Jak na digitální kompetence
u vás ve škole

Jak na digitální kompetence u vás ve škole

Co jsou digitální kompetence?

Základní myšlenka je jednoduchá: schopnost orientovat se v digitálním prostředí, zacházet s technologiemi a současně mít nadhled nad tím, co všechno kolem nás ovlivňují. Bezpečně, sebejistě, kriticky a tvořivě je využívat při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života jsou v dnešní době klíčové dovednosti.

Nový cíl a nová klíčová kompetence v RVP ZV

Rozvoj digitální kompetence žáků je v RVP ZV zpracován v podobě nového cíle základního vzdělávání a nové klíčové kompetence. Opírá se o koncept průřezového rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků, který se ověřoval v letech 2019-2020 v mateřských, základních a středních školách.

Digitální cíl základního vzdělání

V základním vzdělávání se nyní usiluje o naplňování i tohoto cíle:

 • pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.
Digitální kompetence

Na konci základního vzdělávání žák:

 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce
 • chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání
 • předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Přehled digitálních kompetencí v uzlových bodech vzdělávání


VYUŽITÍ A  ZAPOJENÍ

ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít

 • uvádí příklady využívání digitálních technologií v rodině a ve škole; ovládá a využívá určené výukové aplikace při svém učení
 • zapojuje se do života školy také prostřednictvím digitálních technologií
 • při školní práci využívá svěřená zařízení a doporučené digitální technologie
 • charakterizuje digitální zdroje, které využívá ve svém vzdělávání; k učení využívá i osobní digitální zařízení
 • během svého vzdělávání kombinuje různá digitální zařízení za účelem efektivnějšího plnění zadaných úkolů
 • nepouští se do nestandardních situací, protože chápe rizika této činnosti
 • charakterizuje digitální zdroje důležité pro občana a prostřednictvím digitálních technologií se zapojuje do dění ve svém okolí; k učení využívá také digitální vzdělávací prostředí
 • pro školní práci a plánování svého času využívá digitální technologie, kombinuje je a samostatně rozhoduje, které pro jakou činnost či řešený problém použít
 • běžné technické problémy sám vyřeší nebo si najde návod na jejich vyřešení

INFORMACE A KOMUNIKACE

získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

 • zpracuje drobné úkoly spojené se získáváním informací na různá témata a problematiku, o kterou se osobně zajímá
 • práci ve skupině si rozdělí na dílčí úkoly, které plní i za pomoci digitálních technologií
 • při řešení problému rozpozná potřebu informací; vyhledá je v doporučených zdrojích a posoudí jejich relevanci; ověří jejich spolehlivost v jiných zdrojích
 • ukládá informace tak, aby je znovu našel a mohl použít; ukládá si zajímavé odkazy na zdroje informací pro další použití
 • soubory sdílí se svými blízkými a učiteli pomocí zadané digitální technologie
 • komunikuje se svými blízkými a učiteli pomocí doporučených digitálních technologií
 • na základě vlastních kritérií pro vyhledávání získává potřebné informace z doporučených zdrojů
 • ukládá informace tak, aby je mohl efektivně třídit a vyhledávat; ukládá si převzatý digitální obsah pro další použití
 • sdílí data, informace a obsah se svými vrstevníky a volí pro to vhodnou technologii
 • komunikuje se svými vrstevníky a samostatně si volí známou digitální technologii
 • potřebné informace získává z různých digitálních zdrojů na základě vlastních kritérií pro vyhledávání; získané informace posuzuje z hlediska souladu s již známými a na základě věrohodnosti příslušného zdroje
 • ukládá informace tak, aby je mohl v případě potřeby najít a použít i někdo jiný, s kým spolupracuje; vytváří vlastní portfolio zdrojů informací a podílí se na tvorbě sdílených portfolií
 • využívá digitální technologie ke sdílení dat, informací a obsahu s vybranými lidmi a k týmové práci
 • komunikuje pomocí digitálních technologií i s více uživateli najednou; pro konkrétní komunikační situaci vybírá nejvhodnější technologii

TVORBA A  VYJÁDŘENÍ

vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků

 • zachycuje skutečnosti ze svého okolí a vyjadřuje své představy i za pomoci digitálních technologií
 • vytváří jednoduchý digitální obsah (texty, tabulky, obrázky, audio, video), vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků ke splnění stanovených cílů
 • provádí základní změny obsahu, který vytvořil někdo jiný s cílem přizpůsobit ho novým účelům
 • vytváří a upravuje digitální obsah, v případě potřeby je schopen jeden digitální formát doplnit či rozšířit jiným formátem
 • upravuje obsah, který vytvořil někdo jiný, s cílem přizpůsobit ho novým účelům
 • vytváří a upravuje digitální obsah v různých formátech, dané formáty kombinuje (vytváří webové prezentace, infografiku a multimédia), vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků ke splnění stanovených cílů
 • pozměňuje obsah, který vytvořil někdo jiný, propojuje jej s cílem vytvořit obsah nový

EFEKTIVITA A INOVACE

využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce

 • řeší úkoly a situace i za použití digitálních technologií
 • identifikuje problémy, řeší je i prostřednictvím digitálních technologií
 • využívá digitální technologie v navrženém postupu, kterým řeší vybrané problémy
 • navrhuje různé postupy k řešení vybraných problémů pomocí digitálních technologií

