Připravme děti na budoucnost

Proč potřebujeme změnu výuky?

Změny výuky v souvislosti s ICT revizemi jsou nutné pro to, aby žáci byli připraveni na budoucnost, která je stále více digitální. Digitální dovednosti jsou dnes nezbytné pro úspěch v osobním i profesním životě. 
A nejde jen o ně. K tomu, abychom uměli digitální technologie zdravě a účelně využívat, neškodili tím sobě, společnosti nebo celé planetě, potřebujeme spolu s nimi posilovat i celou řadu dalších dovedností.

Připravme děti na budoucnost

Změny výuky v souvislosti s ICT revizemi jsou nutné pro to, aby žáci byli připraveni na budoucnost, která je stále více digitální. Digitální dovednosti jsou dnes nezbytné pro úspěch v osobním i profesním životě. 
A nejde jen o ně. K tomu, abychom uměli digitální technologie zdravě a účelně využívat, neškodili tím sobě, společnosti nebo celé planetě, potřebujeme spolu s nimi posilovat i celou řadu dalších dovedností.

Co nás čeká a nemine?
Pro jaký svět děti připravujeme?

Pro svět, ve kterém probíhají rychlé a rozsáhlé změny, jejichž dopady jsou mnohdy nepředvídatelné. Proto je nezbytné přehodnotit konkrétní cíle vzdělávání i kompetence žáků tak, aby v takovém světě uspěli a dařilo se jim. Vzdělávání bude směřovat k mladým lidem, kteří nebudou čekat na pokyny autorit a cizí zadání, ale společně a aktivně, tvořivě a zodpovědně budou čelit výzvám budoucnosti. Národní pedagogický institut vychází při změnách výuky, revizí a kurikula z výzev a hodnot publikace UNESCO Reimagining our futures together: a new social contract for education, které se dají shrnout do čtyř hlavních východisek.

Čtyři základní hodnoty a výzvy pro vzdělávání

1. Sdílená moudrost a poznání rozmanitosti světa
Vzdělávání by mělo rozvíjet schopnost žáků uvědomovat si význam lidského vědění jako společného bohatství nashromážděného generacemi, čerpat z něj a přispívat k němu. Vzdělání by mělo vést žáky k tomu, aby k poznatkům přistupovali tvořivě, vnímali je jako otevřený zdroj odrážející rozmanitost světa a současně k nim přistupovali kriticky a zvažovali jejich původ a účel.
2. Uzdravená planeta a zodpovědné chování k ní
Vzdělávání by mělo vést žáky k tomu, aby začali zcela jinak vnímat místo člověka na světě a překonali pocit své výjimečnosti. Aby si uvědomovali, že lidé jsou součástí přírody a jsou povinni se v zájmu regenerace planety chovat zodpovědně a svými činy a způsobem života napravit to, co poškodili. 
3. Podporující technologie sloužící lidem i planetě
Vzdělávání by mělo motivovat žáky k tomu, aby přemýšleli o možnostech a způsobech uplatnění stávajících i nových technologií. Aby zvažovali účel a důsledky jejich užívání a zasazovali se o to, aby technologie sloužily dobrým účelům a ve prospěch lidí a planety. Mělo by rozvíjet kompetence žáků v různých oblastech a utvářet a neustále prohlubovat schopnost žáků informace kriticky vyhodnocovat a aktivně čelit dezinformacím.
4. Důstojný život: lidská práva a vzájemný respekt
Vzdělávání by mělo zdůrazňovat lidská práva jako východisko utváření vztahů mezi lidmi ve společnosti. Mělo by vést žáky k tomu, aby se aktivně podíleli na pravidlech vzájemného soužití a utváření společnosti, která usiluje o uznání a prosperitu všech. Mělo by rozvíjet jejich empatii, schopnost zvládat konflikty i spolupracovat s ostatními na zlepšování světa. Mělo by žáky učit, jak čelit rasismu, diskriminaci a násilí ve všech formách.

Jak máme děti vzdělávat pro nejistou budoucnost?

