Hudební výchova

2. stupeň

Hudební výchova a digitální technologie

Hudební výchovu, hudební umění, hudbu i zvukovou tvorbu a s ní spojené zvukové experimenty si již nelze představit bez digitálních technologií. Ty se stávají důležitým nástrojem vlastní tvořivosti žáků, součástí žákových experimentů, prezentací, ale i žákovy vlastní „sebeprezentace“. Digitální technologie navíc umožňují hudební činnosti více vzájemně propojovat – žáci mohou nejen zaznamenávat vlastní hudební aktivity, ale i sami vytvářet či dotvářet hudební doprovody, „komponovat“ hudební miniatury, vytvářet zvukové objekty či vyhledávat i vytvářet zvukové a hudební podklady k vizuálním projektům apod. Tvůrčí uplatnění digitálních technologií navíc podporuje přirozené mezioborové vazby zejména mezi výtvarným uměním, hudbou, filmem a audiovizí.

V hudební výchově rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že:

 • Pomáhám žákům orientovat se v digitálním prostředí a vedu je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání technologií při práci, učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.
 • Umožňuji žákům aktivně a smysluplně využívat elektronické hudební nástroje, digitální aplikace i dostupné programy jako nástroje pro reprodukční, produkční i vlastní tvůrčí počiny.
 • Dávám žákům příležitost zaznamenávat, snímat a přenášet i prezentovat hudbu a hudební zvukové projekty prostřednictvím digitálních technologií, případně uplatnit digitální technologie jako nástroj sebeprezentace v rámci vlastních audiovizuálních projektů.
 • Vedu žáky k vyhledávání a sdílení inspirativních zdrojů uměleckých děl i běžné produkce s respektem k autorství a autorským právům.
Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?
 • Naučím se orientovat v digitálním prostředí, budu schopný bezpečně, sebejistě, kriticky a tvořivě využívat technologie při práci, učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.
 • V hudebních aktivitách využívám efektivně vhodné elektronické nástroje a digitální technologie: tvořím rytmické i melodické doprovody, experimentuji účelně s aplikacemi apod.
 • Zaznamenávám hudební aktivity pomocí digitálních technologií, pořizuji záznamy a volím k tomu vhodné aplikace a programy.
 • Vyhledávám v digitálním prostředí originální díla a inspiruji se jimi pro vlastní multimediální projekty.
 • Zachovávám bezpečnost a ochranu osobních údajů a soukromí. Respektuji autorská práva.
Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?

Žák:

 • HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové i umělé písně, s dopomocí využívá vhodné elektronické nástroje i hudební aplikace k doprovodům případně k vlastním zvukovým či hudebním pokusům

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

pro rozvoj digitálních kompetencí
 • seznamujeme žáky s návody a postupy a možnostmi užívání digitálních technologií v hudbě i dílčích hudebních činnostech 
 • nabízíme žákům možnost užívat a samostatně volit vhodné digitální hudební nástroje, aplikace či programy z dostupné nabídky pro řešení konkrétních úkolů při reprodukci, produkci i vlastním experimentování a hudební tvorbě individuální i skupinové
 • využíváme digitální technologie jako nástroje zprostředkování hudby mezi žákem (recipientem) a autorem (hudebním dílem), umožňujeme žákovi vstupovat do této komunikace prostřednictvím zaznamenávání, sdílení i reprodukce hudby dostupnými digitálními technologiemi a vnímat sebe sama v roli poučeného posluchače i interpreta
 • vedeme žáky k respektování autorství a autorských práv u vytvořených digitálních hudebních i zvukových projektů a k etickému jednání při interakci s těmito projekty v digitálním prostředí uváděním příkladů z hudební produkce a showbyznysu i běžného života hudebního konzumenta

ukázka konkretizace výstupů

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách‌, tyto aktivity zaznamenává za pomoci dostupných digitálních technologií
6. ročník

Žák:

 • zaznamená hudební aktivitu spolužáků (zpěv, hra, pohybový doprovod, tanec) na mobilní zařízení či na dostupné zařízení ve třídě a uloží ji ve vhodném formátu (např. WAW, MP3, FLAC)

Učivo:

 • záznam hudebních aktivit prostřednictvím dostupných analogových i digitálních prostředků (mobilní telefon, nahrávací zařízení, nástroje s MIDI připojením, dostupné hudební aplikace)
7. ročník

Žák:

 • zaznamená realizovanou hudební aktivitu prostřednictvím dostupných digitálních technologií (mobilní telefon, záznamové zařízení propojené s počítačem apod.), zaznamenanou aktivitu použije, např. jako součást prezentace skupinové práce v projektu

Učivo:

 • záznam hudebních aktivit prostřednictvím dostupných analogových i digitálních prostředků (mobilní telefon, nahrávací zařízení, nástroje s MIDI připojením, dostupné hudební aplikace),

 • prezentace individuální či skupinové aktivity

8. ročník

Žák:

 • při vlastních či společných hudebních aktivitách (hra, zpěv, tvorba doprovodů aj.) využívá elektronické hudební nástroje a dostupné elektronické nástroje i digitální technologie a tyto aktivity následně zaznamená prostřednictvím dostupných digitálních technologií (mobilní telefon, záznamové zařízení propojené s počítačem apod.)

