Dějepis

2. stupeň

Dějepis a digitální technologie

Ve vyučovacím předmětu Dějepis žáci využívají digitální technologie způsobem, který podporuje aktivní činnost žáků při práci s historickými zdroji a prameny, s dějepisnými portály a dostupnými online dějepisnými kanály a pořady,  což přispívá k porozumění a ke kritickému hodnocení historických jevů a problémů. Funkční využívání digitálních technologií ve výuce dějepisu poskytuje nové možnosti v rámci přípravy na výuku a při řízení vlastní výuky. Slouží k nastolení vhodné motivace žáků a následně k vlastnímu vyhledávání, sdílení, analýze a ke kritickému hodnocení historických zdrojů, pramenů a databází. Digitální technologie také pomáhají ve výuce dějepisu rozvíjet dovednosti žáků v oblasti vzájemné komunikace, zejména při vlastních interpretacích a prezentacích historických událostí, jevů a procesů. Tím se zvyšuje aktivizace žáků při práci s informacemi, což napomáhá všestrannější a rychlejší orientaci žáků v událostech moderních dějin a současného světa. Žáci se při práci s digitálními technologiemi učí respektovat autorství zdrojů a informací. 

V dějepise rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že:

 • vedeme žáky k volbě a účelnému využívání vhodných digitálních technologií při plánování, realizaci a hodnocení činností s digitálními historickými zdroji, prameny a programy;
 • seznamujeme žáky s různými možnostmi, jak komunikovat činnosti a výsledky práce s digitalizovanými historickými reáliemi prostřednictvím různých digitálních technologií a nástrojů pro komunikaci a sdílení;
 • klademe důraz na bezpečnou a efektivní komunikaci žáků, učíme je odpovědnému chování a jednání v digitálním prostředí
Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?
 • používat aktivně a účelně k orientaci v historické realitě dostupné digitální technologie, portály s dějepisnými materiály a dostupné online dějepisné kanály a pořady

Komentář: tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV (D-9-1-01 uvede konkrétní  příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků) a rozšiřuje jej do digitálního prostředí

 • pracovat s digitalizovanými historickými zdroji a prameny, s archiváliemi, s historickými ilustracemi a animacemi, s digitálními historickými mapami

Komentář: tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV (D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány) a rozšiřuje jej do digitálního prostředí

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?
 • chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti; používá k orientaci v historické realitě dostupné digitální technologie, portály s dějepisnými materiály a dostupné online dějepisné kanály

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

pro rozvoj digitální kompetencí
 • podporujeme žáky v tom, aby využívali; digitální technologie k orientaci v historické realitě;
 • vedeme žáky k tomu, aby pracovali s digitalizovanými historickými zdroji a prameny;
 • klademe důraz na ochranu osobních údajů a osobních dat žáků
pro rozvoj kompetencí k řešení problémů
 • umožňujeme žákům naučit se digitalizované zdroje a informace třídit, srovnávat a kriticky hodnotit;
pro rozvoj kompetencí sociálních a personálních
 • vedeme žáky k zodpovědné výstavbě a správě digitální identity, k dodržování základních bezpečnostních pravidel, k respektování autorských práv;
pro rozvoj kompetencí komunikativních
 • umožňujeme žákům komunikovat o tvůrčích postupech a výsledcích práce s digitálními historickými zdroji a prameny prostřednictvím vhodných digitálních komunikačních prostředků, nástrojů a přístrojů

ukázka konkretizace výstupů

využití digitálních technologií

6. ročník

Žák:

 • volí pro vyhledávání historického digitálního zdroje vhodné digitální technologie, výstižné klíčové slovo
 • vytváří a využívá myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v historické realitě na základě digitalizovaných prostorových informací (data o historických krajinách, objektech a lidech v nich)
 • využívá k orientaci v historické realitě pravěkých a starověkých dějin aktivně, účelně a kriticky digitální zdroje, portály, databáze, výukové kanály, pořady, aplikace a webové stránky institucí

 • pracuje s rozšířenou (virtuální) realitou – s virtuálními 3D materiály, prohlídkami, animacemi a aplikacemi pro znázornění kontextu pravěkých a starověkých dějin

 • uplatňuje činnosti s virtuálními 3D materiály, animacemi a aplikacemi pro znázornění prostředí nejstarších světových civilizací

 • využívá k poznávání historické reality pravěkých a starověkých dějin aktivně, účelně a kriticky primární historické prameny v prostředí digitalizovaných sbírek muzeí a galerií

 • podle obrazových digitálních zdrojů popisuje pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, nástroje, předměty denní potřeby a kulturní předměty pravěkých lidí

 • pomocí vizuálních digitálních zdrojů prezentuje nejvýznamnější příklady a lokace antických památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví a příklady předmětů denní potřeby antického člověka

 • zaznamenává výsledky své práce s historickými prameny a archiváliemi do časových os, grafů, rodokmenů a dalších výstupů s pomocí online nástrojů a softwaru

 • dovede na základní úrovni poukázat na klady a zápory zpracování historické reality v zábavním digitálním prostředí (různé hry, simulace apod.)

