Člověk a jeho svět

1. stupeň

Člověk a jeho svět a digitální technologie

Vzdělávací oblast nabízí prostor pro témata týkající se pohybu v online prostředí se zaměřením na téma bezpečí a ochrany vlastní osoby a zdraví. Žáci se v modelových situacích prostřednictvím dramatizace nebo hry učí rozpoznávat a řešit nebezpečné nebo nepříjemné situace, do kterých se v souvislosti s používáním digitálních technologií mohou dostat. 

Zapojení digitálních technologií umožňuje žákům názornější porozumění přírodním jevům, které nelze pozorovat v reálných podmínkách, rozšiřuje možnosti provádění a zaznamenání pokusů, slouží k prohlížení rozměrných 3D objektů a k 3D prohlídkám pamětihodností (virtuální prohlídky měst, muzeí).

Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět rozvíjíme digitální kompetence tím, že:

 • klademe důraz na vytváření společných pravidel chování ve třídě včetně pravidel při práci s technologiemi a na jejich dodržování
 • vedeme žáky k dodržování pravidel chování při interakci v digitálním prostředí, k ochraně osobních údajů a k uvědomění si, které údaje je vhodné, a naopak nevhodné o sobě zveřejňovat a proč
 • vedeme žáky k respektování autorských práv při využívání obrázků, videí a informací
 • vedeme žáky ke zdravému používání online technologií, k uvědomění si zdravotních rizik, která mohou nastat při jejich dlouhodobém používání, a k jejich předcházení, např. zařazováním relaxačních chvilek
 • motivujeme žáky ke zkoumání přírody s využitím online aplikací a ke vhodnému využívání digitálních map a navigací
 • dáváme žákům prostor k plánování a realizaci pozorování a pokusů s účelným využitím digitálních technologií
Co by měl zvládnout žák na konci 3. ročníku?
 • uplatňovat základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevovat vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví, dodržovat zásady zdravé práce s digitálními technologiemi
 • provádět jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určovat jejich společné a rozdílné vlastnosti a změřit základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů, přístrojů i s využitím digitálních technologií
Co by měl zvládnout žák na konci 5. ročníku?
 • vyjádřit na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodit a dodržovat pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) i při interakci v digitálním světě
 • rozpoznat ve svém okolí a v digitálním světě jednání a chování, která nelze tolerovat
 • formulovat a dodržovat zásady zdravého a bezpečného přístupu k práci s digitálními technologiemi, rozeznat nebezpečí v digitálním prostředí a vybrat informace, které o sobě může zveřejnit
 • porovnat na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídit organismy do známých skupin, využívat k tomu i jednoduché klíče, atlasy a další doporučené zdroje včetně digitálních

  Komentář: Pro snazší identifikaci témat a propojení digitální kompetence se stávajícím vzdělávacím obsahem zde uvádíme i některé očekávané výstupy RVP ZV, u kterých jsme zvýraznili či doplnili digitální problematiku
Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 3. ročníku?
 • uplatňovat hygienické návyky a zvládat sebeobsluhu; dodržovat zásady zdravé práce s digitálními technologiemi, popsat své zdravotní potíže a pocity; zvládat ošetření drobných poranění
 • provést jednoduchý pokus podle návodu i s využitím digitálních technologií
Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 5. ročníku?
 • dodržovat pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě) i při interakci v digitálním světě
 • rozpoznat ve svém okolí i v digitálním světě nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých
 • formulovat zásady zdravého a bezpečného přístupu k práci s digitálními technologiemi; rozeznat v modelových situacích nebezpečí v digitálním prostředí; vybrat podle zadaných pravidel informace, které o sobě může zveřejnit

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

pro rozvoj digitálních kompetencí
 • zapojujeme žáky do vytváření společných pravidel chování ve třídě včetně pravidel při práci s technologiemi (PC, tabletem, interaktivní tabulí, mobilním telefonem apod.)
 • poskytujeme žákům konkrétní příležitosti k využívání digitálních technologií, při nichž si mohou uvědomit a dodržovat pravidla chování v online prostředí (např. sdílení dokumentů, online komunikace)
 • vytváříme modelové situace, které žákům umožňují si uvědomit, že není vhodné zveřejňovat své osobní údaje a že každá činnost v online prostředí zanechává digitální stopu, kterou lze jen obtížně odstranit
 • vedeme žáky k respektování autorských práv, např. při využívání obrázků, fotografií, videí a informací při řešení zadaných úkolů a při práci na individuálních i společných projektech
 • nabízíme žákům příležitosti, aby vhodně využívali digitální technologie při provádění a zaznamenávání průběhu (např. pořizováním vlastních fotografií, časosběrných videí) a výsledků jednoduchých pokusů
 • využíváme digitální technologie (např. digitální lupu, teploměr, termokameru) a online aplikace při pozorování přírody
 • při využívání digitálních technologií pravidelně zařazujeme relaxační činnosti a vedeme žáky k tomu, aby si uvědomovali zdravotní rizika dlouhodobého používání digitálních technologií; prakticky žáky učíme, jak jim mohou předcházet

ukázka konkretizace výstupů

3. ročník

Žák:

