Jak na novou informatiku v RVP ZV

Jak na novou informatiku v RVP ZV

Jak vypadá nová informatika v RVP ZV

Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Je založena na aktivních činnostech, při kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. Poskytuje prostředky a metody ke zkoumání řešitelnosti problémů i hledání a nalézání jejich optimálních řešení, ke zpracování dat a jejich interpretaci a na základě řešení praktických úkolů i poznatky a zkušenost, kdy je lepší práci přenechat stroji, respektive počítači. Pochopení, jak digitální technologie fungují, přispívá jednak k porozumění zákonitostem digitálního světa, jednak k jejich efektivnímu, bezpečnému a etickému užívání.

Na prvním stupni základního vzdělávání si žáci prostřednictvím her, experimentů, diskusí a dalších aktivit vytvářejí první představy o způsobech, jakými se dají data a informace zaznamenávat, a objevují informatické aspekty světa kolem nich. Postupně si žáci rozvíjejí schopnost popsat problém, analyzovat ho a hledat jeho řešení. Ve vhodném programovacím prostředí si ověřují algoritmické postupy. Informatika také společně s ostatními obory pokládá základy uživatelských dovedností. Poznáváním, jak se s digitálními technologiemi pracuje, si žáci vytvářejí základ pro pochopení informatických konceptů. Součástí je i bezpečné zacházení s technologiemi a osvojování dovedností a návyků, které vedou k prevenci rizikového chování.

I na druhém stupni základního vzdělávání žáci tvoří, experimentují, prověřují své hypotézy, objevují, aktivně hledají, navrhují a ověřují různá řešení, diskutují s ostatními a tím si prohlubují a rozvíjejí porozumění základním informatickým konceptům a principům fungování digitálních technologií. Při analýze problému vybírají, které aspekty lze zanedbat a které jsou podstatné pro jeho řešení. Učí se vytvářet, formálně zapisovat a systematicky posuzovat postupy vhodné pro automatizaci, zpracovávat i velké a nesourodé soubory dat. Díky poznávání toho, jak a proč digitální technologie fungují, žáci chápou základní principy kódování, modelování a s větším porozuměním chrání sebe, své soukromí, data i zařízení.

V průběhu základního vzdělávání žáci začínají vyvíjet funkční technická řešení problémů. Osvojují si časté testování prototypů a jejich postupné vylepšování jako přirozenou součást designu a vývoje v informačních technologiích. Zvažují a ověřují dopady navrhovaných řešení na jedince, společnost, životní prostředí.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 • systémovému přístupu při analýze situací a jevů světa kolem něj
 • nacházení různých řešení a výběru toho nejvhodnějšího pro danou situaci
 • ke zkušenosti, že týmová práce umocněná technologiemi může vést k lepším výsledkům než samostatná práce
 • porozumění různým přístupům ke kódování informací i různým způsobům jejich organizace
 • rozhodování na základě relevantních dat a jejich korektní interpretace, jeho obhajování pomocí věcných argumentů
 • komunikaci pomocí formálních jazyků, kterým porozumí i stroje
 • standardizování pracovních postupů v situacích, kdy to usnadní práci
 • posuzování technických řešení z pohledu druhých lidí a jejich vyhodnocování v osobních, etických, bezpečnostních, právních, sociálních, ekonomických, environmentálních a kulturních souvislostech
 • nezdolnosti při řešení těžkých problémů, zvládání nejednoznačnosti a nejistoty a vypořádání se s problémy s otevřeným koncem
 • otevřenosti novým cestám, nástrojům, snaze postupně se zlepšovat

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

1. stupeň

Data, informace a modelování

Očekávané výstupy - 2. období

žák

 • I-5-1-01     uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje odpovědi na základě dat
 • I-5-1-02     popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a znázorní ji
 • I-5-1-03     vyčte informace z daného modelu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

 •  I-5-1-01p    uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje odpovědi na otázky, které se týkají jeho osoby na základě dat
 • I-5-1-02p    popíše konkrétní situaci, která vychází z jeho opakované zkušenosti, určí, co k ní již ví