Doba krizí je ideálním okamžikem pro změny

Na první pohled by se mohlo zdát, že v době krizí jako covid-19, válka na Ukrajině či energetická a finanční krize není rozumné provádět ve školství větší změny. Jenže Ondřej Neumajer z oddělení Digitalizace ve vzdělávání z Národního pedagogického institutu je přesvědčený o opaku.  

Vzdělávejme tak, aby i naše děti a vnoučata měly budoucnost

Proměna vzdělávacího procesu není nijak jednoduchou záležitostí, uvědomuje si vysokoškolský pedagog z ČVUT Michael Šebek. Vedoucí katedry řídící techniky elektrotechnické fakulty toto téma nakousl na konferenci FutureEdu: Budoucnost vzdělávání v digitální době.

Dovednosti, bez kterých to nepůjde

Důležité dovednosti budoucnosti: Připravte se na svět s umělou inteligencí

Jak vyřešit složité problémy?
Čtyři dovednosti, které k tomu potřebujeme

U dětí je potřeba rozvíjet dovednost užívat technologie ke svému prospěchu a zdraví

Záleží na tom, jak se k umělé inteligenci postaví lidé a hlavně kantoři, tvrdí IT expert Maněna

Je skvělou inspirací i pomocníkem, přesto se před AI musíme mít na pozoru, varuje Pavel Kopřiva

Nejen příchod ChatGPT nás nutí k rozvoji digitálních dovedností i  ostražitosti

Dovednosti, bez kterých to nepůjde

Důležité dovednosti budoucnosti: Připravte se na svět s umělou inteligencí

Jak vyřešit složité problémy?
Čtyři dovednosti, které k tomu potřebujeme

U dětí je potřeba rozvíjet dovednost užívat technologie ke svému prospěchu a zdraví

Záleží na tom, jak se k umělé inteligenci postaví lidé a hlavně kantoři, tvrdí IT expert Maněna

Je skvělou inspirací i pomocníkem, přesto se před AI musíme mít na pozoru, varuje Pavel Kopřiva

Nejen příchod ChatGPT nás nutí k rozvoji digitálních dovedností i  ostražitosti.

Jak se mění trh práce, pro který děti připravujeme?

Procento pozic v ČR vyžadujících alespoň základní digitální dovednosti

Zatímco v současnosti vyžaduje alespoň základní digitální dovednosti přibližně 54 procent pracovních pozic v Česku, v budoucnu se jejich počet zvýší o 36 procentních bodů na 90 procent. Z toho důvodu se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky rozhodlo k revizím rámcových vzdělávacích programů základního a středního vzdělávání v ICT oblasti. Jedním z hlavních cílů je zakomponovat do výuky práci s moderními digitálními technologiemi a zvyšovat digitální kompetence u žáků i samotných učitelů. Pouze tak můžeme držet krok s digitálně a technologicky vyspělými zeměmi a být konkurenceschopní.

Trh práce se promění, o slovo se hlásí robotizace.

Jak ovlivní trh práce umělá inteligence a nové technologie?

Umělá inteligence je revolucí na trhu práci i ve vzdělávání


Trendy v digitálním vzdělávání


Umělá inteligence

Kyberbezpečnost

Wellbeing


Trendy v digitálním vzdělávání


Umělá inteligence

Kyberbezpečnost

Wellbeing

NPI pomáhá učitelům i ředitelům


Národní pedagogický institut ČR nabízí zdarma školám komplexní podporu při zavádění ICT revizí. Učitelé i ředitelé škol si mohou vybrat ze široké nabídky vzdělávání, kurzů, workshopů a webinářů nebo si objednat konzultaci expertů k tvorbě ŠVP, zavádění digitálních kompetencí do výuky nebo k digitální infrastruktuře školy. V nabídce NPI ČR je i proškolení celých sboroven nebo setkání zástupců určené ke vzájemnému sdílení zkušeností. Prezenčně se můžete účastnit našich akcí, tradičních konferencí DigiSeč a Educa, pravidelných setkání v krajích DIGI roadshow. Můžete si poslechnout podcasty DIGI IN a KYBcast, připojit se ke streamovaným kulatým stolům, přečíst odborné články na Spomocníkovi na Metodickém portálu, nebo se inspirovat konkrétními materiály pro jednotlivé předměty.

