Výtvarná výchova

2. stupeň

Výtvarná výchova a digitální technologie

Výtvarná výchova nabízí různorodé tvůrčí činnosti a širokou škálu vizuálních prostředků, které zahrnují jak prostředky považované za tradiční, tak digitální technologie. Žák skrze tvůrčí práci a experimentování s nimi poznává a objevuje svět i sebe sama, svoji jedinečnost, zájmy, témata. Digitální technologie tak přirozeně rozšiřují možnosti vlastní tvorby o metody a postupy umění nových médií i zapojení se do tvůrčího procesu ve všech jeho fázích, včetně prezentací a sdílení výsledků. Rovněž přispívají k vytváření různých variant řešení a rozšiřují možnosti postprodukce. Tvůrčí uplatnění digitálních technologií navíc podporuje přirozené mezioborové vazby, zejména mezi výtvarným uměním, hudbou, filmem a audiovizí.

Ve výtvarné výchově rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že:

 • Motivujeme žáky k užívání digitálních prostředků při vlastní tvorbě, k nalézání neobvyklých postupů a různých variant řešení.

 • Apelujeme na žáky, aby respektovali tvorbu, díla a autorská práva každého jedince.

 • Pomocí digitálních prostředků vedeme žáky ke sdílení a prezentaci témat a výsledků tvůrčí práce v rovině tvorby, vnímání a prezentace.

 • Podporujeme žáky ve vyhledávání a sdílení inspiračních zdrojů, uměleckých děl i běžné produkce.

Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?
 • Zachycovat jevy a procesy v proměnách a vztazích, k tvorbě užívat metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích: počítačová grafika, fotografie, video, animace.
 • Ověřovat komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených děl, vybírat vhodnou formu pro jejich prezentaci i v digitálním prostředí.
 • Vybírat, kombinovat a vytvářet prostředky pro vlastní osobité vyjádření, objevovat možnosti práce s digitálními technologiemi, experimentovat.
 • Interpretovat umělecká díla současnosti i minulosti, vycházet při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?
VV-9-1-01p až VV-9-1-07p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru; objevuje možnosti práce s digitálními technologiemi

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

Kompetence k učení a k řešení problémů
 • nabízíme žákům, aby při vlastní tvorbě využívali co nejširší škálu různých vizuálních prostředků včetně digitálních technologií, experimentovali s nimi, zkoušeli si a zaznamenávali nové a netradiční postupy a následně s nimi dále pracovali
 • motivujeme žáky k nalézání a sdílení různých přístupů k tématu, k výměně zkušeností získaných při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálních děl včetně umění nových médií
 • motivujeme žáky a poskytujeme jim individuální podporu při tvorbě a správě digitálního tvůrčího portfolia a zakládání digitálních databází uměleckých děl a zdrojů z oblasti vizuální kultury a jejich využívání pro inspiraci i pro uvědomování si širších kontextů
Kompetence komunikativní
 • vytváříme podmínky pro to, aby žáci mohli navzájem komunikovat o tvůrčích postupech a výsledcích své práce a ověřovali si účinnost různých podob komunikace včetně uplatnění různorodých komunikačních prostředků zahrnujících i sociální sítě v odlišných situacích
 • poskytujeme dostatečný časový prostor pro to, aby žáci mohli využívat digitální technologie k prezentování vlastní práce, jejímu interpretování a vzájemnému komunikování
Kompetence sociální a personální
 • vytváříme atmosféru podnětnou pro užívání digitálních technologií při hledání a nalézání neobvyklých zpracování tématu, pro vzájemnou inspiraci a tvůrčí podporu včetně respektu k tvorbě a dílu každého jedince, k respektování autorství a autorských práv
Kompetence pracovní
 • učíme žáky pracovat s dostupnými digitálními technologiemi, programy i aplikacemi při tvorbě vizuálních vyjádření
 • umožňujeme žákům realizovat individuální i skupinové tvůrčí projekty a využívat pro jednotlivé fáze projektu digitální technologie

ukázka konkretizace výstupů

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace

6. ročník

Žák:

 • záměrně vyhledává a zachycuje objekty, které jsou podnětné pro různé smysly; fotografii upravuje tak, aby určitý smyslový vjem zdůraznil
 • vytváří si sestavy prvků v grafickém editoru a různě je variuje změnou jejich vzájemných velikostních poměrů, změnou jejich barevných kvalit a změnou jejich umístění ve vrstvách

Učivo:

 • vizuální prostředky – jejich potenciál, kombinace, experiment; metody, postupy, prostředky (fotografie, animace, video; počítačová grafika), předvídání výsledku v souvislosti se zvolenými prostředky
7. ročník

Žák:

 • záměrně vyhledává a zachycuje objekty, které jsou podnětné pro různé smysly; využívá grafický editor pro práci s obrazem a jeho záměrnou proměnu
 • vytváří si sestavy prvků v grafickém editoru a různě je variuje změnou jejich vzájemných velikostních poměrů, změnou jejich barevných kvalit a změnou jejich umístění ve vrstvách

Učivo:

