Tělesná výchova

2. stupeň

Tělesná výchova a digitální technologie

Ve vyučovacím předmětu tělesná výchova, který vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova RVP ZV, utvářejí a rozvíjejí žáci své digitální kompetence tím, že využívají digitální technologie při získávání informací o přínosech aktivního pohybu pro zdraví a pro rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, o nabídkách pohybových aktivit ve škole a v místě bydliště, o důsledcích neaktivního sedavého způsobu života atd. Digitální technologie jim tak pomáhají získávat, ukládat, vyhodnocovat, případně sdílet základní data o vlastních pohybových činnostech a výkonech, o způsobu a kvalitě pohybu, o začlenění pohybových aktivit v režimu dne, o základních tělesných ukazatelích atd. Umožňují jim zpracovávat aktuální data a porovnávat je s předchozími osobními výkony a vyvozovat z nich odpovídající závěry pro vlastní pohybový režim ve shodě s potřebami tělesného, duševního i sociálního zdraví.

V tělesné výchově rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že:

 • Motivujeme žáky k využívání digitálních technologií pro sledování konkrétních pohybových výkonů jako vhodného základu rozvoje tělesné zdatnosti a zdraví.
 • Umožňujeme žákům pořizovat digitální záznam vybraných pohybových aktivit. Vedeme je k rozboru záznamu, k odhalování chyb v provedení pohybů a k návrhům postupů pro zkvalitnění pohybu.
 • Umožňujeme žákům využívat digitální přístroje pro komunikaci během organizace a realizace pohybových činností a sportovních akcí nebo při aktivitách v přírodě.
 • Umožňujeme žákům pořizovat digitální záznam utkání a závodů ve funkci videorozhodčího pro posouzení sporných situací.
 • Nabízíme žákům příležitosti hledat na webech místních sportovních klubů nabídky pohybových aktivit a vedu je k jejich využití. Umožňujeme jim aktivně se podílet na přípravě webu školy (elektronického časopisu) a vytvářet vhodné příspěvky z pohybových akcí a závodů, také je vedeme k dodržování etiky zveřejňovaných zpráv a ochraně osobních dat.
 • Zpřístupňujeme žákům digitální zdroje s problematikou pohybových aktivit a sportu, učíme je třídit a ověřovat informace a vytvářet vlastní archivy vhodných zdrojů i portfolia zajímavých informací a poznatků z jejich vlastních pohybových aktivit.
Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?
 • Sledovat svůj pohybový režim i úroveň tělesné zdatnosti, s využitím digitálních technologií je vyhodnocovat a snažit se o jejich cílené ovlivňování.
  • Komentář: Uvedené dovednosti se vážou na očekávaný výstup RVP ZV (TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program) a rozšiřují jej do problematiky digitálních kompetencí.
 • Využívat digitální technologie k evidenci dosažených výkonů, k vyhodnocování získaných dat, k záznamu a vyhodnocení kvality provedení pohybových aktivit, k orientaci v terénu a podobně.
  • Komentář: Uvedené dovednosti se vážou na očekávaný výstup RVP ZV (TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny) a posouvají jej do roviny aktivního využití digitálních technologií.
 • Používat digitální technologie k organizaci pohybových akcí a k prezentaci jejich výsledků.
  • Komentář: Uvedené dovednosti se vážou na očekávaný výstup RVP ZV (TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci) a rozšiřují jej o využití digitálních technologií.
 • Vyhledávat na webech místních sportovních klubů nabídky pohybových aktivit.Podílet se na přípravě webu školy nebo školního časopisu a vytvářet vhodné příspěvky z pohybových akcí a závodů. Přitom dodržovat etiku zveřejňovaných zpráv a dbát na ochranu osobních údajů.
Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?

sledovat s využitím digitálních technologií změny svých pohybových dovedností v základních sportovních odvětvích

Komentář: Uvedené dovednosti se vážou na očekávaný výstup RVP ZV (TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování lokomocí) a doplňují jej o využití digitálních technologií.

posoudit i s pomocí digitálního záznamu provedení některých pohybových činností

Komentář: Uvedené dovednosti se vážou na očekávaný výstup RVP ZV (TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků) s využitím digitálních technologií.

sledovat a vyhodnocovat prvky pohybových činností s pomocí digitálních technologií

Komentář: Uvedené dovednosti se vážou na očekávaný výstup RVP ZV (TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je) s využitím digitálních technologií.

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

Pro rozvoj kompetencí k učení
 • motivujeme žáky k aktivnímu rozvoji a zlepšování pohybové zdatnosti pomocí dlouhodobého sledování, zaznamenávání a vyhodnocování pohybových výkonů za pomoci digitálních technologií (různé aplikace v mobilních telefonech, chytré náramky a hodinky, sport testery apod.)
Pro rozvoj kompetencí k řešení problémů
 • umožňujeme žákům pomocí různých digitálních přístrojů sledovat a zaznamenávat pohyb; vedeme je k rozboru a vyhodnocování záznamu, k odhalování chyb v provedení pohybů a k navrhování řešení pro jejich odstranění
Pro rozvoj kompetencí občanských
 • nabízíme příležitosti hledat na webu školy i webech místních sportovních klubů nabídky pohybových aktivit a vedeme žáky k jejich využití; nabízíme žákům v denním režimu školy i v mimoškolních činnostech aktivity, kterými rozvíjíme jejich pohybové dovednosti, vztah k pravidelnému pohybu
Pro rozvoj kompetencí pracovních
 • vedeme žáky k provádění kompenzačních cvičení, která snižují zdravotní rizika při nízké pohybové aktivitě spojené s používáním digitálních technologií
Pro rozvoj kompetencí digitálních
 • zpřístupňujeme žákům důvěryhodné digitální zdroje s problematikou pohybových aktivit a sportu; učíme je vyhledávat, třídit a ověřovat informace a vytvářet si archivy vhodných digitálních zdrojů i portfolia zajímavých informací a vlastních poznatků z oblasti různých pohybových aktivit a sportu