Digitální vzdělávání nestačí vývoji, změny jsou nutné, shodují se experti – nabídka konzultací NPI

Nabídka podpory a kurzů nejen pro učitele

Doporučení k AI do výuky

Z čeho vycházejí ICT revize?
Základní východiska a teze revizí ICT kurikula

1. Rozsah revizí rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro základní, gymnaziální a odborné vzdělávání.

Zapracování navrhovaného aktualizovaného vzdělávacího obsahu si vyžádá revize více částí RVP, nejen vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie (ZV), respektive Informatika a informační a komunikační technologie (G) nebo Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (SOV).

2. Nároky na časovou dotaci v učebním plánu.

Digitální gramotnost a informatické myšlení žáků je nutné rozvíjet od předškolního vzdělávání nepřetržitě v celém průběhu školní docházky.

3. Rozvoj digitální gramotnosti.

Digitální gramotnost žáků nelze úspěšně rozvíjet pouze ve výuce v izolované vyučovacím předmětu, je nutné její rozvoj navázat ve vyučování na vhodné aktivity v různých předmětech a v různých tématech.

4. Rozvoj informatických kompetencí.

Význam informatiky a informatických kompetencí vzrostl, porozumění informatice vyžaduje stále více profesí napříč obory a uplatňuje se i při řešení každodenních situací a problémů. Kurikula vyspělých států na tento trend reagují zařazením nového – informatického – vzdělávacího obsahu do závazných kurikulárních dokumentů a do výuky již od počátku základní školy.

5. Rozvoj oborových kompetencí dalších vzdělávacích oblastí.

Vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti ICT (digitálních technologií) a rozšíření jejich využití v nejrůznějších oblastech lidských činností (v životě pracovním i společenském, občanském, kulturním i soukromém) je nezbytná revize všech vzdělávacích oblastí RVP, která si vyžádá úpravy i jejich vlastního vzdělávacího obsahu. Zde popsané kompetence žáka by měly sloužit jako pomoc při této práci.

6. Využití digitálních technologií ve výuce a vzdělávání.

Digitální technologie přinášejí vzdělávání řadu nových příležitostí. Schopnost jedince využít digitální technologie pro učení, vzdělávání se a zvyšování vlastní kvalifikace je jedna z důležitých složek digitální gramotnosti a je nezbytná pro schopnost celoživotního učení jedince. Začlenění digitálních technologií do výukových aktivit a do života školy a napojení formální výuky na neformální vzdělávací aktivity žáků mimo školu je proto další nutnou součástí rozvoje digitální gramotnosti žáků.


Nechte se inspirovat


Podívejte se na záznamy prezentací z našich nejlepších akcí

Konference Škola jako místo setkávání

Vedle digitálního vzdělávání byla další témata pedagogický lídr, školní a kariérové poradenství, inspirace do výuky a předškolní vzdělávání. 

Konference Educa 2023

Učíte na prvním nebo druhém stupni ZŠ? Vedete školu? Jste školní ICT metodik? Učíte jinde, ale technologie vás zajímají?Pak je konference EDUCA právě pro vás!

DigiSeč 2023

Sečská konference o digitálních technologiích ve výuce byla letos určená učitelům všech předmětů na základních a středních školách.

Kde najdu další informace?

Dovednosti pro budoucnost

Přihlaste se k odběru newsletteru s novinkami a inspirací o vzdělávání, dovednostech, rozvoji a trhu práce.

Velké revize RVP 
základního vzdělávání

Vše o tvorbě velkých revizí rámcových vzdělávacích programů.
Otevřeně, jasně, na jednom místě.

Informatika a digitální kompetence ve velké revizi RVP ZV

Záznam prezentace Daniely Růžičkové (NPI ČR): DigiSeč 2023