 • vizuální prostředky – jejich potenciál, kombinace, experiment; tvůrčí záměr, metody, postupy, prostředky; východiska pro tvorbu – smyslové vjemy, pocity, zkušenosti, představy;
 • prvky, sestavy prvků, variace; obraz (statický i dynamický) a jeho proměny – změna velikostních poměrů, tvarová deformace, umístění, změna barevných kvalit, detail a celek

8. ročník

Žák:

 • vytváří si sestavy prvků v grafickém editoru a různě je variuje podle svého záměru, experimentuje s jejich změnou a proměnou; komunikuje svůj tvůrčí záměr s ostatními

Učivo:

 • vizuální prostředky – jejich potenciál, kombinace, experiment; tvůrčí záměr, metody, postupy, prostředky; různorodá východiska pro tvorbu; prezentace, interakce s publikem

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; objevuje možnosti práce s digitálními technologiemi, experimentuje 

6. ročník

Žák:

 • rozpozná přínos aplikace pro tvorbu svého vlastního díla

Učivo:

 • nová média (digitální fotografie, animace, video);
 • vyjádření pohybu – souvislý pohyb – přeskok; rytmus pohybu a jeho změna; animace (práce s věcmi a materiály), pixilace (účinkující lidé) – navazující sekvence (pohyb, posun, vrstvení, proměna); rozfázování – míra proměny mezi jednotlivými fotografiemi; storyboard
7. ročník

Žák:

 • záměrně užívá aplikace při tvorbě svého vlastního díla

Učivo:

 • nová média (digitální fotografie, animace, video); vektorová a bitmapová grafika; animace, práce s věcmi a materiály; transformace objektů; vztahy mezi objekty v obraze – zvětšování jednoho vůči druhému/ostatním, vzdalování, přibližování, překrývání, „zjevení“ nového objektu
8. ročník

Žák:

 • volí odpovídající nástroje k tvorbě a proměně digitálního vizuálního obsahu
 • experimentuje s propojením zvuku, obrazu a textu podle vlastního záměru
 • experimentuje s postprodukcí vlastních tvůrčích počinů; postupuje podle pravidel v oblasti autorských práv a licencí

Učivo:

 • nová média (digitální fotografie, animace, video); vektorová a bitmapová grafika; klip (rychlost, efektnost, dynamika, expresivita, rytmus, zábavnost, humor), jeho kladné i záporné stránky – pasivní konzumenství; obrazová a zvuková složka klipu – variování (vlastní zvuková stopa a přejatá skladba); obraz – zvuk – text (zvuk a proměna obrazu; variace obrazů a jejich proměny v důsledku zvuku a textu); proměna komunikačního obsahu – projevy komercionalizace – reklama
9. ročník

Žák:

 • volí odpovídající nástroje k tvorbě a proměně digitálního vizuálního obsahu
 • experimentuje s propojením zvuku, obrazu a textu podle vlastního záměru
 • experimentuje s postprodukcí vlastních tvůrčích počinů
 • při tvorbě a postprodukci vizuálního obsahu a jeho sdílení postupuje podle pravidel v oblasti autorských práv a licencí

Učivo:

 • nová média (digitální fotografie, animace, video); vektorová a bitmapová grafika; klip (rychlost, efektnost, dynamika, expresivita, rytmus, zábavnost, humor), jeho kladné i záporné stránky – pasivní konzumenství; obrazová a zvuková složka klipu – variování (vlastní zvuková stopa a přejatá skladba); obraz – zvuk – text (zvuk a proměna obrazu; variace obraz ů a jejich proměn v důsledku zvuku a textu)
 • proměna komunikačního obsahu – projevy komercionalizace – reklama

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

6. ročník

Žák:

 • pracuje s online sbírkami a vizuálními a multimediálními výstupy dostupnými v online prostředí

Učivo:

 • online sbírky regionálních, národních a světových galerií a muzeí výtvarného umění – výběr informací podle zájmu, prezentace informací a sdílení s ostatními
7. ročník

Žák:

 • vytváří vlastní digitální databanku uměleckých děl pro další využití, postupuje podle pravidel v oblasti autorských práv a licencí

Učivo:

 • online sbírky regionálních, národních a světových galerií a muzeí výtvarného umění – výběr informací podle zájmu, prezentace informací a sdílení s ostatními
8. ročník

Žák:

 • rozšiřuje a třídí podle osobně vytvořených kritérií digitální databanku uměleckých děl pro další využití; postupuje podle pravidel v oblasti autorských práv a licencí

Učivo:

 • online sbírky regionálních, národních a světových galerií a muzeí výtvarného umění – výběr informací podle zájmu, prezentace informací a sdílení s ostatními; umělecké školy a ateliéry – výběr informací podle zájmu; významné výstavy a události, domácí i zahraniční kulturní události (např. Pražské Quadriennale, Bienále v Benátkách, Cena Jindřicha Chalupeckého, Design blok)
9. ročník

Žák:

 • se záměrem si rozšiřuje a třídí podle osobně vytvořených kritérií digitální databanku uměleckých děl pro další využití, postupuje podle pravidel v oblasti autorských práv a licencí