Učivo:

 • význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách s pomocí digitálních zdrojů
 • historické prameny, databáze, portály, kanály a pořady s výukovými dějepisnými materiály
 • prostorové informace z digitálních zdrojů – příklady využití v dějepise
 • myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v historické realitě na základě digitalizovaných prostorových informací
 • virtuální 360° prohlídky, animace a 3D rekonstrukce významných a vybraných dobových objektů, historických krajin, kulturních a technických památek, sbírek muzeí
 • rozšířená realita – činnosti s virtuálními 3D materiály, animacemi, rekonstrukcemi a aplikacemi pro znázornění prostředí nejstarších světových civilizací
 • digitalizované historické zdroje: prameny, archiválie, mapy, ilustrace, simulace a animace historických událostí
7. ročník

Žák:

 • volí pro vyhledávání historického digitálního zdroje vhodné digitální technologie, výstižné klíčové slovo
 • vytváří a využívá myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v historické realitě na základě digitalizovaných prostorových informací (data o historických krajinách, objektech a lidech v nich)
 • využívá k orientaci v historické realitě středověkých dějin aktivně, a účelně a kriticky digitální zdroje, portály, databáze, výukové kanály, pořady, aplikace a webové stránky institucí
 • pracuje s rozšířenou (virtuální) realitou – s virtuálními 3D materiály, prohlídkami, animacemi a aplikacemi pro znázornění kontextu středověkých dějin
 • uplatňuje činnosti s virtuálními 3D materiály, animacemi a aplikacemi pro znázornění prostředí středověké společnosti
 • využívá k poznávání historické reality středověkých dějin aktivně, účelně a kriticky primární historické prameny v prostředí digitalizovaných sbírek muzeí a galerií
 • s pomocí vizuálních digitálních zdrojů uvádí vybrané příklady a lokace románských a gotických památek architektury, které se staly součástí světového kulturního dědictví a příklady předmětů denní potřeby středověkého člověka
 • zaznamenává výsledky své práce s historickými prameny a archiváliemi do časových os, grafů, rodokmenů a dalších výstupů s pomocí online nástrojů a softwaru
 • dovede na základní úrovni poukázat na klady a zápory zpracování historické reality v zábavním digitálním prostředí (různé hry, simulace apod.)

Učivo:

 • historické prameny, databáze, portály, kanály a pořady s výukovými dějepisnými materiály
 • prostorové informace z digitálních zdrojů – příklady využití v dějepise
 • myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v historické realitě na základě digitalizovaných prostorových informací
 • virtuální 360° prohlídky, animace a 3D rekonstrukce významných a vybraných dobových objektů, historických krajin, kulturních a technických památek, sbírek muzeí
 • rozšířená realita – činnosti s virtuálními 3D materiály, animacemi, rekonstrukcemi a aplikacemi pro znázornění prostředí středověké společnosti
 • digitalizované historické zdroje: prameny, archiválie, mapy, ilustrace, simulace a animace historických událostí
8. ročník

Žák:

 • volí pro vyhledávání historického digitálního zdroje vhodné digitální technologie, výstižné klíčové slovo
 • vytváří a využívá myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v historické realitě na základě digitalizovaných prostorových informací (data o historických krajinách, objektech a lidech v nich)
 • využívá k orientaci v historické realitě novověkých dějin aktivně, účelně a kriticky digitální zdroje, portály, databáze, výukové kanály, pořady, aplikace a webové stránky institucí
 • pracuje s rozšířenou (virtuální) realitou – s virtuálními 3D materiály, prohlídkami, animacemi a aplikacemi pro znázornění kontextu novověkých dějin
 • uplatňuje činnosti s virtuálními 3D materiály, animacemi a aplikacemi pro znázornění prostředí a kontextu konkrétního úseku novověkých dějin
 • využívá k poznávání historické reality novověkých dějin aktivně, účelně a kriticky primární historické prameny v prostředí digitalizovaných sbírek muzeí a galerií
 • s pomocí vizuálních digitálních zdrojů uvádí vybrané příklady a lokace významných kulturních památek a příklady předmětů denní potřeby z etap novověkých dějin
 • zaznamenává výsledky své práce s historickými prameny a archiváliemi do časových os, grafů, rodokmenů a dalších výstupů s pomocí online nástrojů a softwaru
 • dovede na základní úrovni poukázat na klady a zápory zpracování historické reality v zábavním digitálním prostředí (různé hry, simulace apod.)

