostředí tak, aby bylo v souladu s ergonomií a bezpečnostními zásadami
 • zná a uplatňuje právní normy v digitálním prostředí včetně norem týkajících se ochrany citlivých a osobních údajů a duševního vlastnictví
 • s vědomím souvislostí fyzického a digitálního světa vytváří a spravuje jednu či více digitálních identit; kontroluje svou digitální stopu, ať už ji vytváří sám nebo někdo jiný; v případě potřeby dokáže používat služby internetu anonymně
 • při interakcích v digitálním prostředí respektuje pravidla chování a jedná eticky, respektuje kulturní rozmanitost; s daty získanými prostřednictvím různých nástrojů a služeb, v různém digitálním prostředí pracuje s ohledem na dobrou pověst svou i ostatních

Digitální gramotnost pojímáme jako soubor digitálních kompetencí, které potřebuje jedinec k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského života.