Učivo:

 • online sbírky regionálních, národních a světových galerií a muzeí výtvarného umění – výběr informací podle zájmu, prezentace informací a sdílení s ostatními; umělecké školy a ateliéry – výběr informací podle zájmu; významné výstavy a události, domácí i zahraniční kulturní události (např. Pražské Quadriennale, Bienále v Benátkách, Cena Jindřicha Chalupeckého, Design blok)

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci i v digitálním prostředí

6. ročník

Žák:

 • sdílí svoji tvorbu s ostatními v rámci třídy a školy a svého rodinného okruhu

Učivo:

 • sdílení a postprodukce – autorská práva a licence;formy prezentace běžné i originální
7. ročník

Žák:

 • sdílí svoji tvorbu v rámci okruhu školy i širšího okruhu lidí
 • s využitím digitálních technologií hledá různé způsoby a podoby prezentace výsledků vlastní tvorby

Učivo:

 • sdílení a postprodukce – autorská práva a licence; formy prezentace (běžné i originální); prezentace jako událost, prezentace cílená na diváka, prezentace jako experiment; prezentace na sociálních sítích – výhody a rizika
8. ročník

Žák:

 • ověřuje si účinky své tvorby v rámci školy i širšího okruhu lidí
 • s využitím digitálních technologií hledá různé způsoby prezentace výsledků vlastní tvorby, tak, aby byla v souladu se záměrem a mohla oslovit tu skupinu, pro kterou je určena

Učivo:

 • sdílení a postprodukce – autorská práva a licence; formy prezentace (běžné i originální); prezentace jako událost, prezentace cílená na diváka, prezentace jako experiment; prezentace na sociálních sítích – výhody a rizika
9. ročník

Žák:

 • ověřuje si účinky své tvorby, s využitím digitálních technologií je sdílí s ostatními, a to v rámci školy i širšího okruhu lidí
 • s využitím digitálních technologií si volí různé způsoby prezentace výsledků vlastní tvorby, tak, aby byla co nejvíce v souladu se záměrem a oslovila různé skupiny lidí (jedná se o škálu od exkluzivního představení vlastních děl jednotlivci přes prezentaci pro vybranou skupinu až po sdílení ve veřejně dostupných prostorách a na sociálních sítích)
 • při sdílení vizuálního a multimediálního obsahu dodržuje pravidla v oblasti autorských práv a licencí

Učivo:

 • sdílení a postprodukce – autorská práva a licence; formy prezentace (běžné i originální); prezentace jako událost, prezentace cílená na diváka, prezentace jako experiment; prezentace na sociálních sítích – výhody a rizika

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

Baruš Jeřábková (1.díl VV): Na výtvarce jsme s žáky dělali obal k Babičce

Podcast o tom, jak kreativně pracovat s technologiemi ve výtvarné výchově, o rozvíjení estetického cítění a možnostech vlastního vyjádření prostřednictvím digitálních technologií.

Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání – Výukové materiály do výtvarné výchovy

Materiál přináší celkem 15 tvůrčích zadání různého zaměření, které mohou sloužit jak pro jejich samostatnou práci, neb obsahují pracovní listy, tak jako způsob inspirace pro učitele.

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR. 

Kurzy pro výchovu k občanství

 • První kroky s Canvou
 • Digi svět a učení
 • Autorské právo
 • Umění a kultura - VV, HV

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

 • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)
 • Workshopy pro celé sborovny
 • Podpora přímo v regionu
 • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu 

Pavel Hodál: Školní rok jsme začali generováním obrázků pomocí umělé inteligence

„Žáci se přirozeně učí cizí jazyk, když pracujete s umělou inteligencí a daty v informatice. Dá se pracovat i se statistikou. Snažím se přesvědčit kolegy, že technologie patří do výuky. Generovali jsme zvuk podle obrázku a děti si spojily hudební výchovu s výtvarnou,“ říká učitel informatiky, zeměpisu a přírodopisu Pavel Hodál.

Kulatý stůl – Digihrátky –⁠ učení, které žáky baví

U tohoto, tak trochu předvánočně laděného kulatého stolu se dozvíte, jak zajímavé a hravé dokážou být vzdělávací aktivity, které mohou žáci díky technologiím dělat v rámci různých předmětů, projektů či mezipředmětových vztahů.

Jeden den v životě školy jako trvalý projekt

Projekt žáků 9. třídy, pod vedením jednoho z nich v sobě měl všechno, co projekt má mít. Má jasný cíl i výstup, staví na zkušenostech a vlastní iniciativě žáků, je spjatý s každodenním životem, žáci spolupracují v týmu, učitel je průvodcem. A v neposlední řadě probíhala průběžná i závěrečná reflexe toho, co se žáci danou aktivitou naučili, co jim to přineslo. To vše za podpory vedení školy v čele s ředitelem.

Náměty do výuky - Digiškola

Ucelenou nabídku článků a tipů do výuky k výtvarné výchově najdete na Metodickém portále RVP.cz v části Digiškola.