PŘÍNOS A VÝVOJ

chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání

 • uvede příklady použití digitálních technologií v každodenním životě člověka
 • uvede příklady, jak mohou digitální technologie pomáhat
 • na příkladech z okolí ukazuje, jak digitální technologie zlepšují život
 • zná základní milníky vývoje digitálních technologií a jak tyto technologie ovlivňují společnost
 • uvádí situace, kdy digitální technologie zlepšují život různým sociálním skupinám
 • popíše souvislost rozvoje informačních technologií s rozvojem společnosti a uvádí objevy, které výrazně posunuly využití digitálních technologií ve společnosti

BEZPEČNOST A ETIKA

předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky

 • chová se šetrně ke svěřeným digitálním zařízením, rozpozná vhodné a nevhodné zacházení s nimi
 • při školní práci dodržuje správné držení těla a respektuje dobu stanovenou pro práci s digitálními zařízeními
 • dodržuje řád a pravidla stanovená pro práci s digitálním obsahem a digitálními zařízeními v místě, ve kterém pracuje
 • respektuje nastavenou úroveň zabezpečení v používaných zařízeních; rozpozná a nahlásí nevhodný obsah, situace či chování v digitálním prostředí
 • respektuje pravidla bezpečného a zdraví neohrožujícího chování při práci s digitálními technologiemi
 • odliší vlastní a cizí digitální obsah; používá-li cizí digitální obsah, uvede zdroj
 • vysvětlí rozdíly mezi fyzickým a digitálním světem; vybírá informace, které o sobě může zveřejnit
 • i v digitálním světě dodržuje pravidla slušného chování
 • podle pokynů nastavuje zabezpečení v používaných zařízeních; reaguje na typické projevy „kyberútoku“
 • identifikuje situace ohrožující jeho duševní i fyzické zdraví a uplatňuje postupy snižující tato rizika
 • odlišuje autorská práva od práv ochrany osobních údajů; zohledňuje právní aspekty při využívání a tvorbě digitálního obsahu
 • odlišuje citlivé osobní údaje od těch, které lze zveřejňovat, a podle toho spravuje svou digitální identitu, kterou využívá pro potřebu vzdělávání; ve své digitální identitě dohledá informace, kterých není autorem
 • rozpozná neetické jednání v digitálním prostředí a vhodně na ně reaguje
 • s porozuměním udržuje svá digitální zařízení zabezpečená; data chrání před zneužitím; rozpozná rizikové situace a vhodně na ně reaguje
 • při používání digitálních technologií předchází situacím ohrožujícím tělesné i duševní zdraví
 • cituje zdroje ve své práci, je si vědom svých autorských práv; při práci v digitálním prostředí a při práci s osobními údaji dodržuje právní normy
 • promyšleně buduje svou digitální identitu a zajímá se, jak k ní přispívají ostatní; kontroluje svou digitální stopu
 • při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky, s ohleduplností a respektem k ostatním

Pomůžeme vám se zavedením digikompetencí do výuky

Kurzy pro učitele

Vyberte si z nabídky krátkých i dlouhých kurzů a webinářů, které vás připraví na změny v konkrétních předmětech.

Konzultace s krajským ICT metodikem (KIM)

Odborná pomoc s vhodným začleněním digitální techniky a digitálních kompetencí do výuky ve vaší škole.

Worskhopy pro celou sborovnu

Propojíte využívání digitálních technologií ve výuce s rozvojem digitálních kompetencí.

Inspirujte se u kolegů

Zbyněk Filipi: Naučte se s Wikipedií pracovat jinak

Andrea Tláskalová: Rozvoj digitálních kompetencí lze realizovat i v přírodě

DigiPořad: Jeden den v životě školy jako trvalý projekt

Podcast ŠKOLA DIGI IN

Podcast Národního pedagogického institutu ČR věnovaný inspiracím k rozvíjení digitálních kompetencí žáků napříč předměty a do výuky nové informatiky.

Se svým podcastem Škola DIGI IN jezdí křížem krážem po republice a zpovídá pedagogické průkopníky v digitálních technologiích a umělé inteligenci. Někdy za kantory zavítá domů na bio zahrádku, jindy třeba do učebny hudebky.

Z toho, co za poslední měsíce zažil, se chce Janu Schönbauerovi brečet. „Kéž by každý učitel byl jako ti, s kterými mám možnost mluvit,“ říká v rozhovoru.

Nadšení učitelů pro výuku mi vhání slzy do očí, přiznává Jan Schönbauer

Kulaté stoly

Sledujte videozáznamy diskuzÍ se zástupci NPI a učiteli, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti se zaváděním digitálních kompetencí do výuky.

13. 12. 2023
Digihrátky: učení, která žáky baví

7. 12. 2022
Digitální kompetence prakticky

29. 9. 2022
Co jsou digitální kompetence a jak na ně

Přečtěte si články o aplikacích a digitálních technologiích

Nejen příchod ChatGPT nás nutí k rozvoji digitálních dovedností i ostražitosti. Umělá inteligence totiž „pěkně kecá”

Snižují hluk ve třídě nebo pomáhají se strukturou práce. Učitelé vsází na aplikace, které jim usnadňují výuku

DigCompEdu: Digitální kompetence učitelů od teorie k  praxi -  publikace Michala Černého

Rozvoji digikompetencí se věnujeme na našich pravidelných akcích

DIGI roadshow

Digiseč 

Educa Liberec

DigiAkce