Učivo:

 • výběr či tvorba doprovodu, vlastní zvukové experimenty v dostupné aplikaci (WebAudio Drum Machine, Chrome Music Lab aj.)

 • volba vhodného hudebního nástroje (Orffův instrumentář, boomwackers, kytara, keyboard, MIDI klávesy aj.) či dostupné aplikace nebo hudebního programu a pořízení záznamu na dostupné médium prostřednictvím nahrávacího zařízení, mobilního telefonu či vhodné aplikace nebo hudebního programu

9. ročník

Žák:

 • při vlastních či společných hudebních aktivitách (hra, zpěv, tvorba doprovodů aj.) využívá elektronické hudební nástroje a dostupné elektronické nástroje i digitální technologie a tyto aktivity následně zaznamená prostřednictvím dostupných digitálních technologií (mobilní telefon, záznamové zařízení propojené s počítačem apod.)

Učivo:

 • výběr a tvorba jednoduchého rytmického i rytmicko-melodického doprovodu,

 • vlastní zvukové objevy a experimenty v dostupné aplikaci (WebAudio Drum Machine, Chrome Music Lab aj.),

 • volba vhodného hudebního nástroje (Orffův instrumentář, boomwackers, kytara, keyboard, MIDI klávesy aj.) či dostupné aplikace nebo hudebního programu a pořízení záznamu na dostupné médium prostřednictvím nahrávacího zařízení, mobilního telefonu či vhodné aplikace nebo hudebního programu

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění‌, dokáže využít možnosti, které mu dávají multimédia a digitální prostředí
7. ročník

Žák:

 • v digitálním prostředí vyhledá multimediální umělecký projekt, popíše jeho hudební složku

Učivo:

 • interpretace hudby v hudební složce multimediálního projektu – film, videoklip – hudba hraná na klasické nástroje – elektroakustická, symfonická hudba a hudba elektronická – porovnání výrazu, hudební barvy, filmová hudba (např. Dobytí ráje, Titanic, Harry Potter)
8. ročník

Žák:

 • v digitálním prostředí vyhledá multimediální umělecký projekt, popíše, jaké druhy umění se na projektu podílejí, kým nebo čím byl projekt inspirován

Učivo:

 • hudební klip, hudební film a muzikál (klipy – např. Peter Gabriel, Michael Jackson, současná tvorba, hudební filmy Help, The Wall, Amadeus, Bohemian Rhapsody), předloha, inspirace, porovnání různých způsobů provedení

9. ročník

Žák:

 • vyhledává v digitálním prostředí originální díla, která se citují nebo byla východiskem pro multimediální projekty (např. divadelní hra, literární či výtvarné dílo), zachovává bezpečnost a ochranu osobních údajů a soukromí včetně respektování autorských práv

Učivo:

 • legální a nelegální stahování hudby – ochrana autorských práv – copyright,

 • vhodné a nevhodné využití hudby – hudba v reklamě, využití hudby v počítačových hrách (hudba původní a převzatá)

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

Každý nemusí znát noty, vztah k hudbě vzniká jinak - podcast

Jak zachytit, co žáci vytvářejí v hudební výchově? Ve výtvarce pomůže papír, v hudebce potřebujeme digitální technologie. „Fungují jako papír na zvuky,“ říká umělkyně a lektorka Baruš Jeřábková. Proto jsou v hudební výchově tak důležité. Sama s nimi začíná už při práci s velmi malými dětmi.

Využití ICT technologií v běžné výuce hudební výchovy na základních školách

Současné ICT technologie a jejich využívání ve výuce hudební výchovy mají své zastánce i odpůrce. Jeden názorový proud vyzdvihuje pozitiva jejich integrace do hudebně výchovného procesu a upozorňuje především na motivační přínos této integrace.

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR. 

Kurzy pro hudební výchovu

 • Hudební a výtvarná výchova - dlouhý kurz

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

 • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)
 • Workshopy pro celé sborovny
 • Podpora přímo v regionu
 • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu 

Generativní AI pro učitele - webinář

Webinář je realizován formou přednášky bez zařazení dílčích interaktivních prvků. V jeho průběhu budou posluchači seznámeni s principy užívání umělé inteligence a na několika praktických příkladech jim bude umělá inteligence představena “přímo v akci”.

Mobilní aplikace pod lupou - krátký kurz

Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj digitálních kompetencí ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství. Konkrétně je zvoleno téma mobilních aplikací, jež je žákům velmi blízké. Účastníci si vyzkouší dílčí činnosti, seznámí se s vybranými mobilními aplikacemi.

Náměty do výuky - Digiškola

Ucelenou nabídku článků a tipů do výuky k hudební výchově najdete na Metodickém portále RVP.cz v části Digiškola.