 • změří čas, vzdálenost a teplotu s využitím digitálních technologií
 • naplánuje pokus, s využitím digitálních technologií jej provede
 • zaznamená výsledky pokusu s využitím digitálních technologií
 • podílí se na vytvoření společných pravidel chování ve třídě včetně pravidel při práci s počítačem, tabletem, interaktivní tabulí, mobilním telefonem apod. a pravidla dodržuje
 • naplánuje pokus, s využitím digitálních technologií jej provede

Učivo:

 • látky a jejich vlastnosti – měření veličin s využitím digitálních technologií (např. digitální lupy)
 • plánování a záznam jednoduchých pokusů
 • péče o zdraví – pravidla při práci s digitálními technologiemi
4. ročník

Žák:

 • odmítne nepříjemnou nebo rizikovou komunikaci v digitálním světě
 • na příkladu rozliší jednání v souladu s pravidly a jednání porušující pravidla v digitálním světě
 • pozoruje základní projevy života organismů při terénní výuce s využitím digitálních technologií
 • uvědomuje si zdravotní rizika při dlouhotrvajícím využívání digitálních technologií
 • uvede na příkladech možná nebezpečí, která jsou spojena se vstupem do online prostředí

Učivo:

 • soužití lidí – komunikace v digitálním světě (např. SMS)

 • chování lidí – uvědomění si rizikové situace v online prostředí

 • vlastnictví – autorská práva

 • životní podmínky rostlin a živočichů – pozorování s využitím digitálních technologií

 • péče o zdraví – pravidla při práci s digitálními technologiemi, osobní bezpečí – bezpečné chování v online prostředí

5. ročník

Žák:

 • pojmenuje rozdíly v komunikaci ve fyzickém a digitálním světě
 • uvede na příkladu rozdíly mezi reálnou a digitální identitou
 • uvede příklad informace, která může poškozovat druhou osobu
 • zaznamená výsledky pozorování s využitím digitálních technologií
 • využije digitální technologie k vyhledání informací o vybraném organismu
 • uvede, které údaje o sobě může zveřejnit a své tvrzení zdůvodní
 • vyhledá svou digitální stopu a porovná ji s jinou digitální stopou (např. známé osobnosti, spolužáka)
 • uvědomuje si, že zveřejněné informace lze jen obtížně odstranit

Učivo:

 • soužití lidí – komunikace v digitálním světě, digitální identita

 • chování lidí – předcházení konfliktním situacím v online prostředí

 • životní podmínky pro život rostlin – záznam pozorování s využitím digitálních technologií

 • rostliny, houby, živočichové – vyhledávání informací v doporučených digitálních zdrojích

 • osobní bezpečí – ochrana osobních údajů, digitální stopa

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

Velká láska z Kateřinic, aneb příběh z minulosti naší obce v komiksu

Místně zakotvené učení je metodou, která klade důraz na propojení vzdělávání s konkrétní lokalitou a využití mezipředmětových vztahů. Žákům tak poskytuje smysluplný kontext a může zvýšit jejich zájem o historii naší země. Jejich zpracování ve skupině s využitím digitálních technologií umožní zapojení všech žáků.

Co nám tady kvete

Badatelská aktivita „Co nám tady kvete“ je zaměřená na pozorování rostlin v okolí školy s pomocí aplikace na určování rostlin. Žáci si nejprve za pomoci badatelských kroků kladou otázky a stanovují hypotézu. Při průzkumu okolí školy následně zkoumají kvetoucí rostliny, které si s pomocí aplikace pojmenují.

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR. 

Kurzy pro český jazyk

 • Metoda kritického myšlení a rozvoj digitálních kompetencí nejen ve vlastivědě

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

 • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)
 • Workshopy pro celé sborovny
 • Podpora přímo v regionu
 • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu 

Jovanka Rybová: Na prvním stupni začínáme s digitálními kompetencemi například pohádkou Červená Karkulka

„S dětmi se bavím o obsahu pohádek a na tom se snažíme například vysvětlit bezpečné chování. S žáky pracujeme s aplikacemi na telefonu – pracujeme s mapami Google v prvouce, fotíme květiny, děláme si statistiky a snažíme se maximálně zapojit technologie do výuky už na prvním stupni,“ inspiruje Jovanka Rybová, učitelka prvního stupně.

Náměty do výuky - Digiškola

Ucelenou nabídku článků a tipů do výuky k člověku a jeho světu najdete na Metodickém portále RVP.cz v části Digiškola.