Učivo

 • data, informace: sběr (pozorování, jednoduchý dotazník, průzkum) a záznam dat s využitím textu, čísla, barvy, tvaru, obrazu a zvuku; hodnocení získaných dat, vyvozování závěrů
 • kódování a přenos dat: využití značek, piktogramů, symbolů a kódů pro záznam, sdílení, přenos a ochranu informace
 • modelování: model jako zjednodušené znázornění skutečnosti; využití obrazových modelů (myšlenkové a pojmové mapy, schémata, tabulky, diagramy) ke zkoumání, porovnávání a vysvětlování jevů kolem žáka
Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy - 2. období

žák

 • I-5-2-01     sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
 • I-5-2-02     popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše jednotlivé kroky jeho řešení >
 • I-5-2-03     v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, používá opakování a připravené podprogramy>
 • I-5-2-04     ověří správnost jím navrženého postupu či programu, najde a opraví v něm případnou chybu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

 • I-5-2-01p    sestavuje symbolické zápisy postupů
 • I-5-2-02p    popíše jednoduchý problém související s okruhem jeho zájmů a potřeb, navrhne a popíše podle předlohy jednotlivé kroky jeho řešení
 • I-5-2-03p    rozpozná opakující se vzory, používá opakování známých postupů

Učivo

 • řešení problému krokováním: postup, jeho jednotlivé kroky, vstupy, výstupy a různé formy zápisu pomocí obrázků, značek, symbolů či textu; příklady situací využívajících opakovaně použitelné postupy; přečtení, porozumění a úprava kroků v postupu, algoritmu; sestavení funkčního postupu řešícího konkrétní jednoduchou situaci
 • programování: experimentování a objevování v blokově orientovaném programovacím prostředí; události, sekvence, opakování, podprogramy; sestavení programu
 • kontrola řešení: porovnání postupu s jiným a diskuse o nich; ověřování funkčnosti programu a jeho částí opakovaným spuštěním; nalezení chyby a oprava kódu; nahrazení opakujícího se vzoru cyklem
Informační systémy

Očekávané výstupy - 2. období

žák

 • I-5-3-01     v systémech, které ho obklopují, rozezná jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi
 • I-5-3-02     pro vymezený problém zaznamenává do existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná data

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

 • I-5-3-01p    v systémech, které ho obklopují, rozezná jednotlivé prvky
 • I-5-3-02p    pro vymezený problém, který opakovaně řešil, zaznamenává do existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná data

Učivo

 • systémy: skupiny objektů a vztahy mezi nimi, vzájemné působení; příklady systémů z přírody, školy a blízkého okolí žáka; části systému a vztahy mezi nimi
 • práce se strukturovanými daty: shodné a odlišné vlastnosti objektů; řazení prvků do řad, číslovaný a nečíslovaný seznam, víceúrovňový seznam; tabulka a její struktura; záznam, doplnění a úprava záznamu
Digitální technologie

Očekávané výstupy - 2. období

žák

 • I-5-4-01     najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu
 • I-5-4-02     propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, která s takovým propojením souvisejí
 • I-5-4-03     dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními technologiemi

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

 • I-5-4-01p    najde a spustí známou aplikaci, pracuje s daty různého typu
 • I-5-4-03p    popíše bezpečnostní a jiná pravidla stanovená pro práci s digitálními technologiemi

Učivo

 • hardware a software: digitální zařízení a jejich účel; prvky v uživatelském rozhraní; spouštění, přepínání a ovládání aplikací; uložení dat, otevírání souborů
 • počítačové sítě: propojení technologií, (bez)drátové připojení; internet, práce ve sdíleném prostředí, sdílení dat
 • bezpečnost: pravidla bezpečné práce s digitálním zařízením; uživatelské účty, hesla

2. stupeň

Data, informace a modelování

Očekávané výstupy

žák

 • I-9-1-01     získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat
 • I-9-1-02     navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu
 • I-9-1-03     vymezí problém a určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj navržený model s jinými modely k řešení stejného problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní
 • I-9-1-04     zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu a opraví ji