ukázka konkretizace výstupů

Činnosti ovlivňující zdraví

 • TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
6. ročník

Žák:

 • měří svou tělesnou zdatnost pomocí testů, naměřená data zaznamenává s využitím digitálních technologií, sleduje změny a vyvozuje z nich potřebu úpravy pohybového režimu
7. ročník

Žák:

 • sleduje a vyhodnocuje pomocí digitálních technologií pohybové aktivity v průběhu dne (týdne), zaznamenává jejich rozsah, intenzitu
8. ročník

Žák:

 • měří pomocí testů tělesné zdatnosti svou zdatnost i zdatnost jiných, naměřená data zaznamenává s využitím digitálních technologií, posuzuje je, hodnotí a navrhuje úpravy pohybového režimu
9. ročník

Žák:

 • vyhodnocuje s pomocí digitálních technologií podíl pohybové aktivity a pohybové neaktivity v měřeném pohybovém režimu, porovnává je s předchozím měřením

Učivo:

 • testy tělesné zdatnosti pro danou věkovou skupinu, rozvojové pohybové programy; pomůcky pro měření výkonů (krokoměr, chytré hodinky); měření a sledování pohybových aktivit a tělesné zdatnosti v průběhu dne a týdne; hodnocení a porovnávání naměřených výkonů (tabulkové procesory, grafy)

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

 • TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny
6.–7. ročník

Žák:

 • pozoruje přímo nebo ze záznamu pohybovou činnost, určuje zjevné nedostatky
8.–9. ročník

Žák:

 • pozoruje přímo nebo ze záznamu pohybovou činnost, určuje zjevné nedostatky a jejich možné příčiny  
 • navrhuje možnosti pro zlepšení sledovaného a hodnoceného pohybu 

Učivo:

 • záznam pohybu – různé způsoby sledování pohybových činností z hlediska kvantity a kvality pomocí digitálních technologií (mobilní telefon, tablet, fotoaparát, kamera); korekce pohybu na základě digitálního záznamu (mobilní telefon, tablet, fotoaparát, kamera)

Činnosti podporující pohybové učení

 • TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
 • TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
6.–7. ročník

Žák:

 • zpracovává, vyhodnocuje a prezentuje naměřená data i s pomocí digitálních technologií a diskutuje o nich 
8.–9. ročník

Žák:

 • zpracovává, vyhodnocuje a prezentuje a sdílí naměřená data v rámci skupinové prezentace  
 • navrhuje možné způsoby prezentace a sdílení zjištěných dat v rámci školy (webové stránky, časopisy atd.) 

Učivo:

 • evidence dat a informací o pohybových aktivitách, činnostech a výkonech pomocí digitálních technologií (např. tabulkový procesor, speciální online aplikace); různé způsoby vyhodnocování a prezentace dat pomocí digitálních technologií (např. prezentační software, tabulková procesor) 

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

PODCAST Jak se díky digi technologiím zlepšovat v tělocviku

Jak efektivně využít digitální technologie v hodinách tělesné výchovy. Jak natočit nebo vyfotit cvik či pohyb a udělat rozbor provedení. A další dobré tipy do výuky.

Rozvoj digitální gramotnosti v tělesné výchově

Proč a jak využít digitální technologie pro motivaci žáků a rozvoj pohybové gramotnosti v tělesné výchově.

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR. 

Kurzy pro tělesnou výchovu

 • Workshop k rozvoji digitální kompetence pro školy zřizované podle § 16, Zákona č. 561/2004 Sb. - inspirace pro předměty -Výchova ke zdraví a tělesná výchova

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

 • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)
 • Workshopy pro celé sborovny
 • Podpora přímo v regionu
 • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu 

Nádech–výdech: Začínáme

Úvodní článek otevírající inspiraci pro vzdělávací aktivity propojující tělesnou výchovu s dalšími obory.

Nádech–výdech: Tělesná výchova počítá s matematikou a fyzikou

Propojení tělesné výchovy, matematiky a fyziky pomocí třech námětů na vzdělávací aktivity, které jsou určené přímo do hodin tělesné výchovy pro nácvik základních atletických disciplín.

Když ve sportu nejde jen o sport

Aktivita cílí na internetové zpravodajství a příspěvky ve virtuálním prostředí. Otevírá velmi aktuální a kontraverzní témata: hra podle pravidel, duch fair play x politika, xenofobie, rasismus, předsudky, nesnášenlivost apod.

Náměty do výuky - Digiškola

Ucelenou nabídku článků a tipů do výuky k tělesné výchově najdete na Metodickém portále RVP.cz v části Digiškola.