Učivo:

 • historické prameny, databáze, portály, kanály a pořady s výukovými dějepisnými materiál

 • prostorové informace z digitálních zdrojů – příklady využití v dějepise
 • myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v historické realitě na základě digitalizovaných prostorových informací
 • virtuální 360° prohlídky, animace a 3D rekonstrukce významných a vybraných dobových objektů, historických krajin, kulturních a technických památek, sbírek muzeí
 • rozšířená realita – činnosti s virtuálními 3D materiály, animacemi, rekonstrukcemi a aplikacemi pro znázornění konkrétního úseku novověkých dějin
 • digitalizované historické zdroje: prameny, archiválie, mapy, ilustrace, simulace a animace historických událostí
9. ročník

Žák:

 • volí pro vyhledávání historického digitálního zdroje vhodné digitální technologie, výstižné klíčové slovo
 • vytváří a využívá myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v historické realitě na základě digitalizovaných prostorových informací (data o historických krajinách, objektech a lidech v nich)
 • využívá k orientaci v historické realitě moderních dějin aktivně, účelně a kriticky digitální zdroje, portály, databáze, výukové kanály, pořady, aplikace a webové stránky institucí, například webové stránky HistoryLab, Moderní dějiny, Asociace učitelů dějepisu, Muzeum holocaustu ve Washingtonu,  Asociace nositelů legionářských tradic, Centrum orální historie ÚSD AV ČR, Holocaust, Příběhy bezpráví, Památník Terezín, Paměť národa, Totalita, Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), My jsme to nevzdali, Školákem v protektorátu-Památník Terezín apod.
 • pracuje s rozšířenou (virtuální) realitou – s virtuálními 3D materiály, prohlídkami, animacemi a aplikacemi pro znázornění kontextu moderních a soudobých dějin
 • uplatňuje činnosti s virtuálními 3D materiály, animacemi a aplikacemi pro znázornění prostředí a kontextu konkrétního úseku moderních dějin (například tvorba 3D modelace v prostředí vzdělávací edice Minecraftu, 3D malování od Microsoftu nebo jiný editor)
 • využívá k poznávání historické reality moderních a soudobých dějin aktivně, účelně a kriticky primární historické prameny v prostředí digitalizovaných sbírek muzeí a galerií
 • s pomocí vizuálních digitálních zdrojů uvádí vybrané příklady a lokace významných kulturních památek a příklady předmětů denní potřeby z etap moderních a soudobých dějin
 • zaznamenává výsledky své práce s historickými prameny a archiváliemi do časových os, grafů, rodokmenů a dalších výstupů s pomocí online nástrojů a softwaru
 • dovede na základní úrovni poukázat na klady a zápory zpracování historické reality v zábavním digitálním prostředí (různé hry, simulace apod.)

Učivo:

 • historické prameny, databáze, portály, kanály a pořady s výukovými dějepisnými materiály
 • prostorové informace z digitálních zdrojů – příklady využití v dějepise
 • myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v historické realitě na základě digitalizovaných prostorových informací
 • virtuální 360 ° prohlídky, animace a 3D rekonstrukce významných a vybraných dobových objektů, historických krajin, kulturních a technických památek, sbírek muzeí
 • rozšířená realita – činnosti s virtuálními 3D materiály, animacemi, rekonstrukcemi a aplikacemi pro znázornění kontextu vybraných úseků moderních a soudobých dějin
 • digitalizované historické zdroje: prameny, archiválie, mapy, ilustrace, simulace a animace historických událostí

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

K čemu je katedrála?

Aktivita je navržená pro badatelskou hodinu dějepisu, v níž žáci s pomocí virtuální reality samostatně analyzují a interpretují různé funkce katedrály na příkladu chrámu sv. Víta v Praze. Hodinu lze zařadit do výuky o středověké společnosti a provázat s tehdejším významem křesťanství.

Třicetiletá válka

V rámci série tří vyučovacích hodin se žáci/žákyně seznámí se základními fakty o třicetileté válce, a to skrze využití QR kódů. Po objasnění všech informací si žáci ve skupinách vyberou jednu část válečného konfliktu, která je nejvíc zaujala, a natočí o ní reportáž.

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR. 

Kurzy pro dějepis

 • Dějepisné bádání s pomocí digitálních nástrojů

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

 • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)
 • Workshopy pro celé sborovny
 • Podpora přímo v regionu
 • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu 

Wikipedie a její využití pro rozvoj digitální kompetence na 2. stupni ZŠ

Seminář je zaměřen na představení možného rozvoje digitální kompetence v jednotlivých předmětech pomocí internetové encyklopedie Wikipedie a souvisejících projektů. Seminář bude probíhat prakticky přímo v prostředí Wikipedie.

První kroky s Canvou

Kurz První kroky s Canvou je ideální pro pedagogy na 2. stupni základních škol a na středních školách, kteří mají zájem naučit se používat Canvu, moderní nástroj pro digitální design.

Náměty do výuky - Digiškola

Ucelenou nabídku článků a tipů do výuky k dějepisu najdete na Metodickém portále RVP.cz v části Digiškola.