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

 • I-9-1-01p    získá z dat informace, interpretuje data z oblastí, se kterými má zkušenosti
 • I-9-1-02p    zakóduje a dekóduje jednoduchý text a obrázek
 • I-9-1-03p    popíše problém podle nastavených kritérií a na základě vlastní zkušenosti určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení; k  popisu problému používá grafické znázornění
 • I-9-1-04p    stanoví podle návodu, zda jsou v popisu problému všechny informace potřebné k jeho řešení

Učivo

 • data, informace: získávání, vyhledávání a ukládání dat obecně a v počítači; proces komunikace, kompletnost dat, časté chyby při interpretaci dat
 • kódování a přenos dat: různé možnosti kódování čísel, znaků, barev, obrázků, zvuků a jejich vlastnosti; standardizované kódy; bit; bajt, násobné jednotky; jednoduché šifry a jejich limity
 • modelování: schéma, myšlenková mapa, vývojový diagram, ohodnocený a orientovaný graf; základní grafové úlohy
Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy

žák

 • I-9-2-01     po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, který je daným algoritmem řešen
 • I-9-2-02     rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešení
 • I-9-2-03     vybere z více možností vhodný algoritmus pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé algoritmy pro řešení problému
 • I-9-2-05     v blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá opakování, větvení programu, proměnné
 • I-9-2-06     ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

 • I-9-2-01p    po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vztahujícího se k praktické činnosti, kterou opakovaně řešil, uvede příklad takové činnosti
 • I-9-2-02p    rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a popíše podle návodu kroky k jejich řešení
 • I-9-2-03p    navrhne různé algoritmy pro řešení problému, s kterým se opakovaně setkal

Učivo

 • algoritmizace: dekompozice úlohy, problému; tvorba, zápis a přizpůsobení algoritmu
 • programování: nástroje programovacího prostředí, blokově orientovaný programovací jazyk, cykly, větvení, proměnné
 • kontrola: ověření algoritmu, programu (například změnou vstupů, kontrolou výstupů, opakovaným spuštěním); nalezení chyby (například krokováním); úprava algoritmu a programu
 • tvorba digitálního obsahu: tvorba programů (například příběhy, hry, simulace, roboti); potřeby uživatelů, uživatelské rozhraní programu; autorství a licence programu; etika programátora
Informační systémy

Očekávané výstupy

žák

 • I-9-3-01     vysvětlí účel informačních systémů, které používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i užívání informačních systémů
 • I-9-3-02     nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; využívá funkce pro automatizaci zpracování dat
 • I-9-3-03     vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat; na základě doporučeného i vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v evidenci dat
 • I-9-3-04     sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její funkčnost, případně navrhne její úpravu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

 • I-9-3-01p    popíše účel informačních systémů, které používá
 • I-9-3-02p    nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce
 • I-9-3-03p    na základě doporučeného návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat

Učivo

 • informační systémy: informační systém ve škole; uživatelé, činnosti, práva, struktura dat; ochrana dat a uživatelů, účel informačních systémů a jejich role ve společnosti 
 • návrh a tvorba evidence dat: formulace požadavků; struktura tabulky, typy dat; práce se záznamy, pravidla a omezení; kontrola správnosti a použitelnosti struktury, nastavených pravidel; úprava požadavků, tabulky či pravidel
 • hromadné zpracování dat: velké soubory dat; funkce a vzorce, práce s řetězci; řazení, filtrování, vizualizace dat; odhad závislostí
Digitální technologie

Očekávané výstupy

žák

 • I-9-4-01     popíše, jak funguje počítač po stránce hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě
 • I-9-4-02     ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos
 • I-9-4-03     vybírá nejvhodnější způsob připojení digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady sítí a popíše jejich charakteristické znaky
 • I-9-4-04     poradí si s typickými závadami a chybovými stavy počítače
 • I-9-4-05     dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

 • I-9-4-01p    rozlišuje funkce počítače po stránce hardwaru i operačního systému
 • I-9-4-02p    ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu
 • I-9-4-03p    pracuje v online prostředí; propojí podle návodu digitální zařízení a na příkladech popíše možná rizika, která s takovým propojením souvisejí
 • I-9-4-04p    rozpozná typické závady a chybové stavy počítačů a obrátí se s žádostí o pomoc na dospělou osobu
 • I-9-4-05      dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat

Učivo

 • hardware a software: pojmy hardware a software, součásti počítače a principy jejich společného fungování; operační systémy – funkce, typy, typické využití; datové a programové soubory a jejich asociace v operačním systému, komprese a formáty souborů, správa souborů, instalace aplikací; fungování nových technologií kolem žáka 
 • počítačové sítě: typy, služby a význam počítačových sítí, fungování sítě – klient, server, switch, IP adresa; struktura a principy internetu; web – fungování webu, webová stránka, webový server, prohlížeč, odkaz, URL, vyhledávač; princip cloudových aplikací; metody zabezpečení přístupu k datům, role a přístupová práva
 • řešení technických problémů: postup při řešení problému s digitálním zařízením – nepropojení, program bez odezvy, špatné nastavení
 • bezpečnost: útoky – cíle a metody útočníků, nebezpečné aplikace a systémy; zabezpečení digitálních zařízení a dat – aktualizace, antivir, firewall, bezpečná práce s hesly a správce hesel, dvoufaktorová autentizace, šifrování dat a komunikace, zálohování a archivace dat
 • digitální identita: digitální stopa (obsah a metadata) – sledování polohy zařízení, záznamy o přihlašování a pohybu po internetu, cookies, sledování komunikace, informace v souboru; sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dat, fungování a algoritmy sociálních sítí

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Učebnice a materiály

Učebnice informatiky

Každá učebnice ukazuje, jak učit určitou oblast informatiky a přitom u žáků rozvíjet informatické myšlení. Jako celek ukazují, jak naplnit vzdělávacím obsahem výuku, aby vyhovovala novým RVP. 

Modelové školní vzdělávací programy

Na webu imysleni.cz/svp je zveřejněná řada učebnic „Informatika PRIM“ odpovídá inovovanému státnímu Rámcovým vzdělávacím programům z informatiky pro základní školy a gymnázia z roku 2021.

Ukázková hodina

Co je informatické myšlení?

Je to způsob myšlení, který se zaměřuje na popis problému, jeho analýzu a hledání efektivních řešení.
Nabízí nám sadu nástrojů a postupů. Když se s nimi seznámíme a naučíme se je používat, budeme je moci uplatňovat opakovaně a v různých situacích.

Série videí k informatickému myšlení (iMyšlení)

1. Představevní iMyšlení

2. Abstrakce

3. Algoritmizace

4. Dekompozice

5. Generalizace

6. Evaluace

Jakou podporu nabízí NPI ČR k nové informatice?

Kurzy a webináře pro učitele

Vyberte si z nabídky startovacích kurzů a webinářů, které vás připraví na změny v konkrétních předmětech. Účast pro učitele je zdarma.

Konzultace

Máme pro vás tři typy individuálních konzultací. Naši experti vám poradí, jak na úpravy ŠVP, jak začlenit digitální technologie a kompetence do výuky i jak na digitální infrastrukturu školy. 

Také doporučujeme online kurzy iMyšlení:

Úvod do školní robotiky
Jak rozvíjet informatické myšlení

Podcast ŠKOLA DIGI IN

Podcast Národního pedagogického institutu ČR věnovaný inspiracím k rozvíjení digitálních kompetencí žáků napříč předměty a do výuky nové informatiky.

Vratislav Ulrich:

Když žáka v informatice něco baví, ať má prostor na vlastní projekt.

Dan Lessner:

V Izraeli začali programovat v hodinách informatiky už v roce 1995.

Vít Beran:

Novou informatiku učíme u nás od 3. třídy.

Kulaté stoly

Informatické myšlení na 1. stupni 

Jak pracovat s edukační robotikou?

Jak na novou informatiku 

Nová informatika na 1. stupni

Digitální technologie jako jedno z témat nové informatiky pro 1. stupeň

Záznam přednášky prof. Ivana Kalaše na DIGI roadshow pro učitele 1. stupně ZŠ 

Rozvoj informatického myšlení nejen v informatice na 1. stupni ZŠ 

Nová informatika a digitální kompetence